Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 64.
-

(1) Legea nr. 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția Națională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.

(2) Agenția preia în structura sa Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, denumit în continuare CEFIDEC.

(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.

(4) Agenția are sediul central în municipiul Alba Iulia, județul Alba."

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Județele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică, statul de funcții, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(2) Numărul de posturi pentru Agenție se stabilește din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale."

4. Articolul 6 se abrogă.

5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.

6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Personalul din cadrul Agenției va urma cursuri de perfecționare în specialitate."

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Conducerea Agenției se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în condițiile legii.

(2) În exercitarea funcției, directorul general al Agenției emite decizii și instrucțiuni.

(3) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite."

8. Articolul 10 se abrogă.

9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

10. Articolul 12 se abrogă.

11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.

12. Articolul 14 se abrogă.

(2) Agenția preia patrimoniul, posturile, drepturile și îndatoririle Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 329/2009:
Art 59 Dispoziții finale
Art 11 "
Art 13 "
Art 60 Dispoziții finale
Art 61 Dispoziții finale
Art 8 "
Art 62 Dispoziții finale
Art 15 "
Art 63 Dispoziții finale
Art 13 "
Art 64 Dispoziții finale
Art 1 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 65 Dispoziții finale
Art 25 "
Art 66 Dispoziții finale
Art 8 "
Art 67 Dispoziții finale
;
se încarcă...