Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 13.
-

(1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susținerea și realizarea proiectelor prioritare pentru protecția mediului.

(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finanțare vizează îmbunătățirea performanței de mediu privind:

a) prevenirea poluării;

b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;

c) reducerea nivelurilor de zgomot;

d) utilizarea de tehnologii curate;

e) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, și închiderea depozitelor de deșeuri;

f) protecția resurselor de apă, stațiilor de tratare, stațiilor de epurare pentru comunități locale;

g) gospodărirea integrată a zonei costiere;

h) conservarea biodiversității;

i) administrarea ariilor naturale protejate;

j) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;

k) creșterea producției de energie din surse regenerabile;

l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

m) reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;

n) împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condițiile legii, a terenurilor din fondul forestier național afectate de calamități naturale;

o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului;

q) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;

s) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală și energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului;

ș) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro;

t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

ț) proiecte de realizare a pistelor pentru bicicliști;

u) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;

v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;

x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărților de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;

y) înlocuirea acoperișurilor din azbest.

(3) Proiectele din categoriile prevăzute la alin. (2) aprobate în Comitetul de avizare sunt finanțate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalități:

a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;

b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare și/sau alte fonduri internaționale.

(4) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unități administrativ-teritoriale, instituții publice, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.

(5) Analiza, selectarea, finanțarea, urmărirea și controlul implementării proiectelor se fac în conformitate cu prevederile ghidurilor de finanțare și ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. o) și p).

(6) Categoriile de lucrări care se pot finanța conform prevederilor alin. (2) lit. o) și p), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

(7) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (2) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.

(8) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.

(9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale rambursării finanțării, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, și legislației comunitare în domeniu.

(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.

(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.

(13) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație."

Acesta este un fragment din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 329/2009:
Art 33 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 2 "
Art 6 "
Art 10 "
Art 13 "
Art 34 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 35 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 1 "
Art 36 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 5 "
Art 13 "
Art 13^1 "
Art 37 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 38 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 39 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 40 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 41 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 42 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 43 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 44 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
Art 45 Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto național, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole
;
se încarcă...