Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult 20.09.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, denumit în continuare program.

Art. 2. -

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Art. 3. -

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Art. 4. -

Obiectivul îl reprezintă creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile.

Art. 5. -

Indicatorul de performanță a programului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziționate prin program.

Art. 6. -

În sensul prezentului ghid de finanțare, expresiile și termenii de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - solicitantul al cărui proiect a fost aprobat și care a încheiat contract pentru finanțare cu Autoritatea;

c) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 8, sub condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate și a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

d) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind condiția prevăzută la lit. c);

e) instalator - operatorul economic specializat, care instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz, sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice;

f) sistem de încălzire - complex de instalații, construcții, echipamente și elemente destinate obținerii/producerii de energie termică și/sau apă caldă menajeră;

g) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului, combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

h) solicitant - unitatea administrativ-teritorială, instituția publică, unitatea de cult.

Art. 7. -

(1) Unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile publice sau unitățile de cult pot depune proiecte de finanțare în cadrul programului pentru imobilele aflate în proprietatea ori în administrarea lor.

(2) În cadrul programului se pot realiza proiecte privind înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate, biogaz sau centrale termice pe bază de peleți, brichete, tocătură lemnoasă, precum și orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Art. 8. -

Pentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) nu înregistrează obligații de plată restante la bugetul de stat, bugetul local, Fondul pentru mediu, conform legislației naționale în vigoare;

b) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului reprezentantul legal nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) să nu fie înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară, vamală, precum și cu fapte care privesc disciplina financiară;

d) să facă dovada că poate să asigure și va asigura contribuția proprie în vederea implementării proiectului;

e) să aibă în administrare sau în proprietate imobilul, teren și construcție, pe care urmează să se implementeze proiectul;

f) să nu facă parte dintr-o întreprindere unică, așa cum este ea definită în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

g) în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există sistem de alimentare cu apă, funcțional.

Art. 9. -

(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanțării programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinație prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al Autorității, aprobat conform legii.

(2) Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni de finanțare o singură cerere de finanțare. Unitățile administrativ- teritoriale/Instituțiile publice/Unitățile de cult pot solicita finanțare pentru mai multe imobile/obiective în cadrul aceleiași cereri de finanțare. Pentru fiecare imobil/obiectiv pentru care se solicită finanțare este obligatorie întocmirea unei documentații tehnice separate (studiu de fezabilitate separat pentru fiecare imobil/obiectiv în parte).

Art. 10. -

(1) Finanțarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinanțat împreună cu cheltuielile neeligibile constituie contribuția proprie a solicitantului, asigurată din surse financiare proprii.

(3) Finanțarea se face eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finanțare și pe măsura realizării proiectului.

(4) Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(5) Cuantumul finanțării pentru instituțiile publice nu poate depăși valoarea de 2.000.000 lei.

(6) Cuantumul finanțării pentru unitățile de cult nu poate depăși valoarea de 500.000 lei.

(7) Cuantumul finanțării în cazul unităților administrativ- teritoriale nu poate depăși următoarele valori:

a) 4.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mare de 100.000;

b) 3.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 50.000 și 100.000;

c) 2.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 20.000 și 50.000;

d) 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori cuprins între 3.000 și 20.000;

e) 500.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale cu un număr de locuitori mai mic de 3.000.

(8) Cuantumul finanțării reprezintă însumarea valorilor tuturor obiectivelor pentru care se solicită finanțare de către un solicitant.

Art. 11. -

(1) Unitățile administrativ-teritoriale care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanțare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) copia hotărârii consiliului local/consiliului județean din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul de către secretarul unității administrativ- teritoriale;

i) documente din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren și construcție, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul;

j) copia hotărârii consiliului local sau a consiliului județean privind aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, certificată conform cu originalul;

k) hotărârea consiliului local/județean prin care se obligă la asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate;

l) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece și apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, și numărul de utilizatori, exceptând acorduri și autorizații, în original. De asemenea în studiul de fezabilitate trebuie specificate gradul de utilizare și randamentul instalației propuse;

m) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există sistem de alimentare cu apă funcțional.

(2) Instituțiile publice/Unitățile de cult care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:

a) cererea de finanțare nerambursabilă, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare computerizată;

b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

g) certificatul de cazier judiciar al solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;

h) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte acordul cu privire la participarea la program, certificată conform cu originalul;

i) copii ale documentelor din care să rezulte calitatea solicitantului de proprietar sau administrator al imobilului, teren și construcție, pe care se va monta sistemul de încălzire, certificate conform cu originalul;

j) copia hotărârii organelor de decizie din care să rezulte aprobarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, certificată conform cu originalul;

k) declarația pe propria răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanțării proiectelor de mediu;

l) studiul de fezabilitate elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece și apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată, și numărul de utilizatori, exceptând acorduri și autorizații, în original. De asemenea în studiul de fezabilitate trebuie specificate gradul de utilizare și randamentul instalației propuse;

m) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal că în construcția/construcțiile pentru care se solicită finanțare există alimentare funcțională cu apă.

Art. 12. -

(1) Sunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:

a) cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiției conform studiului de fezabilitate (instalații, echipamente, subansamble, construcții aferente instalațiilor);

b) cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor și încercărilor;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA);

d) cheltuielile cu consultanța, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiția de bază.

(2) Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare și consultanță nu se vor reporta pentru execuție lucrări și se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanțare.

Art. 13. -

Sunt considerate neeligibile următoarele cheltuieli:

a) cheltuielile efectuate până la semnarea contractului de finanțare, excluzând cheltuielile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d);

b) cheltuielile unui eventual credit contractat de beneficiar pentru plata contribuției proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferențele de curs valutar;

c) costurile de exploatare a instalațiilor existente sau realizate în cadrul proiectului;

d) cheltuielile realizate în regie proprie;

e) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor și autorizațiilor;

f) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului;

g) cheltuielile aferente profitului.

Art. 14. -

(1) Aprobarea proiectului are la bază analiza și evaluarea cererii de finanțare și a documentației depuse de către solicitant.

(2) Președintele Autorității emite o dispoziție prin care numește comisia de analiză, constituită din personalul Autorității.

(3) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia de analiză și selectare procedează la:

a) deschiderea plicurilor conținând dosarul de finanțare al solicitantului;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...