Parlamentul României

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

Modificări (18), Puneri în aplicare (4), Respingeri de neconstituționalitate (28), Referințe (20), Reviste (14), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 09 noiembrie 2009.

În vigoare de la 12 noiembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

Prezenta lege reglementează: Jurisprudență

a) reorganizarea unor autorități și instituții publice;

b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;

c) condițiile exercitării cumulului pensiei din sistemul public de pensii și sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire în funcție, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar;

d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, al societăților comerciale la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic ori majoritar, precum și al filialelor acestora;

e) măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial.

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc reducerea efectelor crizei economice și îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, încheiat la București și Bruxelles în data de 23 iunie 2009, și din Acordul stand-by încheiat între România și Fondul Monetar Internațional.

CAPITOLUL II Măsuri de reorganizare a unor autorități și instituții publice

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalități:

a) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către o altă autoritate sau instituție publică existentă;

b) desființarea autorității sau instituției publice, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității acesteia de către un compartiment nou-înființat în cadrul altor autorități sau instituții publice;

c) desființarea autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, și constituirea unei noi persoane juridice;

d) desființarea unei autorități sau instituții publice, ca urmare a divizării, și preluarea activității acesteia de către două sau mai multe entități existente ori care iau astfel ființă;

e) reducerea de posturi din cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

f) schimbarea regimului de finanțare a unor autorități sau instituții publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat și finanțarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului sau ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Autoritățile și instituțiile publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum și modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Înființarea, organizarea și funcționarea, atribuțiile structurilor sau, după caz, ale entităților rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(2) Desființarea, realizată prin prezenta lege, a autorităților sau instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înființarea noii entități rezultate din reorganizare. Jurisprudență

(3) Desființarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înființare a noii entități rezultate din reorganizare. Jurisprudență

(4) În situația în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituția publică se desființează și activitățile sunt preluate de o autoritate ori instituție publică existentă, actul normativ privind organizarea și funcționarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător. Jurisprudență

(5) Actele normative prevăzute la alin. (1) - (4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa și situația patrimoniului autorităților și instituțiilor publice reorganizate, precum și, după caz, a entităților aflate în subordinea acestora. Jurisprudență

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Personalul autorităților și instituțiilor publice care se desființează în urma reorganizării se preia de autoritățile și instituțiile publice la care trece activitatea acestora. Jurisprudență

(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptați polițiștii din cadrul structurii înființate în Inspectoratul General al Poliției Române, ca urmare a reorganizării Agenției Naționale Antidrog, potrivit dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

(3) Personalul instituțiilor desființate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituția care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul autorității sau instituției publice. Jurisprudență

(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1) - (4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții. Jurisprudență

(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorității ori instituției publice și reprezentanții salariaților sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1) - (4). Jurisprudență

(6) În absența criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale: Jurisprudență

a) dacă sunt îndeplinite condițiile de pensionare, prevăzute de lege; Jurisprudență

b) calificativul obținut la ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale, realizată în condițiile legii;

c) existența unor sancțiuni disciplinare, aplicate în condițiile legii;

d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreținere;

e) dacă măsura ar afecta 2 soți care lucrează în aceeași unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soțului care are venitul cel mai mic;

f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreținătorii de familie, precum și salariații bărbați sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare; Jurisprudență

g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.

Art. 7. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obținute de autoritățile și instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2, se fac venit la bugetul de stat. Jurisprudență

(2) Disponibilitățile în lei și în valută ale autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Jurisprudență

(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) În situația autorităților prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiași ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanțelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvențiilor primite și neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autoritățile și instituțiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârșitul anului.

(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanțarea acestora.

(3) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum și modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice prevăzute de prezenta lege.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) și să le introducă în bugetele lor și în anexele la acestea.

(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 și cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea. Jurisprudență

(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea autorităților și instituțiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea și personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise și repartizate. Jurisprudență

Art. 9. -

Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor și autorităților care se reorganizează în condițiile prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situația de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, au obligația de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri: Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare; Jurisprudență

b) să reducă programul de lucru;

c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) și b);

d) altă măsură cu efect echivalent.

(2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public. Jurisprudență

(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește cu acordul salariatului, după consultarea organizațiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanților salariaților. Jurisprudență

(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opțiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul și numărul de zile libere, precum și reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituției publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depășească nivelul prevăzut la alin. (1). Jurisprudență

(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală. Jurisprudență

(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) și la alin. (3) - (5) nu afectează durata concediului de odihnă anual și sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale. Jurisprudență

(7) Pentru personalul militar din instituțiile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.

Art. 11. - Jurisprudență

Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, și până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010. Jurisprudență

Art. 12. -

De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză.

Art. 13. -

De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat, în lunile în care au loc ședințe ale comisiei. Indemnizația se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 14. -

De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația secretarului de stat.

Art. 15. -

De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizația prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizația președintelui consiliului județean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului București.

Art. 16. -

Prima de care beneficiază angajații la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.

CAPITOLUL IV Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparținând atât sistemului public de pensii, cât și sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi. Reviste (1)

Art. 18. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Pensionarii prevăzuți la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfășoară activități profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție au obligația ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligația ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situației de cumul, să își exprime în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcție, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depășește nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 19. - Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât și/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea. Jurisprudență

(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcție, potrivit legii, în cadrul entităților prevăzute la art. 17 alin. (1). Modificări (1)

(3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligația de a-și exprima opțiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menținerea în plată a pensiei față de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligația de a-și exprima opțiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situației de imposibilitate a exercitării cumulului. Reviste (1)

Art. 20. - Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (7)

Neîndeplinirea obligației privind exprimarea opțiunii în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcție, precum și a raporturilor de serviciu.

Art. 21. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care opțiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opțiunea pentru continuarea activității.

Art. 22. - Respingeri de neconstituționalitate (8), Jurisprudență, Reviste (2)

Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripție.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

(1) Angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 și la art. 19 alin. (3) și (4).

(2) Încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Art. 24. - Respingeri de neconstituționalitate (4)

Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență

Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător și beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

În aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale elaborează instrucțiuni până la data intrării în vigoare a acestuia, respectiv în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici

Art. 27. -

(1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc și obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, precum și ale filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

(2) Reprezentanții statului, respectiv ai autorităților administrativ-teritoriale sunt mandatați să pună în aplicare politica salarială stabilită potrivit alin. (1) în cadrul organelor de administrare și de conducere ale operatorilor economici.

Art. 28. -

(1) Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie cauză de diminuare a remunerației directorului operatorului economic, în condițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, sau, după caz, constituie cauză de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate în acesta.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau aparținând unităților administrativ-teritoriale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

Art. 29. -

(1) Organele administrației publice centrale sau, după caz, locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligația ca, în termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri și cheltuieli, să elaboreze documentația necesară aprobării, în condițiile legii, a acestora.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) de către funcționarul desemnat să elaboreze documentația necesară aprobării constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.

Art. 30. -

Contractele colective de muncă se negociază, în condițiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele și în condițiile stabilite prin bugete.

Art. 31. -

Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări și Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.

CAPITOLUL VI Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri în scopul depășirii dificultăților financiare și relansării circuitului comercial

Art. 32. - Jurisprudență

După articolul 191 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 192, cu următorul cuprins:

"

Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Art. 192. -

(1) Profitul investit în producția și/sau achiziția de echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obținerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit și pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiției. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 și investit în activele menționate la alin. (1) produse și/sau achiziționate după aceeași dată.

(4) Pentru contribuabilii care au obligația de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiții în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

(5) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 1071, pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menționate la alin. (1), produse și/sau achiziționate începând cu trimestrul în care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilității este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.

(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârșitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situații parțiale de lucrări, pentru investițiile puse în funcțiune parțial în anul respectiv.

(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.

(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcționare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilității, potrivit legii. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-și astfel drepturile și obligațiile societății cedente, precum și activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.

(10) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligați la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).

(11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 și ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producție și/sau de achiziție a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).

(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv."

CAPITOLUL VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole

Art. 33. -

(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Obiectivul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor și autoutilitarelor ușoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice și juridice române."

2. La articolul 3, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) proprietar:

1. orice persoană fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum și moștenitorii săi;

2. orice persoană juridică română, care deține în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;".

3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:

"

i) primă de casare - parte din prețul de achiziție a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;

j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare."

4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere și tichetul valoric;

b) a radiat autovehiculul uzat.

(2) În situația în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) dorește să achiziționeze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.

(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din prețul de achiziție al autovehiculului nou."

5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice."

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei."

7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Modelul, procedura de confecționare, eliberare și valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului și al ministrului finanțelor publice."

(2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național la data intrării în vigoare a prezentei legi și care nu au obținut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condițiile prevăzute de aceasta.

(3) Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 34. -

La articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Metodologia de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național destinat persoanelor juridice se stabilește prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat."

Art. 35. - Jurisprudență

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și se gestionează de Administrația Fondului pentru Mediu.

(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanțe de urgență se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și autovehiculele special modificate în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".

3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la și de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile mașinilor mobile nerutiere."

4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Excepția prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziționarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani și atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.

(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcționa în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei."

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (3), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;

c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;".

2. La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Comitetul de avizare are următoarea componență:

a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, împuterniciți prin ordin al ministrului;

b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, împuternicit prin decizie a președintelui;

c) 3 reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice locale;

d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru dezvoltare regională, lucrări publice și locuințe, autorității publice centrale pentru sănătate publică, autorității publice centrale pentru agricultură, păduri și dezvoltare rurală, autorității publice centrale pentru întreprinderi mici și mijlocii, autorității publice centrale pentru administrație și interne, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;

e) un reprezentant al confederației patronale din domeniul proiectului supus avizării, desemnat de aceasta;

f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;

g) președintele Administrației Fondului.

................................................................................................

(3) Comitetul de avizare analizează și aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director."

3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Comitetul director are următoarele atribuții:

a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;

b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selecționate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;

c) aprobă situațiile financiare și conturile de execuție trimestriale și anuale, pe care le înaintează autorității publice centrale pentru protecția mediului;

d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;

e) urmărește implementarea proiectelor finanțate;

f) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;

g) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului."

4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea și realizarea proiectelor prioritare pentru protecția mediului.

(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finanțare vizează îmbunătățirea performanței de mediu privind:

a) prevenirea poluării;

b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;

c) reducerea nivelurilor de zgomot;

d) utilizarea de tehnologii curate;

e) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, și închiderea depozitelor de deșeuri;

f) protecția resurselor de apă, stațiilor de tratare, stațiilor de epurare pentru comunități locale;

g) gospodărirea integrată a zonei costiere;

h) conservarea biodiversității;

i) administrarea ariilor naturale protejate;

j) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;

k) creșterea producției de energie din surse regenerabile;

l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

m) reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;

n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condițiile legii, a terenurilor din fondul forestier național afectate de calamități naturale;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului;

q) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;

ș) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro;

t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

ț) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști;

u) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;

v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;

x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărților de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;

y) înlocuirea acoperișurilor din azbest.

(3) Proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2) aprobate în Comitetul de avizare sunt finanțate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalități:

a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;

b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare și/sau alte fonduri internaționale.

(4) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unități administrativ-teritoriale, instituții publice, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.

(5) Analiza, selectarea, finanțarea, urmărirea și controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile ghidurilor de finanțare și ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) și p).

(6) Categoriile de lucrări care se pot finanța conform prevederilor alin. (2) lit. o) și p), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(7) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.

(8) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.

(9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale rambursării finanțării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și legislației comunitare în domeniu.

(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.

(13) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație."

5. Articolul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 131. -

(1) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2).

(2) Beneficiari ai programelor și proiectelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n) și q)-x) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) și y) beneficiari pot fi și persoanele fizice și asociațiile de proprietari, iar pentru proiectele prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) și v) beneficiari pot fi și persoanele fizice.

(3) Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru programele și proiectele pentru protecția mediului, prevăzute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

(4) Prevederile art. 13 alin. (8)-(13) și ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător."

(2) Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) -j), p) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifică în mod corespunzător, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol.

Art. 37. -

Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condițiile stabilite prin prezentul capitol.

Art. 38. -

Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității din agricultură.

Art. 39. -

În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;

2. tractor - vehicul cu motor, cu roți sau șenile, având cel puțin două axe, a cărui funcție principală rezultă din puterea sa de tracțiune și care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acționa diverse utilaje și mașini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;

3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;

4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia;

5. mașină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puțin două axe, destinat din fabricație utilizării în agricultură;

6. mașină agricolă autopropulsată uzată - orice mașină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puțin 10 ani de la anul fabricației, care conține cumulativ următoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație;

7. mașină agricolă autopropulsată nouă - mașină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată și care nu a fost utilizată potrivit destinației acesteia;

8. proprietar:

a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum și moștenitorii acestuia;

b) orice persoană juridică română care deține în proprietate un tractor uzat sau o mașină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;

9. primă de casare - parte din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei mașini agricole autopropulsate uzate;

10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare și/sau mașini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;

11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.

Art. 40. -

Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care dorește înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 41. -

(1) Autoritatea analizează documentația depusă și, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.

Art. 42. -

(1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depășească: Modificări (1)

a) pentru persoana fizică 50% din prețul de achiziție al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi;

b) pentru persoana juridică 40% din prețul de achiziție fără TVA al tractorului nou sau al mașinii agricole autopropulsate noi.

(2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei mașini agricole autopropulsate uzate, care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea unui tractor nou sau a unei mașini agricole autopropulsate noi;

b) a predat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de distrugere;

c) a radiat tractorul uzat sau mașina agricolă autopropulsată uzată;

d) achiziționează un tractor nou sau o mașină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.

Art. 43. -

Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din prețul de achiziție al unui tractor nou sau al unei mașini agricole autopropulsate noi.

Art. 44. -

(1) Se interzic omologarea pentru circulație și reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora.

(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizați, prevăzuți la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 45. -

Contravențiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 46. -

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului.

Art. 47. -

Metodologia de finanțare și categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent programului, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar Puneri în aplicare (1)

Art. 48. -

(1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale se alocă fondurile necesare garantării finanțărilor, acordate potrivit legii, de către instituțiile finanțatoare fermierilor și procesatorilor de produse agricole pentru finanțarea capitalului de lucru. Modificări (1)

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă fondurile necesare fondurilor de garantare. Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior. Modificări (1)

(3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convențiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare.

(4) În înțelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înțelege instituția financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanții și asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naționale a României, conform legii.

Art. 49. -

Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora se evidențiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, așa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naționale a României.

Art. 50. - Modificări (1)

Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare și/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, conform art. 48, reîntregește suma alocată fondurilor de garantare în vederea garantării finanțărilor pentru fermieri și procesatori de produse agricole.

Art. 51. - Modificări (1), Reviste (1)

Fondurile alocate și dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:

a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori;

b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garanției, în cazul contractelor de garantare executate de instituțiile finanțatoare pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit.

Art. 52. -

(1) Beneficiarii garanțiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:

a) societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociații agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoane fizice autorizate și asociații de fermieri, constituite conform legii.

(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv să aibă mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă care să nu depășească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanțului contabil care să nu depășească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri și al numărului de salariați se face ținându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.

Art. 53. -

Fondurile de garantare acordă garanții beneficiarilor prevăzuți la art. 52, care îndeplinesc condițiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:

a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiției "firmei în dificultate" menționată în secțiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;

b) garanția este legată de o tranzacție financiară specifică, respectiv finanțarea acordată de o instituție finanțatoare, de o sumă maximă fixată și o durată limitată;

c) garanția acoperă maximum 80% din valoarea finanțării acordate de către instituțiile finanțatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:

- atunci când valoarea finanțării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporțional, astfel încât, în orice moment, garanția să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanțării;

- pierderile trebuie suportate proporțional și în același mod de către instituțiile finanțatoare și de către fondurile de garantare;

d) beneficiarul plătește anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituția finanțatoare în funcție de suma efectiv garantată.

Art. 54. -

Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei și datorate de instituțiile finanțatoare pentru garanțiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuți la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.

Art. 55. - Modificări (1)

În situația în care plățile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executării de către instituțiile finanțatoare a contractelor de garantare, depășesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare și al dobânzilor acumulate, diferența se acoperă din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 56. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 57. -

De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) sintagmele "Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor" și "Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date";

b) sintagma "Institutul Național de Administrație" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională a Funcționarilor Publici";

c) sintagmele "Administrația Națională a Rezervelor de Stat" și "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale";

d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "directorul Arhivelor Naționale";

e) sintagma "directorii direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "șefii serviciilor județene ale Arhivelor Naționale";

f) sintagma "direcțiile județene ale Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "serviciile județene ale Arhivelor Naționale", respectiv sintagma "Direcția Municipiului București a Arhivelor Naționale" se înlocuiește cu sintagma "Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale";

g) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuiește cu termenul "Direcția";

h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuiește cu sintagma "Administrația Națională";

i) sintagma "Oficiul Național al Monumentelor Istorice" și sintagma "Institutul Național al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului";

j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";

k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuiește cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";

l) sintagma "Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene" și sintagma "Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii";

m) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Nucleară" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";

n) în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive";

o) sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar" se înlocuiește cu sintagma "Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București";

p) în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Mediului";

q) în cuprinsul Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" și "Oficiul Național al Viei și Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole";

r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Națională" se înlocuiește cu sintagma "Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie";

s) sintagma "Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială" se înlocuiește cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială";

ș) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuiește cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc";

t) sintagma "Agenția Română pentru Investiții Străine" se înlocuiește cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine".

Art. 58. -

Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, se înființează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională."

2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) La nivelul județului și al municipiului București, atribuțiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autoritățile administrației publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici și a instituțiilor publice."

Art. 59. -

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului și se administrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite."

2. La articolul 11, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".

3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum și nivelurile acestora se stabilesc de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale."

4. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Numărul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, înființarea, desființarea, reorganizarea, precum și amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale."

5. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Organizarea, funcționarea și administrarea rezervelor de stat în condițiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului."

Art. 60. -

Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Administrarea, supravegherea și protecția specială a Fondului Arhivistic Național al României se realizează de către Arhivele Naționale, care se înființează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcție, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor."

Art. 61. -

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Directorul general este ordonator de credite și reprezintă Agenția Națională pe plan intern și internațional. În îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților, directorul general emite ordine cu caracter individual și normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

2. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 8. -

(1) Activitatea Agenției Naționale și a unităților subordonate este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. Agenția Națională poate beneficia de programe cu finanțare internațională.

(2) Toate încasările Agenției Naționale și ale unităților subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenția Națională și unitățile subordonate încasează sume din:

a) servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spații și aparatură;

d) alte sume încasate în condițiile legii."

3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.

Art. 62. -

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională. Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizațiilor, tarifele pentru consultanță și prestări de servicii acordate la cerere, contribuții ale operatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat."

2. La articolul 15, alineatele (3) și (4) se abrogă.

3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) În exercitarea prerogativelor sale, președintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine și decizii."

Art. 63. -

Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

Art. 13. -

(1) În domeniul administrației publice, instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și Arhivele Naționale.

(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.

(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."

Art. 64. -

(1) Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.

(2) Agenția preia în structura sa Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, denumit în continuare CEFIDEC.

(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.

(4) Agenția are sediul central în municipiul Alba Iulia, județul Alba."

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Județele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(2) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale."

4. Articolul 6 se abrogă.

5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.

6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Personalul din cadrul Agenției va urma cursuri de perfecționare în specialitate."

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Conducerea Agenției se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în condițiile legii.

(2) În exercitarea funcției, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.

(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite."

8. Articolul 10 se abrogă.

9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

10. Articolul 12 se abrogă.

11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

12. Articolul 14 se abrogă.

(2) Agenția preia patrimoniul, posturile, drepturile și îndatoririle Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 65. -

(1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.

(2) Organizarea și funcționarea, precum și stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naționale, în conformitate cu dispozițiile legale.

(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.

(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naționale.

(6) Finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale."

2. La articolul 26, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) propune Ministerului Apărării Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".

(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naționale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și în volumul, structura și anexele bugetelor Ministerului Apărării Naționale și Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.

(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanțarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 66. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor compensatorii;"

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Oficiul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei."

3. La articolul 8, alineatele (11), (14) și (15) se abrogă.

Art. 67. -

Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat. Subvențiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013."

Art. 68. -

La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se abrogă:

a) art. 11, 12, 14, 15, 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;

c) Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) art. 12 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;

f) art. 4 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007;

g) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;

h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;

i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;

j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;

k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6) - (8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a și alin. (3), art. 689, 690 și art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;

m) art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare;

n) art. 8-11, art. 111 și art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare;

o) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;

p) art. 4 alin. (2) și (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;

q) art. 5 și anexele nr. 2 și 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

r) Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;

s) Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

ș) art. 2 alin. (1) lit. c), e) și j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare;

t) art. 27 și 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;

ț) art. 21 lit. c), liniuța a patra din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

u) orice dispoziție contrară prevederilor prezentei legi.

Art. 69. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 70. -

(1) Dispozițiile cap. IV și V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 15 septembrie 2009.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 noiembrie 2009.

Nr. 329.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1), Jurisprudență

LISTA
instituțiilor și autorităților publice înființate prin lege, ordonanță de urgență a Guvernului și ordonanță a Guvernului, supuse reorganizării

Nr. crt. Autoritatea coordonatoare Instituția supusă reorganizării/sursa de finanțare Actul normativ de înființare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanțare/ministerul sau autoritatea coordonatoare Observații/ Reducere de posturi
1 2 3 4 5 6 7
1. În subordinea Guvernului și în coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Agenția Română pentru Investiții Străine Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune, cu Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și constituirea unei noi persoane juridice (poziția 6, anexa nr. 2) Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine, în subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 10
2. În coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Instituție autonomă Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 354/2004, cu modificările și completările ulterioare Desființarea și preluarea activității de către oficiul nou-înființat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanțare Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, în subordinea Ministerului Economiei Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 10
3. În subordinea Guvernului și coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 88
4. În subordinea Guvernului și coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Agenția Națională pentru Resurse Minerale Finanțată integral de la bugetul de stat Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în coordonarea primului- ministru, printr-un consilier de stat Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
5. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Inspectoratul de Stat în Construcții Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Inspectoratul de Stat în Construcții Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 50
6. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenția pentru Strategii Guvernamentale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările și completările ulterioare Desființarea instituției publice și preluarea activității de un departament din cadrul Secretariatului General al Guvernului Departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 21
7. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Agenția Națională Anti-Doping Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iulie 2009 Reducere de posturi Agenția Națională Anti-Doping Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 17
8. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat 920
9. Aparatul de lucru al primului-ministru Agenția Națională pentru Romi Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2005 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Romi Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 8
10. Instituție publică autonomă de interes național, în coordonarea directă a viceprim-ministrului Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral din venituri proprii Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 Preia Agenția Română pentru Conservarea Energiei din cadrul Ministerului Economiei Schimbarea regimului de finanțare Reducere de posturi Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 97
11. În subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare Finanțată integral din venituri proprii Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului- Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 34
12. Ministerul Finanțelor Publice Comisia Națională de Prognoză Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008 Reducere de posturi Comisia Națională de Prognoză Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice 15
13. În subordinea Guvernului și coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Român pentru Adopții Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Adopții Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 6
14. În subordinea Guvernului și coordonarea Secretariatului General al Guvernului Oficiul Național pentru Cultul Eroilor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare Desființarea instituției publice și preluarea activității în cadrul unui oficiu cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, în subordinea Ministerului Apărării Naționale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale 12
15. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 408/2004 Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER (în aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER) Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 22
16. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Agenția de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare [art. 14 alin. (2)] Se propune: - desființarea prin divizare; - preluarea activității sanitar-veterinare de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor; - preluarea activității de medicină preventivă, avizare și autorizare sanitară și inspecția sanitară de stat, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Nu rezultă entitate nouă Entitățile absorbante sunt Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor - finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - finanțat integral de la bugetul de stat 212
17. Ministerul Afacerilor Externe Agenția Națională de Control al Exporturilor Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 136/2007 Desființarea instituției publice și preluarea activității de către o direcție generală, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Direcție generală în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 25
18. Ministerul Afacerilor Externe Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009 Reducere de posturi Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 19
19. Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești Oficiul Național al Registrului Comerțului Finanțat din venituri proprii Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Național al Registrului Comerțului Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești 513
20. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare) Reducere de posturi Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțat integral de la bugetul de stat 58
21. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale Finanțată din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare Desființare, ca urmare a divizării: o parte din activitate va fi preluată de către Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, iar o altă parte de Centrul Național "România Digitală" (două persoane juridice nou-înființate) Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională și Centrul Național "România Digitală", instituții cu personalitate juridică a căror înființare se dorește în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale 200
22. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare, (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri) Reducere de posturi Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Finanțat integral de la bugetul de stat 10
23. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 40
24. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci Finanțat integral din venituri proprii Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007 Reducere de posturi Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci Finanțat integral din venituri proprii 63
25. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Finanțat integral de la bugetul de stat 40
26. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Ordonanța Guvernului nr. 5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate, aprobată prin Legea nr. 265/2009 Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate și înființarea Agenției de Credite și Burse de Studii Agenția de Credite și Burse de Studii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
27. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
28. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 15
29. Ministerul Tineretului și Sportului Ministerul Tineretului și Sportului Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Tineretului și Sportului Finanțat integral de la bugetul de stat 139
30. Ministerul Tineretului și Sportului Institutul Național de Cercetare pentru Sport Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Național de Cercetare pentru Sport Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului 27
31. Ministerul Mediului Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare Desființarea și preluarea activității de către un compartiment nou-înființat în cadrul Ministerului Mediului Direcție în cadrul Ministerului Mediului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului 85
32. Ministerul Economiei Agenția Română pentru Conservarea Energiei Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Desființare prin comasare - absorbție și preluarea activității de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 18
33. Ministerul Economiei Agenția Nucleară Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanța Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive Schimbarea regimului de finanțare Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 12
34. Ministerul Economiei Agenția Națională pentru Deșeuri Radioactive Finanțată integral din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Nucleară Schimbarea regimului de finanțare Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 2
35. Ministerul Economiei Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2009 Reducerea numărului de posturi Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 20
36. Ministerul Economiei Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Finanțat integral din venituri proprii Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001 Reducerea numărului de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 25
37. Ministerul Administrației și Internelor Administrația Națională a Rezervelor de Stat Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare, prin comasare cu Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, și înființarea unei entități noi, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, care va prelua activitatea celor două instituții supuse reorganizării Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 40
38. Ministerul Administrației și Internelor Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare Desființare, prin comasare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat, și preluarea activității de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 65
39. Ministerul Administrației și Internelor Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, și constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 21
40. Ministerul Administrației și Internelor Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare, Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor, și constituirea unei noi persoane juridice, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 60
41. Ministerul Administrației și Internelor Institutul Național de Administrație (INA) Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare prin comasare prin absorbție și preluarea activității de către o direcție nouă în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) Direcție nou-înființată în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 18 (aparatul central)
42. Ministerul Administrației și Internelor Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Finanțată integral din venituri proprii Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 252 Instituția își păstrează denumirea
43. Ministerul Administrației și Internelor Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Finanțată integral din venituri proprii Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 63 Instituția își păstrează denumirea
44. Ministerul Administrației și Internelor Arhivele Naționale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Reorganizarea aparatului central al Arhivelor Naționale la nivel de direcție cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor Reorganizarea direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale și a Direcției Municipiului București a Arhivelor Naționale la nivel de servicii Arhivele Naționale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 548 Instituția își păstrează denumirea
45. Ministerul Administrației și Internelor Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională a Funcționarilor Publici Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 20
46. Ministerul Administrației și Internelor Coordonarea metodologică a Institutului Național de Administrație Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală Finanțate din venituri proprii Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare Desființare și preluarea activității de către instituții nou-înființate în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Reducere de posturi Centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se înființează în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 38
47. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 26
48. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Art. 30 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Reducere de posturi Preia activitatea Direcției de muncă și protecție socială Agenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 201
49. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Protecția Familiei Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu constituirea unei noi persoane juridice Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 7
50. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare Desființare ca urmare a comasării cu Agenția Națională pentru Protecția Familiei Activitatea Centrului- pilot de asistență și protecție a victimelor violenței în familie și cea a Centrului de Informare și Consultanță pentru Familie vor fi preluate de Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului, nou-înființată. Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 13
51. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Inspecția Muncii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2002 Reducere de posturi Preia Inspecția socială Inspecția Muncii Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 400
52. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Inspecția socială Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Art. 29 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006 Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea activității de către Inspecția Muncii Inspecția Muncii Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 80
53. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 21
54. Ministerul Sănătății Ministerul Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat Art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat 29
55. Ministerul Sănătății Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar București Finanțată din venituri proprii Art. 682 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, ca efect al reorganizării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate București, care s-a desființat Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București, și constituirea unei noi persoane juridice Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București Persoană juridică în subordinea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" și în coordonarea Ministerului Sănătății Finanțată integral din venituri proprii
56. Ministerul Sănătății Agenția Națională a Medicamentului București Finanțată din venituri proprii Art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Națională a Medicamentului București, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 151
57. Ministerul Sănătății Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat din venituri proprii Art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005 Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale [art. 6 alin. (3) din Legea nr. 176/2000, republicată] Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 29
58. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 27 august 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 614/2002 Denumirea "Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic" se înlocuiește cu denumirea "Centrul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS" Reducere de posturi Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS (denumire nouă, fără a deveni entitate nouă) Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței 14
59. Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Agenția Națională pentru Locuințe Finanțată din venituri proprii Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională pentru Locuințe Finanțată din venituri proprii 33
60. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Finanțat integral de la bugetul de stat 136
61. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Agenția Domeniilor Statului Finanțată integral din venituri proprii Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Agenția Domeniilor Statului Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 94
62. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009 Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție, și preluarea atribuțiilor de către Agenția Națională a Zonei Montane Agenția Națională a Zonei Montane Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
63. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Agenția Națională de Consultanță Agricolă Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare Oficiile județene de consultanță agricolă se transformă în camere agricole Camerele agricole, instituții publice descentralizate Finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 1092
64. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Autoritatea Hipică Națională Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare Desființare, prin preluarea atribuțiilor de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Schimbarea regimului de finanțare Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
65. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 23 mai 2002 Preia Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava, care se desființează. Schimbarea regimului de finanțare Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
66. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri Finanțat integral din venituri proprii Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desființare prin comasare cu Oficiul Național al Viei și Vinului și constituirea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole Schimbarea regimului de finanțare Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole Finanțat prin venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
67. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Oficiul Național al Viei și Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007 Desființare prin comasare cu Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și constituirea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
68. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 186/2009, cu modificările ulterioare (numărul de posturi este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2009) Reducere de posturi Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de la bugetul de stat 25
69. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Oficiul Național al Monumentelor Istorice Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Art. 28 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice Reorganizare prin comasare cu Institutul Național al Monumentelor Istorice, care se desființează. Institutul Național al Patrimoniului Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 22
70. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul Național al Monumentelor Istorice Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Monumentelor Istorice Desființare cu preluarea activității de către Oficiul Național al Monumentelor Istorice Institutul Național al Patrimoniului Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 16
71. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Art. 59 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil Desființare și organizare ca secție a Muzeului Național de Istorie a României Secție în cadrul Muzeului Național de Istorie a României Finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 5,5
72. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 20
73. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în coordonarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 19
74. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul de Memorie Culturală Finanțat integral din venituri proprii Art. 60 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (acesta din urmă va prelua și Centrul European de Cultură Sinaia) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat integral din venituri proprii 15
Modificări (2), Referințe (1)

ANEXA Nr. 2 Referințe (1), Jurisprudență

LISTA
instituțiilor și autorităților publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării

Nr. crt. Autoritatea coordonatoare Instituția supusă reorganizării/sursa de finanțare Actul normativ de înființare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/entitatea rezultată/sursa de finanțare/ministerul sau autoritatea coordonatoare Observații/ Reducere de posturi
1 2 3 4 5 6 7
1. În subordinea Guvernului și în coordonarea primului- ministru Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului Hotărârea Guvernului nr. 1.724/2005 privind înființarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 30 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare Comasare cu Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc (poziția 44) și constituirea unei noi persoane juridice Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în subordinea Guvernului și coordonarea primului- ministru Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 4
2. Ministerul Afacerilor Externe Redacția Publicațiilor pentru Străinătate Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Hotărârea Guvernului nr. 331/1991 privind funcționarea Redacției Publicațiilor pentru Străinătate, nepublicată, cu modificările și completările ulterioare Desființare și preluarea activității de către o direcție din cadrul Ministerului Afacerilor Externe Direcție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 18
3. Ministerul Afacerilor Externe Institutul Diplomatic Român Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Diplomatic Român Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe 24
4. Ministerul Administrației și Internelor Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007 Reducere de posturi Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor 100
5. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Anexa nr. 2 lit. B.II.1 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009 Reducere de posturi Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 10 (aparatul central) 65 (oficii)
6. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Centrul Român pentru Promovarea Comerțului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri Hotărârea Guvernului nr. 892/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iunie 2004 Desființare, ca urmare a comasării prin fuziune cu Agenția Română pentru Investiții Străine și constituirea unei noi persoane juridice Schimbarea regimului de finanțare Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri 70
7. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005 Reducere de posturi Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 6
8. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înființarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 10
9. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 8
10. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009 Desființare prin comasare prin fuziune cu Agenția de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate și înființarea Agenției de Credite și Burse de Studii Agenția de Credite și Burse de Studii Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
11. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.609/2008 privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 5
12. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Institutul Limbii Române Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Institutul Limbii Române Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
13. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 604/2001 privind înființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 9 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare Desființarea Centrului Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar Direcție generală în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 6
14. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007 Desființare și preluarea activității de curriculum și a celei pentru manuale de către Institutul de Științe ale Educației Activitatea de evaluare este preluată de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Institutul de Științe ale Educației și Centrul Național de Evaluare și Examinare Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 47 (reducere totală de personal)
15. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Comisia Națională a României pentru UNESCO Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995 Reducere de posturi Comisia Națională a României pentru UNESCO Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
16. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Federația Sportului Școlar și Universitar Finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înființarea, organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare Notă: Potrivit acestei hotărâri a Guvernului, Federația este unitate autonomă cu personalitate juridică, care funcționează pe lângă Ministerul Educației Cercetării și Inovării, însă potrivit pct. X de la lit. A din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, Federația este trecută la unități în coordonarea sau în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Federația Sportului Școlar și Universitar Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 1
17. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 3 februarie 2009, cu modificările ulterioare (prin art. 142 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectoratele școlare sunt în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării) Reducere de posturi Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării 239
18. Ministerul Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 686/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 6 septembrie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție și preluarea activității de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului 107 (în total)
19. Ministerul Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 409/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 4 iunie 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție și preluarea activității de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului
20. Ministerul Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului Hotărârea Guvernului nr. 337/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, cu modificările ulterioare Art. 7 lit. a) coroborat cu art. 8 pct. A lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare Desființare, prin comasare prin absorbție și preluarea activității de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului
21. Ministerul Economiei Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR Finanțată integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 135
22. Ministerul Economiei Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Finanțat integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 13 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 195
23. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale Direcția de Muncă și Protecție Socială Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Agenția Națională pentru Prestații Sociale Agenția Națională pentru Prestații Sociale Finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale 143
24. Ministerul Sănătății Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 304
25. Ministerul Sănătății Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București Finanțat integral din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar București O parte din activitatea Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București se preia de către Ministerul Sănătății, iar o altă parte de către Institutul Național de Sănătate Publică, nou-înființat Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București Persoană juridică în subordinea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București și în coordonarea Ministerului Sănătății Finanțată integral din venituri proprii 30
26. Ministerul Sănătății Centrul Național de Sănătate Mintală București, aflat în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi și reorganizare, ca urmare a preluării atribuțiilor de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, aflat în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 5
27. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică București, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 28-32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 8
28. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică Iași, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27, 29-32, și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 15
29. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27, 28 și 30-32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 8
30. Ministerul Sănătății Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timișoara, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27-29, 31 și 32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 12,5
31. Ministerul Sănătății Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27-30 și 32 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 6,5
32. Ministerul Sănătății Centrul de Sănătate Publică Sibiu, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Comasare prin fuziune cu entitățile de la poz. 27-31 și constituirea unei noi persoane juridice, Institutul Național de Sănătate Publică București Institutul Național de Sănătate Publică, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 0
33. Ministerul Sănătății Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București, din subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București, în subordinea Ministerului Sănătății Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății 22
34. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activității de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic național din zootehnie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 27 noiembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare Preia Autoritatea Hipică Națională Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
35. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava Finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009 Desființare și preluare a activității de către Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
36. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înființarea laboratoarelor publice pentru controlul calității și igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare Preia atribuțiile Laboratorului Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Blaj și Laboratorului Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Odobești Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
37. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Blaj Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înființarea laboratoarelor publice pentru controlul calității și igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare Desființare prin preluarea atribuțiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
38. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Laboratorul Regional pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Odobești Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Hotărârea Guvernului nr. 1.564/2003 privind înființarea laboratoarelor publice pentru controlul calității și igienei vinului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare Desființare prin preluarea atribuțiilor de către Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale 0
39. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 6
40. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înființarea Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare Preia Centrul de Consultanță pentru Programe Culturale Europene Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 0
41. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat din venituri proprii Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006 Preia Centrul European de Cultură din Sinaia și Institutul de Memorie Culturală Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat din venituri proprii 9
42. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul European de Cultură din Sinaia Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare Desființare, ca urmare a comasării prin absorbție cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Schimbarea regimului de finanțare Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Finanțat din venituri proprii 8
43. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005 Reducere de posturi Schimbarea regimului de finanțare Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 3,5
44. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 656/2003 privind înființarea Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 13 iunie 2003, cu modificările ulterioare Desființare, cu preluarea activității de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din subordinea Secretariatului General al Guvernului Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în subordinea Guvernului și coordonarea primului- ministru Finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului 9
45. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul Cultural "Sala Palatului" Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările și completările ulterioare Reducere de posturi Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 10
46. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul Național al Cinematografiei Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005 Reducere de posturi Centrul Național al Cinematografiei Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 13
47. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Centrul Național al Dansului București Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Centrul Național al Dansului București Finanțat din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 2
48. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Administrația Fondului Cultural Național Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea și funcționarea Administrației Fondului Cultural Național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare Reducere de posturi Administrația Fondului Cultural Național Finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național 6
49. Ministerul Tineretului și Sportului Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor Finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului Art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2009, cu completările ulterioare Reducere de posturi Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului 3
50. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Aeroclubul României Finanțat integral de la bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificările ulterioare Schimbarea regimului de finanțare Aeroclubul României Finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 0
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Trimitere preliminară - Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere împotriva Ministerului Finanțelor Publice - Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă - Directiva 2000/78/CE - Articolul 2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 6 - Interzicerea discriminării pe motive de vârstă - Discriminare operată în funcție de apartenența la o categorie socioprofesională sau de locul de muncă - Legislație națională care interzice, în anumite limite, cumulul pensiei cu veniturile salariale obținute din exercitarea unei activități profesionale în sectorul public - încetare de drept a raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu
Încetarea de drept a contractului individual de muncă în baza art. 20 din Legea nr. 329/2009. Respectarea dreptului la muncă, prevăzut de art. 15 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum și a art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol Adițional la CEDO
Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României
Legislație națională care interzice cumulul unei pensii publice cu veniturile salariale realizate în exercitarea unor activități în cadrul unei instituții
Funcționar public. Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu
Curtea EDO. Cauza Ionel Panfile împotriva României. Inadmisibilitatea cererii. Cumulul pensiei cu salariu
Cumulul pensiei de serviciu a magistratului cu veniturile salariale din activitatea didactică la o instituție de învățământ universitar de stat. Sancțiunea omisiunii salariatului de a opta între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității și încetarea raporturilor de muncă
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Studiu de caz - Competența de soluționare în cazul sumelor - reprezentând creanțe fiscale - solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)
CCR: Se introduce o triplă taxare în cazul persoanei care edifică o construcție?
;
se încarcă...