Parlamentul României

Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Respingeri hotărâri prealabile (3), Respingeri de neconstituționalitate (22), Admis recurs în interesul legii (3), Referințe (13), Reviste (55), Doctrine (2), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2010 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 284/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

PARTEA I

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. Jurisprudență

(2) Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege. Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(3) Partea a II-a a prezentei legi reglementează sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, până când sistemul va fi simplificat și îmbunătățit în conformitate cu partea a III-a a prezentei legi.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică: Referințe (1), Reviste (2)

a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; Jurisprudență

c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Jurisprudență

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și asimilat acestuia, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (2)

Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: Jurisprudență

a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

b) supremația legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forța legii; Jurisprudență

c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizațiilor cu caracter general sau special, precum și a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătorești, prin acte de negociere colectivă, precum și prin alte modalități, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcției de bază sau în indemnizația lunară de încadrare; Jurisprudență, Reviste (3)

d) echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar; Reviste (4)

e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel sustenabil.

Art. 4. - Jurisprudență

Raportul între salariul de bază minim și cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 12. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

Prin legile speciale prevăzute la art. 7 alin. (1) se stabilesc majorări salariale anuale, astfel încât ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv, de la 9,40% în anul 2009 la 8,70% în anul 2010, la 8,16% în anul 2011, la 7,88% în anul 2012, la 7,58% în anul 2013, la 7,34% în anul 2014 și la 7,00% în anul 2015 și în anii următori. Jurisprudență

PARTEA a II-a

CAPITOLUL II Reglementări comune

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (2)

Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop și finalitate următoarele:

a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanța, răspunderea, complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității;

b) stabilirea salariului de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, ca principal element al câștigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizații cu caracter general;

c) realizarea ierarhiei salariilor funcțiilor de bază, a soldelor și a indemnizațiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate, având la bază următoarele criterii:

- nivelul studiilor și al competențelor;

- importanța socială a muncii;

- complexitatea și diversitatea activităților;

- responsabilitatea și impactul deciziilor;

- expunerea la factori de risc;

- incompatibilitățile și conflictele de interese;

- dificultatea activităților specifice;

- condițiile de acceptare pe post;

d) transparența mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, precum și a celorlalte drepturi salariale;

e) compatibilizarea procesului de descentralizare cu principiile prevăzute de prezenta lege;

f) diferențierea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare în funcție și de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial și local.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat în perioada 2010-2015, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază pentru personalul militar și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale.

(2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări. Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 8. - Jurisprudență

În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lună și fără a depăși această valoare.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru personalul bugetar din aparatul propriu și din unitățile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigură de fiecare ordonator principal de credite cu încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale sau prin reglementări specifice domeniului. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 10. - Jurisprudență

Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor instituții.

CAPITOLUL III Elementele sistemului de salarizare

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu munca depusă, cu cantitatea și calitatea acesteia, cu importanța socială a muncii, cu condițiile concrete în care aceasta se desfășoară, cu rezultatele obținute, precum și cu principiile prevăzute la art. 6. Jurisprudență

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Art. 12. -

(1) Coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuți în anexele nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B, nr. IV/1C, nr. IV/2, nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1-7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 și nr. XIII. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar creșterea coeficientului de ierarhizare 1,00 după anul 2010 va fi condiționată de reducerea numărului de angajați, necesară realizării țintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal în produsul intern brut prevăzute la art. 5, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei în 2015. Jurisprudență

(3) În anul 2010, salariile, soldele și indemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizați coeficienții de ierarhizare prevăzuți în anexele la prezenta lege. Jurisprudență

SECȚIUNEA 1 Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile
lunare de încadrare
Jurisprudență

Art. 13. -

(1) Salariile de bază se diferențiază pe funcții în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experiența și răspunderea în muncă, precum și cu nivelul de complexitate a activității specifice fiecărui post.

(2) În cadrul fiecărei funcții, salariile de bază se diferențiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată și pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferențierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane și cu experiența acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2-3 grade și, respectiv, 2-3 trepte profesionale.

(3) În cadrul fiecărui grad sau al fiecărei trepte profesionale, diferențierea salariilor de bază se face pe un număr de 5 gradații, corespunzătoare celor 5 tranșe de vechime în muncă, prevăzute la art. 16, cu excepția funcțiilor publice, unde se utilizează 3 grade profesionale și 3 trepte de salarizare.

(4) Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare se determină prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare prevăzuți pentru fiecare funcție cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.

Art. 14. - Jurisprudență

Diferențierea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienți de ierarhizare cuprinși în intervalul 1,00, pentru funcția cu cea mai mică responsabilitate, și 12,00, pentru funcția cu cea mai mare responsabilitate în stat.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Pentru personalul care ocupă o funcție de conducere, diferențierea salariilor de bază se face potrivit art. 13, utilizându-se două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, respectiv trepte de salarizare în cazul funcționarilor publici, care conțin indemnizația de conducere, sporul de vechime, precum și sporurile cuprinse în coeficienții de ierarhizare, prevăzuți în anexele la prezenta lege. Jurisprudență

(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv celor două trepte de salarizare în cazul funcționarilor publici se stabilește de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 16. - Jurisprudență

(1) Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații, sunt următoarele:

- de la 3 la 5 ani;

- de la 5 la 10 ani;

- de la 10 la 15 ani;

- de la 15 la 20 ani;

- peste 20 ani.

(2) Gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă prevăzută la tranșa respectivă.

(3) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Art. 17. - Jurisprudență

(1) Personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se acordă, la reluarea activității, salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendării.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se stabilește conform legilor specifice.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri

Art. 18. - Jurisprudență

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. Jurisprudență

Art. 19. - Jurisprudență

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere se compensează cu timp liber corespunzător. Jurisprudență

(2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform alin. (1), aceasta se plătește în luna următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază. Jurisprudență

(3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru și sporul prevăzute la alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii. Jurisprudență

(4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcții în aceeași unitate, la funcția cumulată.

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (1)

Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite. Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 21. -

Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.

Art. 22. - Jurisprudență

Sporurile, majorările, precum și indemnizațiile de conducere care, potrivit prezentei legi, sunt incluse în salariul de bază, în solda funcției de bază sau în indemnizația lunară de încadrare, după caz, sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege. Jurisprudență

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz.

(2) Suma sporurilor și indemnizațiilor individuale nu va depăși 30% din salariul de bază, solda funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare. Jurisprudență

(3) Guvernul poate aproba depășiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal și pentru condiții temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).

SECȚIUNEA a 3-a Premii

Art. 24. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. Jurisprudență

Art. 25. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizațiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporțional cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare realizate în perioada în care a desfășurat activitate. Jurisprudență

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcție pentru fapte imputabile lor.

(4) Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi, începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul. Jurisprudență, Reviste (2)

SECȚIUNEA a 4-a Alte drepturi

Art. 26. - Reviste (1)

(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante pot fi ocupate și prin cumul de funcții, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante.

(2) Posturile vacante și temporar vacante din unitățile sanitare publice, din unitățile de asistență socială și medico- socială, de cultură și învățământ, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate.

Art. 27. - Jurisprudență

Angajarea personalului prin cumul de funcții în cazul în care o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui corespunzător funcției în care este încadrat se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauză are funcția de bază. Jurisprudență

Art. 28. - Jurisprudență

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar. Jurisprudență

(2) În perioada prevăzută la alin. (1), persoana beneficiază de salariul de bază aferent funcției de conducere respective.

CAPITOLUL IV Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii

Art. 29. -

(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi în ceea ce privește nivelul de salarizare pentru funcțiile prevăzute în anexele prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă a salariilor de bază în plată, a soldelor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare.

(2) Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază sau indemnizațiile lunare de încadrare rezultate prin majorări potrivit prevederilor alin. (1) nu vor depăși valoarea corespunzătoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform încadrărilor în grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00.

Art. 30. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului, și, după caz, indemnizațiile de conducere, care potrivit legii făceau parte din salariul de bază, din soldele funcțiilor de bază, respectiv din indemnizațiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în soldele funcțiilor de bază, respectiv în indemnizațiile lunare de încadrare corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de execuție, cât și pentru funcțiile de conducere. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Sporurile specifice pe categorii de personal și domenii de activitate sunt cele prevăzute în cap. III și în anexele la prezenta lege. Jurisprudență

(3) Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranșelor de vechime în muncă și pe funcțiile corespunzătoare categoriei, gradului și treptei profesionale avute în luna decembrie 2009. Reviste (2)

(4) La funcțiile de execuție unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate.

(5) În anul 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: Jurisprudență, Reviste (8)

a) noul salariu de bază, solda funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare va fi cel/cea corespunzătoare funcțiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege; Jurisprudență, Reviste (2)

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, soldei funcției de bază sau, după caz, indemnizației lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009. Jurisprudență, Reviste (3)

(6) Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege și nu au fost incluse în salariile de bază, în soldele funcțiilor de bază sau, după caz, în indemnizațiile lunare de încadrare, sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, până la acoperirea integrală a acestora. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

(7) Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 și 24 nu se aplică în anul 2010. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 31. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Pentru personalul nou-încadrat pe funcții în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare.

Art. 32. -

Pentru personalul promovat în funcții în perioada de aplicare etapizată, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare.

Art. 33. -

Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 34. - Jurisprudență, Reviste (9)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite. Jurisprudență

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (1)

Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale, pentru avansarea în gradații, precum și pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Persoanele care ocupă funcții de conducere în instituțiile și autoritățile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea condițiilor de vechime prevăzute de lege. Jurisprudență

(2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcției de execuție a persoanei care a ocupat funcția de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.

(3) În situația în care în cadrul structurii organizatorice, aprobată potrivit legii, nu există un post vacant, se transformă postul propriu al persoanei într-o funcție de execuție, corespunzătoare studiilor și condițiilor de vechime ale acesteia.

Art. 37. -

(1) Condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcționarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere, precum și pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.

Art. 38. -

În baza art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea absolvenților ciclului I și II (Bologna) se face la nivelul absolvenților cu studii superioare de lungă durată (S).

Art. 39. - Jurisprudență, Reviste (1)

Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 40. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, a indemnizațiilor și, după caz, a soldelor funcțiilor de bază la încadrarea, promovarea și avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

PARTEA a III-a

CAPITOLUL V Aplicarea etapizată a legii

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Începând cu 1 ianuarie 2011 și până la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare și ierarhizare va fi reformat și simplificat printr-un proiect de lege, care să prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcții din sectorul bugetar, trecerea treptată la salarii nominale, îmbunătățirea ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare și a sistemului de grade, gradații și trepte salariale. Jurisprudență

(2) Principiile proiectului de lege prevăzut la alin. (1) vor fi:

a) stabilirea unui sistem reformat și simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar, care să cuprindă grupuri ocupaționale și grade și care să se bazeze pe o metodologie modernă de evaluare pe bază de ocupație și responsabilități, astfel încât să promoveze remunerație egală pentru muncă egală.

În cadrul unui grup ocupațional, toate pozițiile vor fi clasificate pe grade, doar pe baza responsabilităților efective ale fiecărei poziții;

b) stabilirea unei grile unice pentru toate instituțiile publice care fac obiectul acestei legi, care să definească nivelul salariului de bază pentru toate pozițiile din toate grupurile ocupaționale.

Fiecare grup ocupațional și grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult funcțiile cu o mai mare responsabilitate și pentru a oferi motivații pentru ca personalul cu calificarea și experiența corespunzătoare să-și asume responsabilități mai mari;

c) competitivitatea în raport cu piața muncii, în cadrul constrângerilor bugetare, pentru a atrage și a menține personal calificat;

d) controlul unitar; miniștrii sau conducătorii instituțiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare față de cele prevăzute de prezenta lege;

e) eliminarea cumulului de funcții. Referințe (1)

Art. 42. -

(1) În vederea aplicării prevederilor art. 41, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înființează o comisie bipartită, denumită în continuare Comisia. Comisia va fi formată din specialiști ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Administrației și Internelor, ai Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apărării Naționale, ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și câte un reprezentant desemnat de către confederațiile sindicale reprezentative la nivel național. Atribuțiile Comisiei vor fi aprobate până la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita asistență tehnică, în măsura în care consideră necesar.

(2) Componența nominală a Comisiei și atribuțiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

(3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaționale și a gradelor, grila unică, dispozițiile revizuite pentru sporuri și alte stimulente financiare, cerințele unui sistem centralizat și automatizat de administrare a salariilor, precum și orice alte aspecte conexe.

(4) Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011.

Art. 43. -

Pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, de alte instituții și autorități, precum și pe baza studiilor independente, Comisia va realiza o analiză comparativă a evoluției drepturilor salariale din sectorul public și sectorul privat, în vederea asigurării competitivității drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piața forței de muncă.

Art. 44. -

Comisia formulează propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare și ierarhizare în conformitate cu prevederile art. 41.

Art. 45. -

(1) Prin legile anuale de implementare, pe baza raportului publicat de Comisie, sistemul public de salarizare și ierarhizare va fi reformat în conformitate cu prevederile art. 41, corelat cu schimbările structurale din administrația publică și din alte domenii din sectorul bugetar.

(2) În sistemul de salarizare prevăzut la alin. (1), salariul de bază pentru fiecare funcție, stabilit în valori nominale pe bază de responsabilități, va reprezenta principalul element al veniturilor salariale, iar sporurile și indemnizațiile vor fi stabilite numai în cazul în care condițiile temporare de muncă fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 23.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale Jurisprudență

Art. 46. -

Anexele nr. I-XIII fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (1)

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepția dispozițiilor art. 49-52 și ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Jurisprudență, Reviste (1)

1. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 22, 23, 35 și 36.

2. Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 21, 22, 23 și 30.

3. Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 18 și a anexei nr. 5.

4. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare.

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

6. Legea nr. 56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justiție, ale magistraților-asistenți și ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 311 alin. (2), art. 32-34 și art. 37-41. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6)

8. Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 1, 23, 42, 43, 62, art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, precum și pct. 1, 7 și 11-16 din nota la anexa nr. 1, anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 7, precum și pct. 2, 4 și 6 din anexa nr. 9. Jurisprudență, Reviste (1)

9. Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 1, 25, 29 alin. (2) și (3), art. 37, 38, 52, 55-58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 și 3 ale anexei nr. 5. Reviste (1)

10. Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 311, 312, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 și anexei nr. 51. Jurisprudență

11. Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 23, 26, 27, 28, 29, 35 și 36.

12. Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 23, 25 și 302. Respingeri de neconstituționalitate (1)

13. Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 și 33. Jurisprudență, Reviste (1)

14. Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009.

15. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările și completările ulterioare.

16. Ordonanța Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 și în anul 2009 personalului din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență, Reviste (1)

17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36,37 și art. 411.

18. Ordonanța Guvernului nr. 16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, aprobată prin Legea nr. 218/2007.

19. Ordonanța Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 209/2008, cu modificările ulterioare.

20. Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 3 alin. (3), art. 7, 20, 23, 24, 26, 27 și 29-31. Dispozițiile art. 23 alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului de probațiune.

21. Legea nr. 327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006, cu excepția art. 4 alin. (6), art. 12 și 14-24.

22. Ordonanța Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 272/2008, cu modificările ulterioare.

23. Art. 51 alin. (3)-(6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

24. Art. 25 alin. (2)-(6) din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006.

25. Ordonanța Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 237/2008, cu modificările ulterioare.

26. Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, cu excepția art. I.

27. Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 1, 25, art. 29 alin. (2) și (3), art. 38, 39, 52, 56, 59, 62, pct. 3 din anexa nr. 4, precum și pct. 3 din anexa nr. 5.

28. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobată prin Legea nr. 395/2001, cu modificările ulterioare.

29. Art. 12 alin. (2), art. 151 și anexa din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007.

30. Ordonanța Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999, cu modificările și completările ulterioare.

31. Art. 13 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

32. Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 184/2004, cu modificările ulterioare.

33. Art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

34. Hotărârea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu modificările ulterioare.

35. Hotărârea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare.

36. Hotărârea Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar, încadrat în unități sanitare și de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare.

37. Hotărârea Guvernului nr. 238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic din învățământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000.

38. Hotărârea Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituțiile publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 10 martie 1999.

39. Art. 70 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.

40. Art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (11), (12) și (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) și (7), art. 89, 90 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) și (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

41. Art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare.

42. Art. 28 alin. (2) și art. 33 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009.

43. Orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

(2) Prevederile din actele normative referitoare la detașare, delegare și mutare, acordarea concediilor, a primei de vacanță, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare. Jurisprudență

Art. 49. - Jurisprudență

La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:

1. Art. 19 și 21 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare.

2. Art. 11 și 12 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare.

3. Art. 19 și 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.

4. Art. 19 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

5. Art. 21 și 412 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

6. Art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare.

7. Art. 28 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare.

8. Art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare.

9. Art. 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările și completările ulterioare.

10. Art. 21 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

11. Art. 16 din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Curții de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, cu modificările ulterioare.

12. Art. 98 alin. (2) liniuța a 2-a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

13. Art. 15 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările și completările ulterioare.

14. Art. 31 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, încetează următoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităților și instituțiilor publice:

a) suplimentul postului și suplimentul corespunzător treptei de salarizare;

b) sporul de mobilitate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 51. - Jurisprudență

La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, litera c) a alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public;".

Art. 52. - Jurisprudență

La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, alineatul (1) al articolului 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

Art. 96. - Jurisprudență

(1) Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului."

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PEREȘ

București, 5 noiembrie 2009.

Nr. 330.

ANEXA Nr. I Jurisprudență

REGLEMENTĂRI
specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă -
personal contractual din administrația publică

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 1. -

Salariile de bază și indemnizațiile pentru personalul contractual încadrat în serviciile Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, în ministere și în alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, în Agenția Națională de Integritate, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea Constituțională, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurenței, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul Național al Audiovizualului, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Agenția Națională de Presă AGERPRES sunt prevăzute în anexa nr. I/1.

Art. 2. -

Salariile de bază și indemnizațiile pentru personalul contractual din serviciile deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate - prefecturi, consilii județene, municipii sunt prevăzute în anexa nr. I/2.

Art. 3. - Jurisprudență

Salariile de bază și indemnizațiile pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor, primăriilor și din serviciile publice din subordinea acestora sunt prevăzute în anexa nr. I/3.

Art. 4. -

Salariile de bază pentru personalul contractual încadrat pe funcții de specialitate specifice din aparatul de lucru al cabinetului senatorial și al demnitarului sunt prevăzute în anexa nr. I/4.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, poate fi acordat personalului salarizat potrivit anexelor nr. I/1-I/4.

(2) Locurile de muncă, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare, categoriile de personal, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, prin regulament aprobat de către ordonatorul principal de credite cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 6. - Referințe (1)

Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare și care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unitățile bugetare din aceste domenii.

SECȚIUNEA a 3-a Angajarea, promovarea și avansarea în funcții, grade sau trepte
profesionale și gradații a personalului contractual

Art. 7. -

(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent în statul de funcții, în cazul personalului contractual, se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selecție stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite, în raport cu cerințele postului.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale în cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, conform prevederilor legale.

Art. 8. -

(1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.

(2) În situația în care nu există un post vacant, promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

(3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.

(4) Avansarea în gradația imediat superioară se face la îndeplinirea condiției de vechime prevăzute de tranșele de vechime în muncă.

(5) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" și "nesatisfăcător".

(6) Stabilirea concretă a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în cazul avansării sau ocupării unui post vacant, se face prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de fiecare ordonator principal de credite.

(7) Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de cel puțin 6 luni, dar nu mai mare de un an, și vor fi avansate, pe bază de examen, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară.

(8) Absolvenții învățământului superior de lungă și scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant, păstrându-și gradația avută la data promovării, numai în măsura în care atribuțiile din fișa postului au fost modificate în mod corespunzător.

ANEXA Nr. I/1 Jurisprudență, Reviste (1)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

Aparatul de lucru al: Parlamentului României, Administrației Prezidențiale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței, Curții de Conturi, Guvernului și ministerelor, Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Consiliului Național al Audiovizualului, Agenției Naționale de Presă AGERPRES, altor organe centrale de specialitate

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Secretar general S 6,05 6,45
2. Secretar general adjunct S 5,95 6,25
3. Șef departament S 5,95 6,25
4. Director general S 5,75 6,15
5. Director general adjunct S 5,60 6,00
6. Director S 5,60 6,00
7. Director adjunct S 5,45 5,85
8. Șef serviciu S 5,35 5,50
9. Șef birou S 5,25 5,40

NOTĂ:

1. Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru funcția de director, respectiv director adjunct se utilizează și pentru salarizarea directorului coordonator al serviciului public deconcentrat și, respectiv, a directorului adjunct coordonator al serviciului public deconcentrat.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I A S 3,05 3,25 3,40 3,55 3,75 3,95
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 2,25 2,35 2,50 2,60 2,70 2,85
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
4. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,75 - - - - -
5. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 2,15 2,25 2,35 2,50 2,65 2,75
6. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 1,85 1,90 2,00 2,10 2,20 2,35
7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 1,95
8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios

9. Consilier juridic gradul I A S 3,05 3,25 3,40 3,55 3,75 3,95
10. Consilier juridic gradul I S 2,25 2,35 2,50 2,60 2,70 2,85
11. Consilier juridic gradul II S 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
12. Consilier juridic debutant S 1,75 - - - - -

c) Funcții de execuție pe trepte profesionale

13. Referent IA M 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00 2,05
14. Referent I M 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
15. Referent II M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
16. Referent debutant M 1,20 - - - - -

NOTĂ:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la pct. I se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale.

II. Funcții specifice unor ministere

1. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Salarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economice

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general cu rang de ministru consilier S 7,70 7,95
2. Director general adjunct, director de cabinet cu rang de consilier economic S 7,70 7,90
3. Director cu rang de secretar economic I S 7,40 7,65
4. Director adjunct cu rang de secretar economic I S 7,30 7,50
5. Șef serviciu cu rang de secretar economic II S 7,20 7,40
6. Șef birou cu rang de secretar economic II S 6,90 7,15

NOTĂ:

În coeficienții de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate și sporul pentru limbi străine.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Ministru consilier*) S 6,05 6,40 6,70 7,00 7,30 7,60
2. Consilier economic S 4,80 5,05 5,30 5,55 5,80 6,00
3. Secretar economic I S 4,60 4,85 5,10 5,30 5,55 5,75
4. Secretar economic II S 3,85 4,05 4,25 4,45 4,60 4,80
5. Secretar economic III S 3,60 3,80 4,00 4,15 4,30 4,50
6. Atașat economic S 3,40 3,60 3,75 3,90 4,10 4,25

*) La limita maximă cuprinde și indemnizația de conducere.

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

7. Referent transmitere I M 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85 2,95
8. Referent transmitere II M 2,35 2,45 2,55 2,65 2,80 2,90
9. Referent transmitere III M 2,25 2,35 2,45 2,60 2,70 2,85
10. Referent debutant M 1,20 - - - - -

2. Ministerul Tineretului și Sportului

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65 2,75
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 1,85 1,90 2,00 2,10 2,20 2,35
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 1,95
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 1,30 - - - - -

3. Ministerul Administrației și Internelor

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Arhivist gradul IA S 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75 3,95
2. Arhivist gradul I S 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
3. Arhivist gradul II S 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
4. Arhivist debutant S 1,75 - - - - -
5. Arhivist gradul IA SSD 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65 2,75
6. Arhivist gradul I SSD 1,85 1,90 2,00 2,10 2,20 2,35
7. Arhivist gradul II SSD 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 1,95
8. Arhivist debutant SSD 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

9. Arhivar IA M 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00 2,05
10. Arhivar I M 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
11. Arhivar II M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
12. Arhivar debutant M 1,20 - - - - -

4. Ministerul Sănătății

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Asistent-șef S 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75 3,95
2. Asistent-șef SSD 2,15 2,25 2,35 2,50 2,65 2,75

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

3. Asistent-șef PL 1,90 2,00 2,10 2,15 2,30 2,40
4. Asistent-șef M 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00 2,05

5. Consilieri pentru afaceri europene din autorități și instituții publice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Consilier pentru afaceri europene S 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75 3,95

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, indemnizația de conducere, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de importanță națională, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. I/2

SERVICIILE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ȘI ALE ALTOR ORGANE CENTRALE
DE SPECIALITATE - PREFECTURI, CONSILII JUDEȚENE, MUNICIPII

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general S 5,25 5,55
2. Director general adjunct S 5,10 5,50
3. Director S 5,10 5,50
4. Director adjunct S 4,95 5,35
5. Șef serviciu S 4,85 5,05
6. Șef birou S 4,80 4,90

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I A S 2,80 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I S 2,05 2,15 2,25 2,35 2,50 2,60
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II S 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
4. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 1,75 - - - - -
5. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50
6. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 1,65 1,75 1,80 1,90 2,05 2,10
7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1,45 1,50 1,60 1,65 1,75 1,80
8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios

9. Consilier juridic gradul IA S 2,80 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55
10. Consilier juridic gradul I S 2,05 2,15 2,25 2,35 2,50 2,60
11. Consilier juridic gradul II S 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
12. Consilier juridic debutant S 1,75 - - - - -

c) Funcții de execuție pe trepte profesionale

13. Referent IA M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
14. Referent I M 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80
15. Referent II M 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
16. Referent debutant M 1,20 - - - - -

NOTĂ:

Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la pct. I se utilizează și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor, precum și a funcțiilor de la cabinetul primarului municipiului reședință de județ și de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului București, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

II. Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Casier trezorier I M 1,55 1,65 1,70 1,80 1,95 2,05
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M;G 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M;G 1,20 - - - - -

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, cuantumul lunar al primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. I/3 Jurisprudență

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general S 4,75 5,10
2. Director general adjunct S 4,60 5,00
3. Director S 4,60 5,00
4. Director adjunct S 4,50 4,85
5. Șef serviciu S 4,40 4,60
6. Șef birou S 4,30 4,50

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 3,35
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; debutant S 1,75 - - - - -
5. Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; gradul IA SSD 1,85 1,90 2,05 2,15 2,25 2,35
6. Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; gradul I SSD 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 2,00
7. Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; gradul II SSD 1,35 1,40 1,50 1,60 1,65 1,70
8. Conductor arhitect, referent, inspector, subinginer; debutant SSD 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios

9. Consilier juridic gradul IA S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 3,35
10. Consilier juridic gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45
11. Consilier juridic gradul II S 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
12. Consilier juridic debutant S 1,75 - - - - -

c) Funcții de execuție pe trepte profesionale

13. Referent, inspector; IA M 1,40 1,45 1,50 1,60 1,70 1,80
14. Referent, inspector; I M 1,30 1,40 1,45 1,50 1,60 1,70
15. Referent, inspector; II M 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50 1,60
16. Referent, inspector; debutant M 1,20 - - - - -
17. Agent agricol I M 1,45 1,50 1,65 1,70 1,80 1,90
18. Agent agricol II M;G 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,60
19. Agent agricol debutant M;G 1,20 - - - - -

NOTĂ:

1. Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute în prezenta anexă se utilizează și pentru salarizarea funcțiilor de la cabinetul primarului comunei, orașului și municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcției corespunzătoare nivelului studiilor.

2. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv.

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul consiliilor

Nr. crt. Funcția - secretar - Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Consiliul General al Municipiului București 6,35 6,50
2. Consilii județene 6,20 6,30
3. Municipii reședință de județ
Cu peste 150.000 locuitori Se aplică și la sectoarele municipiului București. 5,80 5,90
Cu până la 150.000 locuitori 5,50 5,65
4. Municipii
Categoria I 5,15 5,30
Categoria II 5,10 5,20
5. Orașe
Categoria I 4,95 5,10
Categoria II 4,90 5,00
Categoria III 4,80 4,95
6. Comune
Cu peste 7.000 locuitori 4,75 4,90
Categoria I (între 3.000 și 7.000 locuitori) 4,65 4,80
Categoria II (până la 3.000 locuitori) 4,60 4,75

NOTĂ:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ-teritoriale care, în mod excepțional, potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.

3. În coeficienții de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.

4. Polițiștii comunitari beneficiază și de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.

5. Salariul de bază individual al administratorului public se stabilește de către primar, președintele consiliului județean sau primarul general al municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unității administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizația primarului, a președintelui consiliului județean sau a primarului general al municipiului București, după caz.

6. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. I/4

CABINETUL DEMNITARULUI

Salarii de bază1)

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
Funcții de execuție de specialitate specifice
1. Șef birou senatorial, șef cabinet S 2,45 2,55 2,70 2,80 3,00 3,10
2. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 2,30 2,40 2,50 2,65 2,80 2,95
3. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 1,75 1,85 1,90 2,00 2,10 2,20
4. Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 1,70 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15
5. Director de cabinet S 3,40 3,60 3,70 3,90 4,10 4,30
6. Consilier S 3,40 3,60 3,70 3,90 4,10 4,30
7. Expert S 3,25 3,40 3,55 3,70 3,90 4,10
8. Consultant S 2,55 2,70 2,80 3,00 3,10 3,25
9. Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 1,45 1,50 1,60 1,70 1,75 1,85

1) Se utilizează și pentru cancelaria prefectului, cabinetul președintelui consiliului județean și cabinetul primarului general al municipiului București.

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II Jurisprudență, Reviste (1)

REGLEMENTĂRI
specifice personalului contractual din unitățile bugetare subordonate
autorităților administrației publice

SECȚIUNEA 1 Salarii de bază

Art. 1. -

Salariile de bază pentru personalul contractual din unitățile bugetare subordonate autorităților administrației publice sunt prevăzute astfel:

a) în anexa nr. II/1, pentru unitățile de învățământ;

b) în anexa nr. II/2, pentru unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială;

c) în anexa nr. II/3, pentru unitățile de cercetare;

d) în anexa nr. II/4, pentru unitățile de cultură;

e) în anexa nr. II/5, pentru unitățile de cult;

f) în anexa nr. II/6, pentru unitățile sportive;

g) în anexa nr. II/7, pentru unitățile de navigație;

h) în anexa nr. II/8, pentru laboratoarele centrale și alte unități bugetare din agricultură;

i) în anexa nr. II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie și cartografie;

j) în anexa nr. II/10, pentru unitățile de protecție a mediului;

k) în anexa nr. II/11, pentru unitățile de aviație sportivă;

l) în anexa nr. II/12, pentru unitățile sanitar-veterinare;

m) în anexa nr. II/13, pentru alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și pentru compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții din unitățile cuprinse în anexele nr. II/1-II/12;

n) în anexa nr. II/14, pentru activitatea de secretariat- administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și deservire din unitățile din sectorul bugetar.

SECȚIUNEA a 2-a Sporuri și alte drepturi

Art. 2. -

Sporurile la salariile de bază și alte drepturi care sunt specifice unor domenii bugetare sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unitățile bugetare respective.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate personalului salarizat potrivit anexelor nr. II/1.1-II/14, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Reviste (1)

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Reviste (1)

În unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, prevăzut la art. 18 din lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.

Art. 5. -

(1) Munca prestată de personalul din unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, respectiv de personalul din sistemul sanitar-veterinar și de personalul din vămi care își desfășoară activitatea în posturile de inspecție la frontieră, în vederea asigurării continuității activității în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite.

(2) Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 6. -

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază.

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele lucrătoare, se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar aferent salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25%.

(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar aferent salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 50%.

(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) și (3) se aprobă trimestrial de comitetul director.

(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă și care la nivelul acestei unități desfășoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și vor beneficia numai de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabilește pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă, și se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcție de 40% din tariful orar aferent salariului de bază și numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.

Art. 7. -

Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcție de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază va beneficia de drepturile aferente activității prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 6; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcției de execuție stabilit pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă.

Art. 8. -

În situația în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistență medicală de urgență la nivelul unității sanitare publice și nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancționat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfășoară activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare este integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, desfășoară activitate integrată prin cumul de funcții, în baza unui contract individual de muncă cu jumătate de normă, în limita posturilor normate și vacante. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unitățile de învățământ, cadrele didactice care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani își pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unitățile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art. 10. -

De prevederile art. 50 alin. (1) și ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază numai profesorul universitar și profesorul I grad didactic I din învățământul preuniversitar.

Art. 11. -

Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

SECȚIUNEA a 3-a Angajarea, promovarea și avansarea personalului contractual
din unitățile bugetare în funcții, grade și gradații

Art. 12. -

Angajarea, promovarea și avansarea personalului contractual pe funcții, grade sau trepte profesionale și gradații se fac potrivit prevederilor din statute sau alte reglementări proprii sau, în cazul în care nu există o reglementare proprie, se aplică prevederile art. 7 și 8 din anexa nr. I.

ANEXA Nr. II/1.1 Reviste (3)

SALARII ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR

Nr. crt. Funcția*) Vechimea în învățământ Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Profesor universitar peste 40 ani - - - - - 7,60
35-40 ani - - - - - 7,50
30-35 ani - - - - - 7,45
25-30 ani - - - - - 7,20
20-25 ani - - - - - 7,00
15-20 ani - - - - 6,30 6,60
10-15 ani - - - 5,85 6,10 6,40
2. Conferențiar universitar peste 40 ani - - - - - 5,00
35-40 ani - - - - - 5,00
30-35 ani - - - - - 5,00
25-30 ani - - - - - 4,70
20-25 ani - - - - - 4,60
15-20 ani - - - - 4,15 4,35
10-15 ani - - - 3,90 4,10 4,25
6-10 ani - - 3,70 3,85 4,00 4,15
3. Șef lucrări (lector universitar) 35-40 ani - - - - - 3,65
30-35 ani - - - - - 3,65
25-30 ani - - - - - 3,65
20-25 ani - - - - - 3,60
15-20 ani - - - - 3,45 3,55
10-15 ani - - - 3,20 3,35 3,45
6-10 ani - - 3,00 3,15 3,30 3,40
2-6 ani 2,60 2,75 2,90 3,05 3,20 3,30
4. Asistent universitar 35-40 ani - - - - - 3,25
30-35 ani - - - - - 3,25
25-30 ani - - - - - 3,25
20-25 ani - - - - - 3,20
15-20 ani - - - - 3,05 3,15
10-15 ani - - - 2,85 3,00 3,10
6-10 ani - - 2,65 2,80 2,95 3,05
2-6 ani 2,40 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00
până la 2 ani 2,35 2,45 2,55 2,70 2,80 2,95
5. Preparator universitar 6-10 ani**) - - 2,30 2,40 2,50 2,65
2-6 ani**) 2,05 2,15 2,25 2,35 2,45 2,55
până la 2 ani 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA Nr. II/1.2

SALARII ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic*) Vechimea în învățământ Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) grad didactic I peste 40 ani - - - - - 4,25
35-40 ani - - - - - 4,15
30-35 ani - - - - - 4,10
25-30 ani - - - - - 4,05
22-25 ani - - - - - 4,00
18-22 ani - - - - 3,45 3,70
14-18 ani - - - 3,15 3,30 3,40
10-14 ani - - - 3,10 3,25 3,30
6-10 ani - - 2,90 3,00 3,15 3,25
2-6 ani 2,30 2,50 2,75 2,90 3,10 3,15
2. Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) grad didactic II peste 40 ani - - - - - 3,45
35-40 ani - - - - - 3,45
30-35 ani - - - - - 3,45
25-30 ani - - - - - 3,45
22-25 ani - - - - - 3,40
18-22 ani - - - - 3,10 3,30
14-18 ani - - - 2,85 3,00 3,10
10-14 ani - - - 2,80 2,90 3,00
6-10 ani - - 2,60 2,70 2,85 2,90
2-6 ani 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,80
3. Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 3,20
35-40 ani - - - - - 3,20
30-35 ani - - - - - 3,20
25-30 ani - - - - - 3,20
22-25 ani - - - - - 3,10
18-22 ani - - - - 2,80 2,90
14-18 ani - - - 2,65 2,75 2,85
10-14 ani - - - 2,60 2,70 2,80
6-10 ani - - 2,45 2,55 2,65 2,75
2-6 ani 2,20 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65
4. Profesor I (studii superioare de lungă durată, ciclul II Bologna) debutant până la 2 ani 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
5. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) grad didactic I peste 40 ani - - - - - 3,40
35-40 ani - - - - - 3,40
30-35 ani - - - - - 3,40
25-30 ani - - - - - 3,40
22-25 ani - - - - - 3,25
18-22 ani - - - - 2,90 3,15
14-18 ani - - - 2,75 2,85 3,00
10-14 ani - - - 2,70 2,80 2,90
6-10 ani - - 2,50 2,60 2,70 2,80
6. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) grad didactic II peste 40 ani - - - - - 3,15
35-40 ani - - - - - 3,15
30-35 ani - - - - - 3,15
25-30 ani - - - - - 3,15
22-25 ani - - - - - 3,00
18-22 ani - - - - 2,55 2,80
14-18 ani - - - 2,35 2,50 2,70
10-14 ani - - - 2,30 2,40 2,60
6-10 ani - - 2,10 2,25 2,35 2,50
2-6 ani 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,40
7. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 2,55
35-40 ani - - - - - 2,55
30-35 ani - - - - - 2,55
25-30 ani - - - - - 2,55
22-25 ani - - - - - 2,45
18-22 ani - - - - 2,30 2,40
14-18 ani - - - 2,20 2,25 2,35
10-14 ani - - - 2,15 2,20 2,30
6-10 ani - - 2,05 2,10 2,15 2,25
2-6 ani 1,75 1,85 1,95 2,05 2,10 2,20
8. Profesor II (studii superioare de scurtă durată, ciclul I Bologna) debutant până la 2 ani 1,65 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15
9. Institutor grad didactic I peste 40 ani - - - - - 2,95
35-40 ani - - - - - 2,90
30-35 ani - - - - - 2,85
25-30 ani - - - - - 2,80
22-25 ani - - - - - 2,75
18-22 ani - - - - 2,50 2,70
14-18 ani - - - 2,35 2,45 2,60
10-14 ani - - - 2,30 2,40 2,50
6-10 ani - - 2,15 2,25 2,35 2,45
10. Institutor grad didactic II peste 40 ani - - - - - 2,65
35-40 ani - - - - - 2,65
30-35 ani - - - - - 2,65
25-30 ani - - - - - 2,65
22-25 ani - - - - - 2,50
18-22 ani - - - - 2,20 2,40
14-18 ani - - - 2,10 2,15 2,30
10-14 ani - - - 2,05 2,10 2,25
6-10 ani - - 1,85 1,95 2,05 2,20
2-6 ani 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,15
11. Institutor grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 2,40
35-40 ani - - - - - 2,40
30-35 ani - - - - - 2,40
25-30 ani - - - - - 2,40
22-25 ani - - - - - 2,35
18-22 ani - - - - 2,20 2,30
14-18 ani - - - 2,05 2,15 2,15
10-14 ani - - - 2,00 2,10 2,10
6-10 ani - - 1,85 1,95 2,05 2,05
2-6 ani 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95 2,00
12. Institutor debutant până la 2 ani 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90
13. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani - - - - - 2,80
35-40 ani - - - - - 2,75
30-35 ani - - - - - 2,70
25-30 ani - - - - - 2,65
22-25 ani - - - - - 2,60
18-22 ani - - - - 2,45 2,55
14-18 ani - - - 2,30 2,40 2,50
10-14 ani - - - 2,25 2,35 2,45
6-10 ani - - 2,00 2,10 2,20 2,35
14. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani - - - - - 2,30
35-40 ani - - - - - 2,30
30-35 ani - - - - - 2,30
25-30 ani - - - - - 2,30
22-25 ani - - - - - 2,25
18-22 ani - - - - 2,10 2,20
14-18 ani - - - 1,95 2,05 2,15
10-14 ani - - - 1,90 2,00 2,10
6-10 ani - - 1,75 1,85 1,95 2,05
2-6 ani 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
15. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani - - - - - 2,20
35-40 ani - - - - - 2,20
30-35 ani - - - - - 2,20
25-30 ani - - - - - 2,20
22-25 ani - - - - - 2,15
18-22 ani - - - - 2,00 2,10
14-18 ani - - - 1,85 1,95 2,05
10-14 ani - - - 1,80 1,90 2,00
6-10 ani - - 1,65 1,75 1,85 1,95
2-6 ani 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90
16. Învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant 0-2 ani 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85
17. Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani - - - - - 2,15
35-40 ani - - - - - 2,05
30-35 ani - - - - - 2,00
25-30 ani - - - - - 1,95
22-25 ani - - - - - 1,90
18-22 ani - - - - 1,75 1,85
14-18 ani - - - 1,60 1,70 1,75
10-14 ani - - - 1,55 1,65 1,70
6-10 ani - - 1,45 1,50 1,60 1,65
2-6 ani 1,25 1,30 1,40 1,45 1,55 1,60
până la 2 ani 1,20 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50
18. Antrenor categoria I peste 40 ani - - - - - 3,20
35-40 ani - - - - - 3,20
30-35 ani - - - - - 3,20
25-30 ani - - - - - 3,20
22-25 ani - - - - - 3,00
18-22 ani - - - - 2,75 2,90
14-18 ani - - - 2,55 2,70 2,85
10-14 ani - - - 2,35 2,50 2,65
6-10 ani - - 2,20 2,30 2,40 2,50
2-6 ani 1,90 2,00 2,15 2,25 2,35 2,45
până la 2 ani 1,85 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40
19. Antrenor categoria II peste 40 ani - - - - - 2,75
35-40 ani - - - - - 2,75
30-35 ani - - - - - 2,75
25-30 ani - - - - - 2,75
22-25 ani - - - - - 2,60
18-22 ani - - - - 2,45 2,55
14-18 ani - - - 2,30 2,40 2,50
10-14 ani - - - 2,25 2,35 2,45
6-10 ani - - 2,10 2,20 2,30 2,40
2-6 ani 1,85 1,95 2,05 2,15 2,25 2,35
până la 2 ani 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
20. Antrenor categoria III peste 40 ani - - - - - 2,45
35-40 ani - - - - - 2,45
30-35 ani - - - - - 2,45
25-30 ani - - - - - 2,45
22-25 ani - - - - - 2,40
18-22 ani - - - - 2,30 2,35
14-18 ani - - - 2,15 2,25 2,30
10-14 ani - - - 2,10 2,20 2,25
6-10 ani - - 1,95 2,05 2,15 2,20
2-6 ani 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,15
până la 2 ani 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
21. Antrenor categoria IV peste 40 ani - - - - - 2,30
35-40 ani - - - - - 2,30
30-35 ani - - - - - 2,30
25-30 ani - - - - - 2,30
22-25 ani - - - - - 2,25
18-22 ani - - - - 2,10 2,20
14-18 ani - - - 2,00 2,05 2,15
10-14 ani - - - 1,90 2,00 2,10
6-10 ani - - 1,75 1,85 1,95 2,05
2-6 ani 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
până la 2 ani 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85 1,95
22. Antrenor categoria V peste 40 ani - - - - - 2,20
35-40 ani - - - - - 2,20
30-35 ani - - - - - 2,20
25-30 ani - - - - - 2,20
22-25 ani - - - - - 2,15
18-22 ani - - - - 2,00 2,10
14-18 ani - - - 1,85 1,95 2,05
10-14 ani - - - 1,80 1,90 2,00
6-10 ani - - 1,65 1,75 1,85 1,95
2-6 ani 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90
până la 2 ani 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,85
23. Antrenor debutant până la 2 ani 1,25 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA Nr. II/1.3

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DE CONDUCERE

1. Funcțiile de conducere din învățământul superior

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Rector*) S 8,25 8,50
2. Prorector*) S 8,00 8,30
3. Director general administrativ al universității S 7,95 8,25
4. Decan*) S 7,85 8,15
5. Secretar științific al senatului universitar*) S 8,00 8,30
6. Prodecan*) S 7,70 8,00
7. Administrator-șef al facultății S 4,70 5,00
8. Secretar științific al consiliului facultății*) S 7,60 7,80
9. Director de departament S 7,70 8,00
10. Șef de catedră*) S 7,55 7,85
11. Director, contabil-șef (administrator financiar/patrimoniu) S 7,35 7,70
12. Secretar-șef universitate S 5,25 5,55
13. Șef serviciu S 4,50 4,80
14. Șef birou S 3,75 4,00
15. Secretar-șef facultate S 4,50 4,80

*) Coeficienții de ierarhizare cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.

2. Funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Inspector școlar general S 6,25 6,50
2. Inspector școlar general adjunct S 5,80 6,00
3. Inspector școlar de specialitate, inspector școlar S 5,00 5,30
4. Director casa corpului didactic S 5,30 5,80
5. Director unitate de învățământ S 5,10 5,60
6. Director adjunct unitate de învățământ S 4,90 5,30
7. Contabil-șef (administrator financiar) S 4,25 4,35
8. Secretar-șef unitate de învățământ S 3,60 4,00
9. Contabil-șef (administrator financiar) M 2,90 3,00
10. Secretar-șef unitate de învățământ M 2,70 2,90

ANEXA Nr. II/1.4 Referințe (1), Jurisprudență

SALARII FUNCȚII DIDACTICE AUXILIARE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Cercetător științific principal I S - - - 4,80 5,05 5,25
2. Cercetător științific principal II S - - 3,65 3,85 4,00 4,20
3. Cercetător științific principal III S - 3,15 3,30 3,45 3,60 3,80
4. Cercetător științific S 2,40 2,50 2,65 2,80 2,90 3,05
5. Asistent de cercetare științifică S 2,30 2,40 2,50 2,65 2,80 2,90
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 1,75 - - - - -
7. Medic primar S - - - 3,70 3,90 4,05
8. Medic specialist S - - 3,20 3,40 3,50 3,70
9. Medic S 2,75 2,90 3,00 3,15 3,30 3,50
10. Medic stagiar S 1,75 - - - - -
11. Medic veterinar I S - - 3,05 3,20 3,30 3,50
12. Medic veterinar II S - 2,50 2,60 2,70 2,80 3,00
13. Medic veterinar III S 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45 2,55
14. Medic veterinar debutant S 1,75 - - - - -
15. Biolog, biochimist, chimist, fizician, farmacist; principal S - - 3,30 3,45 3,60 3,80
16. Biolog, biochimist, chimist, fizician, farmacist; specialist S - 2,75 2,85 3,00 3,20 3,30
17. Biolog, biochimist, chimist, fizician, farmacist S 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65 2,80
18. Biolog, biochimist, chimist, fizician, farmacist; debutant S 1,75 - - - - -
19. Psiholog, sociolog; principal S - - 2,80 2,95 3,10 3,25
20. Psiholog, sociolog S 2,30 2,40 2,50 2,65 2,80 2,90
21. Psiholog, sociolog; debutant S 1,75 - - - - -
22. Administrator financiar grad I*) S - 2,70 2,80 2,95 3,10 3,25
23. Administrator financiar grad II*) S - 2,50 2,70 2,80 2,95 3,05
24. Administrator financiar grad III*) S 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,70
25. Administrator financiar debutant*) S 1,75 - - - - -
26. Analist, programator, inginer sistem; IA S - - 2,80 2,95 3,10 3,25
27. Analist, programator, inginer sistem; I S - 2,50 2,70 2,80 2,95 3,05
28. Analist, programator, inginer sistem; II S - 2,20 2,30 2,40 2,50 2,70
29. Analist, programator, inginer sistem; III S 1,80 1,90 1,95 2,05 2,15 2,25
30. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 1,75 - - - - -
31. Informatician gradul I A S - - 2,80 2,95 3,10 3,25
32. Informatician gradul I S - 2,50 2,70 2,80 2,95 3,05
33. Informatician gradul II S - 2,20 2,30 2,40 2,50 2,70
34. Informatician gradul III S 1,80 1,90 1,95 2,10 2,15 2,25
35. Informatician debutant S 1,75 - - - - -
36. Secretar I**) S - - 2,80 2,95 3,10 3,25
37. Secretar II**) S - 2,50 2,70 2,80 2,95 3,05
38. Secretar III**) S - 2,20 2,30 2,40 2,50 2,70
39. Secretar debutant**) S 1,75 - - - - -
40. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S - 2,45 2,55 2,70 2,80 3,00
41. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S - 2,25 2,40 2,50 2,65 2,75
42. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S - 1,90 2,05 2,10 2,20 2,35
43. Comandant S - 2,50 2,70 2,80 2,95 3,05
44. Șef mecanic S - 2,10 2,15 2,25 2,40 2,50
45. Căpitan secund, șef electrician, șef mecanic secund S - 1,90 2,05 2,10 2,20 2,35
46. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 1,80 1,85 2,00 2,05 2,15 2,30
47. Ofițer aspirant S 1,75 - - - - -
48. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; I S - 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65
49. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; II S - 1,90 1,95 2,10 2,20 2,30
50. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; III S 1,80 1,85 1,90 2,05 2,10 2,25
51. Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutant S 1,75 - - - - -
52. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; I S - 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80
53. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; II S - 2,05 2,10 2,25 2,35 2,45
54. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; III S 1,90 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40
55. Secretar tehnic de redacție, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic; debutant S 1,75 - - - - -
56. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet; I, regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; I S - - 2,70 2,80 2,90 3,10
57. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; II, regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; II S - 2,40 2,50 2,65 2,80 2,90
58. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; III, regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; III S 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
59. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; IV, regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic; IV S 1,80 1,90 1,95 2,05 2,10 2,25
60. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet; debutant S 1,75 - - - - -
61. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; I S - 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80
62. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; II S - 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40
63. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; III S 1,80 1,90 1,95 2,05 2,10 2,25
64. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; debutant S 1,75 - - - - -
65. Asistent social gradul I S - 1,85 1,90 2,05 2,10 2,20
66. Asistent social gradul II S - 1,80 1,85 1,90 1,95 2,05
67. Asistent social debutant S 1,75 - - - - -
68. Pedagog școlar, laborant; IA S - 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
69. Pedagog școlar, laborant; I S - 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
70. Pedagog școlar, laborant; II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,05 2,15
71. Pedagog școlar, laborant; debutant S 1,75 - - - - -
72. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A ***) S - - 3,45 3,60 3,80 4,00
73. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S - 2,35 2,45 2,55 2,70 2,80
74. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S - 2,25 2,35 2,45 2,55 2,70
75. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
76. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1,75 - - - - -
77. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S - - 2,65 2,80 2,90 3,05
78. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S - 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65
79. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 1,90 1,95 2,10 2,15 2,25 2,40
80. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 1,75 - - - - -
81. Instructor-animator, corepetitor; gradul I S - 1,85 1,90 1,95 2,05 2,10
82. Instructor-animator, corepetitor; gradul II S - 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
83. Instructor-animator, corepetitor; debutant S 1,75 - - - - -
84. Inginer gradul IA S - - 2,30 2,40 2,55 2,70
85. Inginer gradul I, administrator patrimoniu grad I*****) S - 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
86. Inginer gradul II, administrator patrimoniu grad II*****) S - 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
87. Inginer gradul III, administrator patrimoniu grad III*****) S 1,80 1,85 1,90 2,00 2,10 2,20
88. Inginer debutant, administrator patrimoniu debutant*****) S 1,75 - - - - -
89. Asistent medical principal învățământ special SSD - - 1,90 2,05 2,10 2,25
90. Asistent medical învățământ special SSD 1,60 1,65 1,75 1,85 1,90 2,00
91. Asistent medical debutant învățământ special SSD 1,30 - - - - -
92. Dentist principal SSD - - 1,95 2,10 2,15 2,25
93. Dentist SSD 1,65 1,75 1,80 1,90 1,95 2,00
94. Dentist debutant SSD 1,30 - - - - -
95. Administrator financiar grad I*) SSD - 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
96. Administrator financiar grad II*) SSD - 1,95 2,05 2,10 2,25 2,35
97. Administrator financiar grad III*) SSD 1,60 1,70 1,80 1,90 1,95 2,10
98. Administrator financiar debutant*) SSD 1,30 - - - - -
99. Informatician gradul I SSD - 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
100. Informatician gradul II SSD - 1,95 2,05 2,10 2,25 2,35
101. Informatician gradul III SSD 1,60 1,70 1,80 1,90 1,95 2,10
102. Informatician debutant SSD 1,30 - - - - -
103. Secretar I **) SSD - 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
104. Secretar II**) SSD - 1,95 2,05 2,10 2,25 2,35
105. Secretar III**) SSD 1,60 1,70 1,80 1,90 1,95 2,10
106. Secretar debutant**) SSD 1,30 - - - - -
107. Asistent social gradul I SSD - 1,65 1,70 1,80 1,90 1,95
108. Asistent social gradul II SSD 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
109. Asistent social debutant SSD 1,30 - - - - -
110. Pedagog școlar, laborant; I SSD - 1,90 1,95 2,10 2,15 2,25
111. Pedagog școlar, laborant; II SSD - 1,75 1,80 1,90 1,95 2,10
112. Pedagog școlar, laborant; III SSD 1,50 1,55 1,60 1,70 1,75 1,85
113. Pedagog școlar, laborant; debutant SSD 1,30 - - - - -
114. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD - 2,05 2,10 2,25 2,30 2,45
115. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD - 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
116. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1,50 1,60 1,65 1,75 1,85 1,90
117. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1,30 - - - - -
118. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I SSD - 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
119. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II SSD - 1,75 1,85 1,90 2,05 2,10
120. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf III SSD 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
121. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant SSD 1,30 - - - - -
122. Instructor-animator, corepetitor; gradul I SSD - 1,65 1,70 1,80 1,90 1,95
123. Instructor-animator, corepetitor; gradul II SSD - 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90
124. Instructor-animator, corepetitor; gradul III SSD 1,50 1,55 1,60 1,70 1,75 1,85
125. Instructor-animator, corepetitor; debutant SSD 1,30 - - - - -
126. Subinginer gradul I, administrator patrimoniu grad I*****) SSD - 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
127. Subinginer gradul II, administrator patrimoniu grad II*****) SSD - 1,75 1,85 1,90 2,05 2,10
128. Subinginer gradul III, administrator patrimoniu grad III*****) SSD 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
129. Subinginer debutant, administrator patrimoniu debutant*****) SSD 1,30 - - - - -
130. Asistent cercetare I M - 1,90 2,00 2,10 2,20 2,25
131. Asistent cercetare II M - 1,70 1,75 1,85 1,95 2,05
132. Asistent cercetare III M 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75
133. Asistent cercetare stagiar M 1,20 - - - - -
134. Asistent medical I învățământ special PL;M - 1,90 2,00 2,05 2,20 2,30
135. Asistent medical II învățământ special PL;M 1,60 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00
136. Asistent medical debutant învățământ special PL;M 1,20 - - - - -
137. Tehnician dentar principal M - - 1,80 1,90 2,00 2,05
138. Tehnician dentar M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75 1,85
139. Tehnician dentar debutant M 1,20 - - - - -
140. Administrator financiar treapta I*) M - 1,90 2,00 2,05 2,15 2,25
141. Administrator financiar treapta II*) M - 1,75 1,90 2,00 2,05 2,15
142. Administrator financiar treapta III*) M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75 1,85
143. Administrator financiar debutant*) M 1,20 - - - - -
144. Analist (programator) ajutor; IA M - - 2,00 2,05 2,15 2,25
145. Analist (programator) ajutor, operator, controlor date; I M - 1,80 1,95 2,00 2,10 2,20
146. Analist (programator) ajutor, operator, controlor date; II M - 1,75 1,90 1,95 2,05 2,15
147. Analist (programator) ajutor, operator, controlor date; III M 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00 2,05
148. Analist (programator) ajutor, operator, controlor date debutant M 1,20 - - - - -
149. Informatician I A PL;M - - 2,00 2,05 2,15 2,25
150. Informatician I PL;M - - 1,90 2,00 2,05 2,20
151. Informatician II PL;M - 1,75 1,85 1,95 2,00 2,15
152. Informatician III PL;M 1,65 1,70 1,80 1,90 1,95 2,05
153. Informatician debutant PL;M 1,20 - - - - -
154. Secretar I A**) M - - 2,00 2,05 2,15 2,25
155. Secretar I**) M - 1,80 1,90 2,00 2,05 2,20
156. Secretar II**) M - 1,75 1,85 1,95 2,00 2,15
157. Secretar III**) M 1,65 1,70 1,80 1,90 1,95 2,05
158. Secretar debutant**) M 1,20 - - - - -
159. Pedagog școlar IA M - - 1,80 1,95 2,00 2,15
160. Pedagog școlar I M - 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
161. Pedagog școlar II M - 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
162. Pedagog școlar III M 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80
163. Pedagog școlar debutant M 1,20 - - - - -
164. Căpitan M - 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
165. Șef mecanic, șef echipaj, șef stație RTG M - 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15
166. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, ofițer RTG I, II M 1,65 1,70 1,75 1,85 1,95 2,05
167. Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic M 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80
168. Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer, dragor; aspirant M 1,20 - - - - -
169. Secretar de redacție, tehnoredactor; IA, regizor scenă (culise) I M - - 2,00 2,05 2,15 2,25
170. Secretar de redacție, tehnoredactor; I, regizor scenă (culise) II M - 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00
171. Secretar de redacție, tehnoredactor; II, regizor scenă (culise) III M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
172. Secretar de redacție, tehnoredactor, regizor scenă (culise); debutant M 1,20 - - - - -
173. Asistent social I PL;M - 1,85 1,95 2,00 2,15 2,20
174. Asistent social II PL;M - 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
175. Asistent social III PL;M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
176. Asistent social debutant PL;M 1,20 - - - - -
177. Bibliotecar, documentarist, redactor; I A PL;M - - 2,00 2,05 2,15 2,25
178. Bibliotecar, documentarist, redactor; I PL;M - 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00
179. Bibliotecar, documentarist, redactor; II PL;M 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80
180. Bibliotecar, documentarist, redactor; debutant PL;M 1,20 - - - - -
181. Conservator, restaurator, custode sală; I M - 1,85 1,95 2,00 2,15 2,20
182. Conservator, restaurator, custode sală; II M - 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00
183. Conservator, restaurator, custode sală; III M 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80
184. Conservator, restaurator, custode sală; debutant M 1,20 - - - - -
185. Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; I A M - - 1,75 1,80 1,90 2,00
186. Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; I M - 1,50 1,60 1,70 1,75 1,80
187. Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; II M 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70
188. Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; debutant M 1,20 - - - - -
189. Corepetitor I M - 1,60 1,70 1,75 1,80 1,90
190. Corepetitor II M - 1,50 1,60 1,70 1,75 1,80
191. Corepetitor III M 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70
192. Corepetitor debutant M 1,20 - - - - -
193. Tehnician I A****) M - - 2,00 2,05 2,15 2,25
194. Șef atelier-școală, tehnician I****), administrator patrimoniu treapta I*****) M - 1,80 1,90 2,00 2,05 2,15
195. Șef atelier-școală, tehnician II****), administrator patrimoniu treapta II*****) M - 1,70 1,75 1,85 1,95 2,05
196. Șef atelier-școală, tehnician III****), administrator patrimoniu treapta III*****) M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
197. Tehnician debutant****), administrator patrimoniu debutant*****) M 1,20 - - - - -
198. Laborant I PL;M - 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10
199. Laborant II PL;M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75 1,85
200. Laborant debutant PL;M 1,20 - - - - -
201. Instructor I, model I M - 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75
202. Instructor II, model II M 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70
203. Instructor, model; debutant M 1,20 - - - - -
204. Mediator școlar I M;G - 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75
205. Mediator școlar II M;G 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70
206. Mediator școlar debutant M;G 1,20 - - - - -
207. Mânuitor carte I M;G - 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75
208. Mânuitor carte II M;G 1,30 1,40 1,50 1,55 1,60 1,70
209. Infirmieră I învățământ special G - 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70
210. Infirmieră II învățământ special G 1,30 1,35 1,40 1,45 1,60 1,65
211. Supraveghetor noapte I G - 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70
212. Supraveghetor noapte II G 1,30 1,35 1,40 1,45 1,60 1,65
213. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I - 1,75 1,85 2,00 2,05 2,15
214. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II - 1,55 1,65 1,70 1,75 1,85
215. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65 1,70
216. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 1,20 - - - - -
217. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; I - 1,85 1,95 2,05 2,15 2,20
218. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; II - 1,70 1,75 1,80 1,90 2,00
219. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; III 1,40 1,50 1,55 1,60 1,70 1,75
220. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine; debutant 1,20 - - - - -

*) Se utilizează și pentru funcțiile: economist, referent și contabil, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat.

**) Se utilizează și pentru funcția de secretar, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor-școală.

*****) Se utilizează și pentru funcțiile: inginer, tehnician, merceolog, administrator și funcționar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul neuropsihic, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, salariul de merit, creșterea cu 5% a salariilor de bază, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

NOTĂ:

Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcției pe care era încadrată persoana.

Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare din învățământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ

1. În învățământ, în afara criteriilor generale de salarizare, se vor avea în vedere și criteriile specifice prevăzute la art. 49 alin. (1), respectiv art. 87 și 88 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

2. În cadrul tranșelor de vechime recunoscută în învățământ de până la 20 de ani, diferențierea salariilor de bază se face pe gradațiile corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

3. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării împreună cu instituțiile de învățământ și sindicatele vor stabili coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile de conducere, pe grade, prin ordin al ministrului, în funcție de următoarele criterii: număr de personal, elevi/studenți, categorii de unități etc.

4. Personalul didactic calificat de predare care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

5. Personalul didactic de predare din învățământul special beneficiază de o indemnizație de până la 15% din salariul de bază.

6. Personalul didactic din învățământ beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, respectiv al instituției de nivel superior, și reprezintă 25% din salariul de bază. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.

7.

(1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar, este cuprins în coeficienții de multiplicare prevăzuți la toate gradațiile din cadrul tranșelor de vechime recunoscută în învățământ, respectiv la toate gradațiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.

(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar care nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învățământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienților de multiplicare micșorați prin împărțire la 1,15.

Dacă prin împărțirea la 1,15 personalului trecut în alte gradații, tranșe de vechime recunoscută în învățământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menținut cu același salariu de bază până când i se poate asigura o creștere a acestuia, în condițiile legii.

(3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, este cuprins în coeficienții de ierarhizare, pentru personalul didactic auxiliar, la gradele/treptele profesionale, precum și pentru personalul didactic de predare până la tranșa de vechime recunoscută în învățământ, de 25 de ani în învățământul preuniversitar, respectiv de 30 de ani în învățământul universitar.

(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) și (3) se acordă și personalului din Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic.

(5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile alin. (4) nu se aplică.

(6) Prevederile art. 50 alin. (1) și ale art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru profesorii universitari și pentru profesorii I, cu gradul didactic I, institutorii și învățătorii cu gradul didactic I din învățământul preuniversitar.

8. Salariul de merit este cuprins în coeficienții de multiplicare, pentru personalul didactic și didactic auxiliar, la toate gradațiile prevăzute la tranșele de vechime recunoscută în învățământ și la gradele/treptele profesionale.

9. Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

10. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învățământul primar primește un spor la salariul de bază pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată, potrivit art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare.

Mărimea concretă a sporului se stabilește după cum urmează:

- pentru 2 clase de elevi - 5%;

- pentru 3 clase de elevi - 7%;

- pentru 4 clase de elevi - 10%.

11. Personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, institutorii și educatoarele primesc o indemnizație de 0,25 din valoarea coeficientului 1,00, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

12. Senatele universitare pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcția respectivă, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii.

13. Personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student, dar nu mai mult de 5% din salariul de bază.

14. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

15. Personalul didactic beneficiază, în caz de deces, de un ajutor acordat celor îndreptățiți în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurărilor sociale de stat.

16. Personalul didactic de predare poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. 43 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

17. În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor și cu avizul comun al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

18. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/2 Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

UNITĂȚI SANITARE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

I. Salarii de bază pentru funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II

Spitale peste 400 de paturi

1. Manager S 6,50 6,80
2. Director medical S 6,15 6,45
3. Director de cercetare-dezvoltare S 6,10 6,40
4. Director financiar-contabil S 5,55 5,85
5. Director de îngrijiri S,SSD,PL 4,70 5,00
6. Alți directori S 5,70 6,00

Spitale sub 400 de paturi

1. Manager S 6,00 6,30
2. Director medical S 5,85 6,20
3. Director de cercetare-dezvoltare S 5,85 6,20
4. Director financiar-contabil S 4,70 5,00
5. Director de îngrijiri S,SSD,PL 4,40 4,70
6. Alți directori S 5,65 5,95

Servicii de ambulanță

1. Manager general S 6,50 6,80
2. Director medical S 5,85 6,20
3. Director economic S 5,15 5,45
4. Director tehnic S 4,90 5,20
5. Asistent-șef S,SSD,PL 4,40 4,70

Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau"

1. Director S 5,85 6,20
2. Director adjunct științific S 5,70 6,00
3. Director adjunct financiar-contabilitate S 4,40 4,70
4. Director resurse umane S 4,30 4,60

Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București

1. Director S 5,70 6,00
2. Contabil-șef S 3,95 4,25

Centre de transfuzie sanguină regionale

1. Director S 5,65 5,95
2. Contabil-șef S 3,80 4,10

Centre de transfuzie sanguină județene

1. Director S 5,60 5,90
2. Contabil-șef S 3,70 4,00

Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București

1. Director S 5,85 6,20
2. Director adjunct S 4,40 4,70
3. Contabil-șef S 3,85 4,15

Alte funcții de conducere

1. Director general*) S 6,50 6,80
2. Director general adjunct, director, director executiv*) S 6,15 6,45
3. Director adjunct*) S 6,10 6,40
4. Director adjunct financiar-contabil*) S 5,00 5,30
5. Contabil-șef*) S 4,40 4,70
6. Medic șef ambulator de specialitate și altele similare S 5,85 6,20
7. Șef serviciu**) S 4,20 4,50
8. Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu**) S 4,10 4,40
9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare S 5,85 6,20
10. Medic șef serviciu medicină legală, anatomie patologică S 6,50 6,80
11. Asistent medical șef pe unitate S,SSD,PL 4,20 4,50
12. Șef formație muncitori 2,00 2,30

*) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.

**) În cazul în care nu se îndeplinește condiția de studii superioare, salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.

Indemnizații maxime lunare pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază

Nr. crt. Funcția Procent din salariul de bază
1. Director program de rezidențiat medicină de urgență 25
2. Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 20
3. Farmacist șef serviciu 15
4. Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 20
5. Chimist, biolog, biochimist, asistent medical, cu gestiune 10
6. Spălătoreasă cu gestiune 7
7. Șef de echipă 7
8. Medic inspector, farmacist inspector, psiholog inspector - Direcția de sănătate publică 25

Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale

II. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din următoarele unități sanitare:

- spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale;

- spitale clinice de specialitate de urgență;

- spitale clinice, spitale de urgență;

- spitale de specialitate;

- Spitalul Universitar de Urgență "Elias" *);

- institute și centre medicale;

- institute și centre de sănătate publică;

- institute de medicină legală;

- servicii de ambulanță;

- centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București;

- Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*);

- Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

*) Conține și sporul de dispozitiv pentru toate categoriile de personal.

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4,20 4,40 4,60 4,85 5,10 5,25
2. Medic specialist S 3,30 3,50 3,70 3,85 4,00 4,15
3. Medic rezident anul VI-VII S 3,20 - - - - -
4. Medic rezident anul IV-V S 3,05 - - - - -
5. Medic rezident anul III S 2,80 - - - - -
6. Medic rezident anul II S 2,70 - - - - -
7. Medic rezident anul I S 2,45 - - - - -
8. Medic S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,00 3,15
9. Medic stagiar S 1,90 - - - - -
10. Farmacist primar*1) S 2,95 3,05 3,20 3,40 3,55 3,65
11. Farmacist specialist S 2,75 2,85 3,00 3,15 3,30 3,40
12. Farmacist S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,00 3,15
13. Farmacist rezident anul III S 2,70 - - - - -
14. Farmacist rezident anul II S 2,45 - - - - -
15. Farmacist rezident anul I S 2,30 - - - - -
16. Farmacist stagiar S 1,75 - - - - -
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2,75 2,85 3,00 3,15 3,30 3,40
18. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
19. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,00 3,15
20. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1,75 - - - - -
21. Asistent medical, moașă; principal*2) S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
22. Asistent medical, moașă*2) S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,00 3,15
23. Asistent medical, moașă; debutant*2) S 1,75 - - - - -
24. Dentist principal SSD 2,45 2,55 2,65 2,80 2,90 3,05
25. Dentist SSD 2,35 2,45 2,60 2,75 2,80 2,95
26. Dentist debutant SSD 1,30 - - - - -
27. Asistent medical principal*3) SSD 2,50 2,65 2,75 2,85 3,00 3,15
28. Asistent medical*3) SSD 2,40 2,50 2,65 2,80 2,90 3,00
29. Asistent medical debutant*3) SSD 1,30 - - - - -
30. Asistent medical principal*4) PL 2,45 2,55 2,65 2,80 2,90 3,05
31. Asistent medical*4) PL 2,35 2,45 2,60 2,75 2,80 2,95
32. Asistent medical debutant*4) PL 1,25 - - - - -
33. Asistent medical principal*4) M 2,40 2,50 2,60 2,70 2,90 3,00
34. Asistent medical*4) M 2,30 2,40 2,50 2,60 2,75 2,85
35. Asistent medical debutant*4) M 1,20 - - - - -
36. Tehnician dentar principal*5) M 2,40 2,50 2,60 2,70 2,90 3,00
37. Tehnician dentar*5) M 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
38. Tehnician dentar debutant*5) M 1,20 - - - - -
39. Soră medicală principală*6) M 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80
40. Soră medicală*6) M 1,75 1,85 1,95 2,00 2,15 2,20
41. Soră medicală debutant*6) M 1,20 - - - - -
42. Statistician medical, registrator medical; principal M 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80
43. Statistician medical, registrator medical M 1,75 1,85 1,95 2,00 2,15 2,20
44. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1,20 - - - - -

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
45. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2,75 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45
46. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
47. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,00 3,15
48. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1,75 - - - - -
49. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2,55 2,70 2,80 3,00 3,10 3,20
50. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2,20 2,35 2,45 2,55 2,70 2,80
51. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1,75 - - - - -
52. Profesor CFM, biolog, chimist; principal*7) SSD 2,40 2,50 2,65 2,75 2,90 3,00
53. Profesor CFM, biolog, chimist*7) SSD 2,10 2,20 2,35 2,45 2,55 2,70
54. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant*7) SSD 1,30 - - - - -
55. Psiholog principal S 3,40 3,60 3,75 3,90 4,15 4,30
56. Psiholog specialist S 3,00 3,15 3,30 3,50 3,70 3,75
57. Psiholog practicant S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,00 3,15
58. Psiholog stagiar S 1,90 - - - - -

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
59. Infirmieră, agent DDD G 1,30 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65
60. Infirmieră, agent DDD; debutant G 1,10 - - - - -
61. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50 1,60
62. Ambulanțier*8) 1,60 1,70 1,75 1,85 1,95 2,00
63. Șofer autosanitară I*9) 1,45 1,50 1,55 1,60 1,70 1,75
64. Șofer autosanitară II*9) 1,30 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65
65. Șofer autosanitară III*9) 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50 1,55

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat.

*3) Se aplică și funcțiilor de asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

*4) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*5) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*6) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*7) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3 -4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

*8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I/conducător șalupă, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri, în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București.

*9) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

NOTĂ: Jurisprudență

1. Se aplică și personalului contractual din direcțiile de sănătate publică.

2. Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale prevăzute la lit. A nr. crt. 1-7, nr. crt. 10-11, nr. crt. 13-15 și lit. B nr. crt. 45, 46, 49, 55.

III. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare cu personalitate juridică, de asistență socială și de asistență medico-socială, necuprinse la pct. II

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Medic primar S 3,35 3,50 3,70 3,85 4,05 4,25
2. Medic specialist S 2,90 3,10 3,25 3,35 3,50 3,70
3. Medic S 2,50 2,65 2,75 2,90 3,00 3,10
4. Medic stagiar S 1,90 - - - - -
5. Farmacist primar*1) S 2,80 2,95 3,05 3,20 3,40 3,50
6. Farmacist specialist S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
7. Farmacist S 2,50 2,65 2,75 2,90 3,00 3,10
8. Farmacist stagiar S 1,75 - - - - -
9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2,65 2,75 2,90 3,00 3,15 3,25
11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2,45 2,55 2,70 2,80 3,00 3,05
12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 1,75 - - - - -
13. Asistent medical, moașă, asistent social; principal*2) S 2,50 2,65 2,75 2,90 3,00 3,10
14. Asistent medical, moașă, asistent social*2) S 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85 3,00
15. Asistent medical, moașă, asistent social; debutant*2) S 1,75 - - - - -
16. Dentist principal SSD 2,30 2,40 2,50 2,60 2,75 2,90
17. Dentist SSD 2,20 2,35 2,45 2,55 2,65 2,80
18. Dentist debutant SSD 1,30 - - - - -
19. Asistent medical, asistent social; principal*3) SSD 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85 3,00
20. Asistent medical, asistent social*3) SSD 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
21. Asistent medical, asistent social; debutant*3) SSD 1,30 - - - - -
22. Asistent medical, asistent social; principal*4) PL 2,30 2,40 2,50 2,60 2,75 2,90
23. Asistent medical, asistent social*4) PL 2,20 2,35 2,45 2,55 2,65 2,80
24. Asistent medical, asistent social; debutant*4) PL 1,25 - - - - -
25. Asistent medical, asistent social; principal*4) M 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,85
26. Asistent medical, asistent social*4) M 2,15 2,20 2,35 2,45 2,55 2,65
27. Asistent medical, asistent social; debutant*4) M 1,20 - - - - -
28. Tehnician dentar principal*5) M 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,85
29. Tehnician dentar*5) M 2,15 2,20 2,35 2,45 2,55 2,65
30. Tehnician dentar debutant*5) M 1,20 - - - - -
31. Soră medicală principală*6) M 2,20 2,35 2,45 2,55 2,65 2,80
32. Soră medicală*6) M 1,70 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15
33. Soră medicală debutant*6) M 1,20 - - - - -
34. Statistician medical, registrator medical; principal M 2,20 2,35 2,45 2,55 2,65 2,80
35. Statistician medical, registrator medical M 1,70 1,75 1,85 1,95 2,05 2,15
36. Statistician medical, registrator medical; debutant M 1,20 - - - - -

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
37. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,35
38. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2,65 2,75 2,90 3,00 3,15 3,25
39. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,45 2,55 2,70 2,80 3,00 3,05
40. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1,75 - - - - -
41. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal S 2,55 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20
42. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social S 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
43. Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant S 1,75 - - - - -
44. Profesor CFM, biolog, chimist; principal*7) SSD 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
45. Profesor CFM, biolog, chimist*7) SSD 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45 2,55
46. Profesor CFM, biolog, chimist; debutant*7) SSD 1,30 - - - - -
47. Psiholog principal S 3,20 3,40 3,55 3,70 3,90 4,00
48. Psiholog specialist S 2,70 2,80 3,00 3,10 3,25 3,40
49. Psiholog practicant S 2,50 2,65 2,75 2,90 3,00 3,10
50. Psiholog stagiar S 1,90 - - - - -

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
51. Infirmieră, agent DDD G 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65
52. Infirmieră, agent DDD; debutant G 1,10 - - - - -
53. Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55
54. Șofer autosanitară II 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65
55. Șofer autosanitară III 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcțiilor de tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat.

*3) Se aplică și funcțiilor de asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

*4) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă care au studii de acest nivel.

*5) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

*6) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, maseur, gipsar, autopsier, instructor CFM, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*7) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

IV. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din anatomia patologică și medicină legală

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,60
2. Medic specialist S 3,50 3,70 3,90 4,10 4,25 4,40
3. Medic rezident anul IV-V S 3,45 - - - - -
4. Medic rezident anul III S 3,30 - - - - -
5. Medic rezident anul II S 3,10 - - - - -
6. Medic rezident anul I S 3,00 - - - - -
7. Medic S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
8. Medic stagiar S 1,80 - - - - -
9. Farmacist primar*1) S 3,25 3,40 3,55 3,70 3,90 4,00
10. Farmacist specialist S 2,85 3,00 3,15 3,30 3,50 3,60
11. Farmacist S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
12. Farmacist stagiar S 1,80 - - - - -
13. Asistent medical, moașă; principal*2) S 3,00 3,15 3,30 3,50 3,70 3,75
14. Asistent medical, moașă*2) S 2,75 2,90 3,05 3,20 3,30 3,45
15. Asistent medical, moașă; debutant*2) S 1,80 - - - - -
16. Asistent medical principal*3) SSD 2,85 3,00 3,15 3,30 3,50 3,60
17. Asistent medical*3) SSD 2,70 2,80 2,95 3,10 3,20 3,35
18. Asistent medical debutant*3) SSD 1,75 - - - - -
19. Asistent medical principal PL 2,80 2,90 3,00 3,15 3,30 3,50
20. Asistent medical PL 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15 3,25
21. Asistent medical debutant PL 1,70 - - - - -
22. Asistent medical principal M 2,70 2,85 2,95 3,10 3,25 3,45
23. Asistent medical M 2,55 2,65 2,80 2,90 3,10 3,20
24. Asistent medical debutant M 1,70 - - - - -
25. Soră medicală principală*4) M 2,55 2,65 2,80 2,90 3,10 3,20
26. Soră medicală*4) M 2,35 2,45 2,55 2,65 2,80 2,90
27. Soră medicală debutant*4) M 1,65 - - - - -

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
28. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală S 3,10 3,25 3,40 3,55 3,70 3,85
29. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical S 2,80 3,00 3,10 3,25 3,40 3,55
30. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
31. Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant S 1,75 - - - - -

C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
32. Brancardier, îngrijitoare G 1,75 1,85 1,95 2,00 2,15 2,20

*1) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

*2) Se aplică și funcției de asistent medical de laborator clinic licențiat.

*3) Se aplică și funcțiilor de asistent medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, care au studii de acest nivel.

*4) Se aplică și funcțiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, autopsier.

V. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din sistemul de urgență medicală, servicii de ambulanță, compartimente de primire urgență - UPU-SMURD, UPU și CPU din unitățile sanitare nominalizate la pct. II

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Medic primar S 4,40 4,60 4,85 5,10 5,35 5,60
2. Medic specialist S 3,45 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
3. Medic rezident anul IV-V S 3,45 - - - - -
4. Medic rezident anul III S 3,30 - - - - -
5. Medic rezident anul II S 3,10 - - - - -
6. Medic rezident anul I S 3,00 - - - - -
7. Medic S 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45
8. Medic stagiar S 1,90 - - - - -
9. Farmacist primar S 3,25 3,40 3,55 3,70 3,90 4,00
10. Farmacist specialist S 2,85 3,00 3,15 3,30 3,50 3,60
11. Farmacist S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30
12. Asistent medical, moașă; principal S 3,00 3,15 3,30 3,50 3,70 3,75
13. Asistent medical, moașă S 2,75 2,90 3,05 3,20 3,30 3,45
14. Asistent medical, moașă; debutant S 1,80 - - - - -
15. Asistent medical principal SSD 2,85 3,00 3,15 3,30 3,50 3,60
16. Asistent medical SSD 2,70 2,80 2,95 3,10 3,20 3,35
17. Asistent medical debutant SSD 1,75 - - - - -
18. Asistent medical principal PL 2,80 2,90 3,00 3,15 3,30 3,50
19. Asistent medical PL 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15 3,25
20. Asistent medical debutant PL 1,70 - - - - -
21. Asistent medical principal M 2,70 2,85 2,95 3,10 3,25 3,45
22. Asistent medical M 2,55 2,65 2,80 2,90 3,10 3,20
23. Asistent medical debutant M 1,70 - - - - -
24. Soră medicală principală M 2,30 2,45 2,60 2,75 2,95 3,05
25. Soră medicală M 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75
26. Soră medicală debutant M 1,70 - - - - -
27. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal M 2,25 2,40 2,55 2,70 2,85 3,00
28. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență M 1,75 1,85 1,95 2,00 2,15 2,70
29. Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant M 1,50 - - - - -

B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
30. Infirmieră G 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,80
31. Infirmieră debutant G 1,25 - - - - -
32. Brancardier G 1,30 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65
33. Ambulanțier*) M 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 2,95
34. Șofer autosanitară I M 1,65 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35
35. Șofer autosanitară II M 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25

*) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, conducător de șalupă medicală, motorist și marinar, cu o vechime de minimum 5 ani, și posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanțier potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 privind înființarea Școlii de Ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a municipiului București, actual Serviciul de ambulanță al municipiului București, și în alte servicii județene de ambulanță acreditate de Ministerul Sănătății prin ordin al ministrului.

NOTĂ:

În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul de vechime în muncă, salariul de merit, sporul de prevenție și cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul 2009 de acestea.

Sporuri și alte drepturi specifice

Sporurile pentru condiții de muncă deosebite

1. În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru activitățile care se desfășoară în unitățile de urgență neurovasculare, în secții și compartimente de neurologie și neurochirurgie și care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum și pentru personalul din unități, secții și compartimente de boli infecțioase, neonatologie, săli de naștere și din laboratoarele de analize medicale, care își desfășoară activitatea în condiții periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;

b) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular și neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistență medicală de urgență și transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanță și structurile de primire a urgențelor UPU-SMURD, UPU și CPU, secții și compartimente de ATI și de terapie intensivă, secții și compartimente de îngrijiri paleative, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie intervențională, în laboratoarele de endoscopie intervențională, precum și medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabilește de conducerea fiecărei unități sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli;

c) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

d) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic, astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a și 30% la categoria a IV-a;

f) pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de până la 15% din salariul de bază;

g) pentru personalul care lucrează în unități sanitare aflate în localități izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază;

h) pentru activități care se desfășoară în condiții deosebite (stres, risc etc.), un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

2. Localitățile prevăzute la pct. 1 lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

3. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

4. Sporurile prevăzute la pct. 1 lit. c) și lit. h) nu pot fi acordate cumulat aceleiași persoane.

5. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

Reglementări specifice domeniului sănătate

1. Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

2. Salariile de bază pentru personalul care își desfășoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcții, grade și trepte profesionale, corespunzător vechimii în muncă.

3.

(1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate, se stabilesc prin negociere și nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcții, grade și trepte profesionale, stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute la pct. II.

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asigurați sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă poate dispune încadrarea cu fracțiuni de normă.

4.

(1) În unitățile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.

(2) Criteriile privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

5. Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade, pentru personalul cu funcții de conducere, precum și a indemnizației pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

ANEXA Nr. II/3

CERCETARE
Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare

I. Salarii de bază

A. Funcții de conducere în unități de cercetare subordonate Academiei Române

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general institut național de cercetare (ordonanțator secundar de credite) S 7,50 8,00
2. Director general adjunct institut național de cercetare (ordonanțator secundar de credite) S 7,45 7,80
3. Director institut de cercetare (ordonanțator terțiar de credite) S 7,30 7,65
4. Director adjunct institut de cercetare (ordonanțator terțiar de credite) S 7,30 7,65
5. Director centru de cercetare (ordonanțator terțiar de credite) S 7,20 7,50
6. Secretar științific institut de cercetare (ordonanțator terțiar de credite) S 7,20 7,50
7. Director adjunct centru de cercetare (ordonanțator terțiar de credite) S 7,10 7,40
8. Secretar științific centru de cercetare (ordonanțator terțiar de credite) S 7,00 7,40

NOTĂ:

1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. În coeficienții de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de vechime în muncă, indemnizația de conducere.

B. Funcții de execuție în instituții de cercetare subordonate Academiei Române

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Cercetător științific I S - - - 6,55 6,90 7,20
2. Cercetător științific II S - - - 4,00 4,20 4,45
3. Cercetător științific III S - - - 3,40 3,60 3,75
4. Cercetător științific S 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
5. Asistent de cercetare științifică S 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 1,90 - - - - -
7. Asistent I M 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00 2,05
8. Asistent II M 1,25 1,35 1,45 1,50 1,60 1,70
9. Asistent stagiar M 1,20 - - - - -

NOTĂ:

1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.

2. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de importanță națională, sporul de vechime în muncă.

II. Salarii de bază

Funcții de specialitate din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, alta decât cea a Academiei Române

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Cercetător științific I S - - - 4,20 4,45 4,65
2. Cercetător științific II S - - - 3,30 3,45 3,65
3. Cercetător științific III S - - - 2,80 3,00 3,15
4. Cercetător științific S 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65 2,80
5. Asistent de cercetare științifică S 1,80 1,85 1,90 2,05 2,10 2,20
6. Asistent de cercetare științifică stagiar S 1,75 - - - - -
7. Asistent I M 1,50 1,55 1,60 1,70 1,75 1,85
8. Asistent II M 1,25 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65
9. Asistent stagiar M 1,20 - - - - -

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, sporul de importanță națională și salarii mai mari cu 20% pentru importanță națională, sporul de prevenție, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

2. Funcțiile de conducere care se utilizează sunt cele din anexa în care se regăsește activitatea respectivă.

3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/4.1

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază din unități de cultură naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și din cadrul Bibliotecii Academiei Române, Corului Național de Cameră "Madrigal" și din instituțiile de spectacole și concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului București

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general/director - manager S 6,95 7,30
2. Director general adjunct S 6,90 7,25
3. Director S 6,90 7,25
4. Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 6,85 7,20
5. Șef secție S 6,80 7,15
6. Șef serviciu, șef serviciu contencios S 6,80 7,15
7. Șef birou, șef laborator, șef oficiu S 6,50 7,00
8. Șef atelier 4,50 4,90
9. Șef formație muncitori 3,50 4,00

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Artiști lirici operă, artiști lirici, coriști operă, coriști, balerini, artiști instrumentiști, dansatori, actori, maeștri artiști circ, artiști circ; care desfășoară activitate solistică sau rol principal; regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), șef partidă, concertmaestru S 4,80 5,00 5,30 5,55 5,80 6,10
2. Actor (teatru, mânuitor păpuși- marionete), pictor, scenograf, maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ), consultant artistic, coregraf, artist circ, artist instrumentist - gradul IA S 4,25 4,45 4,65 4,90 5,15 5,40
- gradul I S 3,30 3,45 3,65 3,85 4,00 4,20
- gradul II S 2,75 2,90 3,05 3,20 3,35 3,55
- debutant S 1,75 - - - - -
3. Dirijor cor, artist liric (operă, operetă, teatru muzical), artist liric, corepetitor, acompaniator, balerin, regizor scenă (culise), sufleor (operă, operetă, teatru), maestru de studii (balet, canto, muzicale), bibliotecar, bibliograf, redactor, tehnoredactor, muzeograf, restaurator, conservator, arheolog, istoric, arhivist, arhitect, economist, inginer, consilier juridic, analist, programator, inginer de sistem - gradul IA S 3,90 4,10 4,30 4,50 4,75 4,95
- gradul I S 3,10 3,30 3,45 3,60 3,80 4,00
- gradul II S 2,55 2,70 2,80 2,95 3,10 3,25
- debutant S 1,75 - - - - -
4. Șef orchestră, secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR), impresar artistic, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, regizor artistic; gradul I, biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; principal S 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,75
- gradul II S 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75 3,95
- gradul III S 2,50 2,65 2,80 2,90 3,05 3,20
- debutant S 1,75 - - - - -
5. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist S 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75 3,95
6. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 2,50 2,65 2,80 2,90 3,05 3,20
7. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; debutant S 1,75 - - - - -
8. Dansator, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine/sunet, operator lumini, imagine/sunet, producător- delegat, secretar platou, asistent regie/scenografie, recuziter - gradul I S 3,60 3,75 3,95 4,15 4,30 4,55
- gradul II S 3,10 3,25 3,40 3,55 3,70 3,90
- gradul III S 2,50 2,60 2,75 2,85 3,00 3,15
- debutant S 1,75 - - - - -
9. Bibliotecar, bibliograf, bibliotecar-arhivist, muzeograf, restaurator, conservator, referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician economist, informatician, conductor tehnic
- gradul I SSD 2,80 2,95 3,10 3,30 3,40 3,60
- gradul II SSD 2,30 2,35 2,50 2,60 2,75 2,85
- gradul III SSD 1,80 1,85 1,95 2,00 2,15 2,25
- debutant SSD 1,35 - - - - -
10. Bibliotecar - treapta I PL 2,15 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70
- treapta II PL 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
- treapta III PL 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
- debutant PL 1,25 - - - - -
11. Dirijor, dirijor cor, maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ), concert- maestru, impresar artistic, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor păpuși, actor, corist, sufleor (teatru, operă, operetă), balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, sufleor, artist plastic, bibliotecar, redactor, tehnoredactor, restaurator, conservator, trezorier, gestionar custode sală, grafician, referent literar/muzical/artistic, coregraf
- treapta I M 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
- treapta II M 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05 2,15
- treapta III M 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65
- debutant M 1,20 - - - - -
12. Maestru lumini-sunet, șef orchestră maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat)
- treapta I M 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
- treapta II M 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05 2,15
- treapta III M 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65
- debutant M 1,20 - - - - -
13. Machior, peruchier, montor imagine, operator imagine/lumini/sunet, editor imagine/sunet, regizor scenă (culise), secretar platou
- treapta I M 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta II M 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta III M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M 1,20 - - - - -
14. Regizor scenă (culise), secretar platou, tehnician, merceolog, referent, contabil, analist ajutor, programator ajutor, stenodactilograf, secretar dactilograf, operator date, controlor date, funcționar arhivar, administrator, casier, magaziner, șef depozit
- treapta I M 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
- treapta II M 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05 2,15
- treapta III M 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65
- debutant M 1,20 - - - - -
15. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M;G 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
16. Pompier, manipulant decor, guard, maistru
- treapta I M;G 1,50 1,65 1,70 1,80 1,90 1,95
- treapta II M;G 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65
17. Muncitori calificați (broder; butafor, cizmar-confecționer încălțăminte, confecționer montator produse din lemn; costumier; croitor-confecționer îmbrăcăminte, electrician iluminare scenă, imprimeur textile, machior, mânuitor-montator decor, maistru acordor/pian/clavecin, maistru lutier, maistru sunet/lumini, montor imagine/sunet, lăcătuș montator; peruchier, pictor executant, recuziter, regizor culise, electroacustician, specialist orgă/instrumente de suflat, tapițer, secretar platou, bibliotecar muzical/teatru, arhivar)
- treapta I M;G 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta II M;G 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta III M;G 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
18. Mânuitor carte, supraveghetor muzeu, garderobier M;G 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanță națională, sporul de 25% pentru importanță națională, sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, sporul de fidelitate, sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, salariul de merit, sporul de vechime în muncă, pentru toate categoriile de personal bugetar care au beneficiat în anul 2009 de acestea.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/4.2

II. Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice și din alte instituții publice de cultură din România necuprinse la pct. I din anexa nr. II/4.1

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general/director - manager S 5,40 5,70
2. Director S 5,35 5,60
3. Director adjunct, contabil-șef S 5,30 5,55
4. Șef serviciu, șef serviciu contencios S 5,25 5,50
5. Șef birou, șef laborator, șef oficiu S 5,15 5,40
6. Șef atelier 3,10 3,25
7. Șef formație muncitori 2,95 3,05

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Bibliotecar, bibliograf, redactor, tehnoredactor, economist, inginer, consilier juridic, analist, programator, inginer de sistem - gradul IA S 3,10 3,30 3,45 3,60 3,80 4,00
- gradul I S 2,80 2,95 3,05 3,20 3,40 3,55
- gradul II S 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- debutant S 1,75 - - - - -
2. Bibliotecar, bibliograf, bibliotecar-arhivist, referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician economist, informatician, conductor tehnic - gradul I SSD 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- gradul II SSD 2,40 2,50 2,60 2,75 2,85 3,00
- gradul III SSD 2,00 2,10 2,20 2,35 2,45 2,55
- debutant SSD 1,30 - - - - -
3. Bibliotecar - treapta I PL 2,05 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
- treapta II PL 1,80 1,90 2,00 2,05 2,20 2,30
- treapta III PL 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
- debutant PL 1,25 - - - - -
4. Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, tehnician, merceolog, referent, contabil, analist ajutor, programator ajutor, stenodactilograf, secretar dactilograf, operator date, controlor date, funcționar, arhivar, administrator, casier, magaziner, șef depozit - treapta IA M 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta I M 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta II M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M 1,20 - - - - -
5. Restaurator - gradul IA S 3,10 3,30 3,45 3,60 3,80 4,00
- gradul I S 2,80 2,95 3,05 3,20 3,40 3,55
- gradul II S 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- debutant S 1,75 - - - - -
6. Restaurator - treapta I M 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta II M 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta III M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M 1,20 - - - - -
7. Conservator - gradul IA S 3,10 3,30 3,45 3,60 3,80 4,00
- gradul I S 2,80 2,95 3,05 3,20 3,40 3,55
- gradul II S 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- debutant S 1,75 - - - - -
8. Conservator - treapta I M 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta II M 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta III M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M 1,20 - - - - -
9. Pompier, manipulant decor, guard, maistru - treapta I M;G 1,40 1,50 1,55 1,60 1,70 1,80
- treapta II M;G 1,20 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50
10. Mânuitor carte, supraveghetor sală, garderobier M;G 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40 1,45

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: sporul de stabilitate, sporul de suprasolicitare neuropsihică, sporul de fidelitate, sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, salariul de merit, sporul de prevenție, cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/4.3

III. Salarii de bază din sistemul muzeelor publice și din alte instituții publice de cultură din România necuprinse la pct. I din anexa nr. II/4.1

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general/director - manager S 5,20 5,70
2. Director S 5,10 5,60
3. Director adjunct, contabil-șef S 5,05 5,55
4. Șef serviciu, șef serviciu contencios S 5,00 5,45
5. Șef birou, șef laborator, șef oficiu S 4,90 5,40
6. Șef atelier 2,95 3,25
7. Șef formație muncitori 2,80 3,05

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Muzeograf, restaurator, conservator, arheolog, istoric, arhivist, arhitect, economist, inginer, consilier juridic, analist, programator, inginer de sistem - gradul IA S 3,10 3,30 3,45 3,60 3,80 4,00
- gradul I S 2,70 2,80 3,00 3,10 3,30 3,40
- gradul II S 2,30 2,40 2,55 2,70 2,80 2,95
- debutant S 1,75 - - - - -
2. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; principal S 2,95 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75
3. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; specialist S 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45
4. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog S 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
5. Biolog, fizician, chimist, sociolog, psiholog; debutant S 1,75 - - - - -
6. Muzeograf restaurator, conservator, referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician economist, informatician, conductor tehnic - gradul I SSD 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- gradul II SSD 2,40 2,50 2,60 2,75 2,85 3,00
- gradul III SSD 2,00 2,10 2,20 2,35 2,45 2,55
- debutant SSD 1,30 - - - - -
7. Redactor, tehnoredactor, tehnician, merceolog, referent, contabil, analist ajutor, programator ajutor, stenodactilograf, secretar dactilograf, operator date, controlor date, funcționar, arhivar, administrator, casier, magaziner, șef depozit - treapta IA M 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta I M 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta II M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M 1,20 - - - - -
8. Restaurator, conservator trezorier, gestionar custode sală - treapta I M 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta II M 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta III M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M 1,20 - - - - -
9. Pompier, guard, maistru - treapta I M;G 1,40 1,50 1,55 1,60 1,70 1,80
- treapta II M;G 1,20 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50
10. Garderobier M;G 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40 1,45
11. Supraveghetor muzeu M;G 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanță națională, sporul de toxicitate, sporul de confidențialitate, sporul de stabilitate, salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/4.4

IV. Salarii de bază din instituțiile de spectacole și concerte și din alte instituții publice de cultură necuprinse la pct. I din anexa nr. II/4.1

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director general/director-manager S 5,90 6,20
2. Director general adjunct S 5,85 6,15
3. Director S 5,80 6,10
4. Director adjunct, contabil-șef, inginer-șef S 5,60 5,90
5. Șef secție S 5,40 5,80
6. Șef serviciu, șef serviciu contencios S 5,40 5,80
7. Șef birou, șef laborator, șef oficiu S 5,10 5,40
8. Șef atelier 3,40 3,60
9. Șef formație muncitori 3,30 3,50

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Artiști lirici operă, artiști lirici, coriști operă, coriști, balerini, artiști instrumentiști, dansatori, actori; care desfășoară activitate solistică sau rol principal; regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), șef partidă, concert-maestru S 3,45 3,65 3,85 4,00 4,20 4,45
2. Actor (teatru, mânuitor păpuși - marionete), pictor, scenograf, maestru (balet, dans, cor, corepetitor, artist circ), consultant artistic, coregraf, artist circ, artist instrumentist - gradul IA S 3,40 3,60 3,75 3,90 4,15 4,30
- gradul I S 3,10 3,30 3,45 3,60 3,80 4,00
- gradul II S 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- debutant S 1,75 - - - - -
3. Dirijor cor, artist liric (operă, operetă, teatru muzical), artist liric, corepetitor, acompaniator, balerin, regizor scenă (culise), sufleor (operă, operetă, teatru), maestru de studii (balet, canto, muzicale), economist, inginer, consilier juridic, analist, programator, inginer de sistem - gradul IA S 3,30 3,45 3,65 3,85 4,00 4,20
- gradul I S 2,95 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75
- gradul II S 2,70 2,80 3,00 3,10 3,30 3,40
- debutant S 1,75 - - - - -
4. Șef orchestră, secretar (literar, muzical, artistic, platou, PR), impresar artistic, sculptor păpuși, artist plastic, grafician, regizor artistic - gradul I S 3,10 3,30 3,45 3,60 3,80 4,00
- gradul II S 2,40 2,55 2,70 2,80 2,95 3,10
- gradul III S 2,10 2,20 2,35 2,40 2,55 2,70
- debutant S 1,75 - - - - -
5. Dansator, machior, peruchier, montor imagine, editor (imagine, sunet), operator lumini (imagine, sunet), producător- delegat, secretar platou, asistent regie/scenografie, recuziter - gradul I S 2,95 3,10 3,25 3,40 3,60 3,80
- gradul II S 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- gradul III S 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
- debutant S 1,75 - - - - -
6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician economist, informatician, conductor tehnic - gradul I SSD 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
- gradul II SSD 2,40 2,50 2,60 2,75 2,85 3,00
- gradul III SSD 2,00 2,10 2,20 2,35 2,45 2,55
- debutant SSD 1,30 - - - - -
7. Dirijor, dirijor cor, maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist circ), concert-maestru, impresar artistic, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, artist circ, instrumentist, corist operă, actor mânuitor păpuși, actor, corist, sufleor (teatru, operă, operetă), balerin, dansator, corepetitor, sculptor păpuși, sufleor, artist plastic, grafician, referent literar/muzical/artistic, coregraf - I M 2,05 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
- II M 1,80 1,90 2,00 2,05 2,20 2,30
- III M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
- debutant M 1,25 - - - - -
8. Maestru lumini-sunet, șef orchestră maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat) - I M 2,05 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
- II M 1,80 1,90 2,00 2,05 2,20 2,30
- III M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
- debutant M 1,25 - - - - -
9. Machior, peruchier, montor imagine, operator imagine/lumini/sunet, editor imagine/sunet, regizor scenă (culise), secretar platou - I M 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- II M 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- III M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M 1,20 - - - - -
10. Regizor scenă (culise), secretar platou, tehnician, merceolog, referent, contabil, analist ajutor, programator ajutor, stenodactilograf, secretar dactilograf, operator date, controlor date, funcționar arhivar, administrator, casier, magaziner, șef depozit - treapta I M 2,05 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
- treapta II M 1,80 1,90 2,00 2,05 2,20 2,30
- treapta III M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
- debutant M 1,25 - - - - -
11. Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M;G 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
12. Pompier, manipulant decor, guard, maistru - treapta I M;G 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- treapta II M;G 1,20 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50
13. Muncitori calificați (brodeor; butafor, cizmar-confecționer încălțăminte, confecționer montator produse din lemn, costumier, croitor-confecționer îmbrăcăminte, electrician iluminare scenă, imprimeur textile, machior, mânuitor-montator decor, maistru acordor/pian/clavecin, maistru lutier, maistru sunet/lumini; maistru sunet/lumini, montor imagine/sunet, lăcătuș montator, peruchier; pictor executant, recuziter, regizor culise, electroacustician, specialist orgă/instrumente de suflat, tapițer, secretar platou, bibliotecar muzical/teatru, arhivar) - I 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- II 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- III 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/4.5

V. Salarii de bază din case de cultură, cămine culturale și alte instituții publice de cultură din România

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Director, manager S 4,00 4,50
2. Director adjunct, contabil-șef S 3,90 4,10
3. Șef serviciu, șef serviciu contencios S 3,80 4,00
4. Șef birou, șef laborator, șef oficiu S 3,60 3,80
5. Șef atelier 2,45 2,70
6. Șef formație muncitori 2,20 2,40

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Referent gradul IA S 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45
2. Referent gradul I S 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65 2,75
3. Referent debutant S 1,75 - - - - -
4. Referent gradul I SSD 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50
5. Referent gradul II SSD 1,65 1,75 1,80 1,90 2,05 2,10
6. Referent debutant SSD 1,30 - - - - -
7. Referent treapta I PL 1,55 1,65 1,75 1,80 1,95 2,05
8. Referent treapta II PL 1,50 1,60 1,70 1,75 1,85 1,95
9. Referent debutant PL 1,25 - - - - -
10. Referent treapta IA M 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
11. Referent treapta I M 1,25 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55
12. Referent debutant M 1,20 - - - - -

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/4.6

VI. Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și ale altor instituții publice de cultură din România

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I Grad II
1. Redactor-șef 4,65 5,00
2. Redactor-șef adjunct 4,60 4,90

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate - gradul IA S 2,95 3,10 3,25 3,40 3,60 3,75
- gradul I S 2,40 2,50 2,60 2,75 2,85 3,00
- gradul II S 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40
- debutant S 1,75 - - - - -
2. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector
- gradul I S 2,70 2,80 3,00 3,10 3,30 3,40
- gradul II S 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85
- gradul III S 1,85 1,90 2,05 2,10 2,20 2,35
- debutant S 1,75 - - - - -
3. Redactor, secretar de redacție - gradul I SSD 2,15 2,25 2,40 2,50 2,60 2,70
- gradul II SSD 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
- gradul III SSD 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
- debutant SSD 1,30 - - - - -
4. Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor - treapta IA M 2,05 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60
- treapta I M 1,80 1,90 2,00 2,05 2,20 2,30
- treapta II M 1,50 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90
- debutant M 1,25 - - - - -
5. Laborant foto, retușor foto, fotograf - treapta IA M;G 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55
- treapta I M;G 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05
- treapta II M;G 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60
- debutant M;G 1,20 - - - - -

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/4.7

VII. Sporuri și alte drepturi specifice

A. În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum și condițiile de acordare se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor și cu avizul comun al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

B. Alte drepturi

Persoanele încadrate în unitățile de cultură care au rezultate valoroase în activitate pot ocupa în mod cu totul excepțional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național și cu aprobarea nominală a ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

ANEXA Nr. II/5

CULTE
Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Preot - gradul I S 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,65
- gradul II S 1,90 2,00 2,10 2,20 2,35 2,45
- definitiv S 1,80 1,85 1,90 2,00 2,10 2,20
- debutant S 1,75 - - - - -
2. Preot - gradul I M 1,45 1,50 1,60 1,70 1,75 1,85
- definitiv M 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60 1,70
- debutant M 1,20 - - - - -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, după caz, și sporurile specifice domeniului în care își desfășoară activitatea, care au fost incluse în salariul de bază.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/6

SPORT
Unități sportive

I. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor *) Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul IA 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 3,65
2. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45
3. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85 3,00
4. Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50
5. Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 1,90 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40
6. Instructor sportiv debutant 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

7. Instructor sportiv I, referent I 1,90 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40
8. Instructor sportiv II, referent II 1,65 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10
9. Instructor sportiv III, referent III 1,50 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90
10. Instructor sportiv debutant 1,30 - - - - -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului și sportului.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)

1. Expert sportiv gradul I A 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 3,65
2. Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45
3. Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 2,40 2,50 2,60 2,70 2,85 3,00
4. Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65
5. Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50
6. Antrenor categoria V 1,90 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40
7. Antrenor debutant, referent sportiv debutant 1,30 - - - - -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, după caz, sporurile specifice domeniului în care își desfășoară activitatea, care au fost incluse în salariul de bază, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/7

UNITĂȚI DE NAVIGAȚIE

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Grad I
1. Șef grup scafandri M;G 3,15

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Comandant instructor S 3,55 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50
2. Șef mecanic instructor S 2,90 3,05 3,20 3,35 3,55 3,70

a) Funcții de execuție pe nave maritime

3. Comandant S 3,25 3,40 3,55 3,75 3,95 4,10
4. Șef mecanic S 3,05 3,20 3,40 3,55 3,70 3,90
5. Căpitan secund S 2,65 2,75 2,90 3,05 3,20 3,35
6. Șef mecanic secund, șef electrician S 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
7. Ofițer punte III S 2,10 2,20 2,30 2,40 2,55 2,70
8. Ofițer mecanic, ofițer electrician; III S 2,45 2,55 2,70 2,80 3,00 3,10
9. Ofițer punte aspirant S 1,75 - - - - -
10. Ofițer mecanic, electrician; aspirant S 1,75 - - - - -

b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale

11. Ofițer punte SSD 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70
12. Ofițer mecanic, ofițer electrician SSD 2,30 2,40 2,55 2,65 2,80 2,95
13. Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant SSD 1,50 - - - - -
14. Ofițer punte aspirant SSD 1,50 - - - - -
15. Căpitan dragor, căpitan M 2,25 2,40 2,50 2,60 2,75 2,90
16. Șef mecanic M 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30
17. Dragor șef M 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65 2,80
18. Ofițer punte M 2,05 2,15 2,30 2,40 2,50 2,65
19. Ofițer mecanic, ofițer electrician M 2,35 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00
20. Dragor M 1,90 2,00 2,05 2,15 2,25 2,40
21. Ofițer punte, dragor; aspirant M 1,45 - - - - -
22. Ofițer mecanic, ofițer electrician; aspirant M 1,45 - - - - -

c) Funcții de execuție comune pe nave

23. Șef stație RTG M 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65 2,80
24. Ofițer RTG I M 2,00 2,05 2,15 2,30 2,40 2,50
25. Ofițer RTG II M 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30
26. Șef echipaj M; G 2,10 2,20 2,30 2,40 2,55 2,70
27. Conducător șalupă M; G 2,00 2,05 2,15 2,30 2,40 2,50
28. Electrician, motorist, ajustor, timonier M; G 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65 2,80
29. Marinar, motopompist, bucătar M; G 1,90 2,00 2,05 2,15 2,25 2,40
30. Electrician, motorist, ajustor; debutant M; G 1,45 - - - - -
31. Motopompist, marinar, bucătar; debutant M; G 1,45 - - - - -
32. Scafandru autonom M; G 2,35 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00
33. Scafandru greu M; G 2,15 2,25 2,40 2,50 2,65 2,80
34. Scafandru debutant M; G 1,45 - - - - -

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiții grele, sporul pentru condiții vătămătoare, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

II. Alte drepturi

Pentru activitatea de imersiune se acordă o indemnizație de 50 lei/ora de scufundare.

ANEXA Nr. II/8

AGRICULTURĂ
Laboratorul central de carantină fitosanitară; Laboratorul central
pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante și produse
vegetale; Laboratorul central pentru controlul calității semințelor
și materialului săditor; laboratoarele pentru controlul
calității și igienei vinului

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Inginer*), chimist/biolog; expert S 3,05 3,20 3,40 3,60 3,75 3,95
2. Inginer*), chimist/biolog; gradul I S 2,70 2,80 3,00 3,10 3,25 3,40
3. Inginer*), chimist/biolog; gradul II S 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 3,00
4. Inginer*), chimist/biolog; debutant S 1,75 - - - - -
5. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul I SSD 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 2,95
6. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul II SSD 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
7. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; gradul III SSD 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
8. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic; debutant SSD 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

9. Tehnician**), IA M 2,15 2,20 2,35 2,45 2,60 2,70
10. Tehnician**), I M 1,60 1,70 1,75 1,85 2,00 2,05
11. Tehnician**), II M 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
12. Tehnician**), debutant M 1,20 - - - - -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de tehnician în biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

NOTĂ:

În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiții deosebite, sporul de vechime în muncă.

II. Sporuri

1. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază și de următoarele categorii de sporuri:

- sporul pentru activitate desfășurată în zone izolate, în cuantum de până la 20%;

- sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15%.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/9

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Inginer cadastru gradul IA S 3,05 3,20 3,40 3,60 3,75 3,95
2. Inginer cadastru gradul I S 2,70 2,80 3,00 3,10 3,25 3,40
3. Inginer cadastru gradul II S 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 3,00
4. Inginer cadastru debutant S 1,75 - - - - -
5. Subinginer cadastru gradul I SSD 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 2,95
6. Subinginer cadastru gradul II SSD 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
7. Subinginer cadastru gradul III SSD 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
8. Subinginer cadastru debutant SSD 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

9. Tehnician cadastru IA M 2,15 2,20 2,35 2,45 2,60 2,70
10. Tehnician cadastru I M 1,60 1,70 1,75 1,85 2,00 2,05
11. Tehnician cadastru II M 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
12. Tehnician cadastru debutant M 1,20 - - - - -
13. Operator cadastru I M; G 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
14. Operator cadastru II M; G 1,25 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65
15. Operator cadastru debutant M; G 1,20 - - - - -

NOTĂ:

În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiții deosebite, sporul de vechime în muncă.

II. Sporuri

1. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază și de următoarele categorii de sporuri:

- sporul pentru activitate desfășurată în zone izolate, în cuantum de până la 20%;

- sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în cuantum de până la 15%.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/10

PROTECȚIA MEDIULUI
Agenții de protecție a mediului, Administrația Rezervației
Biosferei "Delta Dunării"

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5

a) Funcții de execuție pe grade profesionale

1. Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 3,05 3,20 3,40 3,60 3,75 3,95
2. Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 2,70 2,80 3,00 3,10 3,25 3,40
3. Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 3,00
4. Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 1,80 1,85 1,90 2,00 2,10 2,20
5. Inspector, inginer*); debutant S 1,75 - - - - -
6. Subinginer I SSD 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 2,95
7. Subinginer II SSD 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50
8. Subinginer III SSD 1,55 1,65 1,70 1,80 1,90 2,00
9. Subinginer debutant SSD 1,30 - - - - -

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

10. Tehnician, observator condiții mediu; I A**) M 2,15 2,20 2,35 2,45 2,60 2,70
11. Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 1,60 1,70 1,75 1,85 2,00 2,05
12. Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
13. Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 1,20 - - - - -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

NOTĂ:

1. În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul pentru condiții deosebite și o parte din sporurile de condiții periculoase sau vătămătoare general acordate, sporul de vechime în muncă.

2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/11

AVIAȚIA SPORTIVĂ
Aeroclubul României

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Coeficienți de ierarhizare
Grad I
1. Director general Aeroclubul României S 6,80
2. Director general adjunct Aeroclubul României S 6,70

a) Funcțiile de conducere specifice activității de zbor

1. Comandant detașament de zbor 6,65
2. Comandant aeroclub teritorial 6,65
3. Comandant adjunct aeroclub teritorial 5,75
4. Șef zbor aeroclub teritorial 5,30

b) Funcțiile de conducere specifice activității tehnic-aeronautice

1. Șef grupă lucrări - reparații (LR) 5,75
2. Șef sector tehnic 5,30

c) Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice

1. Director zbor 6,20
2. Director tehnic 6,20
3. Șef serviciu informare zbor-navigație 5,75

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

B. Funcții de execuție

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
1. Pilot recepție și control, parașutist recepție și control, inginer recepție și control 3,50 3,70 3,85 4,05 4,25 4,50
2. Pilot instructor, parașutist instructor 3,05 3,20 3,35 3,55 3,70 3,90
3. Pilot comandant, mecanic navigant instructor 2,60 2,75 2,90 3,05 3,20 3,35
4. Copilot, mecanic navigant 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00 3,20
5. Pilot în pregătire, parașutist în pregătire 1,75 - - - - -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor de sol.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
6. Inginer de aviație S + Licență
clasa I 3,50 3,70 3,85 4,05 4,25 4,50
clasa a II-a 3,05 3,20 3,35 3,55 3,70 3,90
clasa a III-a 2,60 2,75 2,90 3,05 3,20 3,35
clasa a IV-a 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00 3,20
debutant 1,75 - - - - -
7. Tehnician de aviație M + Licență
clasa I 2,50 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15
clasa a II-a 2,15 2,25 2,35 2,50 2,60 2,70
clasa a III-a 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
clasa a IV-a 1,80 1,90 2,00 2,05 2,15 2,25
debutant 1,45 - - - - -
8. Mecanic de aviație M + Licență sau Școală Profesională + Licență
clasa I 2,50 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15
clasa a II-a 2,15 2,25 2,35 2,50 2,60 2,70
clasa a III-a 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
clasa a IV-a 1,80 1,90 2,00 2,05 2,15 2,25
debutant 1,45 - - - - -
9. Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism) Școală Profesională + Licență
clasa I 2,30 2,45 2,60 2,70 2,85 3,00
clasa a II-a 2,05 2,15 2,30 2,40 2,50 2,65
clasa a III-a 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
clasa a IV-a 1,80 1,90 2,00 2,05 2,15 2,25
debutant 1,45 - - - - -
10. Maistru de aviație Școală maiștri + Licență
clasa I 2,50 2,65 2,80 2,90 3,05 3,25
clasa a II-a 2,30 2,45 2,60 2,70 2,85 3,00
clasa a III-a 1,45 1,55 1,60 1,70 1,80 1,85

3. Personal operativ aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
11. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 3,05 3,20 3,40 3,55 3,70 3,90
gradul II 2,65 2,80 2,95 3,05 3,25 3,40
gradul III 2,30 2,40 2,55 2,65 2,80 2,95
gradul IV 2,15 2,25 2,35 2,50 2,60 2,75
debutant 1,75 - - - - -
12. Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare
treapta I 2,50 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15
treapta II 2,15 2,25 2,35 2,45 2,60 2,70
debutant 1,45 - - - - -
13. Dispecer operațiuni zbor M + Curs de calificare + Licență
treapta I 2,50 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15
treapta II 2,15 2,25 2,35 2,50 2,60 2,70
treapta III 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,45
debutant 1,45 - - - - -

NOTĂ:

În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse sporul pentru tehnicitate, complexitate și responsabilitate, salariul de merit, sporul pentru inspecție și control, sporul pentru încordare psihică, sporul de vechime în muncă.

II. Sporuri și alte drepturi

Criteriile de încadrare și de avansare în clase, grade și trepte a personalului navigant și tehnic navigant profesionist, tehnic-aeronautic și operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

Indemnizații de zbor pentru personalul navigant și tehnic navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Nr. crt. Activitatea pentru care se acordă Indemnizația - limită maximă
1. Misiuni prevăzute în Codul aerian 73 lei/oră/zbor - începând cu 01.01.2010
2. Misiuni prevăzute în Codul aerian 57 lei/start sau tur de pistă - începând cu 01.01.2010
3. Salturi cu parașuta 141 lei/salt - începând cu 01.01.2010
4. Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 9,5 lei/lansare sau aterizare - începând cu 01.01.2010

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

- 1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal;

- 1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal.

Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României. Valoarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încât să nu depășească alocația bugetară pe anul în curs.

4. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

ANEXA Nr. II/12

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Funcții specifice din aparatul propriu al administrației publice
centrale, instituții subordonate și alte instituții din acest sistem

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare Grad
I II
1. Director S 6,05 6,50
2. Director adjunct S 5,85 6,35

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar S 3,40 3,60 3,75 3,90 4,00 4,10
2. Medic veterinar gradul II S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,05 3,20
3. Medic veterinar gradul III S 1,95 2,05 2,10 2,25 2,35 2,45
4. Medic veterinar debutant S 1,90 - - - - -
5. Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul IA/Expert S 3,40 3,55 3,70 3,90 4,10 4,30
6. Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul I S 2,50 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15
7. Inginer*), medic, chimist/biolog; gradul II S 1,90 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45
8. Inginer*), medic, chimist/biolog; debutant S 1,75 - - - - -
9. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; IA SSD 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 2,95
10. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
11. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II SSD 1,35 1,45 1,50 1,60 1,65 1,75
12. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; debutant SSD 1,30 - - - - -
13. Asistent veterinar, tehnician**), referent IA M 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20
14. Asistent veterinar II, tehnician**), referent I M 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
15. Asistent veterinar, tehnician**), referent debutant M 1,20 - - - - -
16. Șoferi ambulanțe veterinare, autolaboratoare, mașini de dezinfecție, mașini de intervenție și alte mașini 1,50 1,55 1,65 1,70 1,75 1,85
17. Agent veterinar, îngrijitor animale de experiența I M; G 1,30 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
18. Agent veterinar debutant M; G 1,20 - - - - -
19. Îngrijitor animale de experiența II M; G 1,15 1,20 1,25 1,30 1,40 1,50

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

Cu același nivel sunt salarizate și funcțiile de tehnician, asistent, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

NOTĂ:

În coeficientul prevăzut în coloana "Bază" sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stres, sporul pentru condiții deosebite, sporul de vechime în muncă.

II. Sporuri și alte drepturi

A. Sporuri

Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază și de următoarele categorii de sporuri:

1. Spor pentru condiții vătămătoare/periculoase - de până la 50%

2. Sporul pentru condiții deosebit de periculoase - de până la 75%

3. Sporul pentru condiții deosebite de muncă, izolare - de până la 20%

4. Sporul de inspector al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - 10%

5. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitar-veterinară, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

6. Pentru efectuarea prestațiilor în cadrul campaniilor de prevenire și combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave și altele asemenea, stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, instituțiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.

7. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.

B. Alte drepturi

Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază și de următoarele drepturi:

1. Indemnizație de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat, pentru acele localități unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate.

2. Indemnizație de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care urmează a fi încadrat, la încadrarea într-o instituție publică din rețeaua sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor din altă localitate.

3. Personalul care își desfășoară activitatea în instituții sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte instituții decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituții sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Aceste categorii de personal beneficiază de prevederile art. 9 din anexa nr. II.

ANEXA Nr. II/13

Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, din activitățile cuprinse în anexele nr. II/1.1 - II/12

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare Grad
I II
1. Director S 4,60 5,00
2. Director adjunct S 4,50 4,85
3. Șef serviciu S 4,40 4,60
4. Șef birou, șef atelier, șef oficiu S 4,30 4,50

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist I A S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 3,35
2. Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,10
4. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 1,75 - - - - -
5. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 1,85 1,90 2,05 2,15 2,25 2,35
6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 2,00
7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 1,35 1,40 1,50 1,60 1,65 1,70
8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 1,30 - - - - -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. Consilier juridic gradul IA S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 3,35
10. Consilier juridic gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45
11. Consilier juridic gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,10
12. Consilier juridic debutant S 1,75 - - - - -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1,40 1,45 1,55 1,60 1,70 1,80
14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,30 1,40 1,50 1,55 1,60 1,70
15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,25 1,30 1,40 1,50 1,55 1,60
16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 1,20 - - - - -

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert-consultant IA S 2,50 2,70 2,80 2,95 3,10 3,25
2. Expert-consultant I S 1,90 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40
3. Expert-consultant II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,10

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Expert gradul I S 1,90 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40
2. Expert gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,10
3. Expert debutant S 1,75 - - - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
4. Instructor I M 1,35 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70
5. Instructor II M 1,30 1,35 1,45 1,50 1,55 1,65
6. Instructor III M 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,55
7. Instructor debutant M 1,20 - - - - -

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcții de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Coeficienți de ierarhizare
Baza Gradația corespunzătoare tranșelor de vechime
1 2 3 4 5
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 2,50 2,70 2,80 2,95 3,10 3,25
2. Proiectant gradul II S 1,90 1,95 2,05 2,15 2,25 2,40
3. Proiectant gradul III S 1,80 1,85 1,90