Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice din 20.09.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Ghidul de finanțare

(1) Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conține dispoziții privind:

a) programul;

b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanțare, a proiectului propus și a cheltuielilor legate de acesta;

c) condițiile de depunere a dosarului de finanțare, analiză și selectare, aprobare, finanțare, implementare și monitorizare a proiectului propus.

ARTICOLUL 2 Scopul programului

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

ARTICOLUL 3 Sursa de finanțare pentru derularea programului

(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(3) Suma alocată sesiunii, distribuită pe județe conform numărului de locuitori, se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu.

(4) Pe parcursul derulării programului, orice redistribuire a sumelor alocate se poate face prin dispoziție a președintelui Autorității.

ARTICOLUL 4 Indicatorii de performanță ai programului

Indicatorul de performanță a programului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziționate și instalate prin program.

ARTICOLUL 5 Definiții

În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - solicitantul al cărui dosar de finanțare a fost aprobat și care încheie contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) cerere de finanțare nerambursabilă - document completat și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;

d) conformitate administrativă - verificarea depunerii documentelor din dosarul de finanțare în forma solicitată în prezentul ghid, conform anexei nr. 1;

e) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorității, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă al cărui model se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

f) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate și a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

g) contribuție proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinanțată din Fondul pentru mediu, susținută de către beneficiar din surse financiare proprii;

h) dosar de decontare - cererea de decontare definită la lit. d), însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

i) dosar de finanțare - cererea de finanțare nerambursabilă definită la lit. c), însoțită de documentația care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării și aprobării finanțării de către Autoritate;

j) finalizarea proiectului - depunerea cererii de decontare;

k) finanțare nerambursabilă - modalitate de susținere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părți din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziția serviciilor/produselor sau lucrărilor;

l) instalator - operatorul economic specializat care comercializează și instalează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă;

m) sistem de încălzire - complex de instalații, echipamente și elemente destinate obținerii sau producerii exclusiv de energie termică și/sau apă caldă menajeră;

n) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului și a combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

o) solicitant - persoana fizică ce depune dosar de finanțare.

ARTICOLUL 6 Organizarea sesiunii de finanțare

(1) Pentru organizarea sesiunii de finanțare, prin dispoziția președintelui Autorității, se stabilesc:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare;

b) suma alocată sesiunii de finanțare, distribuită pe județe conform numărului de locuitori.

(2) Dispoziția președintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorității, cu cel puțin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.

ARTICOLUL 7 Etapele sesiunii de finanțare

Etapele sesiunii de finanțare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a ghidului și a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;

b) depunerea dosarelor de finanțare;

c) analiza conformității administrative, a eligibilității solicitantului și a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finanțare selectate;

e) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare aprobate și respinse;

f) soluționarea contestațiilor;

g) încheierea contractelor de finanțare;

h) implementarea proiectului.

CAPITOLUL II Eligibilitatea solicitantului și a proiectului, depunerea dosarului de finanțare

ARTICOLUL 8 Cuantumul finanțării

Finanțarea se acordă după cum urmează:

a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;

b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;

c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

ARTICOLUL 9 Tipuri de proiecte finanțate prin program

Prin program se finanțează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

ARTICOLUL 10 Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică și are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcție pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanțare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligații restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislației naționale în vigoare;

d) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

(2) Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente - locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.

ARTICOLUL 11 Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care vizează realizarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă conform cu scopul programului și cu prevederile prezentului ghid.

ARTICOLUL 12 Categorii de cheltuieli eligibile

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achiziția de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;

b) cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

ARTICOLUL 13 Dosarul de finanțare

(1) Dosarul de finanțare va cuprinde:

a) cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite;

c) declarație pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată și semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanțare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcție pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanții care dețin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

h) copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală; pentru proprietăți comune, pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare, precum și persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune și certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

(2) Documentele menționate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum și sesiunea de depunere.

CAPITOLUL III Depunerea dosarului de finanțare și verificarea conformității administrative

ARTICOLUL 14 Depunerea dosarului de finanțare

(1) Dosarul de finanțare se va depune personal, legat, paginat și opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul și se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanțare cuprinde toate documentele potrivit fișei conformității administrative. Nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la agenția județeană pentru protecția mediului.

(2) Solicitantul poate depune dosarul de finanțare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(3) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanțare doar o cerere de finanțare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcție și teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulți coproprietari se poate depune o singură cerere de finanțare pentru acel imobil, pe sesiune.

(4) Cererea de finanțare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanțare cu ștersături sau completări făcute manual.

(5) Nerespectarea prevederilor din alin. (1)-(4) atrage respingerea dosarelor de finanțare.

ARTICOLUL 15 Verificarea conformității administrative


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...