Guvernul României

Hotărârea nr. 654/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexele nr. 1-4 și 6 la Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 1 iunie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Matematică și științe ale naturii, cod 10, la ramura de știință (RSI) Chimie și inginerie chimică, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Chimie, cod 10, la domeniul de licență (DL) Chimie, cod 30, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licență Chimie farmaceutică, cod 60, cu următorul cuprins:

10 Matematică și științe ale naturii 30 Chimie și inginerie chimică 10 Chimie 30 Chimie 10 Chimie 180
20 Biochimie tehnologică 180
30 Radiochimie 180
40 Chimie informatică 180
50 Chimie medicală % 180
60 Chimie farmaceutică % 180

2. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Științe inginerești, cod 20, la ramura de știință (RSI) Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, cod 20, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, cod 10, la domeniul de licență (DL) Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, cod 100, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licență "Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație", cod 80, cu următorul cuprins:

20 Științe inginerești 20 Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 10 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale ^) 100 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale ^) 10 Electronică aplicată 240
20 Tehnologii și sisteme de telecomunicații 240
30 Rețele și software de telecomunicații 240
40 Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii 240
50 Telecomenzi și electronică în transporturi 240
60 Echipamente și sisteme electronice militare 240
70 Comunicații pentru apărare și securitate^) 240
80 Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație % 240

3. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Științe sociale, cod 40, la ramura de știință (RSI) Științe ale comunicării, cod 30, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Științe ale comunicării, cod 10, la domeniul de licență (DL) Științe ale comunicării, cod 60, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licență "Media digitală", cod 60, cu următorul cuprins:

40 Științe sociale 30 Științe ale comunicării 10 Științe ale comunicării 60 Științe ale comunicării 10 Jurnalism 180
20 Comunicare și relații publice 180
30 Publicitate 180
40 Științe ale informării și documentării 180
50 ^)
60 Media digitală % 180

4. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Științe sociale, cod 40, la ramura de știință (RSI) Științe militare, informații și ordine publică, cod 60, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Științe militare, cod 30, la domeniul de licență (DL) Științe militare, informații și ordine publică, cod 10, se introduc specializările/programele de studii universitare de licență "Managementul sistemelor de supraveghere aeriană", cod 180, și Leadership militar, cod 190, cu următorul cuprins:

40 Științe sociale 60 Științe militare, informații și ordine publică 30 Științe militare 10 Științe militare, informații și ordine publică 10 Conducere interarme - forțe terestre 180
20 Conducere interarme - forțe navale 180
30 Conducere interarme - forțe aeriene 180
40 Logistică^) 180
50 Managementul organizației 180
80 Management economico-financiar 180
100 Conducere militară 180
140 Managementul traficului aerian 180
150 Management în aviație 180
160 Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene 180
170 Managementul sistemelor de comunicații militare %) 180
180 Managementul sistemelor de supraveghere aeriană % 180
190 Leadership militar % 180

5. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Științe sociale, cod 40, la ramura de știință (RSI) Psihologie și științe comportamentale, cod 80, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Științe ale educației, cod 10, la domeniul de licență (DL) Științe ale educației, cod 70, se introduce specializarea/programul de studii universitare de licență "Pedagogie socială", cod 40, cu următorul cuprins:

40 Științe sociale 80 Psihologie și științe comportamentale 10 Științe ale educației 70 Științe ale educației 10 Pedagogie 180
20 Psihopedagogie specială 180
30 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 180
40 Pedagogie socială % 180

6. La anexa nr. 1, domeniul fundamental (DFI) Științe umaniste și arte, cod 50, la ramura de știință (RSI) Arte, cod 70, la domeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) Muzică, cod 10, la domeniul de licență (DL) Muzică, cod 30, se modifică denumirea specializării/programului de studii universitare de licență "Pedagogie muzicală" în "Muzică", păstrându-se cod 10, cu următorul cuprins:

50 Științe umaniste și arte 70 Arte*13) 10 Muzică 30 Muzică 10 Muzică^) 180
20 Muzică religioasă 180
30 Muzicologie 240
40 Interpretare muzicală - canto 240
50 Interpretare muzicală - instrumente 240
60 Compoziție muzicală 240
70 Dirijat 240
80 Artele spectacolului muzical 240

7. La anexa nr. 2, punctul 1 "UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI", numărul curent 2 "Facultatea de Energetică", numărul curent 4 "Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației", numărul curent 6 "Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice", numărul curent 7 "Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice", numărul curent 9 "Facultatea de Inginerie Aerospațială", numărul curent 10 "Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor", numărul curent 13 "Facultatea de Științe Aplicate" și numărul curent 15 "Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Energetică Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 75
Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare A IF 240 50
Hidroenergetică A IF 240 90
Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65
Managementul energiei A IF 240 90
Termoenergetică A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
Științe inginerești aplicate Informatică industrială A IF 240 60
4 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației A IF 240 120
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 150
Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii A IF 240 150
Rețele și software de telecomunicații A IF 240 150
Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 150
Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 60
6 Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice Inginerie industrială Ingineria securității în industrie AP IF 240 60
Ingineria sudării A IF 240 60
Ingineria și managementul calității A IF 240 90
Logistică industrială AP IF 240 50
Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 35
Nanotehnologii și sisteme neconvenționale A IF 240 50
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 200
Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering) AP IF 240 100
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 125
Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 60
7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile A IF 240 60
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 95
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 90
Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 115
9 Facultatea de Inginerie Aerospațială Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 50
Echipamente și instalații de aviație A IF 240 60
Inginerie și management aeronautic A IF 240 50
Navigație aeriană (în limba engleză - Air navigation) A IF 240 60
Sisteme de propulsie A IF 240 40
Design aeronautic AP IF 240 50
10 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice A IF 240 60
Ingineria procesării materialelor A IF 240 60
Știința materialelor A IF 240 60
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 50
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 60
13 Facultatea de Științe Aplicate Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 50
Matematică și informatică aplicată în inginerie A IF 240 90
15 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor A IF 240 150
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 75
Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 40

8. La anexa nr. 2, punctul 4 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI", numărul curent 3 "Facultatea de Zootehnie" și numărul curent 4 "Facultatea de Medicină Veterinară" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
3 Facultatea de Zootehnie Zootehnie Zootehnie A IF 240 90
Piscicultură și acvacultură A IF 240 50
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
Protecția consumatorului și a mediului AP IF 240 60
Silvicultură Cinegetică A IF 240 50
4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară*1) A IF 360 300
Medicină veterinară (în limba engleză)*1) AP IF 360 30
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 120

9. La anexa nr. 2, punctul 5 "UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI", numărul curent 3 "Facultatea de Chimie" și numărul curent 10 "Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
3 Facultatea de Chimie Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 35
Chimie A IF 180 155
Chimie medicală AP IF 180 35
Chimie farmaceutică AP IF 180 35
Știința mediului Chimia mediului A IF 180 75
10 Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 120
Comunicare și relații publice A ID 180 75
Jurnalism A IF 180 130
Jurnalism A ID 180 50
Publicitate A IF 180 75
Publicitate AP ID 180 50

10. La anexa nr. 2, punctul 7 "ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI", numărul curent 9 "Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
9 Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 550
Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) AP IF 180 125
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 150

11. La anexa nr. 2, punctul 8 "UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Interpretare Muzicală" și numărul curent 2 "Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 25
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 90
2 Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Muzică Compoziție muzicală A IF 240 35
Dirijat A IF 240 10
Muzică religioasă A IF 180 12
Muzicologie A IF 240 10
Muzică A IF 180 50

12. La anexa nr. 2, punctul 12 "ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI", numărul curent 4 "Facultatea de Management" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
4 Facultatea de Management Management Management A IF 180 100
Management (în limba engleză) AP IF 180 25

13. La anexa nr. 2, punctul 14 "UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD" numărul curent 4 "Facultatea de Științe Economice" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
4 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 100
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
Management Management A IF 180 100
Marketing Marketing AP IF 180 75

14. La anexa nr. 2, punctul 16 "UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAȘOV", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie Mecanică", numărul curent 3 "Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor", numărul curent 11 "Facultatea de Psihologie și Științele Educației", numărul curent 12 "Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane" și numărul curent 13 "Facultatea de Muzică" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Inginerie Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 150
Autovehicule rutiere A IFR 240 125
Autovehicule rutiere (în limba engleză) A IF 240 60
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 90
Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 60
Inginerie mecanică AP IFR 240 60
Inginerie mecanică (în limba engleză) AP IF 240 30
Sisteme și echipamente termice AP IF 240 30
3 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Informatică aplicată în ingineria materialelor A IF 240 50
Știința materialelor A IF 240 50
Ingineria biomaterialelor AP IF 240 60
Inginerie industrială Ingineria securității în industrie A IF 240 60
Ingineria sudării A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
11 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 100
Psihologie A ID 180 60
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 75
Pedagogie A IF 180 50
Psihopedagogie specială AP IF 180 60
12 Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 80
Educație fizică și sportivă A IFR 180 30
Sport și performanță motrică A IF 180 50
Sport și performanță motrică A IFR 180 60
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 75
13 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală - canto AP IF 240 10
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 25
Muzică A IF 180 20

15. La anexa nr. 2, punctul 17 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 6 "Facultatea de Inginerie Electrică" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 30
Electrotehnică A IF 240 60
Instrumentație și achiziții de date A IF 240 60
Inginerie energetică Managementul energiei A IF 240 75
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 60
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 75
Inginerie medicală (la Bistrița) AP IF 240 50

16. La anexa nr. 2, punctul 18 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ- NAPOCA", numărul curent 4 "Facultatea de Medicină Veterinară" și numărul curent 5 "Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară*1) A IF 360 235
Medicină veterinară (în limba engleză)*1) A IF 360 45
Medicină veterinară (în limba franceză)*1) AP IF 360 45
5 Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 90
Ingineria produselor alimentare A IF 240 90
Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
Tehnologia prelucrării produselor agricole A ID 240 50

17. La anexa nr. 2, punctul 19 "UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Matematică și Informatică", numărul curent 3 "Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică", numărul curent 11 "Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației", numărul curent 12 "Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor", numărul curent 15 "Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării" și numărul curent 18 "Facultatea de Teologie Greco-Catolică" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Matematică și Informatică Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației AP IF 240 30
Informatică Informatică A IF 180 200
Informatică (în limba engleză) A IF 180 200
Informatică (în limba maghiară) A IF 180 125
Informatică (în limba germană) AP IF 180 75
Matematică Matematică A IF 180 100
Matematică (în limba maghiară) A IF 180 25
Matematică informatică A IF 180 200
Matematică informatică (în limba maghiară) AP IF 180 50
Matematică informatică (în limba engleză) AP IF 180 100
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie Chimie A IF 180 60
Chimie (în limba maghiară) AP IF 180 45
Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 40
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în limba maghiară) A IF 240 25
Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 45
Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului A IF 240 45
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 45
Inginerie biochimică A IF 240 40
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale A IF 240 45
11 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie A IF 180 350
Psihologie A ID 180 200
Psihologie (în limba maghiară) A IF 180 80
Psihologie (în limba maghiară) A ID 180 100
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 100
Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 125
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) AP ID 180 75
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) A IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureș) AP IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) A IF 180 25
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud) A IF 180 80
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud) A ID 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu Marmației) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu Marmației) A ID 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș) A IF 180 80
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș) A ID 180 75
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Vatra Dornei) AP IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană, la Sibiu) A IF 180 25
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) A ID 180 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) A IF 180 30
Pedagogie A IF 180 50
Psihopedagogie specială A IF 180 75
Psihopedagogie specială A ID 180 50
Psihopedagogie specială (în limba maghiară) A IF 180 65
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 150
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 75
Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AP IF 180 60
Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 30
Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50
Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50
Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 50
Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 50
Administrarea afacerilor (în limba germană) AP IF 180 100
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 150
Informatică economică A ID 180 125
Informatică economică (în limba maghiară) AP IF 180 50
Statistică și previziune economică A IF 180 60
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 250
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100
Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) AP IF 180 25
Contabilitate și informatică de gestiune (în limba franceză) AP IF 180 30
Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației) A IF 180 50
Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației) A ID 180 30
Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 75
Economie generală A IF 180 90
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 150
Economie și afaceri internaționale A ID 180 50
Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) AP IF 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 240
Finanțe și bănci A ID 180 100
Finanțe și bănci (în limba engleză) A IF 180 50
Finanțe și bănci (în limba maghiară) A IF 180 75
Management Management A IF 180 150
Management A ID 180 100
Management (în limba engleză) A IF 180 50
Management (în limba maghiară) A IF 180 75
Management (în limba maghiară) A ID 180 50
Marketing Marketing A IF 180 150
Marketing A ID 180 100
Marketing (în limba maghiară) A IF 180 50
Marketing (la Sfântu Gheorghe) AP IF 180 25
15 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Științe administrative Administrație publică A IF 180 250
Administrație publică A ID 180 100
Administrație publică (în limba maghiară, la Satu Mare) A IF 180 50
Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 70
Administrație publică (la Bistrița) A IF 180 100
Administrație publică (la Bistrița) A ID 180 50
Administrație publică (la Satu Mare) A IF 180 50
Administrație publică (la Satu Mare) A ID 180 30
Administrație publică (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 100
Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) (în limba engleză) AP IF 180 50
Leadership în sectorul public (în limba engleză) AP IF 180 50
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 150
Comunicare și relații publice A ID 180 75
Comunicare și relații publice (în limba germană) A IF 180 50
Comunicare și relații publice (în limba maghiară) A IF 180 60
Jurnalism A IF 180 200
Jurnalism A ID 180 50
Jurnalism (în limba engleză) A IF 180 50
Jurnalism (în limba germană) A IF 180 30
Jurnalism (în limba maghiară) A IF 180 25
Publicitate A IF 180 100
Media digitală AP IF 180 70
Științe politice Științe politice A IF 180 100
Științe politice A ID 180 50
Științe politice (în limba maghiară) A IF 180 25
Științe politice (în limba engleză) A IF 180 40
18 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Teologie Teologie greco-catolică asistență socială A IF 180 30
Teologie greco-catolică didactică A IF 180 30
Teologie greco-catolică pastorală A IF 240 30
Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) A IF 240 30
Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) A IF 240 50

18. La anexa nr. 2, punctul 20 "UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE «IULIU HAȚIEGANU» DIN CLUJ- NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Medicină" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 100
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 75
Laborator clinic A IF 180 30
Medicină*1) A IF 360 550
Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 200
Medicină (în limba franceză)*1) A IF 360 180
Moașe*1) A IF 240 25
Radiologie și imagistică A IF 180 30

19. La anexa nr. 2, punctul 21 "ACADEMIA DE MUZICĂ «GHEORGHE DIMA» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 2 "Facultatea Teoretică" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea Teoretică Muzică Compoziție muzicală A IF 240 6
Dirijat A IF 240 11
Muzicologie A IF 240 12
Muzică A IF 180 50
Muzică (în limba engleză) AP IF 180 30
Muzică A ID 180 50
Muzică (la Piatra-Neamț) A IF 180 15

20. La anexa nr. 2, punctul 23 "UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANȚA", numărul curent 1 "Facultatea de Litere", numărul curent 2 "Facultatea de Teologie", numărul curent 5 "Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole", numărul curent 7 "Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie", numărul curent 8 "Facultatea de Matematică și Informatică", numărul curent 9 "Facultatea de Științe Economice", numărul curent 10 "Facultatea de Medicină", numărul curent 12 "Facultatea de Farmacie", numărul curent 14 "Facultatea de Construcții", numărul curent 15 "Facultatea de Arte" și numărul curent 16 "Facultatea de Psihologie și Științele Educației" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză AP IF 180 25
Limba și literatura franceză - O limbă și literatură modernă (italiană) A IF 180 30
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (italiană/franceză) AP IF 180 60
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană, turcă, portugheză) AP IF 180 60
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) A IFR 180 75
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, germană, franceză, italiană, turcă) A IF 180 90
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) A IF 180 50
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 75
2 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 40
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 80
Muzică Muzică religioasă AP IF 180 40
5 Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Agronomie Agricultură A IF 240 40
Agricultură A IFR 240 50
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură AP IF 240 60
Biologie Biologie A IF 180 50
Geografie Geografia turismului AP IF 180 130
Geografie A IF 180 50
Horticultură Horticultură A IF 240 40
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 75
7 Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Chimie Chimie A IF 180 50
Inginerie chimică Chimie alimentară și tehnologii biochimice AP IF 240 30
Prelucrarea petrolului și petrochimie A IF 240 60
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 30
8 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 150
Informatică (în limba engleză) AP IF 180 60
Matematică Matematică A IF 180 80
Matematică informatică A IF 180 75
9 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 90
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 50
Economia firmei AP IF 180 100
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 90
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 200
Afaceri internaționale A ID 180 75
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 200
Finanțe și bănci A ID 180 75
Management Management A IF 180 100
Marketing Marketing A IF 180 100
10 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 30
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 70
Medicină*1) A IF 360 225
Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 125
12 Facultatea de Farmacie Sănătate Asistență de farmacie A IF 180 50
Farmacie*1) A IF 300 125
14 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 30
Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 75
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 40
Inginerie și management Inginerie economică în construcții A IF 240 60
15 Facultatea de Arte Arte vizuale Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 25
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 6
Muzică A IF 180 15
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 15
Artele spectacolului (coregrafie) AP IF 180 6
16 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Asistență socială Asistență socială A IF 180 60
Psihologie Psihologie A IF 180 60
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 80
Psihopedagogie specială A IF 180 60

21. La anexa nr. 2, punctul 25 "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 2 "Facultatea de Educație Fizică și Sport", numărul curent 3 "Facultatea de Litere", numărul curent 4 "Facultatea de Teologie Ortodoxă", numărul curent 10 "Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică" și numărul curent 12 "Facultatea de Horticultură" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 150
Educație fizică și sportivă (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 150
Kinetoterapie și motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
3 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura latină A IF 180 10
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A IF 180 80
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A ID 180 75
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 40
Limba și literatura modernă A (engleză/ franceză) - Limba și literatura modernă B (franceză/engleză/germană/italiană/ spaniolă)/Limba și literatura latină A IF 180 190
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) A IF 180 90
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 8
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 8
Muzică A IF 180 15
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 90
Jurnalism A IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 10
4 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30
Arte plastice (pictură și sculptură) AP IF 180 30
Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100
10 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 90
Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 90
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 120
Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 60
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 60
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
Robotică A IF 240 45
12 Facultatea de Horticultură Biologie Biologie A IF 180 60
Horticultură Horticultură A IF 240 60
Peisagistică A IF 240 40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 60

22. La anexa nr. 2, punctul 27 "UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAȚI", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie", numărul curent 9 "Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie" și numărul curent 13 "Facultatea de Educație Fizică și Sport" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Inginerie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere AP IF 240 40
Inginerie industrială Ingineria sudării A IF 240 40
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 60
Ingineria securității în industrie AP IF 240 60
Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 30
Sisteme și echipamente termice A IF 240 35
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 50
Inginerie economică industrială A IFR 240 75
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
Ingineria materialelor Știința materialelor A IF 240 60
Informatică aplicată în ingineria materialelor AP IF 240 60
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
9 Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie Filosofie Filosofie A IF 180 35
Istorie Istorie A IF 180 70
Sociologie Sociologie A IF 180 50
Resurse umane AP IF 180 50
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene AP IF 180 50
Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30
13 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 130
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 40
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 100

23. La anexa nr. 2, punctul 28 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IAȘI", numărul curent 7 "Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
7 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 100
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 150
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 100
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60

24. La anexa nr. 2, punctul 30 "UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAȘI", numărul curent 5 "Facultatea de Educație Fizică și Sport" și numărul curent 13 "Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
5 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 100
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 50
13 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie A IF 180 230
Psihologie A ID 180 100
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP ID 180 60
Pedagogie A IF 180 125
Psihopedagogie specială A IF 180 70
Pedagogie socială AP IF 180 60

25. La anexa nr. 2, punctul 31 "UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE «GR. T. POPA» DIN IAȘI", numărul curent 1 "Facultatea de Medicină" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
"1 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 200
Medicină*1) A IF 360 550
Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 150
Medicină (în limba franceză)*1) A IF 360 150
Nutriție și dietetică A IF 180 50"

26. La anexa nr. 2, punctul 32 "UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IAȘI", numărul curent 1 "Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice" și numărul curent 3 "Facultatea de Arte Vizuale și Design" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
"1 Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice Muzică Compoziție muzicală A IF 240 8
Dirijat A IF 240 7
Interpretare muzicală - canto A IF 240 20
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 45
Muzică religioasă A IF 180 15
Muzicologie A IF 240 5
Muzică A IF 180 20
3 Facultatea de Arte Vizuale și Design Arte vizuale Artă murală A IF 180 40
Arte plastice (fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) A IF 180 30
Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 80
Conservare și restaurare A IF 180 30
Design A IF 180 75
Istoria și teoria artei A IF 180 30
Modă - design vestimentar A IF 180 40
Arte textile - design textil AP IF 180 14
Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 20"

27. La anexa nr. 2, punctul 33 "UNIVERSITATEA DIN ORADEA", numărul curent 1 "Facultatea de Arte", numărul curent 4 "Facultatea de Geografie, Turism și Sport", numărul curent 5 "Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației", numărul curent 8 "Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării", numărul curent 10 "Facultatea de Medicină și Farmacie", numărul curent 11 "Facultatea de Protecția Mediului", numărul curent 12 "Facultatea de Științe" și numărul curent 13 "Facultatea de Științe Economice" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Arte Arte vizuale Arte decorative A IF 180 20
Arte plastice (pictură) A IF 180 20
Arte plastice (sculptură) A IF 180 20
Conservare și restaurare A IF 180 15
Design A IF 180 20
Modă - design vestimentar AP IF 180 15
Arte plastice (Grafică) AP IF 180 20
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 12
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 15
Muzică A IF 180 20
4 Facultatea de Geografie, Turism și Sport Geografie Geografia turismului A IF 180 150
Geografia turismului (în limba engleză) AP IF 180 50
Geografie A IF 180 75
Planificare teritorială A IF 180 50
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 80
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
Sport și performanță motrică AP IF 180 50
Știința mediului Știința mediului AP IF 180 50
5 Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 75
Tehnologia informației A IF 240 35
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 30
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
Electromecanică (la Beiuș) A IF 240 30
Sisteme electrice A IF 240 50
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 60
Rețele și software de telecomunicații A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
8 Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării Istorie Istorie A IF 180 60
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 100
Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) A IF 180 100
Științe politice Studii de securitate AP IF 180 30
Științe politice A IF 180 75
Studii culturale Studii americane AP IF 180 50
Turism cultural AP IF 180 40
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 50
Comunicare și relații publice AP IF 180 75
10 Facultatea de Medicină și Farmacie Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 50
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 50
Farmacie*1) A IF 300 60
Medicină*1) A IF 360 140
Medicină dentară*1) A IF 360 85
Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 100
Radiologie și imagistică A IF 180 30
Tehnică Dentară A IF 180 35
11 Facultatea de Protecția Mediului Agronomie Agricultură A IF 240 50
Horticultură Horticultură A IF 240 50
Peisagistică A IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 75
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 75
Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 50
Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului A IF 240 35
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 90
Silvicultură Exploatări forestiere A IF 240 40
Silvicultură A IF 240 75
Zootehnie Zootehnie A IF 240 50
12 Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 80
Chimie Chimie A IF 180 40
Fizică Fizică A IF 180 40
Fizică medicală A IF 180 40
Fizică medicală (în limba engleză) AP IF 180 40
Informatică Informatică A IF 180 50
Matematică Matematică A IF 180 50
Matematică (în limba engleză) AP IF 180 30
Matematică informatică A IF 180 40
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 40
13 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 50
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 120
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 120
Afaceri internaționale (în limba engleză) AP IF 180 50
Afaceri internaționale A ID 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100
Finanțe și bănci A ID 180 50
Management Management A IF 180 100
Management A ID 180 50
Marketing Marketing A IF 180 75
Marketing A ID 180 50

28. La anexa nr. 2, punctul 34 "UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI", numărul curent 1 "Facultatea de Mine" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Mine Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Inginerie civilă Construcții miniere A IF 240 50
Inginerie industrială Ingineria și managementul calității A IF 240 30
Ingineria securității în industrie AP IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în construcții AP IF 240 30
Mine, petrol și gaze Inginerie minieră A IF 240 60
Topografie minieră A IF 240 45

29. La anexa nr. 2, punctul 35 "UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI", structura instituției se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică Biologie Biologie A IF 180 70
Chimie Chimie A IF 180 50
Horticultură Horticultură A IF 240 50
Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 60
Psihologie Terapie ocupațională AP IF 180 60
Sănătate Asistență medicală generală*1) A IF 240 45
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 110
Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 60
Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare AP IF 240 45
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 75
Sport și performanță motrică A IF 180 75
Informatică Informatică A IF 180 100
Informatică (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 180 30
Matematică Matematică A IF 180 30
2 Facultatea de Mecanică și Tehnologie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 90
Autovehicule rutiere (în limba franceză) AP IF 240 30
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 60
Inginerie economică industrială (în limba franceză) AP IF 240 30
3 Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 100
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 90
Inginerie electrică și calculatoare (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 240 60
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 60
Rețele și software de telecomunicații A IF 240 45
4 Facultatea de Științe Economice și Drept Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 75
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IFR 180 60
Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 125
Contabilitate și informatică de gestiune (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 180 50
Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 60
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
Finanțe și bănci A IFR 180 50
Management Management A IF 180 60
Management A IFR 180 60
Marketing Marketing A IF 180 75
Drept Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 60
Drept (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 240 50
Științe administrative Administrație publică A IF 180 75
5 Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie Științe administrative Asistență managerială și secretariat A IF 180 100
Asistență managerială și secretariat (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 180 30
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Alexandria) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Câmpulung) A IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Râmnicu Vâlcea) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Slatina) A IF 180 60
Asistență socială Asistență socială A IF 180 75
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 40
6 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100
Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză A IF 180 50
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea) A IF 180 50
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) A IF 180 100
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (franceză, spaniolă, germană) AP IF 180 75
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 50
Istorie Istorie A IF 180 30
Muzică Muzică A IF 180 25
Arte vizuale Artă sacră A IF 180 30
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (Actorie) AP IF 180 10
*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

30. La anexa nr. 2, punctul 38 "UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU", numărul curent 1 "Facultatea de Teologie", numărul curent 5 "Facultatea de Inginerie", numărul curent 8 "Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului" și numărul curent 9 "Facultatea de Științe Economice" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 35
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 200
Muzică Muzică religioasă AP IF 180 30
5 Facultatea de Inginerie Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 100
Tehnologia informației A IF 240 50
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 50
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 50
Inginerie industrială Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 60
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 140
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 50
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor (în limba engleză) AP IF 240 30
Inginerie industrială (în limba engleză) AP IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică industrială AP IF 240 50
Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 80
Inginerie economică în domeniul mecanic A ID 240 50
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
Mecatronică (în limba engleză) AP IF 240 50
Robotică AP IF 240 30
Mine, petrol și gaze Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor A IF 240 50
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor AP IFR 240 60
8 Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului Agronomie Montanologie A IF 240 50
Montanologie A ID 240 50
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 50
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 40
Ingineria produselor alimentare A IF 240 100
Ingineria produselor alimentare A ID 240 50
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 50
9 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 120
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 125
Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) AP IF 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100
Economie Economie generală A IF 180 50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 75
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 125
Finanțe și bănci A ID 180 125
Management Management A IF 180 75
Management A ID 180 100
Marketing Marketing A IF 180 50
Marketing AP ID 180 100

31. La anexa nr. 2, punctul 39 "UNIVERSITATEA «ȘTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA", numărul curent 8 se reorganizează în "Facultatea de Drept și Științe Administrative", numărul curent 9 "Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică", iar numărul curent 9 devine numărul curent 10 și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
8 Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept Drept A IF 240 75
Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
Administrație publică A ID 180 75
9 Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 100
Administrarea afacerilor A ID 180 60
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 60
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 100
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 75
Economie Economie generală și comunicare economică A IF 180 50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 75
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
Management Management A IF 180 100
Științe administrative Asistență managerială și secretariat A IF 180 50
Asistență managerială și secretariat A ID 180 60
10 Facultatea de Științe ale Educației Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 100

32. La anexa nr. 2, punctul 40 "UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIȘTE", numărul curent 6 "Facultatea de Științe și Arte" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
6 Facultatea de Științe și Arte Chimie Chimie A IF 180 40
Fizică Fizică A IF 180 40
Matematică Matematică informatică A IF 180 50
Muzică Muzică A IF 180 30

33. La anexa nr. 2, punctul 41 "UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUȘI» DIN TÂRGU JIU", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 50
Inginerie energetică Termoenergetică A IF 240 50
Managementul energiei A IF 240 50
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 75
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
Inginerie mecanică Ingineria designului de produs AP IF 240 30
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală AP IF 240 45

34. La anexa nr. 2, punctul 43 "UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TÂRGU MUREȘ", numărul curent 1 "Facultatea de Medicină" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Medicină Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
Sănătate Medicină**)*1) A IF 360 270
Medicină (în limba maghiară)*1) A IF 360 200
Medicină (în limba engleză)*1) A IF 360 150
Asistență medicală generală*1) A IF 240 140
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 50
Nutriție și dietetică A IF 180 50
**) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.
*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

35. La anexa nr. 2, punctul 44 "UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ", numărul curent 1 "Facultatea de Arte în Limba Română" și numărul curent 2 "Facultatea de Arte în Limba Maghiară" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Arte în Limba Română Muzică Muzică A IF 180 12
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (coregrafie)**) AP IF 180 12
Artele spectacolului (păpuși - marionete) A IF 180 12
Teatrologie (Jurnalism teatral) A IF 180 12
Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12
Artele spectacolului (regie) **) A IF 180 7
Arte vizuale Scenografie și eveniment artistic**) A IF 180 12
Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media) AP IF 180 12
2 Facultatea de Arte în Limba Maghiară Muzică Muzică (în limba maghiară) A IF 180 13
Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, în limba maghiară) A IF 180 12
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (coregrafie în limba maghiară)**) AP IF 180 12
Artele spectacolului (Păpuși - marionete, în limba maghiară) A IF 180 12
Teatrologie (Jurnalism teatral, în limba maghiară) A IF 180 12
Artele spectacolului (actorie în limba maghiară) A IF 180 12
Artele spectacolului (regie în limba maghiară) **) A IF 180 10
Arte vizuale Scenografie și eveniment artistic (în limba maghiară) **) A IF 180 12

36. La anexa nr. 2, punctul 45 "UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA", numărul curent 3 "Facultatea de Construcții", numărul curent 4 "Facultatea de Arhitectură și Urbanism" și numărul curent 7 "Facultatea de Management în Producție și Transporturi" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
3 Facultatea de Construcții Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 70
Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 145
Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 30
Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 200
Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 60
Inginerie civilă (în limba germană) A IF 240 50
Inginerie sanitară și protecția mediului A IF 240 50
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 40
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
4 Facultatea de Arhitectură și Urbanism Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 90
Mobilier și amenajări interioare A IF 180 40
7 Facultatea de Management în Producție și Transporturi Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 30
Inginerie economică în construcții A IF 240 50
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 60
Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 40
Științe administrative Administrație publică A IF 180 40

37. La anexa nr. 2, punctul 46 "UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI «REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI» DIN TIMIȘOARA", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 100
Agricultură (în limba engleză) AP IF 240 50
Agricultură AP IFR 240 50
Protecția plantelor A IF 240 30
Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară AP IF 240 50
Biologie Biologie A IF 180 60
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 100
Ingineria și protecția mediului în agricultură AP IFR 240 75
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 50

38. La anexa nr. 2, punctul 47 "UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA", numărul curent 9 "Facultatea de Muzică și Teatru" și numărul curent 11 "Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
9 Facultatea de Muzică și Teatru Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 15
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 25
Muzică A IF 180 18
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 14
Artele spectacolului (actorie) (în limba germană) A IF 180 10
11 Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării Filosofie Filosofie A IF 180 25
Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 100
Relații internaționale și studii europene (în limba germană) A IF 180 70
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 110
Jurnalism A IF 180 80
Publicitate A IF 180 60
Științe ale informării și documentării A IF 180 25
Științe politice Științe politice A IF 180 100

39. La anexa nr. 2, punctul 49 "ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREȘTI", numărul curent 2 "Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare Calculatoare și tehnologia informației Ingineria sistemelor Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională A IF 240 85
Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare A IF 240 30
Echipamente și sisteme electronice militare A IF 240 50
Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație AP IF 240 30
Comunicații pentru apărare și securitate A IF 240 50

40. La anexa nr. 2, punctul 53 "ACADEMIA FORȚELOR AERIENE «HENRI COANDĂ» DIN BRAȘOV", numărul curent 1 "Facultatea de Management Aeronautic" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Management Aeronautic Științe militare, informații și ordine publică Managementul organizației A IF 180 50
Management în aviație A IF 180 60
Managementul traficului aerian A IF 180 60
Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene AP IF 180 50
Managementul sistemelor de supraveghere aeriană AP IF 180 60

41. La anexa nr. 2, punctul 54 "ACADEMIA NAVALĂ «MIRCEA CEL BĂTRÂN» DIN CONSTANȚA", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie Marină" și numărul curent 2 "Facultatea de Navigație și Management Naval" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Inginerie Marină Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60
Electromecanică A IFR 240 60
Inginerie marină și navigație Electromecanică navală A IF 240 100
Electromecanică navală A IFR 240 125
Navigație, hidrografie și echipamente navale A IF 240 50
2 Facultatea de Navigație și Management Naval Inginerie și management Inginerie și management naval și portuar A IF 240 75
Inginerie marină și navigație Navigație și transport maritim și fluvial A IF 240 125
Navigație și transport maritim și fluvial A IFR 240 125

42. La anexa nr. 2, punctul 55 "ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE «NICOLAE BĂLCESCU» DIN SIBIU", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Militare" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Științe Militare Științe militare, informații și ordine publică Managementul organizației A IF 180 200
Leadership militar AP IF 180 150

43. La anexa nr. 3, punctul 1 "UNIVERSITATEA CREȘTINĂ «DIMITRIE CANTEMIR» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Științe Juridice și Administrative", numărul curent 2 "Facultatea de Management Turistic și Comercial", numărul curent 3 "Facultatea de Istorie", numărul curent 6 "Facultatea de Științe Politice" și numărul curent 7 "Facultatea de Limbi și Literaturi Străine" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Științe Juridice și Administrative Drept Drept A IF 240 350
Drept A IFR 240 300
Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
Administrație publică A IFR 180 100
2 Facultatea de Management Turistic și Comercial Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 200
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IFR 180 350
3 Facultatea de Istorie Istorie Istorie A IF 180 75
Istorie A IFR 180 75
6 Facultatea de Științe Politice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 125
7 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă B (franceză, rusă, chineză, turcă) AP IF 180 25
Limba și literatura engleză - Limbi și literaturi moderne (germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) A IF 180 50
Limba și literatura franceză - Limbi și literaturi moderne (engleză, germană, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) A IF 180 50
Limba și literatura germană - Limbi și literaturi moderne (engleză, arabă, italiană, japoneză, spaniolă) A IF 180 50
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, spaniolă, italiană, arabă, japoneză, rusă, chineză, turcă) AP IF 180 25

44. La anexa nr. 3, punctul 3 "UNIVERSITATEA «NICOLAE TITULESCU» DIN BUCUREȘTI", la numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice" se modifică denumirea în "Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor" și la numărul curent 3 "Facultatea de Științe Sociale și Administrative" se modifică denumirea în "Facultatea de Relații Internaționale și Administrație" și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 120
Administrarea afacerilor AP ID 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 250
Finanțe și bănci A ID 180 50
3 Facultatea de Relații Internaționale și Administrație Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 75
Științe administrative Administrație publică A IF 180 150
Administrație publică A ID 180 75
Poliție locală AP IF 180 50

45. La anexa nr. 3, punctul 4 "UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREȘTI", numărul curent 3 "Facultatea de Informatică Managerială" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
3 Facultatea de Informatică Managerială Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 400
Informatică economică (în limba engleză) A IF 180 75

46. La anexa nr. 3, punctul 5 "UNIVERSITATEA «HYPERION» DIN BUCUREȘTI" se introduc numerele curente 4 și 5 "Facultatea de Jurnalism", respectiv "Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației", iar restul facultăților vor avea o numerotare nouă, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
4 Facultatea de Jurnalism Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 350
5 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie A IF 180 200
6 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 50
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 50
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 50
Afaceri internaționale A ID 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 80
Finanțe și bănci A ID 180 50
Management Management A IF 180 100
Management A ID 180 75
7 Facultatea de Arte Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV) A IF 180 100
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 25

47. La anexa nr. 3, punctul 6 "UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 4 "Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie" și numărul curent 14 "Facultatea de Științe Socio-Umane" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
4 Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie Geografie Geografie A IF 180 75
Geografie AP ID 180 75
Informatică Informatică A IF 180 100
Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației AP IF 240 60
14 Facultatea de Științe Socio-Umane Științe ale comunicării Comunicare și relații publice AP IF 180 60
Jurnalism A IF 180 100
Istorie Arhivistică AP IF 180 75
Sociologie Resurse umane AP IF 180 75
Muzică Muzică A IF 180 60
Muzică A IFR 180 50

48. La anexa nr. 3, punctul 8 "UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI", numărul curent 4 "Facultatea de Științe Economice" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
4 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 100
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
Finanțe și bănci A IFR 180 75
Finanțe și bănci AP ID 180 75

49. La anexa nr. 3, punctul 9 "UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE ȘI ARTE «GHEORGHE CRISTEA» DIN BUCUREȘTI", specializările/programele de studii universitare de licență din structura instituției de învățământ superior intră în lichidare începând cu anul universitar 2016-2017.

50. La anexa nr. 3, punctul 10 "UNIVERSITATEA «ATHENAEUM» DIN BUCUREȘTI", numărul curent 1 "Facultatea de Științe Economice" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 50
Marketing Marketing AP IF 180 150

51. La anexa nr. 3, punctul 17 "UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIȘ» DIN ARAD", numărul curent 6 "Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
6 Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport Istorie Istorie A IF 180 40
Limbă și literatură Limba și literatura chineză - Limba și literatura engleză AP IF 180 30
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză și germană) A IF 180 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
Relații internaționale și studii europene (la Satu Mare) AP IF 180 30
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 50
Asistență socială Asistență socială A IF 180 50
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
Psihologie Psihologie A IF 180 50
Psihologie AP ID 180 20
Sociologie Resurse umane AP IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Satu Mare) AP IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Baia Mare) AP IF 180 50

52. La anexa nr. 3, punctul 23 "UNIVERSITATEA «SAPIENTIA» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Științe și Arte", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea-Ciuc" și numărul curent 3 "Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Științe și Arte Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media) A IF 180 25
Drept Drept AP IF 240 40
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 40
Știința mediului Știința mediului A IF 180 25
2 Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești din Miercurea-Ciuc Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 30
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF V 40
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism AP IF 240 30
Sociologie Sociologie A IF 180 25
Resurse umane AP IF 180 25
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 50
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară AP IF 240 45
Inginerie genetică AP IF 240 25
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică AP IF 180 30
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 50
Economie Economie agroalimentară A IF 180 30
Economie generală A IF 180 30
Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 50
Literatură universală și comparată - Limba și literatura engleză A IF 180 30
Marketing Marketing AP IF 180 30
3 Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 50
Horticultură Horticultură A IF 240 50
Peisagistică AP IF 240 40
Informatică Informatică A IF 180 75
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 45
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Tehnologii și sisteme de telecomunicații AP IF 240 50
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini AP IF 240 50
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare A IF 180 50
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 50
Științe administrative Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) A IF 180 50
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 50
Agronomie Agricultură (la Sfântu Gheorghe) AP IF 240 30

53. La anexa nr. 3, punctul 25 "UNIVERSITATEA «DANUBIUS» DIN GALAȚI", numărul curent 2 "Facultatea de Științe Economice" și numărul curent 3 "Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 125
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 100
Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) AP IF 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 50
Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 75
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 50
Finanțe și bănci A ID 180 100
3 Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale Psihologie Psihologie AP IF 180 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
Relații internaționale și studii europene AP ID 180 50
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 50
Comunicare și relații publice A ID 180 75

54. La anexa nr. 3, punctul 31 "UNIVERSITATEA «EMANUEL» DIN ORADEA", numărul curent 1 "Facultatea de Teologie" și numărul curent 2 "Facultatea de Management" se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Teologie Asistență socială Asistență socială A IF 180 40
Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 20
Muzică Muzică A IF 180 20
Teologie Teologie baptistă pastorală A IF 240 40
2 Facultatea de Management Management Management A IF 180 40
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică AP IF 180 40

55. La anexa nr. 3, punctul 32 "UNIVERSITATEA CREȘTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA*)" structura instituției se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Litere și Arte Limbă și literatură Limba și literatura engleză A IF 180 40
Limba și literatura engleză - Limba și literatura română A IF 180 30
Limba și literatura engleză - Limba și literatura germană AP IF 180 35
Limba și literatura maghiară - Limba și literatura română AP IF 180 35
Limba și literatura maghiară - Limba și literatura engleză AP IF 180 35
Limba și literatura germană A IF 180 35
Limba și literatura maghiară AP IF 180 35
Limba și literatura germană - Limba și literatura maghiară AP IF 180 35
Arte vizuale Arte plastice (grafică) A IF 180 35
Muzică Muzică A IF 180 25
2 Facultatea de Științe Economice și Sociale Asistență socială Asistență socială A IF 180 50
Filosofie Filosofie (în limba maghiară) A IF 180 25
Sociologie Sociologie (în limba maghiară) A IF 180 35
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) AP IF 180 35
Teologie Teologie asistență socială AP IF 180 35
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
Finanțe Finanțe și bănci AP IF 180 50
Management Management A IF 180 75
*) Activitatea didactică la specializările instituției se desfășoară în limba maghiară.

56. La anexa nr. 3, punctul 33 "UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCOVEANU» DIN PITEȘTI", numărul curent 2 "Facultatea de Finanțe-Contabilitate" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Finanțe- Contabilitate Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 150
Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 100
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 150
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică AP IF 180 60

57. La anexa nr. 3, punctul 37 "UNIVERSITATEA «TIBISCUS» DIN TIMIȘOARA", numărul curent 4 "Facultatea de Psihologie" se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
4 Facultatea de Psihologie Psihologie Psihologie A IF 180 75

58. La anexa nr. 4, punctul 8 "INSTITUTUL TEOLOGIC CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE «TIMOTHEUS» DIN BUCUREȘTI", domeniul de licență "Teologie" se modifică și va avea următorul cuprins:

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
Teologie Teologie creștină după evanghelie pastorală A IF 240 50

59. La anexa nr. 4, punctul 9 "FUNDAȚIA LUMINA - INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST - LUMINA" se completează la domeniul de licență "Administrarea afacerilor" și la domeniul "Limbi moderne aplicate" și se introduc domeniile "Contabilitate" și "Finanțe" care vor avea următorul cuprins:

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 50
Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration) AP IF 180 60
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune AP IF 180 60
Finanțe Finanțe și bănci (în limba engleză) AP IF 180 50
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (turcă-franceză, în limba engleză) AP IF 180 50

60. Anexa nr. 6 se completează cu punctul 15 "UNIVERSITATEA «BABEȘ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA" cu următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie Chimie (în limba engleză) AP IF 180 0
Chimie (în limba franceză) AP IF 180 0
Chimie (în limba germană) AP IF 180 0
11 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sibiu) A IF 180 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sibiu) AP ID 180 0
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) AP ID 180 0
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia firmei (în limba germană) A IF 180 0
15 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Științe administrative Administrație publică (în limba germană, la Satu Mare) A IF 180 0
Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A ID 180 0
Administrație publică (la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 0

61. Anexa nr. 6 se completează cu punctul 16 "UNIVERSITATEA CREȘTINĂ «DIMITRIE CANTEMIR» DIN BUCUREȘTI" cu următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
6 Facultatea de Științe Politice Științe politice Științe politice A IF 180 0
Științe politice A IFR 180 0
7 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă B (rusă, chineză, turcă) AP IF 180 0
Limba și literatura germană - Limba și literatura modernă B (franceză, rusă, chineză, turcă) AP IF 180 0
13 Facultatea de Științe Economice din Brașov Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 0
Economie și afaceri internaționale A IFR 180 0
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 0

62. Anexa nr. 6 se completează cu punctul 17 "UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ȘTIINȚE ȘI ARTE «GHEORGHE CRISTEA» DIN BUCUREȘTI" cu următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
1 Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative Drept Drept A IF 240 0
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 0
Științe administrative Administrație publică A IF 180 0
2 Facultatea de Arte și Științe Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (coregrafie) A IF 180 0

63. Anexa nr. 6 se completează cu punctul 18 "UNIVERSITATEA «DANUBIUS» DIN GALAȚI" cu următorul cuprins:

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
2 Facultatea de Științe Economice Finanțe Finanțe și bănci AP IFR 180 0
3 Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale Științe administrative Asistență managerială și secretariat AP IF 180 0

Art. II. -

Instituțiile de învățământ superior acreditate și programele de studii acreditate ale acestora care au depășit termenul legal de evaluare externă a calității sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale
și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

București, 14 septembrie 2016.

Nr. 654.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...