Parlamentul României

Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Modificări (5), Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 02 noiembrie 2009.

În vigoare de la 16 iulie 1998
Republicare (r1) aplicabilă de la 02 noiembrie 2009 până la 20 octombrie 2011, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 21 octombrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Pentru dezvoltarea construcției de locuințe la nivel național se înființează Agenția Națională pentru Locuințe, denumită prescurtat A.N.L., sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței. Modificări (1)

(2) A.N.L. este instituție de interes public cu personalitate juridică, de coordonare a unor surse de finanțare în domeniul construcției de locuințe, având autonomie financiară.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.L. se aprobă prin hotărâre a Guvernului**).

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 620/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) A.N.L. are ca obiective:

a) realizarea unor montaje financiare;

b) atragerea și administrarea resurselor financiare, în condițiile prezentei legi, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, consolidarea și extinderea unor locuințe, inclusiv pentru cele exploatate în regim de închiriere;

c) promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale și sursele de finanțare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței; Modificări (3)

d) dobândirea de terenuri destinate construirii de locuințe, în condițiile legii, și după caz, monitorizarea unor programe pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a acestora;

e) inițierea și/sau dezvoltarea, în condițiile pieței, a unor programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar;

f) realizarea unor studii de specialitate privind piața imobiliară (cererea și oferta de locuințe, terenuri de construcții, costuri etc.).

(2) Investițiile privind construcțiile de locuințe prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt finanțate de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, precum și din credite interne/externe și alte surse legal constituite. Modificări (1)

(3) În structura cheltuielilor de investiții prevăzute la alin. (2) va fi cuprinsă o cotă de 3% care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare, contractarea și urmărirea lucrărilor de execuție, cu respectarea legislației în vigoare.

(4) Aprobarea documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (2) se face în condițiile legii.

(5) În aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițierea și dezvoltarea programelor de construcții de locuințe de către A.N.L. se fac cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței. Modificări (1)

(6) A.N.L. colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru identificarea unor construcții aflate în diverse stadii de execuție sau finalizare și neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c). Modificări (1)

(7) Dezvoltarea construcțiilor de locuințe în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) se face pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează corelat cu termenele de recepție și punere în funcțiune a locuințelor.

(8) Resursele de finanțare în construcția de locuințe cu credit ipotecar care se realizează prin programele A.N.L. se constituie din sursele proprii ale beneficiarilor și/sau din credite ipotecare acordate acestora de instituții financiare autorizate potrivit legii.

(9) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum și pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuințe, persoanele juridice cu activități în construirea de locuințe, de drumuri, în domeniul investițiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, precum și al celor de alimentare cu gaze și energie electrică pot participa alături de A.N.L. și/sau de autoritățile publice locale la finanțarea și derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit, pe bază de contracte încheiate potrivit legii.

(10) În aplicarea prevederilor alin. (9), tipurile de contracte-cadru, forma și conținutul studiilor de prefezabilitate și fezabilitate și criteriile de analiză a eligibilității investitorilor se stabilesc prin norme metodologice*) de aplicare a prezentei legi.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

(11) În situația în care pe terenurile destinate amplasării construcțiilor de locuințe care se realizează în cadrul programelor prevăzute la alin. (1) lit. c) nu s-a ajuns la faza autorizării lucrărilor de construcție, în termen de un an de la preluarea în folosință gratuită a terenurilor, în condițiile legii, A.N.L. va reanaliza în consiliul de administrație oportunitatea continuării programelor de construcții și va stabili, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și cu autoritățile administrației publice locale implicate, modalitatea de utilizare a terenurilor respective și de valorificare a proiectelor de execuție realizate cu finanțare din surse bugetare. Modificări (1)

(12) Pentru soluționarea situației prevăzute la alin. (11), A.N.L. este abilitată să ia următoarele măsuri:

a) în cazul în care, potrivit Programului de guvernare și analizei efectuate împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, este oportună continuarea programelor de construcții de locuințe prevăzute la alin. (1) lit. c), iar autoritățile administrației publice locale sunt de acord și hotărăsc prelungirea acordării dreptului de folosință gratuită a terenurilor aferente, proiectele de execuție realizate se valorifică în continuarea acestor programe; Modificări (1)

b) în cazul în care autoritățile administrației publice locale sunt de acord și hotărăsc prelungirea acordării dreptului de folosință gratuită a terenurilor către A.N.L., dar pentru dezvoltarea de către agenție a unor programe de construcții de locuințe prin credit ipotecar, prevăzute la alin. (1) lit. e), proiectele de execuție realizate cu finanțare din surse bugetare se valorifică în cadrul acestor programe, iar sumele rezultate se virează de A.N.L. la bugetul de stat;

c) în cazul în care autoritățile administrației publice locale nu sunt de acord cu prelungirea acordării dreptului de folosință gratuită asupra terenurilor către A.N.L. și/sau solicită restituirea terenurilor, urmând să dezvolte pe acestea programe proprii de construcții de locuințe, A.N.L. va restitui, prin protocol, terenurile respective unităților administrativ-teritoriale implicate. Proiectele de execuție realizate cu finanțare din surse bugetare pe terenurile respective se transmit, în mod gratuit, în proprietatea unităților administrativ-teritoriale și se predau acestora de către A.N.L., prin protocolul prin care se restituie terenurile, în vederea dezvoltării programelor proprii de construcții de locuințe. Această măsură este aplicabilă și în situația în care, potrivit Programului de guvernare și analizei efectuate împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, nu mai este oportună continuarea programelor de construcții de locuințe de către A.N.L. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Terenurile destinate construirii de locuințe prin A.N.L. pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, precum și proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se preiau de A.N.L. în folosință gratuită, în condițiile legii, pe perioada realizării investițiilor.

(2) În cazul în care terenurile prevăzute la alin. (1) sunt în proprietatea publică ori privată a statului, acestea se transmit fără plată în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate și în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București și a Consiliului General al Municipiului București ori, după caz, în administrarea consiliilor județene, în conformitate cu legislația în vigoare. A.N.L. își păstrează folosința gratuită a terenurilor pe perioada realizării investițiilor.

(3) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale utilitățile și dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiții promovate de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București și de Consiliul General al Municipiului București, potrivit legii și în corelare cu programele de construcții de locuințe. Modificări (1)

(4) Pentru asigurarea corelării programelor de investiții în viabilizarea terenurilor cu programele de investiții în construcția de locuințe, A.N.L. va încheia contracte cu autoritățile administrației publice locale prin bugetul cărora se aprobă programul de investiții publice pentru realizarea de utilități și dotări tehnico-edilitare, în condițiile art. 2 alin. (9) și (10).

(5) Pentru terenurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, destinate realizării de locuințe prin credite ipotecare, se vor stabili, prin hotărâre a consiliului local, modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor, precum și cuantumul redevenței sau al taxei stabilite potrivit legii. Concesionarea sau, după caz, darea în folosință a terenurilor se face pentru toată durata de existență a construcțiilor.

(6) Stabilirea și/sau clarificarea regimului juridic al terenurilor se realizează în baza planurilor urbanistice și a studiilor de prefezabilitate aprobate, odată cu promovarea programelor de dezvoltare a construcțiilor de locuințe prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) și e).

Art. 4. -

(1) A.N.L. va stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de construcție de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar. În acest scop va stabili și va da publicității locul de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.

(2) A.N.L. poate avansa din resursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și d)-f), iar partenerii acesteia pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectării, autorizării, contractării și execuției lucrărilor de construcții de locuințe prin credit ipotecar, după caz, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuințe.

Art. 5. -

A.N.L. este autorizată să efectueze toate operațiunile imobiliare necesare construirii, finalizării și predării către beneficiari a locuințelor construite prin programele proprii.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) A.N.L. se păstrează în conturi pe numele agenției, la instituții bancare agreate, și se pot constitui din:

a) alocații de la bugetul de stat și/sau din bugetele locale;

b) sume încasate din rate și dobânzi aferente creditelor acordate din resursele agenției;

c) sume încasate din vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c), care se virează în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cadrul acestor programe. Aceste sume reprezintă fonduri publice și se administrează potrivit legislației privind finanțele publice;

d) venituri rezultate din activități și servicii prestate pentru promovarea și dezvoltarea la nivel sectorial și național a unor programe de investiții publice în construcția de locuințe, precum și venituri rezultate din activități și servicii prestate pentru promovarea și dezvoltarea unor programe private în construcția de locuințe;

e) venituri din plasamente în titluri de stat și depozite bancare;

f) donații ale persoanelor fizice și juridice, române sau străine;

g) sume acumulate drept garanție de bună execuție în cadrul decontării lucrărilor de investiții;

h) alte resurse legal constituite.

(2) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. d)-f) pot fi avansate și pentru finanțarea construcțiilor de locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) și prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței. Modificări (2)

Art. 7. -

(1) Fundamentarea alocațiilor bugetare necesare anual se efectuează de A.N.L., prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței care este ordonatorul principal de credite. Modificări (1)

(2) La fundamentarea alocațiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), c) și h).

(3) Resursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și h) sunt disponibile în măsura în care acestea se regăsesc ca excedent al bugetului propriu al A.N.L., potrivit prevederilor art. 16 alin. (2).

(4) Acordarea alocațiilor bugetare se va face în limita prevederilor bugetare anuale, aprobate cu această destinație.

(5) Alocațiile de la bugetul de stat pentru constituirea resurselor A.N.L., stabilite în condițiile legii, se cuprind în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței. Modificări (1)

(6) A.N.L. va stabili anual programe de investiții publice în construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construcția de locuințe sociale și de necesitate, construcția și/sau reabilitarea locuințelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități naturale, construcția altor locuințe proprietate publică a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, precum și intervenții la construcții existente, pe baza proiectelor de investiții aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, în colaborare cu organele administrației publice locale și centrale interesate, pe terenurile destinate amplasării acestor locuințe potrivit legii. Modificări (1)

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste.

(2) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile prezentei legi, fac obiectul proprietății private a statului și sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate. Pentru celelalte locuințe care se realizează prin programele de investiții prevăzute la art. 7 alin. (6) regimul juridic și modul de repartizare sunt prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 7 alin. (6), se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice locale și/sau centrale care preiau în administrare aceste locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, pe baza unor criterii-cadru de acces la locuințe și, respectiv, de prioritate în repartizarea locuințelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. În baza unor propuneri temeinic justificate pot fi adaptate la situații concrete existente pe plan local numai criteriile-cadru de acces la locuințe și numai din punctul de vedere al cuprinderii teritoriale. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Contractele de închiriere se încheie pe o durată de 5 ani de la data repartizării locuinței. După expirarea acestei perioade contractuale prelungirea contractului de închiriere se face pe o perioadă de un an, în următoarele condiții:

a) prin recalcularea chiriei în condițiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani;

b) prin păstrarea condițiilor contractuale inițiale referitoare la cuantumul chiriei, pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică la toate prelungirile succesive ale contractului de închiriere, realizate în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condițiile art. 8 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 3 ani de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului. Modificări (2)

(2) Vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei legi, cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:

a) prețul locuinței se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de acesta de la instituții financiare autorizate;

b) titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii;

c) titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță;

d) valoarea de vânzare a locuinței se stabilește de autoritățile administrației publice locale sau de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, în baza evaluării realizate de către o persoană fizică sau juridică autorizată, selecționată de unitatea de administrare potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice, dar nu mai mică decât valoarea de inventar actualizată. La evaluare nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus locuinței prin lucrări efectuate de către chiriaș pe cheltuială proprie, cu respectarea prevederilor legale. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare, unitățile prin care se efectuează vânzarea potrivit legii beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare a locuinței, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței și cu toate cheltuielile de evaluare, în prețul de vânzare al acesteia; Modificări (3)

e) în cazul clădirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în prețul locuințelor. Centralele termice rămân în administrarea consiliilor locale până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor pe care le deservesc; Modificări (1)

f) locuințele nu pot face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestora. Această interdicție se va consemna la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară în condițiile legii. Prin excepție, locuințele pot face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor de credit definite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2004, cu modificările și completările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe. Instituțiile de credit vor putea valorifica locuințele și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condițiile legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractele de credit de către proprietarii locuințelor;

g) venitul mediu pe membru de familie la data vânzării, al titularului contractului de închiriere a locuinței, să nu depășească cu 100% salariul mediu brut pe economie.

(3) Sumele obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1) se utilizează numai pentru finanțarea construcției de locuințe. După reținerea comisionului prevăzut la alin. (2) lit. d) și, după caz, a valorii de vânzare a construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) sumele obținute se virează de către autoritățile administrației publice locale și, respectiv, de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, prin bugetul local, A.N.L., pentru finanțarea programului de locuințe pentru tineri. În colaborare cu autoritățile administrației publice locale, Agenția Națională pentru Locuințe ține evidența sumelor rezultate din vânzare și încasate. Modificări (1)

(4) Valoarea de vânzare a construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) se stabilește procentual din valoarea de vânzare a locuinței, determinată conform prevederilor alin. (2), după ce s-a dedus din aceasta valoarea comisionului și, după caz, a centralei termice. Procentul este dat de raportul dintre valoarea construcțiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) și valoarea totală a obiectivului de investiții din care fac parte, stabilită prin devizul general aferent acestuia. Sumele corespunzătoare acestei valori, obținute din vânzarea locuințelor prevăzute la alin. (1), se fac venituri la bugetul local, destinate construcției de locuințe.

(5) Autoritățile administrației publice locale au obligația să inițieze procedurile legale pentru înființarea asociațiilor de proprietari în clădirile de locuit pe care le administrează și în care sunt situate locuințe pentru tineri destinate închirierii, după vânzarea către chiriași a 3 unități locative din clădire.

(6) A.N.L. asigură monitorizarea și ține evidența terenurilor și a locuințelor construite pe acestea și transmise în administrarea autorităților administrației publice locale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 10. -

Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (3) și ale art. 9 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija prefecților.

Art. 11. -

Pentru atragerea de resurse suplimentare, A.N.L. poate emite periodic titluri de valoare, în condițiile legislației în vigoare.

CAPITOLUL II Organizare

Art. 12. -

(1) Conducerea A.N.L. se realizează prin consiliul de administrație, ca organ executiv, și prin Consiliul național de coordonare, ca organ consultativ.

(2) Consiliul național de coordonare este numit prin hotărâre a Guvernului. Prin aceeași hotărâre va fi nominalizată, din rândurile membrilor acestuia, persoana desemnată să îndeplinească funcția de președinte al consiliului.

(3) Consiliul de administrație este compus din 5-7 membri desemnați și numiți prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și locuinței.

Art. 13. -

(1) Consiliul național de coordonare este format din 15 membri desemnați după cum urmează:

a) Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței - 2 membri Modificări (1)

b) Inspectoratul de Stat în Construcții - 1 membru

c) Ministerul Economiei - 1 membru

d) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - 1 membru

e) Ministerul Finanțelor Publice - 1 membru

f) Asociația Română a Băncilor - 1 membru

g) Ministerul Administrației și Internelor - 1 membru

h) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - 1 membru

i) Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - 1 membru

j) Uniunea Națională a Consiliilor Județene - 1 membru

k) Federația Municipiilor din România - 1 membru

l) Federația Orașelor din România - 1 membru

m) Consiliul General al Municipiului București - 1 membru

n) Federația Primarilor de Comune - 1 membru.

(2) Consiliul național de coordonare își aprobă, la prima ședință, regulamentul de organizare și funcționare.

(3) Consiliul național de coordonare se reunește cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.

(4) Pregătirea și desfășurarea lucrărilor Consiliului național de coordonare se asigură de consiliul de administrație al A.N.L.

Art. 14. -

Consiliul de administrație al A.N.L. are următoarele atribuții:

a) fundamentează, pe baza unor studii de specialitate, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocații de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe, conform prezentei legi; Modificări (1)

b) stabilește condițiile de folosire a sumelor acumulate de A.N.L.;

c) analizează și se pronunță asupra angajamentelor patrimoniale ale A.N.L.;

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul A.N.L.;

e) aprobă plafoanele maximale de cost pentru locuințele finanțate potrivit prevederilor prezentei legi;

f) aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de valoare ale A.N.L.;

g) gestionează resursele A.N.L. și decide, în cazul celor extrabugetare, asupra plasamentelor în titluri de stat și în depozite bancare, în condiții de administrare a riscurilor de plasament și de piață;

h) aprobă încheierea de convenții pentru derularea fondurilor cu instituțiile bancare agreate care acordă credite ipotecare;

i) analizează modul de utilizare a creditelor și stabilește măsuri în conformitate cu dispozițiile legale;

j) reprezintă, prin președintele său, interesele A.N.L. în justiție și în relațiile cu terți;

k) elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.L.

Art. 15. -

Consiliul de administrație al A.N.L. răspunde de gestionarea fondurilor potrivit legii.

Art. 16. -

(1) Cheltuielile de organizare și funcționare a A.N.L. se asigură din veniturile anuale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Excedentul bugetului propriu se constituie ca resursă pentru A.N.L. în anul următor.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 17. -

A.N.L. poate modifica, periodic, condițiile generale de acordare a noi credite ipotecare, în funcție de situația pieței monetare și a pieței de capital.

Art. 18. -

(1) Pentru construcția de locuințe din programele guvernamentale materialele de construcții necesare se pot asigura de A.N.L.

(2) Asigurarea materialelor de construcții prevăzute la alin. (1) se face prin achiziții publice și/sau din donații și/sau sponsorizări.

Art. 19. -

(1) La solicitarea autorităților administrației publice centrale din învățământ sau sănătate, A.N.L. poate promova, în cadrul programelor de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la art. 7 alin. (6), obiective de investiții publice în construcția de locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv unor tineri specialiști din aceste domenii de activitate.

(2) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate și aprobate de autoritățile administrației publice centrale interesate, studii care se transmit A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanțează din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale autorităților administrației publice centrale interesate sau din alte surse legal constituite.

(3) La elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (2) se au în vedere soluții arhitecturale model pentru realizarea locuințelor, care se realizează prin grija Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței și pot fi puse la dispoziția solicitanților de către A.N.L. Modificări (1)

(4) Pentru realizarea de locuințe destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din învățământ sau sănătate autoritățile administrației publice centrale interesate răspund de punerea la dispoziție a terenurilor în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1). Terenurile care nu sunt în proprietatea publică a statului pot fi puse la dispoziție în condițiile schimbării, în prealabil și în mod corespunzător, a regimului juridic al proprietății asupra acestora, prin trecerea lor, potrivit legii organice, în domeniul public al statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale respective sau, după caz, în administrarea unor instituții aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 20. -

(1) A.N.L. achiziționează studii de fezabilitate prevăzute la art. 19, pentru realizarea construcțiilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, care vor fi supuse aprobării potrivit legii.

(2) Finanțarea studiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocații de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, aprobat în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate în condițiile art. 19, prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (2), fac obiectul exclusiv al proprietății publice și nu pot fi înstrăinate.

(2) Închirierea locuințelor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) și (5).

Art. 22. -

(1) Repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite și date în exploatare prin programele derulate de A.N.L. conform prevederilor art. 19-21, se face după criterii stabilite și adoptate de autoritățile administrației publice centrale din învățământ sau sănătate, după caz, care preiau în administrare respectivele locuințe, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, potrivit prevederilor art. 8 alin. (3). Modificări (1)

(2) Pentru stabilirea priorității în repartizarea locuințelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din învățământ sau sănătate, conform alin. (1) se pot adopta criterii specifice, în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru.

Art. 23. -

Contractele de închiriere, contractele de vânzare-cumpărare, precum și orice alte acte încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 21 și 22 sunt lovite de nulitate absolută. Depistarea acestor cazuri și sesizarea instanțelor judecătorești pentru constatarea nulității și restabilirea situației anterioare se fac prin grija ministerelor care coordonează activitățile din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății.

Art. 24. -

(1) La solicitarea instituțiilor din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, a altor instituții din administrația publică centrală, a autorităților administrației publice locale, precum și a unor persoane juridice cu capital privat, A.N.L. poate dezvolta programe de construcții de locuințe proprietate privată prin credit ipotecar, destinate în mod exclusiv personalului acestora, prin convenții încheiate cu acesta.

(2) Necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin studii de prefezabilitate promovate și aprobate de instituțiile și/sau autoritățile administrației publice centrale sau locale interesate, precum și de persoanele juridice cu capital privat, studii care vor fi transmise A.N.L. Studiile de prefezabilitate se finanțează din surse prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale instituțiilor și/sau ale autorităților administrației publice centrale sau locale interesate și, după caz, din bugetele persoanelor juridice cu capital privat.

(3) În elaborarea studiilor de prefezabilitate prevăzute la alin. (2) se au în vedere soluții arhitecturale model pentru realizarea locuințelor, care pot fi puse la dispoziția solicitanților de către A.N.L., sau, după caz, se are în vedere asigurarea proiectelor tehnice și detaliilor de execuție de către solicitanți, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnico-economic al A.N.L. Proiectantul general al lucrărilor va susține avizarea studiilor de fezabilitate și, după caz, a proiectelor tehnice și detaliilor de execuție în Consiliul tehnico-economic al A.N.L.

(4) Pentru realizarea de locuințe prevăzute la alin. (1), solicitanții răspund de punerea la dispoziție a terenurilor, libere de orice sarcină, prin darea în folosință gratuită A.N.L., până la finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosință prevăzută în planurile urbanistice și studiile de prefezabilitate aprobate. Terenurile aferente construcțiilor de locuințe se transmit separat de cele destinate realizării rețelelor de utilități și dotărilor tehnico-edilitare necesare asigurării condițiilor de locuit.

(5) În actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (4) și în conformitate cu legislația în vigoare se consemnează în mod obligatoriu:

a) dreptul A.N.L. de folosință gratuită a terenurilor pe perioada realizării investițiilor;

b) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente construcțiilor de locuințe către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor - prin vânzare, concesionare sau, după caz, dare în folosință pentru toată durata de existență a construcțiilor -, deținătorul terenurilor având obligația să hotărască și să comunice A.N.L. prețul acestora sau, după caz, cuantumul redevenței ori al taxei stabilite potrivit legii.

(6) În cazul în care deținătorul unor terenuri proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale nu este abilitat ori nu poate îndeplini condițiile precizate la alin. (5) lit. b), punerea la dispoziție a terenurilor se face în condițiile prevăzute de art. 3.

(7) Analiza solicitărilor de construcții de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1) se face de A.N.L. pe baza cererilor, a datelor și a informațiilor aflate în evidența solicitanților. În acest scop va stabili, prin convenția încheiată cu instituțiile și/sau cu autoritățile administrației publice, respectiv cu persoanele juridice cu capital privat, modalitatea de primire a solicitărilor și actele justificative necesare.

Art. 25. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței elaborează norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*). Modificări (1)

*) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 2 alin. (10).

Art. 26. -

În termen de 15 zile de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi va fi numit Consiliul național de coordonare al A.N.L.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi care nu au fost încorporate în textul republicat al Legii nr. 152/1998 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:

- art. II și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2006:

"

Art. II. -

(1) Creditele ipotecare, acordate din sursele Agenției Naționale pentru Locuințe până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se derulează conform prevederilor din contractele încheiate, până la data rambursării integrale a împrumuturilor.

(2) Aprobarea ratei dobânzii aferente creditelor prevăzute la alin. (1) este în atribuția Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe.

(3) Resursele Agenției Naționale pentru Locuințe se reîntregesc cu ratele rambursate și dobânzile aferente creditelor acordate.

(4) Contractanții de credite ipotecare, care au încheiate contracte de mandat cu Agenția Națională pentru Locuințe sau contracte de construire a unei locuințe prin programele agenției aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot beneficia în continuare de o subvenție în cuantum de 20% din valoarea locuinței, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) titularul contractului, respectiv membrii familiei acestuia (soț/soție și/sau copii în întreținere), nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subvenții pentru o altă locuință;

b) este prima locuință pe care o construiesc cu finanțare prin credit ipotecar.

(5) Subvenția prevăzută la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. [...]

Art. IV. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2001;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 537/2003;

3. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.049/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2003.";

- art. II din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe:

"

Art. II. -

(1) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, care au fost recepționate și înregistrate ca mijloace fixe în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepția celor construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, trec, în condițiile legii organice, în proprietatea privată a statului și rămân în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care își exercită autoritatea.

(2) Locuințele construite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate prin programe de investiții la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, care au fost recepționate și înregistrate ca mijloace fixe în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și terenul aferent acestora, după caz, trec, în condițiile legii organice, în proprietatea publică a statului și în administrarea autorităților administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau în administrarea unor unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii.

(3) Locuințele pentru tineri destinate închirierii, aflate în curs de execuție prin programe de investiții în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost recepționate și nu au fost înregistrate ca mijloace fixe până la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează regimul juridic prevăzut de Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată și completată prin prezenta lege. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuințelor se realizează în mod corespunzător, potrivit legii."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...