Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult 20.09.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, denumit în continuare program.

Art. 2. -

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Art. 3. -

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Art. 4. -

Obiectivul îl reprezintă creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

Art. 5. -

Indicatorul de performanță a programului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziționate prin program.

Art. 6. -

În sensul prezentului ghid de finanțare, expresiile și termenii de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - solicitantul al cărui proiect a fost aprobat și care a încheiat contract pentru finanțare cu Autoritatea;

c) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 8, sub condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate și a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

d) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind condiția prevăzută la lit. c);

e) instalator - operatorul economic specializat, care instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz, sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice;

f) sistem de încălzire - complex de instalații, construcții, echipamente și elemente destinate obținerii/producerii de energie termică și/sau apă caldă menajeră;

g) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului, combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

h) solicitant - unitatea administrativ-teritorială, instituția publică, unitatea de cult.

Art. 7. -

(1) Unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice sau unitățile de cult pot depune proiecte de finanțare în cadrul programului pentru imobilele aflate în proprietatea ori în administrarea lor.

(2) În cadrul programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Art. 8. -

Pentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislației naționale în vigoare;

b) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) să nu fie înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală, precum și cu fapte care privesc disciplina financiară;

d) să facă dovada că poate să asigure și va asigura contribuția proprie în vederea implementării proiectului;

e) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul, teren și construcție, pe care urmează să se implementeze proiectul;

f) să nu facă parte dintr-o întreprindere unică, așa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

g) în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există sistem de alimentare cu apă, funcțional.

Art. 9. -

(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanțării programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinație prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al Autorității, aprobat conform legii.

(2) Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni de finanțare o singură cerere de finanțare. Unitățile administrativ- teritoriale/Instituțiile publice/Unitățile de cult pot solicita finanțare pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleiași cereri de finanțare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicită finanțare este obligatorie întocmirea unei documentații tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv în parte).

Art. 10. -

(1) Finanțarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanțat împreună cu cheltuielile neeligibile constituie contribuția proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.

(3) Finanțarea se face eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanțare și pe măsura realizării proiectului.

(4) Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(5) Cuantumul finanțării pentru instituțiile publice nu poate depăși valoarea de 2.000.000 lei.

(6) Cuantumul finanțării pentru unitățile de cult nu poate depăși valoarea de 500.000 lei.

(7) Cuantumul finanțării în cazul unităților administrativ- teritoriale nu poate depăși următoarele valori:

a) 4.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;

b) 3.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 și 100.000;

c) 2.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 și 50.000;

d) 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 și 20.000;

e) 500.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

(8) Cuantumul finanțării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finanțare de către un solicitant.

Art. 11. -

(1) Unitățile administrativ-teritoriale care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanțare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) copia hotărârii consiliului local/consiliului județean din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul de către secretarul unității administrativ- teritoriale;

i) documente din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren și construcție, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul;

j) copia hotărârii consiliului local sau a consiliului județean privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, certificată conform cu originalul;

k) hotărârea consiliului local/județean prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate;

l) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece și apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, și numărul de utilizatori, exceptând acorduri și autorizații, în original. De asemenea în studiul de fezabilitate trebuie specificate gradul de utilizare și randamentul instalației propuse;

m) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există sistem de alimentare cu apă funcțional.

(2) Instituțiile publice/Unitățile de cult care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanțare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul;

i) copii ale documentelor din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren și construcție, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul;

j) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, certificată conform cu originalul;

k) declarația pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanțării proiectelor de mediu;

l) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece și apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, și numărul de utilizatori, exceptând acorduri și autorizații, în original. De asemenea în studiul de fezabilitate trebuie specificate gradul de utilizare și randamentul instalației propuse;

m) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există alimentare funcțională cu apă.

Art. 12. -

(1) Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:

a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de fezabilitate (instalații, echipamente, subansamble, construcții aferente instalațiilor);

b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA);

d) cheltuielile cu consultanța, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiția de bază.

(2) Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare și consultanță nu se vor reporta pentru execuție lucrări și se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanțare.

Art. 13. -

Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanțare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d);

b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuției proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferențele de curs valutar;

c) costurile de exploatare a instalațiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;

d) cheltuielile realizate în regie proprie;

e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor și autorizațiilor;

f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului;

g) cheltuielile aferente profitului.

Art. 14. -

(1) Aprobarea proiectului are la bază analiza și evaluarea cererii de finanțare și a documentației depuse de către solicitant.

(2) Președintele Autorității emite o dispoziție prin care numește comisia de analiză, constituită din personalul Autorității.

(3) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză și selectare procedează la:

a) deschiderea plicurilor conținând dosarul de finanțare al solicitantului;

b) analiza conformității și eligibilității cererii de finanțare și a documentelor aferente, din punct de vedere juridic conform grilei prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid;

c) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate și eligibilitate ale cererii de finanțare și ale documentelor aferente, din punct de vedere juridic, prevăzute în anexa nr. 2.1 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;

d) analiza conformității și eligibilității cererii de finanțare și a documentelor aferente și evaluarea economică conform grilei prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid;

e) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate și eligibilitate ale cererii de finanțare și ale documentelor aferente, din punct de vedere economic, prevăzute în anexa nr. 2.2 la prezentul ghid nu trec în etapa următoare de analiză;

f) analiza conformității și eligibilității cererii de finanțare și a documentelor aferente și evaluarea din punct de vedere tehnic conform grilei prevăzute în anexa nr. 2.3 la prezentul ghid;

g) evaluarea tehnică a proiectelor propuse spre finanțare se realizează pe baza grilei pentru criteriile tehnice, prevăzută în anexa nr. 2.3 la prezentul ghid; pentru a fi selectat, proiectul trebuie să obțină minimum 50 de puncte inclusiv.

(4) Fiecare grilă de conformitate/analiză și evaluare este completată de către 3 evaluatori; în cazul în care există rezultate diferite, se va considera rezultat final cel care întrunește ponderea de 2/3.

(5) Proiectele vor fi selectate în ordinea descrescătoare a punctajului până la convergența sumei alocate sesiunii respective și se includ într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu indicarea următoarelor:

a) valoarea eligibilă a proiectului;

b) suma propusă spre finanțare;

c) procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă.

(6) Proiectele respinse în urma analizei conformității și a eligibilității, precum și cele neselectate se includ într-un alt centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

(7) În cazul obținerii aceluiași punctaj de către 2 sau mai mulți solicitanți, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorității. În cazul obținerii aceluiași punctaj de către două proiecte din aceeași cerere de finanțare, Autoritatea va hotărî care proiect va fi finanțat în limita sumei alocate programului.

(8) În baza grilelor întocmite de evaluatori, comisia înaintează Comitetului director pentru avizare centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare și pentru aprobare cererile propuse spre respingere.

(9) Comitetul director înaintează, spre aprobare, Comitetului de avizare al Autorității centralizatoarele cuprinzând cererile avizate.

(10) Comitetul de avizare al Autorității aprobă sau respinge cererile de finanțare propuse spre aprobare de către Comitetul director.

(11) Lista solicitanților aprobați și lista solicitanților respinși se publică pe site-ul Autorității, după finalizarea procedurii de analiză și evaluare.

(12) Solicitanții nemulțumiți de decizia Comitetului director/de avizare pot depune o contestație la sediul Autorității în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării pe pagina de internet a acesteia a proiectelor aprobate și a celor respinse.

(13) Contestațiile se soluționează de către o comisie constituită prin dispoziție a președintelui Autorității.

(14) Soluționarea contestațiilor se face în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

(15) Pentru solicitanții respinși în etapele de conformitate/analiză juridică sau economică ale căror contestații au fost admise de către comisia de contestații se va trece la etapa următoare de analiză, cu posibilitatea de a contesta și după această fază.

Art. 15. -

(1) Înainte de semnarea contractului, solicitantul va prezenta la sediul Autorității proiectul tehnic. După prezentarea proiectului tehnic, reprezentanții Autorității, în termen de 90 de zile, înainte de semnarea contractului, fac o vizită la sediul solicitantului, precum și la locul de implementare a proiectului, pentru a verifica aspectele tehnico-economice necesare implementării proiectului, menționate în cererea de finanțare și în anexele la aceasta. Concluziile reprezentanților Autorității sunt înscrise într-o notă de control. În cazul în care există neconcordanțe între declarațiile solicitantului și constatările pe teren, reprezentantul Autorității va înștiința Comitetul director, care poate propune Comitetului de avizare retragerea finanțării.

(2) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanțare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanțare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final), precum și angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrări devin neeligibile în cadrul finanțării din Fondul pentru mediu (fac excepție cheltuielile pentru consultanță și proiectare).

Art. 16. -

(1) Contractul-cadru pentru finanțare nerambursabilă în cadrul Programului este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Autoritatea nu efectuează plăți în avans pentru lucrări efectuate anterior încheierii contractului de finanțare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d), nu efectuează plăți pe baza facturilor pro forma emise de către instalator beneficiarului finanțării și nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza unor convenții.

(3) Decontarea sumei către beneficiar se face în baza contractului pentru finanțare nerambursabilă și a cererii de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la contractul- cadru pentru finanțare nerambursabilă.

(4) În cazul în care intervin modificări ale soluției tehnice față de proiectul inițial, este necesar ca aceste modificări să se realizeze prin dispoziție de șantier, în care vor fi descrise lucrările în detaliu. Totodată, se va anexa un memoriu justificativ care să evidențieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însușite și de către proiectant. Noua soluție tehnică va fi acordată în limita sumei aprobate la finanțare.

(5) Dispoziția de șantier va fi însoțită de:

a) liste de cantități privind renunțările, conform notelor de renunțare;

b) liste de cantități privind suplimentările de lucrări;

c) piese desenate;

d) devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidențiate în oferta inițială și proces-verbal de negociere pentru aceste categorii de lucrări; în vederea finanțării cantităților suplimentare de lucrări evidențiate în documentele mai sus menționate, beneficiarul va solicita Autorității, înaintea realizării acestora, analiza oportunității finanțării. Autoritatea va decide în acest sens în cadrul Comitetului director la propunerea compartimentului de specialitate.

Art. 17. -

Responsabilitatea întocmirii documentației de achiziție, organizării și derulării procedurii de achiziție, potrivit prevederilor legislației specifice achizițiilor publice, revine beneficiarului.

Art. 18. -

(1) Evaluarea cererilor de finanțare se va face după următoarele criterii:

a) cota de cofinanțare;

b) tipul sistemului de încălzire înlocuit;

c) raportul cost-beneficiu al instalației;

d) gradul de utilizare și randamentul instalației propuse.

(2) Cererile de finanțare vor fi aprobate în ordinea descrescătoare a punctajului acordat conform grilei de evaluare a eligibilității solicitantului.

Art. 19. -

(1) Sesiunile de finanțare și bugetul alocat sesiunii vor fi stabilite prin dispoziție a președintelui Autorității și vor fi publicate pe site-ul acesteia.

(2) Sumele neutilizate într-o sesiune se reportează pentru sesiunea următoare.

(3) Cererea de finanțare și documentația anexată, legată, numerotată și opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorității.

(4) Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informații:

a) denumirea și adresa completă ale solicitantului;

b) mențiunea pentru "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult".

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi transmise prin poștă, cu confirmare de primire, cu condiția ca data primirii și a înregistrării la Autoritate să nu depășească data-limită a sesiunii de depunere.

(6) Documentația conținând ștersături, ilizibilă, incompletă, neconformă cu realitatea sau care nu respectă cerințele de la alin. (3) atrage respingerea cererii de finanțare.

Art. 20. -

(1) Beneficiarul este obligat să mențină investiția realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puțin 1 an de la data expirării contractului.

(2) În perioada de monitorizare personalul Autorității sau reprezentanții instituțiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la fața locului, în vederea constatării menținerii/nemenținerii investiției realizate.

(3) Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum și în cazul în care acestea au fost vândute/gajate/înstrăinate în timpul derulării proiectului și/sau pe o perioadă de un an de la data expirării contractului.

Art. 21. -

(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro

(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Autorității.

Art. 22. -

(1) Beneficiarul finanțării care a participat la program este obligat să instaleze la locul implementării proiectului un panou de informare cu mențiunea "Proiect finanțat din Fondul pentru mediu".

(2) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau instalator cu privire la proiectul propus, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul programului derulat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și finanțat de Autoritate.

Art. 23. -

Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 2.3 și 3 fac parte integrantă din prezentul ghid de finanțare.

ANEXA Nr. 1 la ghidul de finanțare

Antet solicitant . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare (la solicitant) . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare (la Administrația Fondului pentru Mediu) . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Denumirea solicitantului . . . . . . . . . .

Forma juridică de organizare . . . . . . . . . .

Codul fiscal . . . . . . . . . .

Adresa sediului: str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,

localitatea (municipiul/orașul/comuna/satul) . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Reprezentant legal . . . . . . . . . .

Responsabil de proiect . . . . . . . . . .

Telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

FINANȚARE SOLICITATĂ

. . . . . . . . . . (unitatea administrativ-teritorială/instituția publică/unitatea de cult) solicită o finanțare nerambursabilă în sumă de . . . . . . . . . . lei, reprezentând . . . . . . . . . .% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru amplasarea sistemelor de încălzire care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, în cadrul următoarelor imobile: . . . . . . . . . .

Valoarea totală a proiectului este de . . . . . . . . . . lei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile).

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform ghidului de finanțare, este de . . . . . . . . . . lei.

Contribuția proprie reprezintă . . . . . . . . . .% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Subsemnatul, reprezentant al . . . . . . . . . ., (unitatea administrativ-teritorială/instituția publică/unitatea de cult) declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații:

Nu facem parte dintr-o întreprindere unică, așa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare nerambursabilă și în toate celelalte formulare și documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte și declar că am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.

Neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea proiectului ori, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finanțarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată și acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanțare nerambursabilă și în formularele și documentele aferente.

Prin semnarea prezentei cereri de finanțare nerambursabilă și aplicarea ștampilei, semnatarul confirmă că a înțeles și și-a însușit în întregime conținutul acesteia.

Numele, prenumele și funcția
reprezentantului legal al solicitantului,
. . . . . . . . . .
Semnătura reprezentantului legal
și ștampila solicitantului
. . . . . . . . . .
Numele, prenumele și funcția
responsabilului de proiect
. . . . . . . . . .
Semnătura responsabilului de proiect
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2.1 la ghidul de finanțare

Grila pentru criteriile juridice

Conformitate administrativă și Criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3
Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
1. Dosarul este depus conform cerințelor art. 19 alin. (3) din ghidul de finanțare
2. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanțare este completată prin tehnoredactare computerizată, nu prezintă ștersături sau completări făcute manual.
2.2. Cererea de finanțare nerambursabilă (CF) este ștampilată și semnată de reprezentanții autorizați ai solicitantului.
2.3. Copia, certificată conform cu originalul, hotărârii consiliului local/organului de decizie privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
2.4. Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită
2.5. Copii ale documentelor, din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren și construcție, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul
2.6. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
II. ELIGIBILITATE
3.1. Din hotărârea consiliului local/județean/ organelor de decizie rezultă acordul privind aplicarea la program
3.2. Din documentele depuse rezultă că beneficiarul are în proprietate/administrare imobilul în care se va monta sistemul pentru care se solicită finanțare
3.3. Din certificatul de cazier judiciar rezultă că reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă
Consilier juridic 1 Consilier juridic 2 Consilier juridic 3
Rezultatul analizei Rezultatul analizei Rezultatul analizei
Numele și prenumele Numele și prenumele Numele și prenumele
Data și semnătura Data și semnătura Data și semnătura

Grila este completată integral și însușită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către președintele Comisiei conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanțare.

Propunerea evaluatorilor

SELECTAT/NESELECTAT

Președintele Comisiei de analiză și selectare,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorității.

ANEXA Nr. 2.2 la ghidul de finanțare

Grilă pentru criteriile economice

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3
Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1.1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
1.2. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
1.3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
1.4. Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Administrația Fondului pentru Mediu (Autoritate), aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
1.5. Declarația pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanțării proiectelor de mediu sau hotărârea consiliului local/județean prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate
II. ELIGIBILITATE
2.1. Studiul de fezabilitate se încadrează în cerințele art. 11 alin. (1) lit. l) sau alin. (2) lit. l) din ghidul de finanțare.
2.2. Solicitantul nu are obligații restante la bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu.
2.3. Nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală și nici cu fapte care privesc disciplina financiară.
2.4. Declară în cererea de finanțare că nu face parte dintr-o întreprindere unică, așa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
2.5. Din declarația pe propria răspundere/ hotărârea consiliului local/județean rezultă că se obligă să asigurare sursele financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate
Evaluator economist 1 Evaluator economist 2 Evaluator economist 3
Rezultatul analizei Rezultatul analizei Rezultatul analizei
Numele și prenumele evaluatorului Numele și prenumele evaluatorului Numele și prenumele evaluatorului
Data și semnătura Data și semnătura Data și semnătura

Grila este completată integral și însușită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către președintele Comisiei, conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanțare.

Propunerea evaluatorilor

SELECTAT/NESELECTAT

Președintele Comisiei de analiză și selectare,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu "Da" sau "Nu" îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorității.

ANEXA Nr. 2.3 la ghidul de finanțare

Grilă pentru criteriile tehnice

Nr. crt. Criteriu de eligibilitate Evaluator 1 Evaluator 2 Evaluator 3
DA NU OBS. DA NU OBS. DA NU OBS.
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:
1.1. Copia hotărârii din care să rezulte aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului- cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, certificată conform cu originalul
1.2. Studiu de fezabilitate se încadrează în cerințele art. 11 alin. (1) lit. l) sau alin. (2) lit. l) din ghidul de finanțare.
1.3. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcția/ construcțiile pentru care se solicită finanțare există sistem de alimentare cu apă funcțional

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 atrage respingerea cererii de finanțare.

II. EVALUAREA PROIECTULUI
Nr. crt. Criterii de punctaj Condiții Punctaj Ev. 1 Ev. 2 Ev. 3
2.1. Cota de cofinanțare >=10%< 20% 5
>=20%< 30% 10
>=30%< 40% 15
>=40%< 50% 20
2.2. Tipul sistemului de încălzire înlocuit Combustibil solid 20
Energie electrică 20
Combustibil lichid 15
Combustibil gazos 10
2.3. Raportul cost-beneficiu al instalației* conform valorilor prezentate în studiul de fezabilitate RIRF/C < rata de actualizare (5%), respectiv VNAF/C < 0 5
RIRF/C < rata de actualizare (5%), respectiv VNAF/C > 0 0
Fluxul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al proiecției 5
Fluxul de numerar cumulat este negativ în un/mai mulți an/ani al/ai proiecției 0
RIRF/K > 5%, respectiv VNAF/K > 0 5
RIRF/K < 5%, respectiv VNAF/K < 0 0
RIRE/C > 5,5%, respectiv VANE/C > 0 5
RIRE/C < 5,5%, respectiv VANE/C < 0 0
2.4. Precizarea gradului de utilizare 10
2.5. Randamentul echipamentului în funcție de sursa de energie regenerabilă Peleți, brichete, tocătură lemnoasă, resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice sau Biogaz Cu condensație 95% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)
Fără condensație 90% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)
Solar 60% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)
Geotermal 90% (nivel minim acceptat) - 0 puncte 100% - 20 de puncte (Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare 1% peste nivelul minim acceptat.)
2.6 Tipul sursei energetice regenerabile utilizate Peleți, brichete, tocătură lemnoasă, resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice 20
Solar 20
Geotermal 15
Biogaz 15
PUNCTAJ OBȚINUT
Evaluator economic 1 Evaluator economic 2 Evaluator economic 3
Rezultatul analizei Rezultatul analizei Rezultatul analizei
Numele și prenumele evaluatorului Numele și prenumele evaluatorului Numele și prenumele evaluatorului
Data și semnătura Data și semnătura Data și semnătura

Propunerea evaluatorilor: SELECTAT/NESELECTAT

III. CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI
3. Cheltuieli eligibile Lei Lei Lei
3.1. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile
3.2 Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile
3.3 Valoarea propusă spre finanțare
3.4. Procentul finanțat de Autoritate (%)

Cheltuielile eligibile vor fi evidențiate în anexă separată după următorul model:

Cheltuiala eligibilă Cantitatea Valoarea
Evaluator tehnic 1 Evaluator tehnic 2 Evaluator tehnic 3
Rezultatul analizei Rezultatul analizei Rezultatul analizei
Numele și prenumele evaluatorului Numele și prenumele evaluatorului Numele și prenumele evaluatorului
Data și semnătura Data și semnătura Data și semnătura

Propunerea evaluatorilor: SELECTAT/NESELECTAT

Suma propusă spre finanțare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentând . . . . . . . . . .% din totalul cheltuielilor eligibile**.

Grila este completată integral și însușită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către președintele Comisiei, conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanțare.

Președintele Comisiei de analiză și selectare,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

NOTE:

1. Va fi selectat proiectul care obține un punctaj minim de 50 de puncte.

2. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorității.

* Va fi completat de evaluatorul economist.

** Va fi completat de către președintele Comisiei, conform art. 14 alin. (4) din ghidul de finanțare.

Președintele Comisiei de analiză și selectare,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la ghidul de finanțare

CONTRACT-CADRU
pentru finanțare nerambursabilă
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Între:

Părțile contractante

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin . . . . . . . . . . - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,

și

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., CIF . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin domnul/doamna . . . . . . . . . ., care împuternicește pe domnul/doamna . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract pentru finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

ARTICOLUL 1 Obiectul și valoarea contractului

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în vederea susținerii proiectului intitulat " . . . . . . . . . .", denumit în continuare proiect, din cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, denumit în continuare Program, conform Hotărârii Comisiei de avizare nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., în temeiul Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.818/2016.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv finanțarea, este de . . . . . . . . . . lei.

ARTICOLUL 2 Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil . . . . . . . . . . luni, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

ARTICOLUL 3 Modalitatea de finanțare

3.1. Finanțarea se face în maximum două tranșe pe fiecare imobil, prima dintre ele constând în contravaloarea serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și de consultanță, iar cea de-a doua fiind valoarea totală a lucrării de execuție.

3.2. Finanțarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, și prin creditarea contului nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., de către beneficiar, pe bază de cerere de tragere, întocmită în formatul prevăzut în anexa nr. 3, însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în anexa nr. 4.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face după verificarea și completarea tuturor documentelor, în condițiile în care cererea de tragere și documentația aferentă sunt complete și corect întocmite și sumele încasate la Fondul pentru mediu permit decontarea sumei solicitate.

3.4. Suma neutilizată de beneficiar la data expirării contractului pentru finanțare nerambursabilă se consideră anulată și rămâne la dispoziția AFM.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 10 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM. Depășirea termenului stabilit va atrage calcularea unor majorări de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere.

3.6. Beneficiarul trebuie să întocmească și să remită AFM în termen de 30 de zile de la primirea ultimei tranșe de finanțare un raport de finalizare detaliat privind realizarea activităților, însoțit de dovada plății integrale a facturilor aferente ultimei trageri.

ARTICOLUL 4 Obligațiile părților

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în fața AFM pentru implementarea proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidența contabilă a tuturor documentelor privind operațiunile aferente prezentului contract, precum și arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele și contribuțiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale și în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentanților AFM accesul la sediile sale și la amplasamentele proiectului pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea proiectului;

g) să nu sponsorizeze activități cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;

h) să informeze AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la informațiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanțare nerambursabilă sau pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informații sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

j) să furnizeze în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM orice informații suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

k) să specifice în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu proiectul, în orice formă și în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finanțarea proiectului numai pentru cheltuielile eligibile ale proiectului, stabilite potrivit anexei nr. 1, în condițiile menționate în prezentul contract, în limita veniturilor încasate și disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri și cheltuieli;

b) să pună la dispoziția beneficiarului informațiile legate de finanțare.

ARTICOLUL 5 Răspunderea contractuală

5.1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) situația economico-financiară a acestuia nu mai asigură condiții de realizare a proiectului.

5.3. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării contractului, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru sistemele instalate de către instalator, precum și pentru soluțiile tehnice adoptate în legătură cu proiectul. AFM își rezervă dreptul de a suspenda finanțarea pe o perioadă determinată, în funcție de veniturile încasate și alocate programului respectiv, precum și în cazul rectificării bugetului de venituri și cheltuieli.

5.5. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru efectuarea lucrărilor de instalare a sistemelor de încălzire în lipsa acordurilor, avizelor, autorizațiilor și a altor documente necesare.

5.6. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și finalizarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente.

5.7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa ori la inițiativa sa.

5.8. Orice caz de culpă și orice disfuncționalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficiențele menționate nu sunt înlăturate în termen de maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finanțării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finanțării și rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condițiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă.

ARTICOLUL 6 Încetarea contractului

6.1. Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) la data intervenției unui act de autoritate;

c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură, încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.

6.2. Prezentul contract încetează la inițiativa beneficiarului, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, în cazul imposibilității obiective a acestuia de a realiza proiectul. Acest fapt implică restituirea finanțării conform art. 5 pct. 5.8 lit. b).

6.3. Prezentul contract încetează, prin reziliere, la inițiativa AFM, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar; în acest caz, beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finanțare; în situația în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

ARTICOLUL 7 Forța majoră și cazul fortuit

7.1. Prin forță majoră și/sau caz fortuit se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:

a) de a o notifica celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;

b) de a transmite în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;

c) de a comunica data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anunțare în condițiile și în termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

7.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

7.5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.

ARTICOLUL 8 Cesiunea

Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parțiale.

ARTICOLUL 9 Litigii

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente în a căror rază teritorială își are sediul AFM.

ARTICOLUL 10 Dispoziții finale

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris la următoarele adrese:

- pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;

- pentru beneficiar: . . . . . . . . . . .

În cazul în care beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM. Notificările făcute beneficiarului la adresa sus- menționată sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia. Sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite și prin fax, la următoarele numere telefonice:

- pentru AFM: . . . . . . . . . .;

- pentru beneficiar: . . . . . . . . . . .

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.

10.5. Anexele, pe care beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

10.6. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, prin act adițional.

10.7. Prin excepție de la prevederile pct. 10.6 nu este necesară întocmirea unui act adițional pentru modificările din coloana nr. 4 ("Data programată") în cadrul aceluiași exercițiu bugetar și coloana nr. 5 ("Suma") din anexa nr. 2 la contract, dacă acestea nu implică și modificarea duratei de realizare a proiectului sau modificarea valorii totale a proiectului.

10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare, cu această destinație. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere în cadrul aceluiași exercițiu bugetar și/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel puțin două zile înaintea momentului la care se dorește ca această modificare să intre în vigoare. Modificarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere dintr-un an bugetar în altul se face cu întocmirea unui act adițional și dezangajarea sumei din exercițiul bugetar curent.

10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de . . . . . . . . . ., la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM și un exemplar pentru beneficiar.

10.10. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract de finanțare.

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Beneficiar
Președinte,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE
Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Beneficiar

ANEXA Nr. 2 la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

GRAFIC DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Nr. crt. Data depunerii cererii de tragere Suma
0 1 2
1
2
. . .
TOTAL:
Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Beneficiar

ANEXA Nr. 3 la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Solicitant . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . .

C.U.I. . . . . . . . . . .

Cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu . . . . . . . . . .

Către

Administrația Fondului pentru Mediu

CERERE DE TRAGERE
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

În baza Contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de tragere, pentru suma de . . . . . . . . . . lei, din finanțarea nerambursabilă în valoare de . . . . . . . . . . lei.

Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităților desfășurate în perioada . . . . . . . . . .

Documentele justificative: situații de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric (după caz), facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont și/sau alte documente justificative, respectiv chitanțe fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz), facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispoziții de plată externe, declarații vamale (pentru importurile din afara Uniunii Europene), extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor), contracte cu terți pentru achiziția de bunuri/servicii/lucrări (în situația în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta și traducerea autorizată a acestuia în limba română), proces- verbal de recepție bunuri/servicii/lucrări, certificate de calitate și de garanție, declarația de conformitate (a producătorului utilajului), precum și alte documente relevante sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original sau în copii.

Situația finanțării la data prezentei cereri de tragere

Suma totală aprobată conform contractului de finanțare Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere Suma totală trasă din finanțare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere Suma rămasă de tras din finanțarea aprobată (col. 1-5)
1 2 3 4 5 6

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar că am verificat datele din prezenta cerere și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.

Reprezentantul legal al beneficiarului
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.
Aprobat
Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte . . . . . . . . . .
Serviciul juridic . . . . . . . . . .
Director tehnic . . . . . . . . . .
Șef Serviciu implementare și monitorizare . . . . . . . . . .
Referent de specialitate . . . . . . . . . .

NOTE:

Coloanele 1, 2 și 3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4, 5 și 6 de către salariații Administrației Fondului pentru Mediu.

După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.

ANEXA Nr. 4 la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

LISTA
documentelor justificative pentru efectuarea plăților de către Administrația Fondului pentru Mediu

1. Situații de lucrări executate de beneficiar, cuantificate valoric (după caz)

2. Facturi fiscale, ordine de plată, extrase de cont și/sau alte documente justificative, respectiv chitanțe fiscale, cecuri (după caz)

3. Facturi externe (traduse autorizat în limba română), documente de transport, packing list, dispoziții de plată externe, declarații vamale, extrase de cont, documente de transfer al fondurilor (în cazul importurilor)

4. Contracte cu terți pentru achiziția de bunuri/servicii/lucrări (În situația în care contractul este redactat într-o limbă străină, se va prezenta și traducerea autorizată a acestuia în limba română.)

5. Proces-verbal de recepție bunuri sau servicii

6. Certificate de calitate și de garanție

7. Declarația de conformitate (a producătorului utilajului)

8. Dovada plății integrale a facturilor aferente tragerii anterioare

9. Declarație privind respectarea prevederilor legale specifice achizițiilor publice

10. Proces-verbal la terminarea lucrărilor

11. Proces-verbal la punerea în funcțiune

12. Alte documente relevante

;
se încarcă...