Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Norma metodologică de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 din 13.10.2009

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 26 octombrie 2009.

În vigoare de la 26 octombrie 2009 până la 10 iunie 2018, fiind înlocuit prin Normă metodologică 2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Generalități și scop

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 305/2005 pentru acceptarea anexei IV revizuite la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78), adoptată de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.115(51) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 1 aprilie 2004.

(2) La elaborarea prezentelor norme metodologice s-a ținut cont și de conținutul amendamentelor la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, adoptate prin:

a) Rezoluția MEPC.143(54) - Adăugarea regulii 13 la anexa IV la MARPOL 73/78 pe care România le-a acceptat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 684/2007 privind acceptarea unor amendamente la anexa I revizuită și la anexa IV revizuită la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta; și

b) Rezoluția MEPC.164(56) - anexa nr. 2 - Descărcarea apelor uzate, publicată în România în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluțiile MEPC.154(55) și MEPC.164(56) ale Comitetului pentru Protecția Mediului Marin din anul 2006, respectiv 2007.

(3) Anexa IV la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internațional la data de 27 septembrie 2003, conform documentului transmis de Organizația Maritimă Internațională PMP/Circ. 166 din 14 noiembrie 2003, iar anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 a intrat în vigoare pe plan internațional la data de 1 august 2005, conform documentului transmis de Organizația Maritimă Internațională A1/U/3.36 (NV.3). Amendamentele adoptate prin Rezoluția MEPC.143(54) au intrat în vigoare pe plan internațional la data de 1 august 2007, iar cele adoptate prin Rezoluția MEPC.164(56) la data de 1 decembrie 2008, potrivit prevederilor respectivelor rezoluții. Modificări (1)

(4) De asemenea, la elaborarea prezentelor norme metodologice s-au utilizat și următoarele rezoluții și circulare adoptate de Organizația Maritimă Internațională:

a) Rezoluția MEPC.2(VI) din 3 decembrie 1976 - Recomandări privind standardele internaționale pentru efluent și linii directoare pentru încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate;

b) Rezoluția MEPC.157(55) din 13 octombrie 2006 - Recomandări privind standardele pentru rata de descărcare a apelor uzate netratate provenind de la nave;

c) Rezoluția MEPC.159(55) din 13 octombrie 2006 - Linii directoare revizuite privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate;

d) Circulara Comitetului Siguranței Maritime MSC/Circ.648 din 6 iunie 1994 - Instrucțiuni pentru operarea, inspectarea și întreținerea sistemelor de ape uzate ale navelor.

Art. 2. -

(1) Scopul prezentelor norme metodologice este acela de a crea instrumentul legal prin care implementarea prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 - Reguli pentru prevenirea poluării cu ape uzate de la nave să poată fi făcută în mod uniform, unitar și armonizat de către toate părțile interesate, respectiv proprietarii și operatorii de nave maritime care arborează pavilionul român, agenții navelor străine care intră în porturile sau terminalele din larg amplasate pe teritoriul național ori în marea teritorială sau în zona economică exclusivă a României, inspectorii care efectuează controlul de sosire/plecare a navelor și inspectorii care efectuează controlul statului portului ori controlul statului pavilionului din cadrul Autorității Navale Române, precum și inspectorii societăților de clasificare care acționează ca organizații recunoscute în baza unor contracte de mandat special încheiate cu Autoritatea Navală Română, șantierele navale, proiectanții de nave, administrațiile portuare.

(2) Prezentele norme metodologice sunt astfel elaborate încât utilizatorii acestora să fie nevoiți să utilizeze cât mai puțin textul anexei IV revizuite la MARPOL 73/78. Totuși, pentru deplina înțelegere și corecta interpretare a prevederilor anexei IV revizuite la ~Convenția~ MARPOL 73/78 - Reguli pentru prevenirea poluării cu ape uzate de la nave, utilizatorii trebuie să folosească textul acesteia, publicat, odată cu legea de aderare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 9 noiembrie 2005, precum și textele amendamentelor ulterioare, menționate la art. 1 alin. (2), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 23 august 2007, respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2009. Modificări (1)

CAPITOLUL II Definiții și abrevieri
(Regula 1 din anexa IV revizuită)

Art. 3. -

Termenii folosiți în prezentele norme metodologice au următorul înțeles:

1. Autoritatea Navală Română, prescurtat ANR - autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, duce la îndeplinire obligațiile, din domeniul său de activitate, care revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;

2. Administrația statului parte la anexa IV revizuită - guvernul acelui stat sau instituția abilitată în respectivul stat să implementeze prevederile acestei convenții internaționale, respectiv anexa IV revizuită la MARPOL 73/78;

3. Autoritate competentă - autoritatea desemnată de Administrația statului parte la anexa IV revizuită pentru asigurarea punerii în aplicare în acel stat a acestei convenții internaționale. În România autoritatea competentă este ANR;

4. ape uzate:

a) ape și alte deșeuri provenind de la orice tip de closete și pisoare;

b) ape provenind de la lavoare, căzi de spălat și guri de scurgere situate în spațiile rezervate pentru îngrijire medicală (dispensare, infirmerii etc.);

c) ape provenind din spații utilizate pentru transportul animalelor vii; sau

d) alte ape reziduale, precum cele provenite din cambuze, săli de mese, bucătării, care au conținut de detergenți și sunt amestecate cu apele definite mai sus;

5. ape gri - scurgerile de ape de la spălarea veselei, dușuri, spălătoria de rufe, băi și lavoare;

6. dată aniversară - ziua și luna fiecărui an, care vor corespunde datei de expirare a Certificatului internațional pentru prevenirea poluării cu ape uzate;

7. minister - înseamnă Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

8. navă nouă - înseamnă o navă maritimă:

a) pentru care s-a încheiat contractul de construcție sau, în lipsa unui contract de construcție, a cărei chilă a fost pusă ori care se află într-un stadiu de construcție echivalent la sau după data de 27 septembrie 2003; sau

b) a cărei livrare are loc la sau după data de 27 septembrie 2006;

9. navă existentă - o navă maritimă care nu este o navă nouă;

10. organisme coliforme termotolerante - grupul de bacterii coliforme care produc gaz din lactoză în 48 de ore la 44,5°C. Aceste organisme sunt câteodată denumite coliformi fecali; oricum, termenul coliforme termotolerante este acum acceptat ca fiind mai potrivit, deoarece nu toate aceste organisme sunt de origine fecală;

11. organizație recunoscută - o societate de clasificare căreia un stat parte la anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 i-a delegat parțial sau total competențele privind emiterea Certificatului internațional pentru prevenirea poluării cu ape uzate, prevăzut la regula 5 din respectiva anexă, pentru navele care arborează pavilionul respectivului stat. În România delegarea competențelor către organizația recunoscută se face potrivit reglementărilor în vigoare de către ANR;

12. organizație recunoscută autorizată - o organizație recunoscută care a încheiat un contract de mandat special cu ANR;

13. persoană - un membru al echipajului sau un pasager;

14. stadiu de construcție echivalent - în cadrul definiției "Navă nouă" stadiul la care:

a) începe construcția identificabilă a unei anumite nave; sau

b) asamblarea respectivei nave a început, cuprinzând cel puțin 50 tone sau 1% din masa estimată a structurii navei, care dintre aceste valori este mai mică;

15. tanc de colectare - un tanc folosit pentru colectarea și depozitarea apelor uzate;

16. uscatul cel mai apropiat. Expresia "de la uscatul cel mai apropiat" se referă la porțiunea de la linia de bază care servește la delimitarea mării teritoriale a teritoriului respectiv în conformitate cu dreptul internațional. Totuși, în sensul anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, expresia "de la uscatul cel mai apropiat" pe coasta de N-E a Australiei înseamnă de la o linie trasă dintr-un punct al coastei Australiei cu:

- latitudinea 11°00'S, longitudinea 142°08'E, până la punctul cu latitudinea 10°35'S, longitudinea 141°55'E și apoi între următoarele puncte:

- latitudine 10°00'S, longitudine 142°00'E;

- latitudine 9°10'S, longitudine 143°52' E;

- latitudine 9°00'S, longitudine 144°30'E;

- latitudine 10°41'S, longitudine 145°00'E;

- latitudine 13°00'S, longitudine 145°00'E;

- latitudine 15°00'S, longitudine 146°00'E;

- latitudine 17°30'S, longitudine 147°00'E;

- latitudine 21°00'S, longitudine 152°55'E;

- latitudine 24°30'S, longitudine 154°00'E și apoi până la punctul de latitudine 24°42'S, longitudine 153°15'E pe coasta Australiei;

17. voiaj internațional - un voiaj al unei nave maritime dintr-un stat în care anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 se aplică până la un port din afara acelui stat sau invers.

Art. 4. -

Abrevierile utilizate în prezentele norme metodologice au următorul înțeles:

1. anexa IV revizuită - anexa IV revizuită la MARPOL 73/78, astfel cum aceasta a fost adoptată prin Rezoluția MEPC.115(51) și ulterior amendată prin Rezoluția MEPC.143(54) și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.164(56); Modificări (1)

2. certificat - Certificatul internațional pentru prevenirea poluării cu ape uzate, prevăzut în regula 5 din anexa IV revizuită;

3. Convenția Tonnage 1969 - ~Convenția~ internațională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat ~nr. 23/1976~;

4. IMO - Organizația Maritimă Internațională, înființată în temeiul ~Convenției~ privind crearea Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale, încheiată la Geneva la 6 martie 1948, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat ~nr. 114/1965~;

5. PSC - controlul statului portului;

6. HG nr. 494/2006 - Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare
(Regulile 2 și 3 din anexa IV revizuită)

Art. 5 -

(1) Dispozițiile cuprinse în prezentele norme metodologice se aplică următoarelor categorii de nave maritime care efectuează voiajuri internaționale:

a) navelor noi cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 400; și

b) navelor noi care au un tonaj brut mai mic de 400, care sunt autorizate să transporte mai mult de 15 persoane; și

c) navelor existente cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 400, după 5 ani de la intrarea în vigoare a anexei IV revizuite; și

d) navelor existente cu un tonaj brut mai mic de 400, care sunt autorizate să transporte mai mult de 15 persoane, după 5 ani de la intrarea în vigoare a anexei IV revizuite, tonajul brut fiind tonajul brut înscris în certificatul de tonaj emis navelor în conformitate cu Convenția Tonnage 1969.

(2) Navele din categoriile care corespund criteriilor prevăzute la alin. (1), care arborează deja pavilionul român sau care urmează să primească dreptul de arborare a pavilionului român, dar care efectuează voiajuri în apele aflate sub jurisdicția României, trebuie să se conformeze regulilor prevăzute în anexa IV revizuită, întocmai ca și navele care efectuează voiajuri internaționale. Navele care nu corespund criteriilor prevăzute la alin. (1), care arborează deja pavilionul român sau care urmează să primească dreptul de arborare a pavilionului român, trebuie să se conformeze regulilor prevăzute în anexa IV revizuită, în măsura în care acest fapt este rezonabil și practicabil, cu condiția ca acestea să corespundă cerințelor aplicabile prevăzute în legislația muncii.

Art. 6. -

(1) ANR se va asigura că navele existente care arborează pavilionul român prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și d), ale căror chile au fost puse sau erau într-un stadiu de construcție echivalent înainte de 2 octombrie 1983, sunt echipate, pe cât posibil, pentru descărcarea apelor uzate în conformitate cu cerințele regulii 11 din anexa IV revizuită.

(2) La acordarea dreptului de intrare pentru operare în porturile românești navelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și d), ale căror chile au fost puse sau erau într-un stadiu de construcție echivalent înainte de 2 octombrie 1983 și care arborează alt pavilion decât cel român, ANR se va asigura că acestea sunt echipate, pe cât posibil, pentru descărcarea apelor uzate în conformitate cu cerințele regulii 11 din anexa IV revizuită.

Art. 7. -

Regula 11 din anexa IV revizuită nu se aplică în următoarele situații:

a) la descărcarea apelor uzate dintr-o navă, necesară pentru siguranța respectivei nave și a persoanelor aflate la bord sau pentru salvarea vieții omenești pe mare; sau

b) la deversarea apelor uzate ca urmare a unei avarii a navei sau a echipamentului acesteia, dacă s-au luat toate măsurile raționale înainte și după producerea avariei, cu scopul de a preveni sau reduce la minimum deversarea.

CAPITOLUL IV Sisteme pentru ape uzate
(Regulile 9 și 10 din anexa IV revizuită)

Art. 8. -

(1) Fiecare navă care arborează pavilionul român, căreia potrivit prevederilor art. 5 i se cere să fie în conformitate cu prevederile anexei IV revizuite, trebuie să fie echipată cu unul dintre următoarele sisteme pentru ape uzate:

a) o instalație de tratare a apelor uzate, care va fi de un tip aprobat de ANR sau de o organizație recunoscută autorizată sau care are o aprobare de tip obținută în conformitate cu prevederile HG nr. 494/2006;

b) un sistem pentru malaxare și dezinfectare aprobat de ANR sau de o organizație recunoscută autorizată. Sistemul pentru malaxare și dezinfectare va fi prevăzut cu mijloace considerate satisfăcătoare de către ANR sau de către o organizație recunoscută autorizată, pentru depozitarea temporară a apelor uzate atunci când nava se află la o distanță mai mică de 3 mile marine față de uscatul cel mai apropiat; sau

c) un tanc de colectare, a cărui capacitate trebuie să fie suficientă, după aprecierea ANR sau a unei organizații recunoscute autorizate, pentru a colecta toate apele uzate, ținându-se seama de condițiile de exploatare, de numărul de persoane de la bord și de alți factori semnificativi.

(2) Pentru a putea fi aprobate de ANR, sistemele pentru ape uzate prevăzute la alin. (1), trebuie să fie proiectate și executate în conformitate cu regulile unor societăți de clasificare agreate de către minister și trebuie să respecte cerințele cuprinse în prezentele norme metodologice. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Instalațiile de tratare a apelor uzate, care se montează până la 1 ianuarie 2010 la bordul navelor care arborează pavilionul român, trebuie să corespundă standardelor prevăzute în apendicele nr. 1 și trebuie încercate potrivit metodelor descrise în acesta. Pentru aceste instalații, ANR sau organizația recunoscută autorizată emite Certificatul de încercare de tip, potrivit prevederilor cuprinse în respectivul apendice. Aprobarea de tip acordată de un organism notificat în temeiul HG nr. 494/2006 trebuie să aibă la bază standardele de încercări cuprinse în Rezoluția MEPC.2(VI) a IMO.

(2) Instalațiile de tratare a apelor uzate, care se montează la 1 ianuarie 2010 sau după această dată la bordul navelor care arborează pavilionul român, trebuie să corespundă standardelor prevăzute în apendicele nr. 2, în măsura în care acest lucru este rezonabil și practic. Aceste instalații se supun unor încercări potrivit prevederilor apendicelui nr. 2, iar ANR sau organizația recunoscută autorizată emite Certificatul de aprobare de tip pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, potrivit prevederilor cuprinse în anexa la acest apendice. Aprobarea de tip acordată de un organism notificat în temeiul HG nr. 494/2006 trebuie să aibă la bază standardele de încercări cuprinse în Rezoluția MEPC.159(55) a IMO.

Art. 10. -

(1) Fiecare navă care arborează pavilionul român, căreia potrivit prevederilor art. 5 i se cere să fie în conformitate cu prevederile anexei IV revizuite, și indiferent dacă aceasta este dotată cu instalație de tratare a apelor uzate sau cu tanc de colectare, trebuie să fie echipată cu una sau mai multe tubulaturi de evacuare a apelor uzate, care trebuie să fie prevăzute cu racorduri standard de descărcare, ale căror dimensiuni trebuie să fie în conformitate cu următorul tabel:

Dimensiuni standard ale flanșelor pentru racordurile de descărcare:

Descriere Dimensiune
Diametrul exterior 210 mm
Diametrul interior Corespunzător diametrului exterior al tubulaturii
Diametrul cercului buloanelor 170 mm
Fante în flanșă 4 găuri echidistante cu diametrul de 18 mm amplasate pe cercul buloanelor cu diametrul de mai sus și cu fante la periferia flanșei; lățimea crestăturii 18 mm
Grosimea flanșei 16 mm
Buloane și piulițe: număr și diametru 4, fiecare cu diametrul de 16 mm și de lungime corespunzătoare
Flanșa este proiectată pentru țevi cu un diametru interior de maximum 100 mm și trebuie să fie din oțel sau alt material echivalent având suprafața plană. Această flanșă, împreună cu o garnitură adecvată, trebuie să fie corespunzătoare pentru o presiune de lucru de 600 kPa.

(2) La navele cu o înălțime de construcție mai mică sau egală cu 5 m, diametrul interior al racordului de descărcare poate fi de 38 mm.

(3) La navele care efectuează transporturi speciale, precum feriboturile, ca alternativă la prevederile alin. (1), tubulaturile de descărcare ale navei pot fi prevăzute cu un racord de descărcare de alt tip, cum ar fi cuplajele de racordare rapidă, cu condiția ca acestea să fie acceptate de către ANR.

Art. 11. -

(1) Navele care arborează pavilionul statelor care sunt parte la anexa IV revizuită și care vizitează porturile românești vor putea fi admise și operate în aceste porturi numai dacă sunt echipate cu sisteme pentru ape uzate care corespund regulii 9 din anexa IV revizuită și cu racorduri standard de descărcare care corespund regulii 10 din anexa IV revizuită. Corespondența cu aceste cerințe se dovedește cu certificatul prevăzut în regula 5 din anexa IV revizuită, emis de administrația statului pavilionului sau de către o organizație recunoscută de către aceasta și, după caz, cu:

a) Certificatul de încercare de tip, potrivit prevederilor cuprinse în Rezoluția MEPC.2(VI) a IMO, dacă instalația de tratare a apelor uzate a fost montată la navă până la data de 1 ianuarie 2010; sau cu

b) Certificatul de aprobare de tip pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, prevăzut în anexa la "Liniile directoare revizuite privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate", adoptate prin Rezoluția MEPC.159(55), dacă instalația de tratare a apelor uzate a fost montată la navă la 1 ianuarie 2010 sau după această dată.

Aceste certificate trebuie să fie emise de autoritățile competente ale respectivelor administrații sau de către o organizație recunoscută de către aceste administrații și trebuie să se afle la bordul navelor. În cazul navelor care arborează pavilionul altor state membre ale Uniunii Europene, certificatele menționate la lit. a) și b), emise potrivit legislației comunitare, respectiv Directiva Consiliului nr. 96/98/CE privind echipamentul maritim, cu modificările și completările ulterioare, se acceptă drept dovadă a respectării prevederilor regulii 9 din anexa IV revizuită.

(2) Navele care arborează pavilionul unor state care nu sunt parte la anexa IV revizuită nu vor putea beneficia, atunci când sunt admise pentru a fi operate în porturile românești, de un tratament mai favorabil decât cel aplicat navelor care arborează pavilionul statelor parte la anexa IV revizuită. ANR verifică existența sistemelor pentru ape uzate și solicită dovezile necesare privind parametrii funcționali ai echipamentelor utilizate în cadrul respectivelor sisteme. Pentru a fi acceptate la operare, sistemele pentru ape uzate ale acestor nave trebuie să corespundă regulii 9 din anexa IV revizuită, iar parametrii de funcționare, standardelor cuprinse în Rezoluția MEPC.2(VI) a IMO sau, după caz, în Rezoluția MEPC.159(55). De asemenea, ANR verifică existența racordurilor standard de descărcare a apelor uzate și corespondența flanșelor cu standardul cuprins în regula 10 din anexa IV revizuită.

CAPITOLUL V Inspecția și certificarea navelor
(Regulile 4-8 din anexa IV revizuită)

SECȚIUNEA 1 Certificarea

Art. 12. -

(1) Navelor care arborează pavilionul român, care sunt conforme cu prevederile anexei IV revizuite și care efectuează voiajuri internaționale către porturile sau terminalele situate în limitele jurisdicției altor state parte la această anexă, li se emite, la cerere, de către ANR sau de către o organizație recunoscută autorizată un certificat, după o inspecție inițială sau o inspecție de reînnoire efectuată în conformitate cu prevederile cuprinse în art. 13. Forma și conținutul certificatului sunt prevăzute în apendicele nr. 3.

(2) Certificatul pentru navele care arborează pavilionul român poate fi emis sau avizat și de Administrația altui stat parte la anexa IV revizuită, la solicitarea ANR, cu respectarea regulii 6 din aceasta. De asemenea, ANR poate solicita Administrației altui stat parte la anexa IV revizuită să autorizeze o organizație recunoscută de către acesta să emită sau să avizeze certificatul pentru o navă care arborează pavilionul român.

(3) ANR poate emite solicitările prevăzute la alin. (2) la cererea în scris a proprietarului unei nave care arborează pavilionul român în cazul în care, la momentul efectuării inspecției inițiale sau a inspecției de reînnoire, nava este operată în afara apelor naționale ale României și:

a) ANR sau organizația recunoscută autorizată nu are niciun inspector disponibil în portul în care se află nava; sau

b) inspectorul ANR sau al organizației recunoscute autorizate nu ar putea începe inspecția mai devreme de 5 zile de la prezentarea solicitării.

(4) Un certificat emis sau avizat în condițiile alin. (2) va avea aceeași valoare cu cele emise sau avizate de către ANR ori de către organizațiile recunoscute autorizate, în condițiile prezentelor norme metodologice.

(5) În cazul navelor existente, cerința prevăzută la alin. (1) se aplică după 5 ani de la data intrării în vigoare a anexei IV revizuite.

SECȚIUNEA a 2-a Inspecția de certificare

Art. 13. -

(1) Fiecare navă care arborează pavilionul român sau a solicitat acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, căreia potrivit prevederilor art. 5 i se cere să fie în conformitate cu prevederile anexei IV revizuite, trebuie să fie supusă unui program de inspecții în conformitate cu regula 4 din anexa IV revizuită, după cum urmează:

a) o inspecție inițială înainte ca nava să intre în serviciu sau înainte de emiterea pentru prima dată a certificatului cerut de regula 5 din anexa IV revizuită, care va include o inspecție completă a structurii navei, echipamentului, sistemelor, instalațiilor, amenajărilor și materialelor sale. Această inspecție trebuie să fie astfel efectuată încât să se asigure că structura navei, echipamentul, sistemele, instalațiile, amenajările și materialele sale corespund în întregime cerințelor aplicabile ale anexei IV revizuite;

b) o inspecție de reînnoire la intervale de maximum 5 ani, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile regulilor 8.2, 8.5, 8.6 sau 8.7 din anexa IV revizuită. Inspecția de reînnoire trebuie să fie efectuată astfel încât să se asigure că structura navei, echipamentul, sistemele, instalațiile, amenajările și materialele sale corespund în întregime cerințelor aplicabile ale anexei IV revizuite;

c) o inspecție suplimentară, generală sau parțială, după caz, trebuie să fie efectuată după o reparație care rezultă din investigațiile prevăzute de paragraful 4 al regulii 4 din anexa IV revizuită sau ori de câte ori se fac orice reparații sau înlocuiri importante. Această inspecție va fi efectuată astfel încât să se asigure că reparațiile sau înlocuirile necesare au fost efectiv realizate, că materialul și calitatea acestor reparații ori înlocuiri sunt în toate privințele satisfăcătoare și că nava corespunde în toate privințele cerințelor anexei IV revizuite.

(2) Navele care nu se încadrează în categoria navelor prevăzute la alin. (1) și care arborează deja pavilionul român sau care urmează să primească dreptul de arborare a pavilionului român trebuie să fie supuse inspecțiilor prevăzute la alin. (1), în vederea asigurării faptului că prevederile aplicabile ale anexei IV revizuite sunt respectate. Măsura în care prevederile aplicabile ale anexei IV revizuite sunt respectate și faptul că nava poate opera în condiția în care este se vor consemna în:

a) Certificatul de conformitate pentru navele cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 200 și pentru navele cu un tonaj brut mai mic de 200, dar care sunt autorizate să transporte mai mult de 12 persoane, indiferent dacă acestea sunt exploatate numai în apele aflate sub jurisdicția României sau efectuează ocazional voiajuri în apele internaționale;

b) raportul de inspecție pentru toate celelalte nave.

Modelul Certificatului de conformitate se va întocmi de către ANR pe baza modelului Certificatului internațional pentru prevenirea poluării cu ape uzate, cuprins în apendicele nr. 3, fiind redactat numai în limba română și aprobat prin decizie a directorului general al ANR.

(3) Inspecțiile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie efectuate de către inspectori ai ANR. Totuși, ANR poate încredința, potrivit legislației în vigoare, efectuarea inspecțiilor unor organizații recunoscute autorizate.

(4) În cazul în care ANR a încheiat contracte de mandat special cu organizații recunoscute pentru efectuarea inspecțiilor și emiterea/avizarea certificatelor, trebuie, cel puțin, în temeiul acestor contracte, să împuternicească organizația recunoscută autorizată:

a) să solicite reparații la navă; și

b) să efectueze inspecții, dacă acestea sunt cerute de autoritățile competente ale statului portului în care se află nava.

ANR trebuie să notifice IMO cu privire la responsabilitățile specifice și condițiile autorității acordate organizațiilor recunoscute autorizate, în vederea transmiterii acestor informații celorlalte părți la anexa IV revizuită.

(5) În fiecare caz, ANR garantează efectuarea completă și eficiența inspecției și trebuie să asigure măsurile necesare pentru a îndeplini această obligație. ANR își asumă întreaga responsabilitate pentru certificat, indiferent cine l-ar fi emis sau avizat.

(6) Dacă un inspector al ANR sau organizația recunoscută autorizată stabilește că starea navei și a echipamentului său nu corespunde de fapt caracteristicilor din certificat sau că nava nu este efectiv aptă pentru a ieși în mare fără a prezenta o posibilă amenințare de a produce daune mediului marin, inspectorul ANR sau organizația recunoscută autorizată respectivă trebuie să se asigure imediat că se iau măsuri de remediere și trebuie să informeze ANR în timp util. Dacă nu se iau măsuri de remediere, inspectorul ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să retragă certificatul și trebuie să fie informată imediat ANR. Dacă nava se află în portul unui alt stat parte la anexa IV revizuită, trebuie să fie informate imediat autoritățile corespunzătoare ale statului portului. Dacă un inspector al ANR sau organizația recunoscută autorizată a informat autoritățile competente ale statului portului, atunci inspectorul sau organizația poate solicita administrației statului portului respectiv să i se acorde orice sprijin necesar pentru a-și îndeplini obligațiile în conformitate cu regula 4 din anexa IV revizuită.

(7) Prevederile cuprinse în alin. (1)-(6) se completează cu dispozițiile aplicabile prevăzute în legislația privind Sistemul armonizat de inspectare și certificare a navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român, stabilit în conformitate cu instrumentele adoptate de către IMO.

Art. 14. -

(1) Proprietarul navei care arborează pavilionul român are obligația de a menține starea navei și a echipamentului său conform prevederilor anexei IV revizuite pentru a se asigura că nava va rămâne aptă din toate punctele de vedere pentru a ieși în mare fără a prezenta un eventual pericol pentru mediul marin.

(2) După terminarea oricărei inspecții a unei nave conform paragrafului 1 al regulii 4 din anexa IV revizuită, nu trebuie să se facă nicio modificare a structurii navei, echipamentului, instalațiilor, amenajărilor sau materialului care fac obiectul inspecției fără aprobarea ANR ori a organizației recunoscute autorizate, cu excepția simplei înlocuiri a unor astfel de echipamente sau instalații.

Art. 15. -

Ori de câte ori se produce un accident la o navă care arborează pavilionul român sau se descoperă o defecțiune ce afectează în mod substanțial rezistența navei ori eficiența sau integritatea echipamentului său prevăzute în anexa IV revizuită, comandantul ori proprietarul navei va raporta cu prima ocazie la ANR sau, după caz, la organizația recunoscută autorizată care a emis certificatul, care va stabili începerea investigațiilor pentru a determina dacă este necesară efectuarea unei inspecții conform paragrafului 1 al regulii 4 din anexa IV revizuită. De asemenea, dacă nava se află într-un port al altei părți la anexa IV revizuită, comandantul sau proprietarul navei, direct ori prin agentul său, va raporta acest fapt imediat autorităților corespunzătoare ale statului portului, iar inspectorul ANR sau organizația recunoscută autorizată se va asigura că acest raport a fost făcut.

Art. 16. -

(1) În cazul navelor care arborează pavilionul unui stat parte la anexa IV revizuită și care se află într-un port românesc, dacă un inspector al unui stat parte la anexa IV revizuită sau o organizație recunoscută de către acest stat stabilește că starea navei și a echipamentului său nu corespunde de fapt caracteristicilor din certificat sau că nava nu este efectiv aptă pentru a ieși în mare fără a prezenta o posibilă amenințare de a produce daune mediului marin, inspectorul respectiv sau organizația recunoscută trebuie să informeze imediat ANR, iar în cazul în care inspectorul respectiv sau organizația recunoscută solicită să i se acorde sprijin din partea ANR, atunci ANR are obligația să îi acorde orice sprijin necesar pentru ca acesta/aceasta să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu regula 4 din anexa IV revizuită. Dacă este cazul, ANR va acționa astfel încât să se asigure că respectiva navă nu va ieși în mare decât atunci când aceasta este aptă să iasă în mare sau că respectiva navă nu va părăsi portul pentru a se îndrepta spre cel mai apropiat șantier de reparații decât în cazul când aceasta nu prezintă o posibilă amenințare de a produce daune mediului marin.

(2) În cazul unei nave aflate în situațiile prevăzute la alin. (1), comandantul sau proprietarul acesteia, direct ori prin agentul său, are obligația să raporteze situația imediat la ANR. ANR are obligația să supravegheze astfel de nave până când acestea pot părăsi portul, asigurându-se că nu prezintă o posibilă amenințare de a produce daune mediului marin.

SECȚIUNEA a 3-a Inspectarea și emiterea/avizarea certificatului pentru navele care nu arborează pavilionul român

Art. 17. -

(1) Ministerul poate solicita ANR sau unei organizații recunoscute autorizate inspectarea unei nave care arborează pavilionul unui stat parte la anexa IV revizuită, în situația în care primește o astfel de solicitare din partea Administrației care a acordat dreptul de arborare a pavilionului acestui stat respectivei nave. ANR poate da curs unei astfel de solicitări venite direct de la autoritatea competentă a unui stat parte la anexa IV revizuită, cu condiția informării imediate a ministerului.

(2) ANR sau organizația recunoscută autorizată poate emite certificatul sau poate aviza valabilitatea acestuia numai dacă, în urma inspecției efectuate la acea navă, consideră că sunt îndeplinite cerințele prevăzute în anexa IV revizuită.

(3) ANR sau organizația recunoscută autorizată va transmite în cel mai scurt timp posibil câte o copie a raportului de inspecție și a certificatului la Administrația statului parte la anexa IV revizuită care a solicitat inspecția și emiterea sau avizarea valabilității certificatului și va informa în mod corespunzător ministerul.

(4) Certificatul emis sau avizat în conformitate cu alin. (2) va conține o declarație care atestă că a fost emis, respectiv avizat, la cererea Administrației statului parte la anexa IV revizuită care a acordat dreptul de arborare a pavilionului său respectivei nave și că va avea aceeași valoare și va fi recunoscut ca și oricare dintre certificatele emise conform regulii 5 din anexa IV revizuită.

(5) Se interzice ANR sau oricărei organizații recunoscute autorizate să emită/avizeze certificatul unei nave care arborează pavilionul unui stat care nu este parte la ~Convenția~ MARPOL 1973.

SECȚIUNEA a 4-a Durata și valabilitatea certificatului pentru navele care arborează pavilionul român

Art. 18. -

(1) Certificatul pentru o navă care arborează pavilionul român va fi valabil pe o perioadă de maximum 5 ani de la data emiterii sale. ANR sau organizația recunoscută autorizată are dreptul să limiteze durata de valabilitate a certificatului în raport cu starea reală a sistemelor pentru ape uzate supuse inspecțiilor.

(2) În cazul în care inspecția de reînnoire este finalizată în decurs de 3 luni înaintea datei de expirare a certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data finalizării inspecției de reînnoire până la o dată care nu va depăși 5 ani de la data de expirare a certificatului existent.

(3) Atunci când inspecția de reînnoire este finalizată după data de expirare a certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data finalizării inspecției de reînnoire până la o dată care nu va depăși 5 ani de la data de expirare a certificatului existent.

(4) Atunci când inspecția de reînnoire este finalizată cu mai mult de 3 luni înainte de data de expirare a certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data finalizării inspecției de reînnoire până la o dată care nu va depăși 5 ani de la data finalizării inspecției de reînnoire.

(5) Atunci când un certificat este emis în condițiile prezentului articol pe o perioadă mai mică de 5 ani, ANR sau, după caz, organizația recunoscută autorizată poate prelungi valabilitatea certificatului dincolo de data de expirare până la perioada maximă prevăzută la alin. (1).

(6) Atunci când o inspecție de reînnoire a fost finalizată și nu se poate emite sau pune la dispoziție la bordul navei un nou certificat înaintea datei de expirare a certificatului existent, inspectorul ANR sau organizația recunoscută autorizată poate confirma certificatul existent, iar acest certificat va fi acceptat ca valabil pe o perioadă care nu va depăși 5 luni de la data de expirare.

(7) Atunci când, în momentul expirării certificatului, o navă nu se află într-un port în care urmează să fie inspectată, ANR sau organizația recunoscută autorizată poate extinde perioada de valabilitate a certificatului, dar această prelungire va fi acordată numai în scopul de a permite navei să își încheie voiajul spre portul în care va fi inspectată și numai în cazurile în care acest lucru se consideră corespunzător și posibil. Niciun certificat nu trebuie să fie prelungit pe o perioadă mai mare de 3 luni, iar la sosirea în portul în care urmează a fi inspectată, nava căreia i s-a acordat prelungirea nu va fi autorizată să părăsească portul fără a avea un nou certificat. Atunci când inspecția de reînnoire este finalizată, noul certificat va fi valabil până la o dată care nu depășește 5 ani de la data de expirare a certificatului existent înainte de acordarea prelungirii sale.

(8) Un certificat emis unei nave angajate în voiajuri scurte, care nu a fost prelungit conform prevederilor prezentului articol, poate fi prelungit de ANR sau de organizația recunoscută autorizată pentru o perioadă de grație de până la o lună de la data de expirare indicată în acest certificat. Atunci când inspecția de reînnoire este finalizată, noul certificat va fi valabil până la o dată care nu va depăși 5 ani de la data de expirare a certificatului existent înainte de acordarea prelungirii sale.

(9) Un certificat emis conform prevederilor art. 12 sau 17 încetează a mai fi valabil în unul dintre următoarele cazuri:

a) dacă inspecțiile corespunzătoare nu sunt finalizate în decursul perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1); sau

b) la transferarea unei nave care arborează pavilionul român sub pavilionul altui stat.

(10) În cazul acordării dreptului de arborare a pavilionului român unei nave care a deținut un certificat emis de Administrația unui stat parte la anexa IV revizuită, ANR sau, după caz, organizația recunoscută autorizată va emite un nou certificat numai dacă inspectorii acestora constată că:

a) nava și echipamentul său sunt într-o stare care demonstrează că nava este aptă pentru a ieși în mare fără a prezenta un eventual pericol pentru mediul marin; și

b) nava, echipamentul, instalațiile, amenajările și materialele care fac obiectul inspecției nu au suferit modificări importante fără aprobarea respectivei Administrații, cu excepția simplei înlocuiri a unor astfel de echipamente sau instalații.

(11) În cazul navelor prevăzute la alin. (10), ANR poate solicita Administrației statului parte la anexa IV revizuită, în decurs de 3 luni de la data acordării dreptului de arborare a pavilionului român, transmiterea, cât mai curând posibil, a copiei certificatului care a existat la bordul navei înaintea transferului și, dacă este posibil, a copiilor rapoartelor de inspecție corespunzătoare.

(12) Atunci când o navă care a arborat pavilionul român se transferă la pavilionul unui alt stat parte la anexa IV revizuită, ANR, la solicitarea respectivului stat, efectuată în termen de cel mult 3 luni de la efectuarea transferului, va transmite copiile certificatului care a existat la bordul navei înaintea transferului și, dacă este posibil, copiile rapoartelor de inspecție corespunzătoare.

(13) În cazul transferurilor navelor între statele membre ale Uniunii Europene, în plus se aplică în mod corespunzător și prevederile Regulamentului (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de pasageri în interiorul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 613/91 al Consiliului.

CAPITOLUL VI Activitatea de control
(Regula 13 din anexa IV revizuită)

SECȚIUNEA 1 Controlul statului pavilionului

Art. 19. -

(1) Navele care fac obiectul prezentelor norme metodologice, care arborează pavilionul român și care se află în condiții de exploatare, pot fi controlate oricând asupra modului în care sunt respectate prevederile anexei IV revizuite de către inspectorii ANR, în oricare dintre porturile românești sau străine în care se află acestea. Inspectorii ANR întocmesc un raport de inspecție, iar în cazul în care constată că nava nu corespunde prevederilor anexei IV revizuite, pot propune retragerea certificatului, dacă nu se iau măsuri de remediere.

(2) În cazul în care inspecția se face într-un port al unui stat parte la anexa IV revizuită, ANR va informa corespunzător autoritatea competentă a statului portului asupra constatărilor făcute și măsurilor întreprinse.

(3) Prevederile cuprinse la alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile aplicabile prevăzute în legislația națională în vigoare privind controlul statului pavilionului.

SECȚIUNEA a 2-a Controlul statului portului (PSC)

Art. 20. -

(1) Orice navă căreia i se aplică prevederile anexei IV revizuite, care nu arborează pavilionul român și care se află în unul dintre porturile românești sau terminalele din larg aflate sub jurisdicția României, poate fi inspectată de inspectorii PSC din cadrul ANR, în scopul verificării aplicării cerințelor de operare prevăzute în respectiva anexă.

(2) Inspecțiile de control se efectuează:

a) atunci când există motive evidente pentru a se considera că echipajul sau comandantul navei nu este familiarizat cu procedurile esențiale aplicabile la bord cu privire la prevenirea poluării cu ape uzate; sau

b) atunci când se impun angajamentele rezultate din memorandumurile de înțelegere privind activitatea de PSC încheiate de România cu alte state părți la anexa IV revizuită.

(3) În cazul navelor care arborează pavilionul unui stat parte la anexa IV revizuită, inspecția de control trebuie să se limiteze numai la verificarea existenței la bord a certificatului valabil, dacă nu există motive serioase pentru a se crede că starea navei sau a echipamentelor sale diferă în mod semnificativ față de datele înscrise în respectivul certificat și dacă nu există motive evidente pentru a se considera că echipajul sau comandantul navei nu este familiarizat cu procedurile esențiale aplicabile la bord cu privire la prevenirea poluării cu ape uzate.

(4) În cazul în care nava nu are un certificat valabil sau starea ei ori a echipamentelor sale diferă în mod semnificativ față de datele înscrise în respectivul certificat, ANR va lua măsurile necesare pentru a se asigura că nava nu va continua voiajul decât atunci când este efectiv aptă pentru a ieși în mare fără a prezenta o posibilă amenințare de a produce daune mediului marin. Totuși, ANR poate permite respectivei nave să părăsească portul sau terminalul din larg în scopul deplasării la cel mai apropiat șantier de reparații existent.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4) ANR va informa Administrația statului parte la anexa IV revizuită care a acordat dreptul de arborare a pavilionului respectivei nave și se va consulta cu aceasta asupra măsurilor pe care urmează să le întreprindă.

(6) În cazul în care nava controlată arborează pavilionul unui stat care nu este parte la anexa IV revizuită, inspectorii PSC din cadrul ANR se vor asigura că nava controlată respectă prevederile anexei IV revizuite într-o măsură suficient de mare pentru a nu se considera că această navă beneficiază de condiții mai favorabile decât navele care arborează pavilionul unui stat parte.

(7) Prevederile cuprinse în alin. (1)-(6) se completează cu dispozițiile aplicabile prevăzute în legislația națională privind PSC.

Art. 21. -

(1) Navele cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite, care arborează pavilionul român și care se află în porturile sau terminalele din larg aflate sub jurisdicția unui stat parte la anexa IV revizuită, au obligația să permită efectuarea de inspecții de către inspectorii PSC din respectivul stat. Inspecția trebuie să se limiteze numai la verificarea existenței la bord a certificatului valabil, dacă nu există motive serioase pentru a se considera că starea navei sau a echipamentelor sale diferă în mod semnificativ față de datele înscrise în respectivul certificat și dacă nu există motive evidente pentru a se considera că echipajul ori comandantul navei nu este familiarizat cu procedurile esențiale aplicabile la bord cu privire la prevenirea poluării cu ape uzate.

(2) În cazul în care asupra unei nave care arborează pavilionul român se aplică măsura reținerii într-un port sau terminal din larg al unui stat parte la anexa IV revizuită, necesară pentru a se asigura că nava nu va continua voiajul decât atunci când este aptă pentru a ieși în mare fără a prezenta o posibilă amenințare de a produce daune mediului marin, comandantul navei respective va anunța ANR și, după caz, organizația recunoscută autorizată care a emis navei certificatul.

(3) Nava care arborează pavilionul român căreia i s-a aplicat măsura reținerii într-un port sau terminal al unui stat parte la anexa IV revizuită, după informarea ANR și, după caz, a organizației recunoscute autorizate care a emis navei certificatul, poate solicita permisiunea de a părăsi portul sau terminalul din larg în scopul deplasării la cel mai apropiat șantier de reparații existent pentru remedierea nonconformităților descoperite de inspectorii PSC.

CAPITOLUL VII Descărcarea apelor uzate și instalații de primire
a apelor uzate
(Regulile 11 și 12 din anexa IV revizuită)
Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Este interzisă descărcarea în mare a apelor uzate din navele care arborează pavilionul român și cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite, cu excepția următoarelor cazuri:

a) nava descarcă ape uzate după malaxare și dezinfectare, folosind un sistem aprobat de ANR sau de organizația recunoscută autorizată, în conformitate cu regula 9.1.2 din anexa IV revizuită, la o distanță mai mare de 3 mile marine de la uscatul cel mai apropiat;

b) nava descarcă ape uzate, care nu sunt malaxate ori dezinfectate, la o distanță mai mare de 12 mile marine de la uscatul cel mai apropiat, cu condiția ca, în niciun caz, apele uzate depozitate în tancuri de colectare sau apele uzate provenind din spațiile în care sunt animale vii să nu fie descărcate dintr-o dată, ci cu un debit moderat, cu nava în marș, cu o viteză de cel puțin 4 noduri. Rata de descărcare trebuie să fie aprobată de ANR sau de o organizație recunoscută autorizată. Aprobarea ratei de descărcare de către ANR sau de către organizația recunoscută se face pe baza prevederilor cuprinse în apendicele nr. 4, elaborate pe baza normelor adoptate de IMO prin Rezoluția MEPC.157(55). Documentul prin care se aprobă rata/ratele de descărcare trebuie păstrat la bordul navei și trebuie prezentat în timpul efectuării inspecțiilor sau al controalelor;

c) nava are în exploatare o instalație de tratare a apelor uzate care:

(i) îndeplinește cerințele de exploatare prevăzute în regula 9.1.1 din anexa IV revizuită; și

(ii) este corespunzător certificată de ANR sau de o organizație recunoscută autorizată; și

(iii) rezultatele încercărilor instalației sunt înscrise în certificat; și

(iv) efluentul nu lasă materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur și nici nu produce decolorarea acesteia.

(2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica în cazul în care navele care arborează pavilionul român se află în apele unui stat care a impus ca în apele aflate sub jurisdicția sa să fie respectate alte cerințe, mai puțin riguroase decât cele prevăzute în anexa IV revizuită, referitoare la descărcarea în mare a apelor uzate.

(3) Când apele uzate sunt amestecate cu deșeuri sau cu deșeuri de apă prevăzute în alte anexe la MARPOL 73/78, în mod suplimentar cerințelor din anexa IV revizuită trebuie îndeplinite și cerințele acelor anexe.

Art. 23. -

(1) Interdicția prevăzută la art. 22 alin. (1), împreună cu excepțiile în toate cazurile enumerate, este aplicabilă tuturor navelor care operează în apele aflate sub jurisdicția României sau care le traversează, cu precizarea ca echipamentele și instalațiile respective să fie aprobate/certificate de Administrația statului pavilionului sau de o organizație recunoscută de această administrație, dacă acest stat este stat parte la anexa IV revizuită.

(2) În cazul în care se constată nerespectarea modalităților de descărcare a apelor uzate în mare, inspectorii ANR vor lua măsurile prevăzute de legislația națională aplicabilă.

Art. 24. -

(1) În toate porturile românești și terminalele din largul mării aflate sub jurisdicția României, care sunt vizitate de nave maritime cărora li se aplică prevederile din anexa IV revizuită, administrațiile portuare respective au obligația să asigure facilități de recepție pentru a satisface necesitățile navelor de a preda apele uzate stocate la bord.

(2) Preluarea apelor uzate trebuie să se facă cu mijloace adecvate, care pot fi cuplate la racordurile standard de descărcare cu care sunt dotate navele în conformitate cu prevederile regulii 10 din anexa IV revizuită, și fără a provoca întârzieri excesive navelor.

Art. 25. -

(1) Comandanții navelor care arborează pavilionul român au obligația să informeze ANR în situațiile în care s-au aflat în porturile unor state părți la anexa IV revizuită și li s-au pus la dispoziție instalații de recepție a apelor uzate care nu corespundeau regulii 12 din anexa IV revizuită.

(2) ANR analizează sesizările primite în conformitate cu prevederile alin. (1) și, dacă va considera că instalațiile de recepție respective sunt neadecvate, va întocmi un raport corespunzător, pe care îl va înainta la minister, iar acesta va întocmi informarea care se va prezenta la IMO, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al regulii 12 din anexa IV revizuită.

Art. 26. -

În cazul în care la minister se primesc din partea IMO sesizări prin care se semnalează instalații de recepție a apelor uzate în porturile românești considerate ca fiind neadecvate, ministerul va analiza cazul și va dispune măsurile corespunzătoare pentru conformarea cu prevederile paragrafului 1 al regulii 12 din anexa IV revizuită, pe care administrația portuară respectivă are obligația să le pună în practică.

Art. 27. -

Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile aplicabile prevăzute în legislația națională privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave.

CAPITOLUL VIII Instrucțiuni de exploatare și întreținere a navelor care arborează pavilionul român
(MSC/Circ. 648 din 6 iunie 1994 - Instrucțiuni pentru operarea, inspectarea și întreținerea sistemelor de ape uzate ale navelor)

Art. 28. -

Companiile de navigație care operează nave care arborează pavilionul român și cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite trebuie să instruiască comandanții și echipajele acestora pentru a examina periodic sistemul de ape uzate instalat la bordul fiecărei nave în vederea evaluării riscului pătrunderii gazelor toxice și/sau inflamabile, produse în acest sistem, către spațiile de lucru și cele de locuit.

Art. 29. -

Se recomandă ca examinarea sistemului de ape uzate să se realizeze cel puțin o dată pe an și ori de câte ori sunt depistate condiții nesatisfăcătoare. Examinarea ar trebui să includă:

a) desfacerea capacelor de inspecție a tancurilor de colectare a apelor uzate și, dacă este necesar, curățarea oricăror depuneri, dându-se o atenție specială zonelor din spatele despărțiturilor interioare ale acestora;

b) examinarea vizuală a structurii tancurilor de colectare a apelor uzate, a eventualelor diviziuni interne și a racordurilor de tubulatură;

c) verificarea elementelor sensibile, precum dispozitivele de măsurare a nivelului apelor uzate în tanc și valvulele montate pe acesta;

d) verificarea modului de funcționare a tuturor sistemelor de transvazare a apelor uzate din tancul de colectare;

e) verificarea sistemului de distribuție a aerului pentru depistarea eventualelor scurgeri de aer și pentru determinarea stării duzelor sau a celorlalte elemente de difuzare a aerului în apele uzate;

f) verificarea suflantelor de aer pentru a determina dacă presiunea de lucru este între limitele permise;

g) verificarea funcționării ventilatoarelor instalației de ventilare a tancurilor de colectare a apelor uzate;

h) verificarea tuturor tubulaturilor de scurgere pentru depistarea unor eventuale neetanșeități la apă/gaze, în special în spațiile de locuit, precum și a lentilelor de apă din sifoanele toaletelor și/sau a trapelor de închidere pentru prevenirea intrării gazelor din apele uzate în încăperile unde sunt amplasate toalete;

i) verificarea fixării tuturor aparatelor și dispozitivelor sanitare pentru a preveni sau depista eventualele mișcări relative dintre acestea și tubulatura de scurgere a apelor uzate;

j) verificarea funcționării eficiente a fiecărei toalete, a dispozitivelor de etanșare la gaze și a dispozitivelor pentru reumplerea bazinelor pentru apa de spălare a acestora;

k) verificarea aerisirii instalației de scurgere a apelor uzate pentru depistarea unor eventuale obturări ale gurilor de aerisire sau a formării de dopuri pe aceasta ori a creării vacuumului care produce absorbția lentilelor de apă din sifoane, precum și a menținerii autodrenajului acesteia la orice unghi de înclinare prevăzută, transversală sau longitudinală, a navei;

l) verificarea instalațiilor de ventilare a spațiilor în care sunt amplasate toalete sau alte elemente ale instalației de ape uzate. O atenție specială se recomandă a se acorda deschiderilor pentru extragerea aerului în scopul de a se asigura că acestea sunt curate și nu sunt obturate cu praf, scame, puf și altele asemenea. Se recomandă verificarea reglajelor dispozitivelor montate pe deschiderile de extragere a aerului, pentru funcționarea echilibrată a acestei instalații și asigurarea ventilării fiecărei încăperi. Se recomandă verificarea tuturor unităților de extracție pentru a se asigura că acestea nu pot fi blocate sub niciun motiv.

Art. 30. -

Se recomandă ca utilizarea substanțelor de curățare și de dezinfectare a toaletelor să se facă în măsura în care acestea nu distrug bacteriile care asigură procesele aerobice care se produc în tancurile de colectare a apelor uzate. Trebuie urmate recomandările producătorilor instalației de tratare a apelor uzate în privința caracteristicilor și cantităților substanțelor de curățare și de dezinfectare utilizate.

Art. 31. -

Companiile de navigație care operează nave care arborează pavilionul român trebuie să:

a) informeze comandantul, ofițerii și tot echipajul asupra pericolelor pe care le prezintă gazele emise de instalațiile de ape uzate dacă acestea pătrund în spațiile de lucru și în cele de locuit;

b) instituie la bordul acestora o procedură operațională în baza căreia se realizează raportarea și înregistrarea verificărilor efectuate și a lucrărilor de întreținere executate la sistemele de ape uzate, precum și măsurile luate în cazurile în care sunt sesizate la bord emanații de gaze urât mirositoare sau cu miros de mucegai;

c) instruiască personalul care execută la bordul navei lucrări de întreținere sau de reparații la instalațiile de ape uzate asupra pericolelor produse de gazele sărăcite de oxigen, toxice inflamabile care se pot găsi în tancurile de colectare sau în tubulatură și să ia măsurile necesare corespunzătoare pentru lucrul în spații închise.

CAPITOLUL IX Instrucțiuni de supraveghere a navelor care se află în apele aflate sub jurisdicția României

Art. 32. -

Căpităniile portuare au obligația să supravegheze navele cărora li se aplică prevederile anexei IV revizuite aflate în zonele de jurisdicție alocate și, în măsura în care le este posibil, să constate dacă aceste nave respectă modalitățile de descărcare a apelor uzate în mare sau în apele navigabile aflate în zona de jurisdicție a respectivei căpitănii portuare, permise în conformitate cu regula 11 din această anexă.

Art. 33. -

În cazul în care se constată nerespectarea modalităților de descărcare a apelor uzate în mare, căpitanul șef al portului în zona de jurisdicție în care s-a aflat nava va întreprinde măsurile legale privind reținerea navei și va informa autoritățile de mediu.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

Art. 34. - Modificări (1)

Apendicele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

APENDICELE Nr. 1
la normele metodologice

Standarde internaționale pentru efluent și metode de încercare pentru instalații de tratare a apelor uzate

Art. 1. -

Prezentul apendice la normele metodologice este elaborat cu respectarea recomandărilor privind:

a) standardele internaționale pentru efluent pentru instalații de tratare a apelor uzate; și

b) liniile directoare pentru încercările de performanță pentru instalații de tratare a apelor uzate cu referire la standardele pentru efluent, adoptate prin Rezoluția MEPC.2(VI) din 3 decembrie 1976 a IMO.

SECȚIUNEA 1 Standarde internaționale pentru efluent

Art. 2. -

Standardele pentru efluent din prezentul apendice se aplică instalațiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navelor care arborează pavilionul român, instalate până la 1 ianuarie 2010.

Art. 3. -

(1) Instalația de tratare a apelor uzate trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerințe atunci când este încercată pentru obținerea Certificatului de încercare de tip din partea ANR sau a organizației recunoscute autorizate:

a) standardul pentru microorganismele de tipul coli:

a. media geometrică a numărului de microorganisme de tipul coli din eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări ar trebui să nu depășească 250 microorganisme/100 ml (cel mai probabil număr), așa cum a fost determinată prin analiza fermentației în tuburi multiple sau printr-o altă procedură analitică echivalentă;

b) standardul pentru materii solide în suspensie:

(i) în cazul în care instalația este încercată la uscat/la uzina constructoare: media geometrică a conținutului total de materii solide în suspensie din eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări trebuie să nu depășească 50 mg/litru;

(ii) în cazul în care instalația este încercată la bordul navei: media geometrică a conținutului total de materii solide în suspensie din eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări trebuie să nu depășească 100 mg/litru peste conținutul de materii solide în suspensie din apa ambientală, utilizată pentru spălarea instalațiilor.

Se recomandă ca analizele pentru determinarea conținutului de materii solide în suspensie din eșantioanele de efluent să se facă în conformitate cu standardul STAS 6953-81 "Ape de suprafață și ape uzate. Determinarea conținutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare și a reziduului de calcinare" sau cu altul echivalent;

c) standardul pentru necesarul biochimic de oxigen pentru 5 zile, notat (BOD5): media geometrică a necesarului biochimic de oxigen pentru 5 zile al eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări trebuie să nu depășească 50 mg/litru.

(2) ANR va aproba instalațiile de tratare a apelor uzate care sunt concepute să reducă atât substanțele organice solubile, cât și pe cele insolubile, cu condiția să fie respectate aceste standarde.

(3) ANR va acorda aprobarea de tip pentru instalațiile de tratare a apelor uzate care demonstrează prin programul de încercări convenit că îndeplinesc parametrii prevăzuți la alin. (1).

SECȚIUNEA a 2-a Metode de încercare pentru instalații de tratare a apelor uzate

Art. 4. -

(1) Instalația de tratare a apelor uzate trebuie să fie încercată la uzina constructoare sau la navă, după un program de probe pus de acord cu ANR sau cu organizația recunoscută autorizată.

(2) Programul de probe va trebui să fie astfel conceput încât să ia în considerație următoarele aspecte pentru:

a) calitatea apelor uzate neprelucrate:

(i) pentru instalațiile încercate la uzina constructoare: apele uzate neprelucrate care intră în instalație ar trebui să fie ape uzate recente care conțin materii fecale, urină, hârtie igienică și apă de spălare la care, pentru scopul încercării, a fost adăugat noroi primar de ape uzate, pentru a se obține o concentrație de materii solide în suspensie minimă de 500 mg/litru;

(ii) pentru instalațiile încercate la bordul navei: apele uzate neprelucrate care intră în instalație pot fi ape uzate generate la bordul navei în condiții normale de operare;

b) durata încercărilor:

- durata încercărilor trebuie să fie de 10 zile după ce instalația a atins parametrii stabili de funcționare;

c) condiții de încărcare:

(i) instalația trebuie să fie încercată în condiții de încărcare volumetrică medie, minimă și maximă în conformitate cu specificațiile producătorului;

(ii) măsurătorile parametrilor efluentului prevăzuți la art. 2 trebuie făcute la încărcarea volumetrică: zero, maxim, minim și mediu;

(iii) în Certificatul de încercare de tip, ANR sau organizația recunoscută va înscrie domeniul factorului de încărcare în care au fost înregistrate valori admisibile ale parametrilor măsurați;

d) metodele de prelevare a eșantioanelor și frecvența prelevării:

(i) instalația trebuie astfel montată încât prelevarea eșantioanelor să fie facilitată;

(ii) prelevarea eșantioanelor trebuie astfel făcută încât modul de prelevare și frecvența prelevării să fie revelatoare pentru calitatea efluentului;

(iii) frecvența prelevării trebuie astfel stabilită încât aceasta să țină cont de timpul în care apele uzate neprelucrate stau în instalația de tratare;

(iv) se vor preleva minimum 40 de eșantioane de efluent pentru a se putea face o analiză statistică a datelor, respectiv media geometrică, maximul, minimul, abaterea și altele asemenea;

(v) se va preleva un număr de eșantioane din apele uzate neprelucrate suficient de mare pentru a se obține dintre acestea un număr relevant care să aibă concentrația prevăzută la lit. a);

(vi) se vor neutraliza toate categoriile de substanțe dezinfectante reziduale din eșantioanele de ape uzate neprelucrate pentru a se evita alterarea rezultatelor procesului de tratare realizat de instalație;

e) încercările analitice ale efluentului:

- în afară de parametrii prevăzuți la art. 1 pentru care sunt stabilite valori de referință, în cadrul încercărilor se vor măsura și înregistra și alți parametri, precum: materii solide totale, materii volatile, sedimente, turbiditate, fosfor total, pH, carbon organic total, microorganisme de tipul coli total, streptococi fecali;

f) reziduurile de substanțe dezinfectante:

(i) la determinarea conținutului de microorganisme de tipul coli se recomandă utilizarea ozonului, radiației ultraviolete sau a oricăror alte substanțe dezinfectante care vor minimiza efectele potrivnice mediului;

(ii) în cazul în care se utilizează clorul ca substanță dezinfectantă, se recomandă ca conținutul rezidual al acestuia în efluent să fie cât mai scăzut posibil;

g) considerațiile de scară:

(i) se vor accepta pentru încercări numai instalațiile la scara 1:1;

(ii) în cazul unor instalații unicat sau care au dimensiuni foarte mari, se vor face încercări numai pe prototip;

(iii) acolo unde va fi posibil, se vor face încercări de confirmare pe instalația finală;

h) salinitate și temperatură:

(i) încercările se vor face pentru domenii ale salinității și temperaturii efluentului specificate de producător, cu condiția ca acestea să fie corespunzătoare zonelor de navigație ale navelor pe care se montează respectivele instalații;

(ii) în cazul în care se stabilesc limite de funcționare sub aceste aspecte, respectivele limite se vor înscrie în Certificatul de încercare de tip;

i) înclinări și vibrații:

(i) pe cât posibil, încercările se vor efectua în condiții care să simuleze înclinările obișnuite întâlnite la bordul navelor maritime, datorate oscilațiilor;

(ii) se vor supune încercărilor la șoc și vibrații senzorii și dispozitivele de control pentru a se verifica dacă acestea sunt potrivite pentru utilizarea pe navele maritime;

j) alte aspecte:

(i) se va verifica dacă pe instalația de tratare a apelor uzate este fixată ferm o etichetă pe care să fie înscrise într-o manieră rezistentă tipul și modelul instalației, precum și numele producătorului;

(ii) se va verifica dacă manualele de operare și întreținere furnizate de producător sunt adecvate și complete;

(iii) se vor examina caracteristicile tuturor instrumentelor și aparaturii utilizate la încercări înainte de începerea programului de probe pentru a se asigura că toate acestea sunt compatibile între ele.

SECȚIUNEA a 3-a Inspecții periodice ale instalațiilor de tratare a apelor uzate

Art. 5. -

Instalația de tratare a apelor uzate trebuie să fie supusă inspecțiilor periodice de către inspectorii ANR în cadrul procedurii de certificare/avizare/reînnoire a Certificatului internațional pentru prevenirea poluării cu ape uzate, pentru a se convinge că acest echipament continuă să funcționeze în conformitate cu cerințele cuprinse în anexa IV revizuită.

APENDICELE Nr. 2
la normele metodologice

Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate

Art. 1. -

Prezentul apendice la normele metodologice este elaborat cu respectarea Liniilor directoare revizuite privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, adoptate prin Rezoluția MEPC.159(55) din 13 octombrie 2006 a IMO. Prin Rezoluția MEPC.159(55) se anulează Recomandările privind standardele internaționale pentru efluent și liniile directoare pentru încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate care au făcut obiectul Rezoluției MEPC.2(VI).

SECȚIUNEA 1 Standarde internaționale pentru efluent

Art. 2. -

(1) Standardele pentru efluent din prezentul apendice se aplică instalațiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navelor care arborează pavilionul român, instalate la 1 ianuarie 2010 sau după această dată.

(2) Expresia Instalații de tratare a apelor uzate de la bordul navelor instalate la 1 ianuarie 2010 sau după această dată se interpretează după cum urmează:

a) instalații de la bordul navelor a căror chilă a fost pusă sau care sunt într-un stadiu de construcție echivalent la 1 ianuarie 2010 sau după această dată;

b) pentru nave aflate în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2010, instalații noi cu data contractuală de livrare la navă la 1 ianuarie 2010 sau după această dată ori, în absența unei date contractuale de livrare, instalațiile livrate efectiv către navă la 1 ianuarie 2010 sau după această.

Art. 3. -

(1) Pentru ca ANR sau organizația recunoscută autorizată să emită Certificatul de aprobare de tip pentru o instalație de tratare a apelor uzate, aceasta trebuie să producă un efluent ai cărui parametri măsurați în perioada de încercare îndeplinesc următoarelor cerințe:

a) standardul pentru organisme coliforme termotolerante:

- media geometrică a numărului de organisme coliforme termotolerante prezente în eșantioanele de efluent prelevate în perioada de încercare nu trebuie să depășească 100 de organisme coliforme termotolerante la 100 ml, ca urmare a determinării utilizând ca metode de analiză filtrarea prin membrană, fermentarea în tuburi multiple sau o metodă analitică echivalentă;

b) standardul pentru materii solide în suspensie (TSS):

(i) în cazul în care instalația este încercată la uscat/la uzina constructoare, media geometrică a conținutului total de materii solide în suspensie din eșantioanele de efluent prelevate în perioada de încercare trebuie să nu depășească 35 mg/l;

(ii) în cazul în care instalația este încercată la bordul navei, conținutul total maxim de materii solide în suspensie din eșantioanele de efluent prelevate în perioada de încercare poate fi ajustat pentru a se ține cont de conținutul de materii solide în suspensie al apei de spălare. În cazul în care producătorul instalației optează ca la încercări să se țină cont de conținutul de materii solide în suspensie al apei de spălare pentru a se ajusta conținutul total maxim de particule solide în suspensie (TSS), atunci se va stabili ca în perioada de încercare să se efectueze și un număr de prelevări din apa de spălare suficient de mare pentru a obține o medie geometrică exactă care să poată fi utilizată drept ajustare (definită x). TSS maxim admisibil nu ar trebui, în niciun caz, să fie mai mare decât 35 plus x mg/l.

Încercările trebuie efectuate prin una dintre următoarele metode:

1. filtrarea eșantioanelor reprezentative printr-o membrană-filtru de 0,45 microni, uscare la 105°C și cântărire; sau

2. centrifugarea unui eșantion reprezentativ (pentru cel puțin 5 minute cu o accelerație medie de 2800-3200 g), uscare la cel puțin 105°C și cântărire; sau

3. alt standard de încercare echivalent acceptat pe plan internațional;

c) standardul pentru necesarul biochimic de oxigen și necesarul chimic de oxigen:

- instalația de tratare a apelor uzate trebuie să fie astfel proiectată încât să reducă atât substanțele organice solubile, cât și pe cele insolubile pentru a respecta cerința ca media geometrică a necesarului biochimic de oxigen pe 5 zile (BOD5) a eșantioanelor de efluent prelevate în perioada de încercare să nu depășească 25 mg/l și necesarul chimic de oxigen (COD) să nu depășească 125 mg/l. Metoda de încercare recomandată este cea descrisă în Standardul ISO 15705:2002 pentru COD și în Standardul ISO 5815:2003 pentru BOD5 sau alte standarde de încercare echivalente, acceptate pe plan internațional;

d) standardul pentru pH:

- pH-ul eșantioanelor de efluent prelevate în perioada de încercare trebuie să fie cuprins între 6 și 8,5;

e) standardul pentru valorile nule sau inferioare limitei de detecție:

- pentru organismele coliforme termotolerante, valorile nule ar trebui înlocuite cu o valoare de 1 organism coliform termotolerant/100 ml pentru a permite calcularea mediei geometrice. Pentru totalul de materii solide în suspensie, necesarul biochimic de oxigen și necesarul chimic de oxigen, valorile inferioare limitei de detecție trebuie înlocuite cu jumătate din limita de detecție, pentru a permite calcularea mediei geometrice.

(2) Modelul Certificatului de aprobare de tip care se emite de către ANR, împreună cu apendicele său sunt prezentate în anexa la prezentul apendice la normele metodologice.

SECȚIUNEA a 2-a Metode de încercare pentru instalații de tratare a apelor uzate

Art. 4. -

(1) Instalația de tratare a apelor uzate trebuie să fie încercată la uzina constructoare sau la navă, după un program de probe pus de acord cu ANR ori cu organizația recunoscută autorizată. În cazul în care instalația de tratare a apelor uzate a fost încercată la uzina constructoare, inspecția inițială la navă trebuie să includă montajul și punerea în funcțiune a instalației de tratare a apelor uzate.

(2) Programul de probe va trebui să fie astfel conceput încât să ia în considerație următoarele aspecte pentru:

a) calitatea apelor uzate neprelucrate:

(i) pentru instalațiile încercate la uzina constructoare: apele uzate neprelucrate care intră în instalație ar trebui să fie ape uzate recente care conțin materii fecale, urină, hârtie igienică și apă de spălare la care, pentru scopul încercării, a fost adăugat noroi primar de ape uzate, pentru a se obține o concentrație minimă a totalului materiilor solide în suspensie, adaptată numărului de persoane și sarcinii hidraulice pentru care instalația de tratare a apelor uzate va fi certificată. Încercarea trebuie să ia în considerare tipul sistemului (de exemplu, toalete cu vacuum sau gravitaționale) și orice apă sau apă gri care poate fi adăugată pentru spălare în apele uzate înainte de tratare. În orice caz, concentrația totalului materiilor solide în suspensie în apele uzate utilizate la încercare trebuie să nu fie mai mică de 500 mg/l;

(ii) pentru instalațiile încercate la bordul navei: apele uzate neprelucrate care intră în instalație pot fi ape uzate generate la bordul navei în condiții normale de operare;

b) durata și eșalonarea în timp a încercării:

(i) durata încercărilor trebuie să fie de 10 zile;

(ii) începerea încercării după ce instalația a atins parametrii stabili de funcționare;

(iii) programarea încercării într-o manieră reprezentativă pentru:

1. condițiile normale de funcționare;

2. tipul sistemului;

3. numărul de persoane deservit;

4. sarcina hidraulică la care funcționează;

c) condiții de încărcare:

(i) instalația trebuie să fie încercată în condiții de încărcare volumetrică minimă, medie și maximă. Instalația de tratare a apelor uzate trebuie să producă un efluent în conformitate cu standardele prevăzute în art. 2 la oricare dintre încărcările volumetrice minime, medii și maxime la care a fost supusă încercării. Gama condițiilor în care standardele efluentului au fost îndeplinite trebuie înregistrată în Certificatul de aprobare de tip;

(ii) pentru încercarea la uzina constructoare, factorii de încărcare se stabilesc în conformitate cu specificațiile producătorului. În figura 1 se prezintă frecvența de prelevare a eșantioanelor, care trebuie respectată pentru fiecare factor de încărcare. Totuși, această frecvență este considerată o recomandare;

(iii) pentru încercarea la bord încărcarea minimă este cea care rezultă din numărul de persoane aflate la bord atunci când nava se află legată la cheu în port, iar încărcările medii și maxime sunt cele care rezultă ținându-se cont de numărul de persoane de la bordul navei aflate pe mare și de orele de servirea mesei și de cele de efectuarea cartului;

d) metodele de prelevare a eșantioanelor și frecvența prelevării:

(i) instalația trebuie astfel proiectată și executată încât prelevarea eșantioanelor să fie facilitată;

(ii) prelevarea eșantioanelor trebuie astfel făcută încât modul de prelevare și frecvența prelevării să fie relevante pentru calitatea efluentului. În figura 1 se prezintă frecvența recomandată pentru prelevarea eșantioanelor;

(iii) frecvența prelevării trebuie astfel stabilită încât aceasta să țină cont de timpul cât apele uzate neprelucrate stau în instalația de tratare;

(iv) se vor preleva minimum 40 de eșantioane de efluent, pentru a se putea face o analiză statistică a datelor, respectiv media geometrică, maximul, minimul, abaterea și altele asemenea;

(v) se va preleva câte un eșantion din apele uzate neprelucrate, care se va analiza, pentru fiecare eșantion de efluent prelevat și analizat, iar rezultatele trebuie să fie înregistrate pentru a verifica dacă sunt conforme cu standardele prevăzute la art. 2 alin. (1);

(vi) în măsura în care este posibil și dacă ANR sau organizația recunoscută autorizată va considera că este necesar, se vor preleva eșantioane suplimentare din apele uzate neprelucrate, precum și din efluent pentru a lua în considerație marja de eroare posibilă;

(vii) eșantioanele trebuie să fie conservate în mod adecvat înainte de efectuarea analizei, în mod special dacă va exista o întârziere semnificativă între momentul colectării și momentul analizei sau în perioadele în care temperatura ambiantă este ridicată;

(viii) se vor neutraliza toate categoriile de substanțe dezinfectante reziduale din eșantioanele de ape uzate neprelucrate la scurt timp după prelevarea acestora, pentru a se evita ca dezinfectantul să distrugă bacteriile sau să provoace oxidarea chimică a materiilor organice, alterând astfel rezultatele procesului de tratare realizat de instalație prin prelungirea în mod artificial a timpului de contact;

(ix) concentrația de clor, dacă este utilizat, precum și pH-ul trebuie măsurate înainte de neutralizarea substanțelor dezinfectante reziduale;

Figura 1*)

*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.

Figura 1

Factorii de încărcare hidraulică recomandați și frecvența de prelevare a eșantioanelor pentru încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate. Se pot modifica după cum este necesar pentru a lua în considerație caracteristicile fiecărei instalații de tratare a apelor uzate.

e) încercările analitice ale efluentului:

- în afară de parametrii prevăzuți la art. 2 alin. (1), pentru care sunt stabilite valori de referință, în cadrul încercărilor se vor măsura și înregistra și alți parametri, precum: cantitatea de materii solide totale, materii solide volatile, materii solide care sedimentează, materii solide volatile în suspensie, turbiditatea, fosforul total, carbonul organic total, totalul organismelor de tipul coli și de streptococi fecali;

f) reziduurile de substanțe dezinfectante:

(i) pentru dezinfectare se recomandă utilizarea ozonului, radiației ultraviolete sau a oricăror alte substanțe dezinfectante care au un efect potrivnic mediului redus la minim, fără însă a afecta respectarea standardului referitor la conținutul de organisme coliforme termotolerante;

(ii) în cazul în care se utilizează clorul ca substanță dezinfectantă, se vor folosi cele mai bune metode tehnice pentru a menține reziduurile acestui dezinfectant în efluent la o concentrație mai mică decât 0,5 mg/l;

g) considerațiile de scară:

(i) se vor accepta pentru încercări numai instalațiile la scara 1: 1;

(ii) ANR sau organizația recunoscută autorizată poate certifica o gamă de echipamente de mărimi diferite ale unui producător care utilizează principii și tehnologii identice, dar trebuie să țină cont de faptul că mărirea sau micșorarea dimensiunilor echipamentului poate să antreneze o limitare a performanțelor sale;

(iii) în cazul unor instalații unicat sau care au dimensiuni foarte mari ori foarte mici, certificarea poate să se bazeze pe rezultatele încercărilor prototipului. Acolo unde va fi posibil, se vor face încercări de confirmare pe o astfel de instalație după ce aceasta a fost montată definitiv;

h) încercarea instalației de tratare a apelor uzate în mediul natural:

(i) ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația poate funcționa în condiții de înclinare în conformitate cu practicile de bord acceptabile la nivel internațional;

(ii) încercările pentru certificare trebuie să fie efectuate pentru toată gama de temperaturi și de salinități specificată de producător, iar ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că astfel de specificații sunt adecvate pentru condițiile în care instalația trebuie să funcționeze;

(iii) componentele de reglaj și de detecție trebuie să fie supuse la încercări de mediu înconjurător pentru a verifica faptul că acestea sunt pretabile la folosință maritimă. În acest sens se utilizează specificațiile de încercare descrise în partea a 3-a a Rezoluției MEPC.107(49) a IMO;

(iv) orice fel de restricții impuse privind condițiile de funcționare trebuie să fie consemnate în Certificatul de aprobare de tip;

(v) ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie, de asemenea, să ceară producătorului să includă în manualele de funcționare și de întreținere o listă cu produsele chimice și materialele care pot fi utilizate pentru funcționarea instalației de tratare a apelor uzate;

i) alte aspecte:

(i) se va verifica dacă pe instalația de tratare a apelor uzate este fixată ferm o etichetă pe care să fie înscrise într-o manieră rezistentă data fabricării și orice restricții referitoare la funcționare sau la instalare, considerate ca necesare de către producător sau de către ANR sau organizația recunoscută autorizată;

(ii) ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să examineze manualele de montaj, de operare și de întreținere ale producătorului pentru a verifica dacă acestea sunt corecte și complete. Nava trebuie să aibă la bord în permanență un manual care descrie în detaliu procedurile operaționale și de întreținere pentru instalația de tratare a apelor uzate;

(iii) ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să examineze cu mare grijă mijloacele de care dispun facilitățile care realizează încercările, înainte de a le autoriza să participe la programul de încercări. De asemenea, trebuie făcute toate eforturile pentru a se asigura o anume uniformitate între diversele facilități în care se fac încercările.

SECȚIUNEA a 3-a Aspecte pentru faza operațională

Art. 5. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure, atunci când procedează la inspecții de reînnoire și suplimentare în concordanță cu regulile 4.1.2 și 4.1.3 din anexa IV revizuită, că instalația de tratare a apelor uzate continuă să îndeplinească cerințele prevăzute în regula 4.1.1 din anexa IV revizuită.

Art. 6. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată se va asigura că manualele întocmite în cadrul Sistemelor de Management al Siguranței Navei în conformitate cu prevederile Codului de Management al Siguranței conțin o secțiune pentru familiarizarea personalului de la bordul navei cu operarea și întreținerea instalației de tratare a apelor uzate care corespunde cerințelor din anexa IV revizuită.

ANEXĂ la apendicele nr. 2 la normele metodologice

GUVERNUL ROMÂNIEI
GOVERNMENT OF ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
MINISTRY OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE
Autoritatea Navală Română
Romanian Naval Authority
sau titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate
or full designation of the authorized recognized organization
SIGLA
SAU
MONOGRAMA
BADGE
OR
CIPHER

Certificat de aprobare de tip pentru instalații de tratare a
apelor uzate
Certificate of type approval for sewage treatment plants

Prin prezentul se certifică faptul că instalația de tratare a apelor uzate,

This is to certify that the sewage treatment plant,

Tip/Type .................................................................................................,

având o sarcină hidraulică proiectată de ................... metri cubi pe zi (m3/zi),

having a designed hydraulic loading of..........................cubic meters per day, (m3/day),

o sarcină organică de ............... kg pe zi, necesarul biochimic de oxigen (BOD) și cunoscută drept

an organic loading of ............ kg per day Biochemical Oxygen Demand (BOD) and of the design shown on

proiectul nr. ..............., fabricat de ...................................................., a fost

drawings Nos ............ manufactured by ..................................................... has been

examinată și a fost supusă cu succes la încercările efectuate în conformitate cu Rezoluția

examined and satisfactorily teste din accordance with the International Maritime Organization

MEPC.159(55) a Organizației Maritime Internaționale, confirmând că aceasta îndeplinește cerințele

resolution MEPC.159(55) to meet the operational requirements referred to in regulation 9.1.1 of Annex IV

operaționale prevăzute în regula 9.1.1 a anexei IV a ~Convenției~ internaționale pentru prevenirea

of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/78 as modified by

poluării de către nave, 1973/78, astfel cum a fost modificată prin Rezoluția MEPC.115(51).

resolution MEPC.115(51).

Încercările instalației de tratare a apelor uzate au fost efectuate

The tests on the sewage treatment plant were carried out

la uscat la* .....................................................................................

ashore at*

la bordul navei la* ..........................................................................

onboard at*

și au fost finalizate la ..........................................................................

and completed on

Instalația de tratare a apelor uzate a fost supusă încercării și a produs un efluent care, la analiză, a dat următoarele rezultate:

The sewage treatment plant was tested and produced an effluent which, on analysis, produces:

(i) o medie geometrică a numărului de organisme coliforme termotolerante care nu a fost mai mare de 100 la 100 ml;

(i) a geometric mean of no more than 100 thermotolerant coliforms/100 ml;

(ii) o medie geometrică a cantității totale de particule solide în suspensie de 35 mg/l pentru încercările efectuate la uscat sau o cantitate totală maximă de particule solide în suspensie nu mai mare de 35 plus x mg/l pentru apa ambientală utilizată în scopul spălării, în cazul încercărilor efectuate la bordul navei;

(ii) a geometric mean of total suspended solids of 35 mg/l if tested ashore or the maximum total suspended solids not exceeding 35 plus x mg/l for the ambient water used for flushing purposes if tested on board;

(iiii) o medie geometrică a cererii biochimice de oxigen pentru 5 zile (BOD5) care nu a fost mai mare de 25 mg/l;

(iii) a geometric mean of 5-day Biochemical Oxygen Demand (BOD5) of no more than 25 mg/l;

(iv) o medie geometrică a cererii chimice de oxigen care nu a fost mai mare de 125 mg/l;

(iv) a geometric mean of Chemical Oxygen Demand of no more than 125 mg/l;

(v) un pH al efluentului cuprins între 6 și 8,5.

(v) pH of the effluent is between 6 and 8.5.

Administrația consideră că instalația de tratare a apelor uzate poate funcționa la înclinări la unghiuri de 22,5° în orice plan în raport cu poziția de funcționare normală.

The Administration is satisfied that the sewage treatment plant can operate at angles of inclination of 22.5° in any plane from the normal operating position.

Detaliile încercărilor și rezultatele obținute sunt cuprinse în apendicele la prezentul certificat.

Details of the tests and the results obtained are shown on the Appendix to this Certificate.

O placă sau o etichetă durabilă care conține numele producătorului, numărul tipului și al seriei, sarcina hidraulică și data fabricației trebuie să fie aplicată pe fiecare instalație.

A plate or durable label containing data of the manufacturer's name, type and serial numbers, hydraulic loading and date of manufacture is to be fitted on each sewage treatment plant.

O copie a prezentului certificat trebuie să se găsească în permanență la bordul fiecărei nave echipate cu instalația descrisă mai sus.

A copy of this Certificate shall be carried on board any ship equipped with the above described sewage treatment plant.

Ștampila oficială Official stamp Semnătura ...................................................... Signed
Autoritatea Navală Română Romanian Naval Authority sau titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate or full designation of the authorized recognized organization
Data ............................................................ Dated this ................ day ........... of ....... 20 .......

* Se șterge, după caz.

* Delete as appropriate.

SIGLA
SAU
MONOGRAMA
BADGE
OR
CIPHER
Apendice la certificatul de aprobare de tip
pentru instalații de tratare a apelor uzate
Appendix to certificate of type approval
for sewage treatment plants
Rezultatele încercărilor și detalii ale încercărilor efectuate pe eșantioane din instalația de tratare a
Test results and details of tests conducted on samples from the sewage treatment plant in accordance with apelor uzate în conformitate cu Rezoluția MEPC.159(55):
resolution MEPC.159(55):
Tipul instalației de tratare a apelor uzate . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sewage treatment plant, type
Produsă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manufactured by
Organizația care a efectuat încercarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organization conducting the test
Sarcina hidraulică prevăzută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Designed hydraulic loading m3/day
Sarcina organică prevăzută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg/zi BOD
Designed organic loading kg/day BOD
Numărul de eșantioane de efluent supuse încercării . . . . . . . . . . . . . . .
Number of effluent samples tested
Numărul de eșantioane de afluent supuse încercării . . . . . . . . . . . . . . .
Number of influent samples tested
Calitatea apelor uzate brute (afluentul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l materii solide în suspensie
Raw sewage (influent) quality mg/l Total Suspended Solids
Sarcina hidraulică maximă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Maximum hydraulic loading m3/day
Sarcina hidraulică minimă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Minimum hydraulic loading m3/day
Sarcina hidraulică medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Average hydraulic loading m3/day
Media geometrică a cantității totale de materii solide în suspensie . . . . . . mg/l
Geometric mean of total suspended solids mg/l
Media geometrică a numărului organismelor coliforme termotolerante . . . . . . . coliformi/100 ml
Geometric mean of the thermotolerant coliform count coliforms/100 ml
Media geometrică a BOD5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l
Geometric mean of BOD5 mg/l
Tipul de dezinfectant utilizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type of disinfectant used
Dacă este clor, reziduuri de clor:
If Chlorine - residual Chlorine:
- cantitatea maximă/Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l;
- cantitatea minimă/Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l;
- media geometrică/Geometric mean . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l.
Instalația a fost supusă încercării cu:
Was the sewage treatment plant tested with:
Apă dulce de spălareș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu
Fresh water flushingș Yes/No*
Apă sărată de spălareș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu
Salt water flushingș Yes/No*
Apă dulce și apă sărată de spălareș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu
Fresh and salt water flushingș Yes/No*
Apă gri adăugatăș . . . . . . . . . . Da - proporția: . . . . . /Nu
Greywater addedș Yes - proportion: /No*
A fost supusă instalația la încercările în mediu natural descrise în secțiunea 5.9 a Rezoluției MEPC.159(55)ș
Was the sewage treatment plant tested against the environmental conditions specified in section 5.9 of resolution MEPC.159(55)ș
Temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Temperature Yes/No*
Umiditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Humidity Yes/No*
Înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Inclination Yes/No*
Vibrații. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Vibration Yes/No*
Fiabilitatea echipamentului electric și electronic . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Reliability of electrical and electronic equipment Yes/No*
Limitele și condițiile de operare impuse:
Limitations and the conditions of operation are imposed:
Salinitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salinity
Temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature
Umiditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Humidity
Înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inclination
Vibrații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vibration
Rezultatele altor parametri supuși încercărilor . . . . . . . . . .
Results of other parameters tested
Ștampila oficială Semnătura/Signed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Official stamp ANR sau organizația recunoscută autorizată
RNA or authorized recognised organization . . . . . . . . . . . . .
Data/Dated this . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . 20. . . .

* Se șterge, după caz.

* Delete as appropriate.

APENDICELE Nr. 3
la normele metodologice

Certificat internațional pentru prevenirea poluării cu ape uzate International sewage pollution prevention certificate

Eliberat în conformitate cu prevederile ~Convenției~ internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin ~protocolul~ din 1978 referitor la aceasta și așa cum a fost amendată prin Rezoluția MEPC.115(51), (denumită în continuare Convenția), sub autoritatea

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, and as amended by resolution MEPC.115(51), (hereinafter referred to as the Convention) under the authority of the

GUVERNULUI ROMÂNIEI
GOVERNMENT OF ROMANIA

de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
by Ministry of Transport and Infrastructure
prin/by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Autoritatea Navală Română sau titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate conform prevederilor Convenției)
(Romanian Naval Authority or full designation of the recognized organization authorized under the provisions of the Convention)
Caracteristicile navei
Particulars of ship
Numele navei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonaj brut . . . . . . . . . . . . . .
Name of ship Gross tonnage
Numărul sau literele distinctive . . . . . . . . . . . Numărul de persoane pe care nava este certificată să le
Distinctive number or letters transporte . . . . . . . .
Number of persons which the ship is certified to carry
Portul de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Număr IMO1 . . . . . . . . . . . . . . .
Port of registry IMO Number1
Navă nouă/existentă*
New/existing ship*
Data la care a fost pusă chila sau la care nava se afla într-un stadiu de construcție echivalent sau, după caz, data la care au început lucrările de transformare ori modificare cu caracter major.
. . . . . . . . . . . . .
Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.
Se certifică prin prezentul că:
This is to certify:
1. Nava este echipată cu o instalație de tratare a apelor uzate/malaxor/tanc de colectare* și cu o tubulatură de descărcare în conformitate cu regulile 9 și 10 din anexa IV la Convenție, după cum urmează:
1. That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank* and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows:
*1.1. Descrierea instalației de tratare a apelor uzate:
*1.1. Description of the sewage treatment plant:
Tipul instalației de tratare a apelor uzate . . . . . . . . . . . . . . . .
Type of sewage treatment plant
Numele producătorului . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name of manufacturer
Instalația de tratare a apelor uzate este certificată de Autoritatea Navală Română/organizația recunoscută autorizată ca îndeplinind următoarele standarde referitoare la efluent, conform rezoluției *MEPC.2(VI)/*MEPC.159(55)
The sewage treatment plant is certified by the Romanian Naval Authority/authorized recognized organization to meet the effluent standards as provided for in resolution *MEPC.2(VI)/*MEPC.159(55)
*1.2. Descrierea malaxorului:
*1.2. Description of comminuter:
Tipul malaxorului . . . . . . . . . . . . . .
Type of comminuter
Numele producătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name of manufacturer
Calitatea apelor uzate după dezinfectare . . . . . . . . . . . . . .
Standard of sewage after disinfection
*1.3. Descrierea tancului de colectare:
*1.3. Description of holding tank:
Capacitatea totală a tancului de colectare . . . . . . . . m3
Total capacity of the holding tank
Amplasamentul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Location
___________
* Se elimină, după caz./* Delete as appropriate.
1 Se face referire la Schema numărului IMO de identificare a navei, adoptată de către Organizație prin Rezoluția A.600(15)./1 Refer to the IMO Ship Identificatio Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15).
1.4. O tubulatură de descărcare a apelor uzate la o instalație de recepție, prevăzută cu un racord standard de legătură cu uscatul
1.4. A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection.
2. Nava a fost inspectată în conformitate cu regula 4 din anexa IV la Convenție.
2. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.
3. Inspecția arată că structura, echipamentul, sistemele, instalațiile, amenajările și materialele navei, precum și starea acestora sunt satisfăcătoare în toate privințele și că nava corespunde cerințelor aplicabile din anexa IV la Convenție.
3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.
Prezentul certificat este valabil până la . . . . . . . . 1, sub rezerva inspecțiilor efectuate în concordanță cu regula 4 din anexa IV la Convenție.
This Certificate is valid until . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, subject to surveys in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.
Data finalizării inspecției pe care se bazează acest certificat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zi/lună/an
Completion date of survey on which this Certificate is based: dd/mm/yyyy
Eliberat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Issued at
(Locul eliberării certificatului)
(Place of issue of Certificate)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Data eliberării) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Date of issue) (Semnătura persoanei oficiale autorizate care eliberează certificatul)
(Signature of authorized official issuing the Certificate)
(Sigiliul sau ștampila autorității, după caz)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

1 Se inserează data de expirare, așa cum se specifică de către administrație în conformitate cu regula 8.1 din anexa IV la Convenție. Ziua și luna acestei date corespund datei de aniversare, așa cum s-a definit la regula 1.8 din anexa IV la Convenție.

1 Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 8.1 of Annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1.8 of Annex IV of the Convention.

Aviz pentru extinderea valabilității certificatului dacă acesta este valabil mai puțin de 5 ani, când se aplică regula 8.3
Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3. applies

Nava îndeplinește prevederile relevante ale Convenției și prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.3 din anexa IV la Convenție, se va accepta ca fiind valabil până la ............................................. .
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until ................................ .
Semnat .......................................... Locul ..........................................
Signed Place
(Semnătura persoanei oficiale autorizate) Data ...........................................
(Signature of authorized official) Date
(Sigiliul sau ștampila autorității, după caz)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Extinderea valabilității certificatului când s-a efectuat inspecția de reînnoire și când se aplică regula 8.4
Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.4 applies

Nava îndeplinește prevederile relevante ale Convenției și prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.4 din anexa IV la Convenție, se va accepta ca fiind valabil până la ........................................ .
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until .......................... .
Semnat .......................................... Locul ..........................................
Signed Place
(Semnătura persoanei oficiale autorizate) Data ...........................................
(Signature of authorized official) Date
(Sigiliul sau ștampila autorității, după caz)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Aviz pentru extinderea valabilității certificatului până când nava ajunge în portul de inspecție sau pentru o perioadă de grație când se aplică regula 8.5 sau regula 8.6
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation 8.5 or 8.6 applies

Prezentul certificat, în conformitate cu regula 8.5 sau regula 8.6* din anexa IV la Convenție, se va accepta ca fiind valabil până la ...................................................................... .
This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until
Semnat .......................................... Locul ..........................................
Signed Place
(Semnătura persoanei oficiale autorizate) Data ...........................................
(Signature of authorized official) Date
(Sigiliul sau ștampila autorității, după caz)
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

* Se elimină, după caz./* Delete, as appropriate.

SIGLA
SAU
MONOGRAMA
BADGE
OR
CIPHER
Apendice la certificatul de aprobare de tip pentru instalații de tratare a apelor uzate
Appendix to certificate of type approval for sewage treatment plants
Rezultatele încercărilor și detalii ale încercărilor efectuate pe eșantioane din instalația de tratare a
Test results and details of tests conducted on samples from the sewage treatment plant in accordance with apelor uzate în conformitate cu Rezoluția MEPC.159(55):
resolution MEPC.159(55):
Tipul instalației de tratare a apelor uzate . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sewage treatment plant, type
Produsă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manufactured by
Organizația care a efectuat încercarea . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organization conducting the test
Sarcina hidraulică prevăzută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Designed hydraulic loading m3/day
Sarcina organică prevăzută . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg/zi BOD
Designed organic loading kg/day BOD
Numărul de eșantioane de efluent supuse încercării . . . . . . . . . . . . .
Number of effluent samples tested
Numărul de eșantioane de afluent supuse încercării . . . . . . . . . . . . .
Number of influent samples tested
Calitatea apelor uzate brute (afluentul) . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l materii solide în suspensie
Raw sewage (influent) quality mg/l total suspended solids
Sarcina hidraulică maximă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Maximum hydraulic loading m3/day
Sarcina hidraulică minimă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Minimum hydraulic loading m3/day
Sarcina hidraulică medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 pe zi
Average hydraulic loading m3/day
Media geometrică a cantității totale de materii solide în suspensie . . . . . . . . mg/l
Geometric mean of total suspended solids mg/l
Media geometrică a numărului organismelor coliforme termotolerante . . . . . . . . coliformi/100 ml
Geometric mean of the thermotolerant coliform count coliforms/100 ml
Media geometrică a BOD5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l
Geometric mean of BOD5 mg/l
Tipul de dezinfectant utilizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type of disinfectant used
Dacă este clor, reziduuri de clor:
If Chlorine - residual Chlorine:
- cantitatea maximă/Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l;
- cantitatea minimă/Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l;
- media geometrică/Geometric mean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg/l.
Instalația a fost supusă încercării cu:
Was the sewage treatment plant tested with:
Apă dulce de spălareș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu
Fresh water flushingș Yes/No*
Apă sărată de spălareș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu
Salt water flushingș Yes/No
Apă dulce și apă sărată de spălareș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu
Fresh and salt water flushingș Yes/No*
Apă gri adăugatăș . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da - proporția:. . . . . . /Nu
Greywater addedș Yes - proportion: /No*
A fost supusă instalația la încercările în mediu natural descrise în secțiunea 5.9 a Rezoluției MEPC.159(55)ș
Was the sewage treatment plant tested against the environmental conditions specified in section 5.9 of resolution MEPC.159(55)ș
Temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Temperature Yes/No*
Umiditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Humidity Yes/No*
Înclinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Inclination Yes/No*
Vibrații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Vibration Yes/No*
Fiabilitatea echipamentului electric și electronic . . . . . . . . . . . . . Da/Nu*
Reliability of electrical and electronic equipment Yes/No*
Limitele și condițiile de operare impuse:
Limitations and the conditions of operation are imposed:
Salinitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salinity
Temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperature
Umiditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Humidity
Înclinare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inclination
Vibrații . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vibration
Rezultatele altor parametri supuși încercărilor . . . . . . . . . . . . . .
Results of other parameters tested
Ștampila oficială Semnătura/Signed . . . . . . . . . . . . . . . .
Official stamp ANR sau organizația recunoscută
RNA or recognised organization . . . . . . . . . . .
Data/Dated this . . . . . . . . day of . . . . 20. . .

* Se șterge, după caz.

* Delete as appropriate.

APENDICELE Nr. 4
la normele metodologice

Standardele pentru rata de descărcare a apelor uzate netratate provenind de la nave

Art. 1. -

Prezentul apendice la normele metodologice este elaborat cu respectarea recomandării privind standardele pentru rata de descărcare a apelor uzate netratate provenind de la nave, adoptate prin Rezoluția MEPC.157(55) din 13 octombrie 2006 a IMO.

SECȚIUNEA 1 Introducere

Art. 2. -

(1) Regula 11.1.1 a anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 prevede că descărcarea apelor uzate netratate, care poate fi efectuată la mai mult de 12 mile marine de la uscatul cel mai apropiat, nu trebuie să fie efectuată instantaneu, ci cu o rată de descărcare moderată, cu nava în marș, având o viteză nu mai mică de 4 noduri. Această rată de descărcare trebuie să fie aprobată de către ANR sau de către o organizație recunoscută autorizată pe baza standardelor cuprinse în prezentul apendice.

(2) Prezentul apendice conține, în afară de standardele pentru rata de descărcare a apelor uzate netratate provenind de la nave, și instrucțiunile pentru aprobarea și calcularea unei rate de descărcare moderată.

Art. 3. -

(1) Rata de descărcare moderată se referă la descărcarea apelor uzate netratate care au fost stocate în tancurile de colectare de la bordul navei.

(2) Prezentul standard nu ține cont la calcularea ratei de descărcare de posibila diluție a apelor uzate cu apă sau cu ape gri. Prin urmare, rata este o estimare prudentă, oferind astfel un nivel mai înalt de protecție a mediului marin datorită atât amestecării produse în prealabil descărcării propriu-zise, cât și amestecării cu apa în care are loc siajul navei.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 4. -

În scopul prezentului apendice se definesc următorii termeni:

1. volumul de apă deplasat - lățimea navei x pescajul x distanța parcursă;

2. ape uzate netratate - apele uzate care nu au fost tratate de către o instalație de tratare a apelor uzate de tip aprobat sau care nu au fost nici malaxate și nici dezinfectate.

SECȚIUNEA a 3-a Rata de descărcare maximă admisibilă

Art. 5. -

(1) Rata de descărcare maximă admisibilă a apelor uzate netratate (DRmax) este egală cu 1/200.000 din volumul de apă deplasat.

DRmax = 0,00926 x V x D x B,

unde:

DRmax - rata de descărcare maximă admisibilă (mc/h);

V - viteza medie a navei, exprimată în noduri (mile marine/h), în cursul perioadei luate în considerare;

D - pescajul navei, exprimat în metri (m);

B - lățimea navei, exprimată în metri (m).

(2) Rata de descărcare maximă admisibilă specificată la alin. (1) se referă la o rată medie calculată pentru o perioadă de 24 de ore sau pentru toată perioada de descărcare, dacă aceasta este mai mică de 24 de ore, și nu poate fi depășită cu mai mult de 20% în cazul în care este măsurată pe o bază orară.

SECȚIUNEA a 4-a Aprobarea ratei de descărcare

Art. 6. -

(1) ANR sau organizația recunoscută autorizată va aproba pentru fiecare navă care face obiectul anexei IV revizuite la MARPOL 73/78 și care arborează pavilionul român rata de descărcare maximă admisibilă a apelor uzate netratate pe baza formulei de calcul prevăzute la art. 4 pct. 1 în care au fost luate în considerare pescajul maxim de vară al navei și viteza maximă de serviciu.

(2) La solicitarea proprietarului navei sau a operatorului acesteia, ANR sau organizația recunoscută autorizată poate aproba încă una sau mai multe rate de descărcare secundare, dacă se cunoaște faptul că nava, în timpul exploatării curente, trebuie să descarce apele uzate netratate la diferite alte combinații ale pescajului și vitezei. În acest caz ratele aprobate se vor prezenta tabelar astfel:

Rata de descărcare
Viteza (Noduri) 4 6 8 10 etc.
Pescajul (m)
5
6
7
8
9
etc.

SECȚIUNEA a 5-a Metoda de calcul al ratei de descărcare

Art. 7. -

(1) Pentru stabilirea ratei de descărcare maxime admisibile la diverse pescaje utilizând formula de calcul prevăzută la art. 5 alin. (1) se determină volumul de apă deplasat aferent fiecărui pescaj, inclusiv până la pescajul de vară atribuit navei în conformitate cu art. 3 al ~Convenției~ internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare.

(2) În cazul în care o navă trebuie să descarce apele uzate dintr-un tanc de colectare utilizând o pompă etalonată la o rată fixă, această pompă poate fi etalonată:

a) la rata de descărcare admisibilă la 4 noduri; sau

b) la rata de descărcare pentru o viteză minimală dată a navei, care trebuie să fie mai mare de 4 noduri.

(3) În cazul în care rata de descărcare reală prevăzută o depășește pe cea admisibilă la 4 noduri, rata de descărcare reală va fi redusă sau viteza de marș a navei în timpul descărcării va fi sporită.

SECȚIUNEA a 6-a Respectarea ratei de descărcare

Art. 8. -

(1) Înainte de a efectuarea unei descărcări de ape uzate în conformitate cu prezentul standard, membrul de echipaj însărcinat cu operațiunile cu ape uzate trebuie să se asigure că:

a) nava este în marș;

b) nava se află la mai mult de 12 mile marine de uscatul cel mai apropiat; și

c) viteza de deplasare este compatibilă cu rata de descărcare care a fost aprobată de către ANR sau organizația recunoscută autorizată.

(2) Pentru navele, altele decât cele care au cerințe importante de descărcare a apelor uzate, precum navele de pasageri și navele care transportă animale vii, în mod general, criteriul ratei de descărcare nu va fi depășit la o viteză de 4 noduri.

(3) Navele cu cerințe importante de descărcare a apelor uzate netratate trebuie să păstreze informațiile/datele despre descărcările efectuate, pentru a demonstra conformitatea cu rata aprobată. În acest sens, ANR sau organizația recunoscută autorizată va preciza, după caz, odată cu aprobarea ratei/ratelor de descărcare maximale admisibile și obligația de păstrare a informațiilor/datelor despre descărcările efectuate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...