Măsuri privind disciplina financiar bugetară la nivelul unor operatori economici | Lege 329/2009

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici

Art. 27. -

(1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

(2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici.

Art. 28. -

(1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie cauză de diminuare a remunerației directorului operatorului economic, în condițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, sau, după caz, constituie cauză de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate în acesta.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau aparținând unităților administrativ-teritoriale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

Art. 29. -

(1) Organele administrației publice centrale sau, după caz, locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligația ca, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze documentația necesară aprobării, în condițiile legii, a acestora.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de către funcționarul desemnat să elaboreze documentația necesară aprobării constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.

Art. 30. -

Contractele colective de muncă se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele și în condițiile stabilite prin bugete.

Art. 31. -

Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări și Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 329/2009:
Dispoziții generale
Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice
Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar
Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare
Măsuri privind disciplina financiar bugetară la nivelul unor operatori economici
Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial
Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar
Dispoziții finale
;
se încarcă...