Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 și 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul A "Situații financiare trimestriale", după punctul 12 se introduc două noi puncte, punctele 13 și 14, cu următorul cuprins:

"

13. În aplicarea prevederilor capitolului «Alte anexe la situațiile financiare: politici contabile și note explicative» din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice ~nr. 616/2006~, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informații despre «politicile contabile» adoptate de instituția publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:

- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);

- principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituție;

- metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție;

- dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;

- metoda de amortizare a activelor fixe;

- politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;

- evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută;

- înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar;

- alte informații relevante.

Deoarece informațiile din bilanțul instituțiilor publice stau la baza unor raportări ale Băncii Naționale a României și Institutului Național de Statistică către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT), în afara notelor explicative prevăzute în Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite întocmesc, separat, următoarele note explicative:

- o notă explicativă pentru creșterile semnificative ale sumelor raportate în bilanț la indicatorii: «Creanțe comerciale și avansuri» cod rând 22, «Avansuri acordate» cod rând 22.1, «Datorii comerciale și avansuri» cod rând 61, «Avansuri primite» cod rând 61.1, «Datoriile instituțiilor publice către bugete» cod rând 63, «Contribuții sociale» cod rând 63.1, «Salariile angajaților» cod rând 72, «Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)» cod rând 73, «Pensii, indemnizații de șomaj, burse» cod rând 73.1.

La completarea indicatorilor: «Creanțe comerciale și avansuri» cod rând 22, «Datorii comerciale și avansuri» cod rând 61 din bilanț, din soldurile conturilor 461 «Debitori» și 462 «Creditori» se vor raporta numai sumele reprezentând creanțe și datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii;

- o notă explicativă referitoare la plățile restante raportate în anexa nr. 30 «Plăți restante», în care se vor explica cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la finele perioadei.

Plățile restante sunt acele sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură.

La întocmirea anexei nr. 30 «Plăți restante» se vor avea în vedere următoarele:

- la raportările ce se vor întocmi la data de 30 septembrie și 31 decembrie 2009 se vor păstra soldurile inițiale raportate la 30 iunie 2009. În cazuri deosebite, cum ar fi reorganizarea instituției, identificarea unor erori majore, se va consulta Ministerul Finanțelor Publice asupra modalităților de corecție potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

- pentru plățile restante către furnizori și creditori din operațiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405, 462 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operațiuni decât cele comerciale);

- pentru plățile restante față de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446, 4481 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative;

- pentru plățile restante față de salariați și alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429, 438 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative (drepturile ultimei luni din perioada de raportare și contribuțiile aferente acestora cu termen de plată în luna următoare nu reprezintă plăți restante);

- pentru plățile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadență și dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197, 5198 numai acele sume care au depășit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut;

- pentru plățile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depășit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.

14. La depunerea situațiilor financiare pentru trimestrul III 2009, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale au obligația să prezinte lista instituțiilor subordonate cu precizarea surselor de finanțare ale acestora."

2. Capitolul B "Raportări financiare lunare" se modifică și se completează după cum urmează:

a) După punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21, 22 și 23, cu următorul cuprins:

"

21. Unitățile administrativ-teritoriale raportează lunar execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a activităților finanțate integral din venituri proprii, în formularele:

- anexa nr. 8 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri»;

- anexa nr. 9 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri»;

- anexa nr. 10 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli»;

- anexa nr. 11 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli»;

- anexa nr. 7 «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli».

La raportările lunare, în formularele «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri» (anexa nr. 8) și «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Venituri» (anexa nr. 9) se completează numai coloana 1 «Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare», coloana 2 «Prevederi bugetare trimestriale cumulate» și coloana 6 «Încasări realizate», iar în formularele «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli» (anexa nr. 10), «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - Cheltuieli» (anexa nr. 11) și «Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli» (anexa nr. 7) se completează numai coloana 1 «Credite de angajament», coloana 2 «Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare», coloana 3 «Credite bugetare trimestriale cumulate» și coloana 6 «Plăți efectuate».

22. Începând cu luna octombrie 2009, toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și modul de finanțare a cheltuielilor, vor întocmi lunar anexa nr. 30 «Plăți restante», care va fi însoțită de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din prezentele norme metodologice.

23. Începând cu luna octombrie 2009, toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și modul de finanțare a cheltuielilor, vor raporta lunar următorii indicatori din bilanț: «Creanțe comerciale și avansuri» cod rând 22, «Avansuri acordate» cod rând 22.1, «Datorii comerciale și avansuri» cod rând 61, «Avansuri primite» cod rând 61.1, «Contribuții sociale» cod rând 63.1, «Salariile angajaților» cod rând 72, «Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)» cod rând 73, «Pensii, indemnizații de șomaj, burse» cod rând 73.1."

b) Punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. Termenul de depunere la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice a raportărilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1, 2 și 21 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. B pct. 22 și 23 este data de 20 a lunii următoare celei de raportare."

c) La punctul 4, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, care au obligația întocmirii raportărilor financiare lunare, vor transmite aceste raportări în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare scanată și semnată de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție."

d) După punctul 4, se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

"

5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, care raportează lunar execuția bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, vor urmări concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore, se vor comunica cauzele acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate."

Art. II. -

Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 22 octombrie 2009.

Nr. 2.941.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...