Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice din 20.09.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Ghidul de finanțare

(1) Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conține dispoziții privind:

a) programul;

b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanțare, a proiectului propus și a cheltuielilor legate de acesta;

c) condițiile de depunere a dosarului de finanțare, analiză și selectare, aprobare, finanțare, implementare și monitorizare a proiectului propus.

ARTICOLUL 2 Scopul programului

Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanțarea din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

ARTICOLUL 3 Sursa de finanțare pentru derularea programului

(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul se derulează multianual în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(3) Suma alocată sesiunii, distribuită pe județe conform numărului de locuitori, se publică odată cu anunțarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu.

(4) Pe parcursul derulării programului, orice redistribuire a sumelor alocate se poate face prin dispoziție a președintelui Autorității.

ARTICOLUL 4 Indicatorii de performanță ai programului

Indicatorul de performanță a programului îl reprezintă numărul de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, achiziționate și instalate prin program.

ARTICOLUL 5 Definiții

În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administrația Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - solicitantul al cărui dosar de finanțare a fost aprobat și care încheie contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) cerere de finanțare nerambursabilă - document completat și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;

d) conformitate administrativă - verificarea depunerii documentelor din dosarul de finanțare în forma solicitată în prezentul ghid, conform anexei nr. 1;

e) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorității, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă al cărui model se regăsește în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

f) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate și a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

g) contribuție proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinanțată din Fondul pentru mediu, susținută de către beneficiar din surse financiare proprii;

h) dosar de decontare - cererea de decontare definită la lit. d), însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;

i) dosar de finanțare - cererea de finanțare nerambursabilă definită la lit. c), însoțită de documentația care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării și aprobării finanțării de către Autoritate;

j) finalizarea proiectului - depunerea cererii de decontare;

k) finanțare nerambursabilă - modalitate de susținere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părți din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achiziția serviciilor/produselor sau lucrărilor;

l) instalator - operatorul economic specializat care comercializează și instalează sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă;

m) sistem de încălzire - complex de instalații, echipamente și elemente destinate obținerii sau producerii exclusiv de energie termică și/sau apă caldă menajeră;

n) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea lemnului și a combustibililor fosili: produse petroliere, gaze naturale, cărbuni;

o) solicitant - persoana fizică ce depune dosar de finanțare.

ARTICOLUL 6 Organizarea sesiunii de finanțare

(1) Pentru organizarea sesiunii de finanțare, prin dispoziția președintelui Autorității, se stabilesc:

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare;

b) suma alocată sesiunii de finanțare, distribuită pe județe conform numărului de locuitori.

(2) Dispoziția președintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorității, cu cel puțin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.

ARTICOLUL 7 Etapele sesiunii de finanțare

Etapele sesiunii de finanțare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a ghidului și a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;

b) depunerea dosarelor de finanțare;

c) analiza conformității administrative, a eligibilității solicitantului și a proiectului;

d) aprobarea dosarelor de finanțare selectate;

e) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare aprobate și respinse;

f) soluționarea contestațiilor;

g) încheierea contractelor de finanțare;

h) implementarea proiectului.

CAPITOLUL II Eligibilitatea solicitantului și a proiectului, depunerea dosarului de finanțare

ARTICOLUL 8 Cuantumul finanțării

Finanțarea se acordă după cum urmează:

a) până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;

b) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;

c) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

ARTICOLUL 9 Tipuri de proiecte finanțate prin program

Prin program se finanțează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire:

a) instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;

b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

ARTICOLUL 10 Criterii de eligibilitate a solicitantului

(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică și are domiciliul pe teritoriul României;

b) este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcție pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanțare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu are obligații restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislației naționale în vigoare;

d) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

(2) Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente - locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz.

ARTICOLUL 11 Criterii de eligibilitate a proiectului

Este eligibil proiectul care vizează realizarea unui sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă conform cu scopul programului și cu prevederile prezentului ghid.

ARTICOLUL 12 Categorii de cheltuieli eligibile

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) achiziția de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire;

b) cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului;

c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

ARTICOLUL 13 Dosarul de finanțare

(1) Dosarul de finanțare va cuprinde:

a) cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite;

c) declarație pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată și semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanțare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcție pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanții care dețin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

h) copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală; pentru proprietăți comune, pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare, precum și persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune și certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

(2) Documentele menționate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum și sesiunea de depunere.

CAPITOLUL III Depunerea dosarului de finanțare și verificarea conformității administrative

ARTICOLUL 14 Depunerea dosarului de finanțare

(1) Dosarul de finanțare se va depune personal, legat, paginat și opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul și se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanțare cuprinde toate documentele potrivit fișei conformității administrative. Nu se pot depune modificări și completări ulterioare înregistrării la agenția județeană pentru protecția mediului.

(2) Solicitantul poate depune dosarul de finanțare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(3) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanțare doar o cerere de finanțare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcție și teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulți coproprietari se poate depune o singură cerere de finanțare pentru acel imobil, pe sesiune.

(4) Cererea de finanțare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanțare cu ștersături sau completări făcute manual.

(5) Nerespectarea prevederilor din alin. (1)-(4) atrage respingerea dosarelor de finanțare.

ARTICOLUL 15 Verificarea conformității administrative

(1) Agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la verificarea existenței documentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ghid și dacă sunt în original/copie legalizată/copie și, ulterior, înregistrează cererile de finanțare nerambursabilă în registrul special pentru acest program, în limita bugetului alocat pe județ. La epuizarea sumei aferente sesiunii alocată județului respectiv nu se mai primesc cereri de finanțare.

(2) Dosarele de finanțare complete, depuse personal, înregistrate se trimit în plic sigilat la Autoritate. Analiza și selectarea dosarelor de finanțare se efectuează de comisia de analiză conform art. 16 din prezentul ghid.

CAPITOLUL IV Analiza și selectarea dosarelor de finanțare și acordarea finanțării

ARTICOLUL 16 Analiza și selectarea dosarelor de finanțare

În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză numită prin dispoziție a președintelui Autorității procedează la:

a) deschiderea plicurilor conținând dosarul de finanțare al solicitantului se realizează exclusiv în ordinea înregistrării la agenția județeană pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul;

b) analiza eligibilității solicitantului și a proiectului, conform anexei nr. 4 la prezentul ghid;

c) înaintarea către Comitetul director al Autorității a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate, proiectele respinse, precum și a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanțare.

ARTICOLUL 17 Aprobarea dosarelor de finanțare

(1) După avizare, Comitetul director al Autorității propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității centralizatorul cuprinzând proiectele selectate.

(2) Comitetul director al Autorității aprobă centralizatorul privind proiectele respinse.

ARTICOLUL 18 Comunicarea rezultatelor

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorității privind proiectele aprobate, respectiv centralizatorul cuprinzând proiectele respinse, se realizează prin postarea pe site-ul Autorității.

ARTICOLUL 19 Contestații

(1) Se poate depune contestație privind decizia Comitetului director la sediul Autorității, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanțare respinse pe site-ul Autorității.

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin dispoziție a președintelui Autorității, analizează motivele respingerii și înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a contestației.

(3) Autoritatea soluționează contestația în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la registratura Autorității.

ARTICOLUL 20 Acordarea finanțării

(1) Solicitantul a cărui cerere de finanțare a fost aprobată se prezintă la sediul agenției județene pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază, pentru semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, având asupra sa actul de identitate, în original.

(2) Se consideră renunțare la finanțarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finanțare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la publicarea anunțului cu data de la care se pot semna contractele pentru finanțare nerambursabilă. Comunicarea datei se va afișa pe site-ul Autorității în momentul confirmării primirii agențiilor județene pentru protecția mediului a contractelor de finanțare.

(3) Finanțarea este acordată pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finanțare, orice modificare a tipului de proiect fiind exclusă.

ARTICOLUL 21 Contractul de finanțare nerambursabilă

(1) Modelul contractului de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid.

(2) Contractul de finanțare nerambursabilă se întocmește în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate și unul pentru beneficiar.

(3) Contractul de finanțare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către beneficiar și este valabil 12 luni de la data semnării.

(4) Durata de execuție a proiectului este de maximum 10 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare.

(5) Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.

(6) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat în scris, prin act adițional.

(7) În condițiile neexecutării de către beneficiar a obligațiilor prevăzute prin contractul de finanțare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înștiințat asupra rezilierii contractului prin "Notificare de reziliere a contractului pentru finanțare".

(8) Rezilierea contractului de finanțare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar, a finanțării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.

(9) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune- interese.

ARTICOLUL 22 Decontarea cheltuielilor eligibile

(1) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea proiectului.

(2) Autoritatea nu acordă plăți în avans și finanțează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanțare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăți pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanțării și furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

(3) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.

ARTICOLUL 23 Documente obligatorii necesare decontării

(1) Beneficiarii finanțării vor depune la sediul agenției județene pentru protecția mediului pe raza căreia își are domiciliul solicitantul dosarul de decontare conținând următoarele documente:

a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid, completată integral prin tehnoredactare computerizată și semnată de beneficiar;

b) contractul de execuție, în original;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta și în original, în vederea certificării conformității de către personalul agenției județene pentru protecția mediului responsabil cu derularea programului);

d) documente privind achitarea integrală a facturilor fiscale prezentate (în cazul achitării prin ordin de plată este necesară prezentarea extrasului de cont bancar cu viza instituției financiar-bancare) în copie;

e) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în original;

f) extras de cont bancar.

(2) Documentele menționate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele și adresa completă ale solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum și numărul și data contractului de finanțare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

ARTICOLUL 24 Condiții generale ale documentelor depuse în vederea decontării

(1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie completată integral și corect;

b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate și după data semnării contractului de finanțare nerambursabilă;

c) să precizeze data și numărul contractului conform căruia se emite;

d) să conțină denumirea și cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare ale acestora, denumirea serviciilor prestate, referiri la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit documente sau facturi pentru aceeași operațiune;

e) să precizeze data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară emiterii facturii.

(2) Autoritatea finanțează suma solicitată prin cererea de decontare, însoțită de documentele justificative, dar nu mai mult decât suma prevăzută în contractul de finanțare nerambursabilă.

(3) În cazul lipsei unor documente obligatorii, Autoritatea va notifica beneficiarul de maximum două ori pentru remedierea situației. Termenul de răspuns pentru fiecare notificare din partea solicitantului este de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care beneficiarul nu depune documentele în termenul solicitat, contractul de finanțare se reziliază.

(4) În cazul nerespectării condițiilor impuse cu privire la documentele aferente dosarului de decontare, contractul de finanțare se reziliază.

(5) Ulterior verificării și stabilirii conformității documentelor aferente cererii de decontare, personalul Autorității pentru controlul programului efectuează vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul, prin sondaj, înaintea decontării. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o notă de control, care va fi semnată de cel care efectuează controlul și de către beneficiar.

(6) În cazul în care există neconcordanțe între documentele verificate în vederea decontării și realitatea constatată pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului în condițiile art. 21 alin. (7) și (8).

ARTICOLUL 25 Monitorizarea

(1) Beneficiarul este obligat să mențină investiția realizată în cadrul programului pentru o perioadă de cel puțin 1 an de la data expirării contractului.

(2) În perioada de monitorizare personalul Autorității sau reprezentanții instituțiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua vizite la fața locului, în vederea constatării menținerii/nemenținerii investiției realizate.

(3) Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum și în cazul în care acestea au fost vândute/gajate/înstrăinate în timpul derulării proiectului și/sau pe o perioadă de un an de la data expirării contractului.

ARTICOLUL 26 Reguli de publicitate privind programul

(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro, și/sau al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro

(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și/sau a Autorității.

ARTICOLUL 27 Păstrarea documentelor de către Autoritate

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.

(2) Documentația depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui cererea de finanțare depusă de către persoana fizică, în condițiile în care aceasta a fost respinsă.

ARTICOLUL 28 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personal

Autoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.

ARTICOLUL 29 Anexe

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid.

ANEXA Nr. 1 la ghidul de finanțare

FIȘA
conformității administrative

Numele și prenumele solicitantului: . . . . . . . . . .

Nr. și seria actului de identitate: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare a dosarului de finanțare la agenția teritorială a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului: . . . . . . . . . .

Document solicitat Da Nu Nu se aplică.
1 Dosarul a fost depus personal, fapt confirmat prin prezentarea actului de identitate.
2 Cerere de finanțare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, beneficiari persoane fizice, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, completată prin tehnoredactare computerizată și semnată de solicitant, în original
3 Decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicție sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acționeze și să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama și în interesul persoanei ocrotite
4 Declarație pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, completată și semnată de solicitant, în original
5 Actul de identitate al solicitantului, în copie
6 Actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie
7 Extras de carte funciară pentru informare, nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanțare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului teren și imobilului construcție pe/în care se implementează sistemul de încălzire va realiza proiectul, în original, pentru solicitanții care dețin individual un imobil
8 Copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală, pentru proprietăți comune; pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg
9 Declarație notarială semnată de toți coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanțare, precum și persoana solicitantă, pentru imobilele aflate în coproprietate, în original
10 Documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situația în care adresa de implementare din cererea de finanțare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original
11 Certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, în original
12 Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original (pentru cazurile în care domiciliul solicitantului este diferit de cel al implementării proiectului)
13 Certificat de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original
14 Adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont
15 Certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
16 Plic
Numele și prenumele persoanei desemnate din partea agenției teritoriale pentru protecția mediului Semnătura Ștampila agenției teritoriale pentru protecția mediului

NOTĂ:

În funcție de documentul cu care solicitantul face dovada proprietății imobilului se vor bifa după caz punctele 7, 8, 9.

ANEXA Nr. 2 la ghidul de finanțare

Nr. de înregistrare la agenția teritorială a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

CERERE
de finanțare nerambursabilă

I. Date de identificare a solicitantului*

* Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit Notificării nr. 0023394/2010, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în scopul analizei dosarului de finanțare. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității.

Numele și prenumele solicitantului (conform actului de identitate): . . . . . . . . . .

Numărul și seria actului de identitate: BI/CI . . . . . . . . . .

Valabilitatea actului de identitate: . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .

Codul numeric personal: . . . . . . . . . .

Adresa completă a solicitantului

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Localitatea (oraș/municipiu/comună, sat) . . . . . . . . . .

Județul/Sectorul . . . . . . . . . .

Telefon fix: prefix județ . . . . . . . . . ., nr. telefon . . . . . . . . . .

Telefon mobil: . . . . . . . . . .

Fax: . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . .

Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul

Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . .

Localitatea (oraș/municipiu/comună, sat) . . . . . . . . . .

Județul/Sectorul . . . . . . . . . .

Cont deschis la Banca . . . . . . . . . ., sucursala . . . . . . . . . .

Cont IBAN . . . . . . . . . . (Se va atașa adeverința privind existența contului, emisă de bancă.)

II. Finanțare solicitată

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu datele de identificare sus-menționate, solicit o finanțare nerambursabilă în sumă de . . . . . . . . . . lei, reprezentând cofinanțare pentru realizarea proiectului . . . . . . . . . . (Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Numele și prenumele solicitantului . . . . . . . . . .

Date privind instalațiile pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară și finanțarea solicitată
Denumirea instalației (de exemplu: panou solar, pompă de căldură) Destinația (apă caldă menajeră/încălzire locuință) Tipul instalației Puterea (kW) Bucăți Valoare
cu TVA fără TVA
Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului
Total investiție
Valoare finanțare solicitată
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la ghidul de finanțare

DECLARAȚIE
pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:

a) imobilul în/pe care se realizează investiția nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

b) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finanțare;

c) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză și selectare a proiectului, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanțare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finanțare a programului;

d) sunt de acord să finanțez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum și toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;

e) mă angajez să mențin în funcțiune instalațiile pentru care se acordă finanțare pentru o perioadă de minimum un an;

f) sunt de acord ca reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu sau ai instituțiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecția mediului sau alte instituții cu atribuții în verificarea și controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanțării nerambursabile primite;

g) finanțarea nerambursabilă solicitată, în situația aprobării și acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;

h) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor conținute în cererea de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul programului;

i) nu am mai aplicat pentru același imobil și nu am depus o altă cerere de finanțare care să fi fost acceptată în cadrul acestei sesiuni;

j) nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în cererea de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.

Prin semnarea prezentei, confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul cererii de finanțare.

Numele și prenumele solicitantului . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la ghidul de finanțare

GRILA DE VERIFICARE
pentru eligibilitatea solicitantului și a proiectului

I. Datele de identificare a solicitantului și a dosarului de finanțare

Solicitant: . . . . . . . . . .

Adresă: . . . . . . . . . .

Numărul de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu: . . . . . . . . . .

II. Eligibilitatea solicitantului

Se bifează cu "x" una dintre coloanele DA sau NU și, la final, la pct. VI, căsuța "ACCEPTAT" sau "RESPINS"

Nr. crt. Criterii de eligibilitate ale solicitantului DA NU
1 Este persoană fizică și își are domiciliul pe teritoriul României.
2 Este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcție pe care se implementează proiectul.
3 Declarația pe propria răspundere a solicitantului, din care trebuie să rezulte că imobilul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, este conformă ghidului de finanțare.
4 În activitatea desfășurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească.
5 Nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior conform declarației pe propria răspundere.
6 Nu înregistrează obligații restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale.

III. Eligibilitatea proiectului

Proiectul vizează realizarea unei instalații conforme cu scopul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, și cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice.

IV. Cheltuieli eligibile ale proiectului

Nr. crt. Cheltuieli eligibile Lei
1 Valoarea totală a cheltuielilor eligibile
2 Valoarea propusă spre finanțare

NOTĂ:

Evaluatorul jurist va completa cap. II pct. 1-5. Evaluatorul economist va completa cap. II pct. 6. Evaluatorul tehnic va completa cap. III și IV.

V. Observații

VI. Rezultatul analizei

Evaluator Numele și prenumele Semnătură Proiect propus spre ACCEPTARE/RESPINGERE
Membru al comisiei (evaluator consilier juridic)
Membru al comisiei (evaluator economist)
Membru al comisiei (evaluator tehnic)

Pentru a fi propus spre acceptare de către Comisie este necesar ca toți evaluatorii să propună acceptarea proiectului.

VII. Rezultat final analiză

Proiect propus spre acceptare/respingere

ANEXA Nr. 5 la ghidul de finanțare

CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Între părțile contractante:

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin . . . . . . . . . . - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,

și

. . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., act de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., cont nr . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar, denumit/denumită în continuare beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

ARTICOLUL 1 Obiectul contractului

1. AFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în valoare de . . . . . . . . . . lei, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, beneficiari persoane fizice, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit în continuare program, sub forma decontării cheltuielilor eligibile aprobate și care privesc proiectul de achiziție și punere în funcțiune a unui sistem de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la adresa (locul de implementare): . . . . . . . . . .

2. Programul este finanțat și se desfășoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., denumit în continuare ghid.

3. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile și numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.

4. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt realizate conform cererii de finanțare, în limita sumei aprobate de AFM;

b) sunt efectuate numai după semnarea contractului de către beneficiar și pe perioada de execuție a proiectului;

c) sunt realizate integral, sunt identificabile, verificabile și pot fi dovedite prin documente.

ARTICOLUL 2 Destinația finanțării

1. Finanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, conform cererii de finanțare depuse de către beneficiar.

2. Orice modificare a tipului de proiect propus/soluției tehnice propuse prin cererea de finanțare este exclusă.

ARTICOLUL 3 Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării

1. Contractul este valabil 12 luni de la data semnării lui de către beneficiar, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract.

2. Durata de realizare a proiectului este maximum 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract, termen în care beneficiarul va depune dosarul de decontare la sediul agenției pentru protecția mediului pe raza căreia domiciliază.

3. Data depunerii dosarului de decontare reprezintă data finalizării proiectului.

ARTICOLUL 4 Reguli de interpretare

În cuprinsul prezentului contract sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a) sintagma "dosar de decontare" cuprinde cumulativ sintagmele: "cerere de decontare" și "documente justificative" dacă nu se prevede expres contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două;

b) termenul "zi" sau "zile" reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu este stipulat altfel;

c) calculul termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului contract se realizează potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, dacă nu este stipulat contrariul.

ARTICOLUL 5 Modalitatea de plată

1. Utilizarea finanțării de către beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute prin ghid și prin prezentul contract.

2. Plata se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumei și prin creditarea contului nr. . . . . . . . . . . deschis de către beneficiar la . . . . . . . . . ., numai pe bază de dosar de decontare constituit din cererea de decontare, însoțită de documentele justificative, în condițiile în care toată documentația este completă și corect întocmită.

3. Formularul cererii de decontare face obiectul anexei nr. 1 la prezentul contract; documentele justificative care însoțesc în mod obligatoriu cererea de decontare sunt enumerate în cuprinsul anexei nr. 2 la prezentul contract.

4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., sunt în sarcina beneficiarului.

5. Virarea sumelor din contul AFM în contul beneficiarului se face în ordinea depunerii dosarelor de decontare, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu și a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe finanțate de AFM.

6. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, beneficiarul având obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

ARTICOLUL 6 Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are următoarele obligații:

1. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată, conform cererii de finanțare aprobate de Autoritate;

2. să asigure contribuția proprie pentru realizarea proiectului, precum și orice alte cheltuieli suplimentare, prevăzute ori neprevăzute;

3. să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;

4. să fie singurul răspunzător în fața AFM pentru implementarea proiectului;

5. să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile în cazul în care apar modificări cu privire la actele de identitate ori alte documente și/sau modificări vizând informațiile furnizate AFM cu ocazia depunerii cererii de finanțare ori pe parcursul derulării prezentului contract;

6. să furnizeze și să transmită AFM orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

7. să plătească toate taxele, impozitele și contribuțiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;

8. să achiziționeze bunuri și servicii numai de la furnizori autorizați;

9. să se asigure că bunurile achiziționate sunt noi, sunt conforme cu specificațiile tehnice și beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare;

10. să utilizeze și conserve bunurile achiziționate în baza acestui contract cu diligențele unui bun proprietar și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de minimum un an de la data încetării prezentului contract;

11. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanților AFM și ai instituțiilor însărcinate cu verificarea și controlul activităților desfășurate în cadrul programului accesul la locul de implementare a proiectului pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată;

12. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite personalului AFM să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, timp de un an de la data încetării prezentului contract;

13. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea și încetarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente;

14. să depună dosarul de decontare, complet și corect întocmit, în termenul și în condițiile impuse prin ghid și prezentul contract.

ARTICOLUL 7 Obligațiile AFM

AFM are următoarele obligații:

1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;

2. să furnizeze beneficiarului informații vizând finanțarea acordată.

ARTICOLUL 8 Cazuri de culpă

1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului:

a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;

d) situația economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiții de realizare a proiectului.

3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile și, dacă au fost efectuate plăți, să recupereze sumele virate către beneficiar, în condițiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă.

ARTICOLUL 9 Încetarea contractului

1. Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută sau la împlinirea termenului stipulat prin contract;

b) la împlinirea termenului prevăzut la art. 3 pct. 2, în situația în care beneficiarul nu a depus dosar de decontare înăuntrul acestui termen;

c) în cazul imposibilității obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

d) la data intervenției unui act de autoritate;

e) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară AFM și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.

2. Prin reziliere, la inițiativa AFM, în următoarele condiții:

a) beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract;

b) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 8 pct. 2.

3. Rezilierea contractului din culpa beneficiarului are drept consecință restituirea de către acesta a finanțării primite, în termenul precizat în notificarea/înștiințarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.

4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).

5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de depunerea dosarului de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

6. Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menținute în funcțiune o perioadă de minimum un an de la data încetării contractului.

ARTICOLUL 10 Forța majoră și cazul fortuit

1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.

2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:

a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

3. Dacă nu se procedează la anunțare, în condițiile și termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7. Prevederile de mai sus se aplică și în caz fortuit.

ARTICOLUL 11 Alte clauze

1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. În nicio circumstanță și din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.

3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

4. Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, dar numai cu aprobarea prealabilă a AFM.

5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

6. AFM și beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți numai cu acordul părților prezentului contract.

7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.

8. Beneficiarul are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune- interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor beneficiarului față de aceasta.

11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.

ARTICOLUL 12 Jurisdicție

1. Prezentul contract se supune legislației române.

2. Orice neînțelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

3. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești competente material în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.

ARTICOLUL 13 Notificări

1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poștal 060031, e-mail: implementareproiecte@afm.ro

b) pentru beneficiar: . . . . . . . . . .

2. În cazul în care beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.

4. Notificările se pot transmite și prin fax, la numerele 031.438.16.65, interior 167 pentru AFM și la numărul . . . . . . . . . . pentru beneficiar, sub condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.

ARTICOLUL 14 Amendamente

1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate și/sau completate numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către beneficiar.

ARTICOLUL 15 Dispoziții finale

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, eu, beneficiarul, am luat cunoștință de prevederile Codului penal privind falsul în declarații.

3. Anexele nr. 1 și 2, pe care beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

5. Prezentul contract a fost semnat de către AFM la data înregistrării prevăzută în preambulul acestuia.

6. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiar la data de . . . . . . . . . ., la sediul Agenției pentru Protecția Mediului . . . . . . . . . .

7. Data semnării prezentului contract de către beneficiar reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Beneficiar,
. . . . . . . . . .
Direcția generală de administrare fiscală și gestiune financiară
Director general,
. . . . . . . . . .
Direcția economică
Director,
. . . . . . . . . .
Direcția juridică și resurse umane
Director,
. . . . . . . . . .
Direcția generală proiecte
Director general,
. . . . . . . . . .
Direcția implementare proiecte
Director,
. . . . . . . . . .
Avizat
Consilier juridic,
. . . . . . . . . .
Referent de specialitate,
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele și paragrafele și se vor face corelările corespunzătoare.

ANEXA Nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă

Nr. de înregistrare la agenția teritorială pentru protecția mediului: . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM): . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Numele și prenumele solicitantului: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Seria și nr. actului de identitate: BI/CI . . . . . . . . . .

Cont nr. . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . .

CERERE DE DECONTARE

În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., vă rog să aprobați prezenta cerere de decontare, pentru

Suma totală aprobată conform contractului de finanțare nerambursabilă (în lei) Suma solicitată prin prezenta cerere de decontare Suma aprobată prin prezenta cerere de decontare
1 2 3

NOTĂ:

Coloanele nr. 1 și 2 se completează de către beneficiar, iar coloana nr. 3 se completează de către personalul AFM.

Atașez la prezenta cerere documentele justificative (Se va menționa dacă acestea sunt depuse în original sau în copie.):

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . .

6. . . . . . . . . . .

7. . . . . . . . . . .

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar că am verificat datele din prezenta cerere și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.

Numele și prenumele beneficiarului
Semnătura
Aprobat A.F.M.
Președinte,
. . . . . . . . . .
Directorul Direcției economice
. . . . . . . . . .
Control financiar preventiv
. . . . . . . . . .
Directorul Direcției implementare proiecte,
. . . . . . . . . .
Șeful Serviciului implementare,
. . . . . . . . . .
Referent de specialitate
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la contractul de finanțare nerambursabilă

LISTA
documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către AFM și care însoțesc cererea de decontare

a) cererea de decontare, conform anexei nr. 1 la contractul de finanțare nerambursabilă, completată integral prin tehnoredactare computerizată și semnată de către beneficiar;

b) contractul de execuție, în original;

c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta și în original, în vederea certificării conformității de către personalul agenției județene pentru protecția mediului responsabil cu derularea programului);

d) documente privind achitarea integrală a facturilor fiscale prezentate (În cazul achitării prin ordin de plată este necesară prezentarea extrasului de cont bancar cu viza instituției financiar-bancare.);

e) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în original;

f) extras de cont bancar, cu viza instituției financiar-bancare, în original.

;
se încarcă...