Guvernul României

Ordonanța nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză

Modificări (7), Puneri în aplicare (2), Referințe (5)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 699 din 19 octombrie 2009.

În vigoare de la 12 februarie 2007
Republicare (r1) aplicabilă de la 19 octombrie 2009 până la 02 iulie 2019, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 03 iulie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale și principalele atribuții

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Comisia Națională de Prognoză se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, având rolul de a elabora studii și prognoze pe termen scurt, mediu și lung privind evoluția economiei românești în ansamblu, pe sectoare și în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum și de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordanță cu Programul de guvernare. Modificări (2)

(2) Activitatea Comisiei Naționale de Prognoză este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice**). Modificări (1)

(3) Comisia Națională de Prognoză are sediul în municipiul București, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, sectorul 1.

**) Potrivit art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei și Finanțelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008, Comisia Națională de Prognoză este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Ministerul Economiei și Finanțelor a devenit ulterior Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009.

Art. 2. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Națională de Prognoză îndeplinește următoarele funcții: Modificări (1)

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică și socială pe termen scurt, mediu și lung, a prognozelor și studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial și regional; Modificări (1)

b) de armonizare a metodelor și tehnicilor de previziune, precum și a cadrului legislativ din domeniul său de activitate, cu reglementările și recomandările Uniunii Europene;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea și gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Activitatea Comisiei Naționale de Prognoză se întemeiază pe principiile obiectivității, confidențialității, transparenței, responsabilității și deontologiei profesionale. Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Comisia Națională de Prognoză are următoarele atribuții principale: Modificări (1)

a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu și lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naționale, sectoriale și regionale, precum și pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială;

b) participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia și propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;

c) realizează analize și previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanță cu cerințele Ministerului Finanțelor Publice;

d) coordonează sau participă la elaborarea de strategii și programe de dezvoltare naționale, sectoriale sau regionale; Modificări (1)

e) participă la elaborarea și actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de țară membră, precum Programul de convergență, Programul național de reforme;

f) participă la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice;

g) evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra creșterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naționale și regionale de dezvoltare;

h) participă la evaluările ex-ante și ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice și sociale la nivel macroeconomic și sectorial;

i) gestionează și implementează proiecte de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacității de formulare a politicilor economice, precum și în vederea perfecționării activității de previziune; Modificări (1)

j) elaborează și utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea și asigurarea coerenței prognozelor și scenariilor de dezvoltare;

k) analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare și bugetare asupra economiei reale;

l) efectuează studii și analize privind perspectivele economiei mondiale, evidențiind principalele tendințe și posibilele lor efecte asupra economiei românești;

m) analizează periodic situația economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidențierii unor riscuri sau disfuncții în evoluția unor sectoare ori activități economice;

n) realizează estimări asupra evoluției economice pe termen scurt și avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale;

o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul forței de muncă; întocmește studii și analize privind unele activități cu profil social și de protecție socială;

p) efectuează previziuni pe termen scurt, mediu și lung privind activitatea de comerț exterior și balanța de plăți externe; evaluează impactul fondurilor structurale și al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;

q) analizează și prognozează evoluția și efectele procesului inflaționist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;

r) efectuează analize și proiecții privind evoluția principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comerț, comunicații;

s) elaborează analize și prognoze economice privind evoluția în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;

t) efectuează analize privind impactul asupra creșterii economice a programelor locale de dezvoltare și a măsurilor propuse prin Cadrul strategic național de referință și Programul operațional regional "Dezvoltare regională";

u) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea și difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocațiile bugetare aprobate Comisiei Naționale de Prognoză;

v) răspunde solicitărilor autorităților și instituțiilor publice, precum și ale persoanelor fizice și juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni și pe alte domenii și subsectoare, la cerere;

w) asigură, în condițiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;

x) elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naționale de Prognoză, precum și programele de investiții anuale; Modificări (1)

y) organizează controlul financiar preventiv și monitorizează execuția bugetară.

(2) Comisia Națională de Prognoză îndeplinește și alte atribuții prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul său de activitate. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Națională de Prognoză colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, Banca Națională a României, cu institutele de cercetare și cu autoritățile administrației publice locale. Modificări (1)

(2) Comisia Națională de Prognoză este abilitată să solicite informații privind evoluția activității economico-financiare și sociale de la ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Națională a României, operatori economici, precum și de la autoritățile administrației publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentării studiilor și prognozelor, în condițiile prevăzute de lege. Modificări (1)

(3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informații este intens, Comisia Națională de Prognoză poate încheia convenții de colaborare. Modificări (1)

(4) Pentru realizarea de studii, analize și prognoze macroeconomice de interes general, Comisia Națională de Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanțate din bugetul propriu, ale căror rezultate nu sunt destinate în mod exclusiv propriului beneficiu. Modificări (2)

(5) Atribuirea în condițiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Națională de Prognoză și aprobate prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Comisia Națională de Prognoză poate efectua cercetări, analize și previziuni, la cerere, și pe alte domenii și subsectoare sau despre alți indicatori economico-sociali decât aceia care fac obiectul activității sale curente.

(2) Lucrările din categoria celor prevăzute la alin. (1), efectuate la cererea persoanelor juridice private, se prestează contra cost.

(3) Prețurile și tarifele pentru lucrările solicitate de persoanele juridice private se stabilesc prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză, cu avizul ordonatorului principal de credite.

(4) Veniturile obținute se varsă integral la bugetul de stat.

CAPITOLUL II Conducerea Comisiei Naționale de Prognoză Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Comisia Națională de Prognoză este condusă de un președinte, a cărui funcție este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcția de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Modificări (1)

(2) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni.

(3) Președintele îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator de credite.

(4) Președintele numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naționale de Prognoză. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Președintele reprezintă Comisia Națională de Prognoză în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate. Modificări (1)

(2) Prin ordin al președintelui, unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii, și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Naționale de Prognoză. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (2)

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, președintele este ajutat de Consiliul de Coordonare a Activității de Previziune, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.

(2) Consiliul de Coordonare a Activității de Previziune are ca atribuție principală dezbaterea proiectelor și prognozelor macroeconomice pentru creșterea caracterului obiectiv, transparent și științific al acestora. De asemenea, Consiliul de Coordonare a Activității de Previziune sprijină Comisia Națională de Prognoză în demersurile sale de perfecționare a metodelor și tehnicilor de analiză și prognoză și de asigurare a compatibilității acestora cu cerințele Uniunii Europene.

(3) Din componența Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune fac parte reprezentanți de prestigiu ai mediului academic și ai societății civile, cu preocupări în domeniul analizei și previziunii macroeconomice.

(4) Consiliul de Coordonare a Activității de Previziune este format din 7 membri, inclusiv președintele Comisiei Naționale de Prognoză, care este și președintele acestuia. Modificări (1)

(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui Comisiei Naționale de Prognoză, cu avizul secretarului general al Guvernului. Modificări (1)

(6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune beneficiază de o indemnizație trimestrială de participare la ședință egală cu 25% din indemnizația lunară a președintelui Comisiei Naționale de Prognoză. Modificări (2)

(7) Consiliul de Coordonare a Activității de Previziune se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

Art. 9. -

(1) Secretarul general al Comisiei Naționale de Prognoză este înalt funcționar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condițiile legii, și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Secretarul general coordonează activitățile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naționale de Prognoză, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță, îndeplinind și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a instituției ori încredințate de președinte. Modificări (2)

CAPITOLUL III Organizarea Comisiei Naționale de Prognoză Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a Comisiei Naționale de Prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză, servicii, birouri și compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii. Modificări (1)

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naționale de Prognoză este de 126, exclusiv demnitarul. Modificări (2), Referințe (1)

Art. 11. -

(1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naționale de Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui. Modificări (1)

(2) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză. Modificări (1)

(3) Atribuțiile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.

Art. 12. -

(1) Pentru activitatea de analiză și prognoză în profil teritorial, Comisia Națională de Prognoză poate constitui compartimente și birouri în județele în care își au sediul agențiile pentru dezvoltare regională, denumite în continuare compartimente regionale de prognoză. Modificări (1)

(2) Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Direcția analize și prognoze regionale, prevăzută în anexă. Modificări (1)

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile prevăzute de lege, spațiile corespunzătoare necesare pentru desfășurarea activității compartimentelor regionale de prognoză.

(4) Comisia Națională de Prognoză asigură, la cerere, suportul informațional și metodologic necesar, precum și pregătirea profesională a specialiștilor autorităților administrației publice locale cu atribuții în domeniul analizei și prognozei economice. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Personalul Comisiei Naționale de Prognoză se compune din funcționari publici și personal contractual. Modificări (1)

(2) Personalul din cadrul Comisiei Naționale de Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice și în limita numărului de posturi prevăzute. Modificări (1)

(3) Drepturile salariale și drepturile specifice ale personalului Comisiei Naționale de Prognoză sunt identice cu cele stabilite, potrivit dispozițiilor legale, pentru personalul instituției în subordinea căreia se află și al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 14. -

Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naționale de Prognoză și consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii. Modificări (1)

Art. 15. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.

Art. 16. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Structura organizatorică a Comisiei Naționale de Prognoză

                               Numărul maxim de posturi = 126, exclusiv demnitarul
 
┌───────────────────────┐           ┌──────────────────┐
│Consiliul de Coordonare│           │  PREȘEDINTE  │
│  a Activității de  ├─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┼──────────────────┤
│   Previziune    │           │Cabinet Președinte│
└───────────────────────┘           └────────┬─────────┘
                            │
     ┌────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┐
  ┌──────┴──────┐                   │                  ┌────────┴───────┐
  │  Audit  │                   │                  │Secretar general│
  └─────────────┘                   │                  └────────┬───────┘
                            │                ┌────────────┴───────────┐
                      ┌──────────┴─────────────┐         │ Direcția economică,  │
                  ┌────────┴────────┐  ┌───────────┴──────────┐   │administrativă, juridică│
                  │Direcția generală│  │ Direcția generală de │   │ și resurse umane   │
                  │ de analize și │  │ analize și prognoze │   └────────────────────────┘
                  │prognoze globale │  │financiare, sectoriale│
                  └────────┬────────┘  │   și regionale   │
                      │      └───────────┬──────────┘
         ┌────────────────────┐  │            │  ┌──────────────────────────┐
         │   Direcția   │  │            ├────┤  Direcția analize și  │
         │Conturi Naționale și├────┤            │  │  prognoze financiare  │
         │  forță de muncă  │  │            │  └──────────────────────────┘
         └────────────────────┘  │            │  ┌──────────────────────────┐
         ┌────────────────────┐  │            ├────┤Direcția analize de impact│
         │Direcția de modelare├────┘            │  │ și prognoze sectoriale │
         │   și sinteză   │               │  └──────────────────────────┘
         └────────────────────┘               │  ┌──────────────────────────┐
                                   └────┤  Direcția analize și  │
                                     │  prognoze regionale  │
                                     └──────────────────────────┘

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...