Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare | Lege 329/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi. Reviste (1)

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Pensionarii prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligația ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situației de cumul, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât și/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea. Jurisprudență

(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție, potrivit legii, în cadrul entităților prevăzute la art. 17 alin. (1). Modificări (1)

(3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligația de a-și exprima opțiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menținerea în plată a pensiei față de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligația de a-și exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situației de imposibilitate a exercitării cumulului. Reviste (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (7)

Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcție, precum și a raporturilor de serviciu.

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității.

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2)

Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

(1) Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4).

(2) Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (4)

Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează instrucțiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 329/2009:
Dispoziții generale
Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice
Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar
Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare
Măsuri privind disciplina financiar bugetară la nivelul unor operatori economici
Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial
Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar
Dispoziții finale
Reviste:
Trimitere preliminară - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere împotriva Ministerului Finanțelor Publice - Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă - Directiva 2000/78/CE - Articolul 2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 - Interzicerea discriminării pe motive de vârstă - Discriminare operată în funcție de apartenența la o categorie socioprofesională sau de locul de muncă - Legislație națională care interzice, în anumite limite, cumulul pensiei cu veniturile salariale obținute din exercitarea unei activități profesionale în sectorul public - încetare de drept a raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu
Încetarea de drept a contractului individual de muncă în baza art. 20 din Legea nr. 329/2009. Respectarea dreptului la muncă, prevăzut de art. 15 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum și a art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol Adițional la CEDO
Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României
Funcționar public. Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu
Legislație națională care interzice cumulul unei pensii publice cu veniturile salariale realizate în exercitarea unor activități în cadrul unei instituții
Curtea EDO. Cauza Ionel Panfile împotriva României. Inadmisibilitatea cererii. Cumulul pensiei cu salariu
Cumulul pensiei de serviciu a magistratului cu veniturile salariale din activitatea didactică la o instituție de învățământ universitar de stat. Sancțiunea omisiunii salariatului de a opta între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă
;
se încarcă...