Ministerul Justiției - MJ

Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare din 16.08.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Sumele aferente taxelor prevăzute de art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea autorizației de operator, reautorizare, precum și pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat și se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor autorizați, și o cotă de 15% din taxă în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

(2) Ordinele de plată prin care se dispune transferul sumelor conform alin. (1) cuprind formula "taxă pentru autorizare operator", "taxă pentru reautorizare operator" sau, după caz, "taxe pentru împuternicire birou teritorial/agent", în funcție de scopul pentru care a fost efectuată plata, și se depun la dosarul de autorizare/reautorizare a operatorului sau agentului împuternicit/biroului teritorial.

Art. 2. -

(1) Sumele aferente taxelor de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a avizelor de înscriere, prevăzute la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se plătesc de operatorii de arhivă, pentru o lună calendaristică, într-o singură tranșă, până în data de 15 a lunii următoare.

(2) După efectuarea plății taxelor, operatorul va transmite Autorității de Supraveghere, prin Serviciul profesii juridice conexe, ordine de plată distincte care atestă virarea cotei de 85% în contul bugetului de stat și a cotei de 15% în contul Ministerului Justiției.

(3) Agenții împuterniciți/Birourile teritoriale au obligația de a vira operatorului, la termenele stabilite de acesta, sumele aferente înscrierilor efectuate.

Art. 3. -

(1) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmește și transmite trimestrial către Ministerul Finanțelor Publice situația privind sumele aferente cotei de 85% virate de către operatori în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

(2) Ministerul Finanțelor Publice verifică situația încasărilor prin fiecare trezorerie și transmite Autorității de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.

(3) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmește și transmite trimestrial către Direcția financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiției, situația privind sumele aferente cotei de 15% virate de către operatori în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 "Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare", deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

(4) Direcția financiar-contabilă verifică situația încasărilor în contul Ministerului Justiției și transmite Autorității de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării.

(5) Situațiile întocmite trimestrial, potrivit alin. (1) și (3), cuprind plățile efectuate centralizat, lunar, aferente înscrierilor operate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare pentru fiecare operator în parte, plățile aferente taxelor de autorizare a operatorilor și agenților și rubrici referitoare la: numărul și data documentului de plată, banca de la care se efectuează plata, beneficiarul plății, respectiv bugetul de stat ori bugetul Ministerului Justiției, codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea documentului de plată, suma datorată și contul în care s-au plătit taxele.

Art. 4. -

Pentru stabilirea cuantumului sumelor datorate Ministerului Justiției și bugetului de stat, operatorii autorizați vor înainta Autorității de Supraveghere și o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informației, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează:

a) până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1-10 a lunii respective;

b) până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11-20 a lunii respective;

c) până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 și ultima zi a lunii precedente.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...