Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare

Modificări (6), Referințe (8), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 26, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 36, art. 40, art. 48 alin. (2), art. 49, 54, 58 și 69 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, ale art. 34 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, precum și ale art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament se aplică instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și reglementează:

a) înscrierea în registre a instituțiilor financiare nebancare;

b) comunicarea modificărilor intervenite în situația instituțiilor financiare nebancare;

c) cerințe prudențiale aplicabile instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.

Art. 2. -

(1) Documentele transmise potrivit prezentului regulament vor fi prezentate Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta atât traducerea autorizată a acestora, cât și înscrisurile ce au fost traduse. Actele cu caracter oficial și cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naționale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz.

(2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, se va indica temeiul legal pentru aceasta.

(3) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritățile române, în situația în care și-au stabilit reședința în România de mai puțin de 3 ani, se va prezenta și certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reședința. Modificări (1)

(4) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naționale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat și datat de către persoana în cauză.

Art. 3. -

(1) Solicitanții trebuie să susțină cu documente informațiile furnizate Băncii Naționale a României.

(2) Banca Națională a României poate verifica informațiile furnizate, prin solicitarea de documente suplimentare și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale sau străine, după caz.

Art. 4. -

(1) Banca Națională a României poate solicita în mod expres documente în completarea documentelor remise inițial sau prin care să se aducă modificări acestora, stabilind termenele în care aceste documente trebuie prezentate.

(2) În cazul în care documentația este incompletă sau/și prezintă deficiențe, solicitantul are obligația să remedieze aceste aspecte în termenul stabilit de Banca Națională a României.

Art. 5. - Modificări (1)

Datele personale solicitate potrivit cerințelor prezentului regulament vor fi prelucrate de Banca Națională a României în îndeplinirea obligațiilor care îi revin acesteia potrivit dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Art. 6. -

(1) Entitățile care intenționează să desfășoare activități de creditare pe teritoriul României pot desfășura aceste activități numai după înscrierea în Registrul general, respectiv în Registrul de evidență, ținute de Banca Națională a României.

(2) Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României analizează și decide cu privire la cererea de înscriere în registrele prevăzute la alin. (1) și transmite solicitanților documentele care atestă înscrierea în registre a instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, în termenele prevăzute de Legea nr. 93/2009 și de prezentul regulament.

(3) În termen de 5 zile de la data efectuării primei operațiuni de creditare, instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general vor comunica în scris acest aspect Direcției supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României.

Art. 7. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. acționar indirect - un acționar sau asociat care deține o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituție financiară nebancară, prin intermediul unei societăți/entități asupra căreia acesta exercită controlul;

2. administrarea riscurilor semnificative - proces focalizat pe analiza profilului de risc al instituției financiare nebancare, în vederea stabilirii unui raport adecvat între profit și riscurile pe care aceasta și le asumă în desfășurarea activității;

3. angajament de audit - activitate constând într-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, a sistemului de control intern și a proceselor de conducere ale instituțiilor financiare nebancare, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că acestea funcționează corespunzător și vor permite atingerea obiectivelor instituțiilor financiare nebancare, precum și în scopul formulării unor recomandări de îmbunătățire a activității acestora;

4. audit intern - activitatea definită de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investiții, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Fondul European de Investiții, Corporația Interamericană de Investiții și Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor;

6. controlul direct și/sau indirect al unei entități asupra unei alte entități - controlul exercitat cel puțin în următoarele situații:

a) o entitate deține direct și/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cealaltă entitate;

b) o entitate are dreptul de numire sau revocare a majorității membrilor organelor de administrare/supraveghere sau de control ori a majorității conducătorilor celeilalte entități și este în același timp acționar sau asociat al acesteia;

c) o entitate are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte entități, la care este acționar sau asociat, în virtutea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acesteia sau a unor prevederi contractuale;

d) o entitate este acționar sau asociat al celeilalte entități și controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalți acționari sau asociați, majoritatea drepturilor de vot în aceasta;

7. control intern - proces continuu la care participă administratorii/membrii consiliului de supraveghere, conducătorii, precum și personalul instituțiilor financiare nebancare, prin care se furnizează o asigurare rezonabilă asupra atingerii obiectivelor prevăzute la art. 78;

8. expunere - orice risc al unei instituții financiare nebancare, efectiv sau potențial, evidențiat în bilanț sau în afara bilanțului, care decurge din tranzacții încheiate cu o contrapartidă, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare etc.), leasing financiar, emiterea de garanții, asumarea de angajamente de garantare și asumarea de angajamente de finanțare, alte forme de finanțare de natura creditului, investiții în acțiuni și alte valori mobiliare, alte participații de natura imobilizărilor financiare, alte plasamente; Modificări (1)

9. expunerea agregată - valoarea tuturor expunerilor nete din active bilanțiere și din elemente din afara bilanțului ale unei instituții financiare nebancare;

10. expunere brută - valoarea activelor bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare după deducerea elementelor de pasiv rectificative, a provizioanelor, precum și valoarea elementelor din afara bilanțului transformate în echivalent credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5b; Modificări (1)

11. expunere netă din active bilanțiere - valoarea expunerii brute a activelor bilanțiere, ponderată în funcție de gradul de risc de credit al acestora, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5a;

12. expunere netă din elemente din afara bilanțului - valoarea expunerii brute a elementelor din afara bilanțului, transformate în echivalent credit, ponderată în funcție de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5a;

13. familie - soții, rudele și afinii de gradul întâi;

14. grup - mai multe entități reunite după criterii stabilite de instituțiile financiare nebancare prin norme interne, aprobate cel puțin la nivelul comitetului de administrare a riscurilor, care să răspundă cerințelor prezentului regulament;

15. grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună - grupul persoanelor care își exercită drepturile aferente acțiunilor deținute, în concordanță cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele;

16. instituții de credit din zona A - toate instituțiile de credit autorizate în alte state membre, inclusiv sucursalele lor în țări terțe, și toate societățile private și instituțiile publice care corespund definiției instituției de credit și autorizate în alte țări din zona A, inclusiv sucursalele lor, precum și toate instituțiile de credit autorizate în România, în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României referitoare la autorizarea instituțiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;

17. instituții de credit din zona B - toate societățile private și instituțiile publice, autorizate în afara zonei A, care corespund definiției instituției de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;

18. operațiune în condiții de favoare - operațiune ale cărei clauze contractuale agreate de părți nu reflectă condițiile de piață existente la data încheierii tranzacției, conducând la înregistrarea de către instituția financiară nebancară a unei pierderi pe ansamblul relației cu clientul în cauză, și care, din aceste considerente, nu ar fi încheiată de entitate cu oricare dintre clienții săi;

19. persoană aflată în relații speciale cu instituția financiară nebancară, reprezentând o entitate sau un grup:

a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituției financiare nebancare, persoane fizice, reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutari și persoanele fizice desemnate să reprezinte societățile care au calitatea de firmă de audit a instituției financiare nebancare;

b) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, și firma de audit ai instituției financiare nebancare;

c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanții permanenți ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituției financiare nebancare;

d) orice acționar semnificativ al instituției financiare nebancare;

e) orice entitate la al cărei capital social instituția financiară nebancară are o participație de cel puțin 10%;

f) familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) și d), după caz;

20. risc de credit - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligațiilor contractuale;

21. risc de piață - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a fluctuațiilor pe piață ale prețurilor, ratei dobânzii și cursului valutar;

22. risc legal - componentă a riscului operațional, determinată de neaplicarea sau aplicarea defectuoasă a dispozițiilor legale ori contractuale, care afectează negativ operațiunile sau situația instituțiilor financiare nebancare;

23. risc operațional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate ori care nu și-au îndeplinit funcția în mod corespunzător, fie de factori externi, precum condițiile economice și progresul tehnologic;

24. risc reputațional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea instituțiilor financiare nebancare;

25. riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situației patrimoniale și/sau reputaționale a instituțiilor financiare nebancare;

26. sistem informațional - ansamblul de fluxuri informaționale organizate într-o concepție unitară, care asigură legătura pe verticală dintre nivelul de conducere, respectiv decizional, și nivelul de execuție, respectiv operațional, precum și legătura pe orizontală, în interiorul acestora;

27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum și orice stat aparținând Spațiului Economic European;

28. structură organizatorică - ansamblu format din compartimente și sedii secundare ale instituțiilor financiare nebancare, cărora, pentru o funcționare eficientă, le-au fost precizate atribuții și între care s-au stabilit relațiile de subordonare, colaborare și raportare;

29. surse împrumutate - împrumuturile primite de instituțiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finanțare încheiate cu terții, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

30. un singur debitor - orice persoană/entitate sau grup de persoane fizice și/sau entități cu ori fără personalitate juridică, față de care instituția financiară nebancară are o expunere și:

a) care constituie un singur risc, deoarece una dintre ele deține, direct ori indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau

b) între care nu există o relație de control, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc de credit, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există probabilitatea ca și cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăți de rambursare a creditului acordat de instituția financiară nebancară;

31. zona A - toate statele membre și toate celelalte țări care sunt membre cu drepturi depline ale Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), acele țări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internațional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut ale FMI, precum și România. Orice țară care își reeșalonează datoria publică externă este exclusă din zona A pe o perioadă de 5 ani;

32. zona B - toate țările care nu sunt incluse în zona A.

(2) Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament și care nu au fost definite la alin. (1) au semnificația prevăzută în Legea nr. 93/2009.

Art. 8. -

În aplicarea prevederilor prezentului regulament, toate sucursalele și alte sedii secundare constituite pe teritoriul României de o instituție financiară, persoană juridică străină, sunt considerate ca fiind o singură sucursală.

CAPITOLUL II Înscrierea în registre

SECȚIUNEA 1 Înscrierea în Registrul general

Art. 9. -

Prezenta secțiune se aplică entităților ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.

Art. 10. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună în permanență de un capital social situat cel puțin la nivelul echivalentului în moneda națională al sumei de 200.000 euro, respectiv de 3.000.000 euro în cazul instituțiilor financiare nebancare care au inclus în obiectul de activitate acordarea de credite ipotecare. Modificări (1)

(2) Valoarea minimă a capitalului social al instituțiilor financiare nebancare ce desfășoară mai multe tipuri de activități de creditare se va situa cel puțin la nivelul prevăzut pentru activitatea de creditare cu cea mai mare cerință de capital dintre cele înscrise în obiectul de activitate.

(3) Pentru determinarea încadrării în cerința privind nivelul minim al capitalului social, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru data efectuării subscrierii și vărsării acestuia. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Prevederile art. 10 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine.

(2) Capitalul de dotare al sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, este reprezentat de sumele puse la dispoziția acestora, cu caracter permanent, de către instituțiile financiare, persoane juridice străine.

(3) Pentru determinarea încadrării în cerința privind nivelul minim al capitalului de dotare, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru data punerii la dispoziție a acestuia.

Art. 12. -

(1) Obiectul de activitate al instituțiilor financiare nebancare, prevăzut în actul constitutiv, trebuie să cuprindă în mod explicit activitățile ce vor fi derulate, atât în cazul activității principale, cât și în cazul celor secundare, cu respectarea prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr. 93/2009.

(2) Activitatea de creditare desfășurată în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin actul constitutiv nu poate fi externalizată.

(3) Fără a prejudicia aplicarea dispozițiilor alin. (2), instituțiile financiare nebancare nu pot externaliza:

a) activități care în urma externalizării nu mai pot fi controlate și desfășurate în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) organizarea și ținerea contabilității, în condițiile în care între persoanele cărora le-ar fi externalizată activitatea de ținere a contabilității și auditorul statutar sau firma de audit există legături ce afectează independența acestuia în exercitarea mandatului.

Art. 13. -

În aplicarea art. 16 din Legea nr. 93/2009, Banca Națională a României evaluează acționarii pe baza documentelor prevăzute la art. 23 din prezentul regulament și având în vedere informațiile publice disponibile cu privire la aceștia.

Art. 14. -

La evaluarea reputației conducătorilor, Banca Națională a României are în vedere cel puțin următoarele aspecte:

a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;

b) conducătorul este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a);

c) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri aplicate conducătorului ori impunerea unor sancțiuni administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei alte legislații privind serviciile financiare; Modificări (1)

d) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau măsuri și sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante. Modificări (1)

Art. 15. -

La evaluarea reputației conducătorilor, aspectele prevăzute la art. 14 sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, în măsura în care acestea pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului privind reputația conducătorilor.

Art. 16. -

Banca Națională a României poate considera îndeplinite cerințele de reputație pentru un conducător, dacă acesta:

a) este o persoană deja considerată a fi de bună reputație, având în vedere calitatea sa de acționar semnificativ la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru;

b) este o persoană ce asigură conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și monitorizate/supravegheate de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru.

Art. 17. -

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența profesională solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele desemnate în calitate de conducători dispun de cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate de instituția financiară nebancară, precum și de experiență dobândită într-o funcție de conducere.

Art. 18. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de audit, format dintr-un număr de cel puțin 2 membri numiți de adunarea generală.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1), componența, funcționarea și atribuțiile comitetului de audit sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, de prezentul regulament și de regulamentele interne ale fiecărei instituții financiare nebancare. Modificări (1)

Art. 19. -

În vederea obținerii documentului care atestă înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului, instituțiile financiare nebancare, persoane juridice române, remit Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare cererea de înscriere în Registrul general, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoțită de următoarea documentație:

a) actul constitutiv în formă autentică sau cu dată certă și dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului comerțului; Modificări (1)

b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului și încheierea de înmatriculare;

c) scrisoare din partea instituției de credit la care a fost vărsat capitalul social, care să confirme sumele vărsate de fiecare acționar;

d) documentația prevăzută la art. 21 pentru conducători;

e) documentația prevăzută la art. 22 pentru administratori/ membri ai Consiliului de supraveghere;

f) lista cu acționarii, semnată de conducătorii desemnați ai acesteia, cuprinzând, pentru fiecare dintre acționari, cel puțin următoarele informații: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele și adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituției financiare nebancare și drepturile de vot, precum și structura grupului din care fac parte aceștia; Modificări (1)

g) documentația prevăzută la art. 23 pentru acționari;

h) documentația prevăzută la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;

i) lista normelor interne care reglementează activitatea instituției financiare nebancare, elaborate cu respectarea cerințelor Legii nr. 93/2009 și reglementărilor emise în aplicare, însoțită de declarația privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii desemnați ai instituției financiare nebancare;

j) declarație din care să rezulte că entitatea dispune de un sistem informatic care să asigure cel puțin realizarea de raportări către Banca Națională a României în termenele și formatul prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României;

k) pentru sediile secundare existente la data depunerii cererii de înscriere se va transmite o listă cuprinzând datele de identificare a acestora, însoțită de o informare cu privire la adresa, obiectul de activitate și identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar.

Art. 20. -

(1) În vederea obținerii documentului care atestă înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului, sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, trebuie să prezinte Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare o cerere de înscriere în Registrul general, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoțită de următoarea documentație:

a) un extras eliberat de autoritatea din țara de origine similară oficiului registrului comerțului, care să ateste cel puțin înmatricularea instituției financiare, persoană juridică străină, identitatea reprezentanților legali ai acesteia, obiectul ei de activitate și identitatea acționarilor;

b) scrisoare din partea instituției de credit la care a fost depus capitalul de dotare, care să confirme depunerea acestuia de către instituția financiară persoană juridică străină;

c) indicarea, dacă este cazul, a autorității competente însărcinate cu supravegherea pe bază individuală/consolidată, a instituției financiare, persoană juridică străină;

d) hotărârea organului statutar al instituției financiare, persoană juridică străină, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puțin obiectul de activitate, capitalul de dotare și conducătorii;

e) certificatul de înregistrare a sucursalei și extras de la oficiul registrului comerțului, din care să rezulte cel puțin obiectul de activitate și conducătorii;

f) documentația prevăzută la art. 21 pentru conducătorii sucursalei;

g) documentația prevăzută la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;

h) lista cu acționarii, semnată de conducătorii desemnați ai instituției financiare, persoană juridică străină, cuprinzând, pentru fiecare dintre acționari, cel puțin următoarele informații: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele și adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituției financiare nebancare și drepturile de vot, precum și structura grupului din care fac parte aceștia; Modificări (1)

i) documentația prevăzută la art. 23 pentru acționari;

j) lista normelor interne care reglementează activitatea sucursalei, elaborate cu respectarea cerințelor Legii nr. 93/2009 și ale reglementărilor emise în aplicare, însoțită de declarația privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii sucursalei;

k) declarație din care să rezulte că sucursala dispune de un sistem informatic care să asigure cel puțin realizarea de raportări către Banca Națională a României în termenele și formatul prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României.

(2) În cazul deschiderii de către o instituție financiară, persoană juridică străină, a mai multor sedii secundare concomitent, una dintre acestea va fi desemnată ca sucursală principală, iar decizia va fi comunicată Băncii Naționale a României.

(3) Sucursala principală a instituției financiare, persoană juridică străină, va asigura comunicarea cu Banca Națională a României, precum și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de Legea nr. 93/2009 și de reglementările emise în aplicare.

(4) Procedura prevăzută la alin. (1) va fi urmată numai de sucursala principală.

(5) Pentru fiecare dintre celelalte sedii secundare, comunicarea privind înființarea lor va fi însoțită de hotărârea organului competent al instituției financiare, persoană juridică străină, din care să rezulte: obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar, precum și adresa acestuia.

Art. 21. -

Pentru fiecare dintre conducătorii instituțiilor financiare nebancare se transmite următoarea documentație:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;

c) curriculum vitae, care va cuprinde inclusiv informații ce fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 17;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat și semnat de aceste persoane;

e) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată și semnată de aceste persoane.

Art. 22. -

(1) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, se remit următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea și data înmatriculării;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine, potrivit legislației din statul respectiv;

c) copia actului de identitate al reprezentantului permanent, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

d) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată și semnată de aceste persoane.

(2) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, se vor remite următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care au stabilit/stabilită domiciliul/reședința;

c) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată și semnată de aceste persoane.

Art. 23. -

(1) Pentru fiecare dintre acționari, persoane juridice, cu excepția instituțiilor reglementate și supravegheate prudențial de Banca Națională a României, se prezintă următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine, potrivit legislației din statul respectiv;

c) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată și semnată de aceste persoane.

(2) Pentru fiecare dintre acționari, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;

c) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată și semnată de aceste persoane.

Art. 24. -

Pentru auditorul statutar sau firma de audit se prezintă următoarele documente:

a) documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă autorizarea în calitate de auditor; Modificări (1)

b) declarație semnată de auditorul statutar, respectiv de reprezentantul legal al firmei de audit, care să confirme încheierea unui contract de audit cu instituția financiară nebancară;

c) copia actului de identitate al auditorului statutar, respectiv al reprezentantului permanent al firmei de audit, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

d) certificatul de cazier judiciar al auditorului statutar, respectiv al firmei de audit sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința, respectiv din țara de origine;

e) declarația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată și semnată de aceste persoane.

Art. 25. -

(1) Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul general pentru următoarele motive:

a) nerespectarea cerinței privind nivelul minim al capitalului social, respectiv al capitalului de dotare;

b) neîndeplinirea de către conducători a cerințelor privind reputația și experiența profesională;

c) depunerea incompletă ori cu întârziere a documentației prevăzute de prezenta secțiune;

d) nerespectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;

e) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;

f) nerespectarea altor condiții prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau în prezentul regulament.

(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul general va fi comunicată instituției financiare nebancare de Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României, împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.

(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condițiile prevăzute de lege.

SECȚIUNEA a 2-a Înscrierea în Registrul special

Art. 26. -

(1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general și limitele aferente acestora sunt:

a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii și surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanțare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei;

b) nivelul cumulat al creditelor/finanțărilor acordate și angajamentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei.

(2) Înscrierea instituțiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României în situația în care Direcția supraveghere constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente celor două criterii prevăzute la alin. (1). Modificări (1)

Art. 27. -

(1) Evaluarea îndeplinirii de către instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectuează pe baza raportărilor transmise de acestea conform prezentului regulament.

(2) În aplicarea alin. (1), instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere situația indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorii instituției. Formularul de raportare se transmite, în format letric și în format electronic la adresa de e-mail ifn@bnro.ro, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmește raportarea. Modificări (1)

Art. 28. -

(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general trebuie să își monitorizeze permanent criteriile pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurării premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligației de încadrare în cerințele speciale prevăzute de Legea nr. 93/2009 și de reglementările emise de Banca Națională a României.

(2) Înscrierea în Registrul special nu atestă recunoașterea de către Banca Națională a României a îndeplinirii cerințelor speciale prevăzute de Legea nr. 93/2009 și de reglementările emise în aplicare, ci instituie obligația instituțiilor financiare nebancare de a se încadra în cerințele în cauză.

(3) Instituțiile financiare nebancare transmit Direcției supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României documentele din care rezultă îndeplinirea cerințelor speciale în termenele și condițiile prevăzute la art. 51-55.

Art. 29. - Modificări (1)

Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special și care, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cel puțin una dintre limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 26 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.

SECȚIUNEA a 3-a Înscrierea în Registrul de evidență

Art. 30. -

În vederea obținerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidență, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerțului, entitățile ce intenționează să desfășoare activități de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziție în baza unor acorduri guvernamentale transmit Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoțită de următoarea documentație:

a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor și a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv a certificatului de înregistrare în registrul comerțului;

b) copia actului constitutiv și, după caz, a statutului și dovada înregistrării acestuia la grefa instanței competente/oficiul registrului comerțului;

c) documentația prevăzută la art. 21 lit. a), b) și e) pentru conducători;

d) documentația prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea, după caz;

e) documentația prevăzută la art. 23 pentru asociați/acționari.

Art. 31. -

În vederea obținerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidență, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului, entitățile ce intenționează să desfășoare activități de creditare sub forma caselor de amanet vor transmite Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoțită de următoarea documentație:

a) copia certificatului de înregistrare în registrul comerțului;

b) copia actului constitutiv și dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului comerțului; Modificări (2)

c) documentația prevăzută la art. 21 lit. a), b) și e) pentru conducători;

d) documentația prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea;

e) documentația prevăzută la art. 23 pentru asociați/acționari.

Art. 32. -

(1) Sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, ce intenționează să desfășoare activități de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziție în baza unor acorduri guvernamentale sau sub forma caselor de amanet, vor transmite Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerțului, cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarea documentație:

a) un extras eliberat de autoritatea din țara de origine similară oficiului registrului comerțului, care să ateste cel puțin înmatricularea instituției financiare străine, identitatea reprezentanților acesteia și obiectul de activitate;

b) copia certificatului de înregistrare în registrul comerțului;

c) documentația prevăzută la art. 21 lit. a), b) și e) pentru conducători;

d) documentația prevăzută la art. 23 pentru asociați/acționari.

(2) Prevederile art. 20 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 33. -

În vederea obținerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidență, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociațiilor și fundațiilor, casele de ajutor reciproc vor transmite Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarea documentație:

a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor și a certificatului de înregistrare fiscală;

b) copia actului constitutiv și, după caz, a statutului și dovada înregistrării acestuia/acestora la grefa instanței competente; Modificări (1)

c) documentația prevăzută la art. 21 lit. a), b) și e) pentru conducători.

Art. 34. -

(1) Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul de evidență pentru următoarele motive:

a) depunerea incompletă ori cu întârziere a documentației prevăzute de prezenta secțiune;

b) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;

c) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;

d) nerespectarea altor condiții prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau de prezentul regulament. Modificări (1)

(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidență va fi comunicată instituției financiare nebancare de Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.

(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condițiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 93/2009.

SECȚIUNEA a 4-a Notificarea și înscrierea în Registrul de evidență a instituțiilor financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 93/2009

Art. 35. -

(1) În vederea înregistrării în Registrul de evidență, casele de ajutor reciproc menționate la art. 69 din Legea nr. 93/2009 vor remite Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României cererea de înscriere în Registrul de evidență, prevăzută în anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute la art. 33, precum și o declarație pe propria răspundere a conducătorului din care să rezulte fundamentarea cauzelor care au determinat neînscrierea în una dintre listele întocmite de Banca Națională a României în baza titlului I al Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, cu modificările ulterioare.

(2) Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României analizează fundamentarea prevăzută la alin. (1) și decide asupra îndeplinirii de către casele de ajutor reciproc a cerinței prevăzute la art. 69 din Legea nr. 93/2009.

(3) Caselor de ajutor reciproc prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 34, cu excepția alin. (1) lit. b). Modificări (1)

CAPITOLUL III Procedura de comunicare a modificărilor intervenite în situația instituțiilor financiare nebancare

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 36. -

(1) Dacă prezentul regulament nu prevede altfel, comunicarea modificărilor prevăzute în prezentul capitol se va transmite Băncii Naționale a României în termen de 30 de zile de la data realizării acestora sau, după caz, de la data înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Comunicarea va fi însoțită de copia certificată de oficiul registrului comerțului, de autoritatea similară din țara de origine sau de grefa instanței competente, de pe înscrisurile care atestă înregistrarea mențiunilor corespunzătoare modificărilor efectuate. Derogări (1)

(3) Pentru toate modificările decise de organele statutare, comunicarea trebuie însoțită și de hotărârea organului statutar în baza căreia a fost efectuată înregistrarea prevăzută la alin. (2). Derogări (1)

(4) Dispozițiile prezentului capitol se aplică și modificărilor elementelor comunicate Băncii Naționale a României potrivit prevederilor prezentului capitol.

Art. 37. -

Comunicările prevăzute de prezentul capitol vor fi transmise de instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general la Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României și, respectiv, de instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență la Direcția reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României și vor fi semnate de conducătorii instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, sau, după caz, de conducătorii sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine.

Art. 38. - Modificări (1)

Banca Națională a României poate solicita instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, documente în completarea documentelor aferente modificărilor în situație sau prin care să se aducă modificări acestora.

SECȚIUNEA a 2-a Modificări în situația instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general

Art. 39. -

(1) Se supun comunicării către Banca Națională a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor financiare nebancare referitoare la:

a) denumirea, sediul social și numărul de telefon/fax ale instituției financiare nebancare;

b) majorarea sau reducerea capitalului social;

c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar, după caz;

d) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare pe teritoriul României;

e) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate;

f) acționari;

g) conducători;

h) administratori/membrii consiliului de supraveghere;

i) auditorul statutar sau firma de audit.

(2) Vor fi comunicate Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, referitoare la:

a) sediul și numărul de telefon/fax ale sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină;

b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare;

c) modificările aduse obiectului de activitate principal și secundar;

d) conducătorii sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină;

e) auditorul statutar sau firma de audit;

f) deschiderea/închiderea de alte sedii secundare.

(3) Sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, vor comunica, în termen de 30 de zile de la realizare sau, după caz, de la data înregistrării mențiunilor la autoritățile competente, următoarele informații:

a) modificările privind denumirea și sediul social ale instituției financiare, persoană juridică străină;

b) modificări cu privire la acționarii instituției financiare, persoană juridică străină;

c) inițierea oricăror proceduri care ar putea avea ca urmare lichidarea instituției financiare, persoană juridică străină.

Art. 40. -

Modificarea adresei sediului va fi comunicată în cazurile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și, în prealabil, cu cel puțin 14 zile înainte de încetarea folosirii efective a locației.

Art. 41. -

Hotărârea organului statutar de majorare a capitalului social al unei instituții financiare nebancare va fi însoțită și de informații privind îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93/2009.

Art. 42. -

(1) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituție financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar pe teritoriul României va fi însoțită de o informare privind obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar și adresa sediului secundar.

(2) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituție financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar în străinătate va include hotărârea organului statutar, din care să rezulte cel puțin obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar și adresa sediului secundar.

Art. 43. -

Comunicarea privind deschiderea de către o instituție financiară, persoană juridică străină, a altor sedii secundare pe teritoriul României va cuprinde informații cu privire la obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora, precum și adresa sediilor secundare.

Art. 44. -

Comunicarea referitoare la modificările privind acționarii cuprinde elementele prevăzute la art. 19 lit. f), respectiv la art. 20 lit. h) și va fi însoțită de documentația prevăzută la art. 23.

Art. 45. -

Comunicarea referitoare la modificările privind conducătorii instituției financiare nebancare va fi însoțită, după caz, de documentația prevăzută la art. 21 și de motivarea deciziei de schimbare din funcție a conducătorilor anteriori.

Art. 46. -

Comunicarea cu privire la modificările privind administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituției financiare nebancare va fi însoțită, după caz, de documentația prevăzută la art. 22.

Art. 47. -

Comunicarea referitoare la modificările cu privire la auditorul statutar sau la firma de audit va fi însoțită, după caz, de documentația prevăzută la art. 24.

SECȚIUNEA a 3-a Modificări în situația instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul general, ca urmare a fuziunii și divizării

Art. 48. -

Dacă prin fuziune sau divizare se înființează ori se reorganizează una sau mai multe entități care intenționează să desfășoare activitate de creditare, acestora le sunt aplicabile prevederile secțiunii 1 a cap. II.

Art. 49. -

Prin derogare de la dispozițiile art. 26 alin. (2) instituția financiară nebancară rezultată în urma fuziunii a două sau mai multe instituții financiare nebancare, din care cel puțin una este înscrisă în Registrul special, se înregistrează în Registrul special în aceleași condiții cu cele prevăzute la art. 28.

Art. 50. -

(1) Instituțiile financiare nebancare supuse unui proces de fuziune sau divizare trebuie să comunice Băncii Naționale a României aceasta împreună cu modificările intervenite în situația lor potrivit secțiunilor 1 și 2 din prezentul capitol.

(2) Pentru acele elemente care nu au suferit modificări ca urmare a procesului de fuziune sau divizare, conducătorii instituțiilor financiare nebancare prezintă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.

SECȚIUNEA a 4-a Modificări specifice în situația instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special

Art. 51. -

(1) Instituțiile financiare nebancare transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării înscrierii în Registrul special, documentele din care rezultă îndeplinirea cerințelor speciale privind calitatea:

a) acționarilor semnificativi direcți și indirecți;

b) conducătorilor;

c) administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere;

d) auditorului statutar sau firmei de audit.

(2) În cazul în care de la data ultimei comunicări la Banca Națională a României a modificărilor intervenite în situația instituțiilor financiare nebancare nu au avut loc alte modificări, în locul documentelor prevăzute în prezenta secțiune se va remite o declarație în acest sens, semnată de conducătorii instituțiilor financiare nebancare, în care se vor enumera documentele aflate în evidențele Băncii Naționale a României care nu au suferit modificări.

(3) Modificările aduse normelor remise Băncii Naționale a României potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 vor fi transmise Direcției supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statutare.

Art. 52. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, Banca Națională a României evaluează soliditatea financiară a acționarului semnificativ din perspectiva capacității acestuia de a susține participația sa, de a menține o structură financiară solidă și de a asigura administrarea prudentă și sănătoasă a instituției financiare nebancare, precum și structura grupului din care face parte, care trebuie să permită exercitarea unei supravegheri eficiente și realizarea unui schimb eficient de informații cu autoritățile competente.

(2) Pentru scopul realizării evaluării prevăzute la alin. (1), instituția financiară nebancară prezintă pentru acționarii semnificativi direcți și indirecți documentația prevăzută la art. 23, însoțită, după caz, de ultima situație financiară a acestora depusă la organele competente, respectiv de elemente care să facă dovada capacității de a susține participația sa, și de o prezentare a structurii grupului din care face parte care să cuprindă informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în privința schimbului de informații și exercitării supravegherii.

Art. 53. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, Banca Națională a României evaluează îndeplinirea de către conducători a cerințelor prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament, pe baza documentelor prevăzute la art. 21, completate în mod corespunzător.

(2) Cerințele prevăzute la alin. (1) se pot considera îndeplinite în cazul conducătorilor desemnați anterior înscrierii în Registrul special.

Art. 54. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, criteriile prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament sunt incidente și administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere.

(2) În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiția privind reputația se aplică persoanei juridice și reprezentantului permanent al acesteia, desemnat să asigure administrarea instituției financiare nebancare, iar cerința privind experiența se aplică numai reprezentantului permanent.

(3) Pentru evaluarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (2) de către persoana juridică, instituția financiară nebancară transmite hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum și următoarea documentație:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara de origine;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat și semnat de aceste persoane.

(4) Pentru reprezentantul permanent al persoanei juridice se vor transmite:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritățile competente din țara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reședința;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat și semnat de aceste persoane;

d) curriculum vitae din care să rezulte inclusiv îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 17.

(5) În cazul administratorilor și membrilor consiliului de supraveghere persoane fizice se va transmite documentația prevăzută la alin. (4).

Art. 55. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, Banca Națională a României evaluează auditorul statutar sau firma de audit pe baza experienței și capacității acesteia și/sau a persoanei care coordonează echipa ce va realiza misiunea de audit, în domeniul auditului financiar.

(2) Se pot considera îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (1) în cazul în care auditorul statutar sau firma de audit a fost aprobată deja de Banca Națională a României pentru o instituție de credit sau o sucursală a unei instituții de credit străine ori dacă a fost agreată în această calitate la o altă instituție financiară nebancară/sucursală a unei instituții financiare nebancare, persoană juridică străină, înscrisă în Registrul special. În această situație, documentele prevăzute la alin. (3) se vor înlocui cu o declarație, semnată de auditorul statutar/reprezentantul legal al firmei de audit, din care să rezulte că a fost încheiat un contract de audit cu instituția financiară nebancară, precum și faptul că informațiile cuprinse în documentația existentă la Banca Națională a României nu au suferit modificări, ori, după caz, va cuprinde o informare cu privire la modificările intervenite.

(3) Pentru evaluarea calității auditorului statutar sau firmei de audit documentația prevăzută la art. 24 va fi însoțită și de următoarele documente:

a) curriculum vitae pentru auditorul statutar/persoana fizică care coordonează echipa ce va realiza misiunea de audit, din care să rezulte inclusiv experiența în domeniul auditului financiar al instituțiilor financiare și/sau al instituțiilor de credit;

b) comunicare semnată de auditorul statutar/reprezentantul legal al firmei de audit, din care să rezulte instituțiile financiare și instituțiile de credit la care au fost efectuate misiuni de audit financiar și perioadele în care acestea au fost efectuate.

SECȚIUNEA a 5-a Modificări în situația sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special

Art. 56. -

Sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, li se aplică dispozițiile secțiunii a 4-a, cu excepția art. 51 alin. (1) lit. c) și art. 54.

SECȚIUNEA a 6-a Modificări în situația entităților înscrise în Registrul de evidență

Art. 57. - Modificări (1)

(1) Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență vor comunica modificările referitoare la denumire, adresa sediului social, forma juridică, conducători și starea entității, respectiv dacă se află într-o procedură care poate avea drept urmare lichidarea/dizolvarea entității.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru sucursalele din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul de evidență. Pentru sediile secundare înființate ulterior, comunicarea privind înființarea lor va cuprinde: obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora, precum și adresa sediilor secundare.

CAPITOLUL IV Dispoziții privind cerințele prudențiale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Art. 58. -

Dispozițiile prezentului capitol se aplică instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, și, în mod corespunzător, sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special și reglementează:

(i) metodologia de calcul al fondurilor proprii și nivelul minim al acestora;

(ii) limitele maxime de expunere a instituțiilor financiare nebancare față de contrapartide;

(iii) cadrul general privind organizarea, controlul intern, auditul intern și administrarea riscurilor semnificative.

SECȚIUNEA a 2-a Fonduri proprii

Art. 59. -

Fondurile proprii ale instituțiilor financiare nebancare sunt formate din capital propriu și capital suplimentar, din care se deduc elementele prevăzute la art. 63 alin. (1).

Art. 60. -

(1) Capitalul propriu al instituțiilor financiare nebancare cuprinde:

a) capital social subscris și vărsat/capital de dotare;

b) prime de capital, integral încasate, aferente capitalului social;

c) rezerve legale;

d) rezerve statutare sau contractuale;

e) alte rezerve constituite din profitul net;

f) rezultat reportat reprezentând profit net nerepartizat.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce următoarele elemente:

a) sumele din profitul net al exercițiului financiar precedent reprezentând dividende;

b) rezultatul reportat reprezentând pierdere;

c) rezultatul exercițiului financiar curent reprezentând pierdere;

d) repartizarea profitului;

e) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;

f) valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale;

g) valoarea neamortizată a fondului comercial;

h) valoarea imobilizărilor necorporale în curs și avansuri acordate pentru imobilizările necorporale;

i) acțiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social;

j) valoarea operațiunilor efectuate în condiții de favoare, dacă este cazul.

Art. 61. -

(1) În calculul fondurilor proprii se poate include și profitul interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu condiția să fie net de orice obligații previzibile și să fie verificat, cu respectarea principiilor și a regulilor de contabilizare și evaluare în vigoare aplicabile, de către persoanele cu astfel de atribuții din cadrul instituției financiare nebancare,.

(2) Regimul prevăzut la alin. (1) se aplică și profitului net al ultimului exercițiu financiar, până la data la care acesta face obiectul auditării.

Art. 62. -

(1) Capitalul suplimentar se compune din:

a) rezerve și fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile;

b) rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale și a altor reevaluări efectuate potrivit legii;

c) împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziția instituțiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate;

d) alte elemente, de natura fondurilor și/sau rezervelor.

(2) Pentru a fi incluse în capitalul suplimentar, elementele menționate la alin. (1) lit. d) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt la dispoziția instituției financiare nebancare pentru a fi utilizate imediat și fără restricții în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor specifice activității de creditare;

b) sunt înregistrate în evidențele contabile ale instituției financiare nebancare;

c) nivelul lor este stabilit de organele abilitate ale instituției financiare nebancare.

Art. 63. -

(1) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor deduce din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii sumele reprezentând participații în alte entități, care depășesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate și alte creanțe de aceeași natură față de respectivele entități.

(2) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor lua în calcul numai acele împrumuturi subordonate care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) numai sumele integral trase pot fi luate în calcul;

b) în cazul împrumuturilor subordonate la termen, scadența inițială trebuie să fie de cel puțin 5 ani, după care pot fi rambursate;

c) în cazul împrumuturilor subordonate pe durată nedeterminată, rambursarea nu se poate efectua mai devreme de 5 ani de la data solicitării rambursării;

d) la calculul nivelului fondurilor proprii, volumul împrumuturilor subordonate va fi redus gradual cu 5 ani înaintea scadenței, prin aplicarea unor cote procentuale semestriale egale;

e) contractele de împrumut să nu includă clauza rambursării anticipate a datoriei în alte circumstanțe decât lichidarea instituției financiare nebancare;

f) în cazul lichidării instituției financiare nebancare, împrumuturile subordonate au un rang inferior celorlalte datorii și nu vor fi rambursate până când restul datoriilor nu au fost achitate.

Art. 64. -

(1) Valoarea cu care este redusă gradual suma inclusă în fondurile proprii aferentă unui împrumut subordonat se determină prin aplicarea unei cote procentuale semestriale asupra sumei totale inițiale a împrumutului respectiv și este constantă pe întreg parcursul perioadei de 5 ani, astfel încât, la sfârșitul ultimului semestru înaintea scadenței finale, valoarea cumulată a reducerilor să fie egală cu suma totală inițială a împrumutului respectiv.

(2) În cadrul perioadei de 5 ani, valoarea semestrială constantă cu care trebuie redusă suma aferentă împrumutului subordonat care intră în calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral la sfârșitul ultimei luni aferente semestrului în curs.

(3) Semestrele sunt determinate pentru fiecare împrumut subordonat în parte în funcție de scadența finală a acestuia.

Art. 65. -

(1) Instituțiile financiare nebancare determină lunar nivelul fondurilor proprii, potrivit dispozițiilor prezentei secțiuni, pe baza datelor înscrise în balanța de verificare întocmită pentru sfârșitul fiecărei luni și a datelor calculate extracontabil.

(2) Instituțiile financiare nebancare raportează trimestrial nivelul și componența fondurilor proprii, în termen de cel mult 25 de zile de la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea, formularul de calcul și raportare fiind transmis după cum urmează:

1. în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro; Modificări (1)

2. pe suport hârtie, semnat, formularul fiind adresat Direcției supraveghere.

(3) Modelul formularului de calcul și raportare a nivelului fondurilor proprii este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 66. -

Instituțiile financiare nebancare vor menține permanent nivelul fondurilor proprii cel puțin la nivelul capitalului social minim aplicabil prevăzut în prezentul regulament.

Art. 67. -

Pentru calculul indicatorilor a căror determinare se face în funcție de fondurile proprii, instituțiile financiare nebancare vor utiliza nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.

SECȚIUNEA a 3-a Expuneri mari

Art. 68. -

(1) Expunerea unei instituții financiare nebancare față de un singur debitor este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depășește 10% din fondurile proprii ale instituției financiare nebancare.

(2) Expunerea unei instituții financiare nebancare față de o persoană aflată în relații speciale cu aceasta este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depășește 10% din fondurile proprii ale instituției financiare nebancare.

(3) Orice operațiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, în sensul alin. (1) și (2), sau la majorarea acesteia va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare. Competența de aprobare a majorării expunerilor mari poate fi delegată de consiliul de administrație sau, după caz, de consiliul de supraveghere conducerii instituției financiare nebancare, cu condiția ca limita maximă de majorare a expunerii să fie prestabilită de consiliul de administrație sau, după caz, de consiliul de supraveghere.

(4) În cazul în care contrapartida este o persoană aflată în relații speciale cu instituția financiară nebancară, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere va putea aproba o operațiune ce conduce la înregistrarea unei expuneri mari numai în condițiile în care decizia este luată de majoritatea membrilor consiliului, partea interesată, dacă este cazul, abținându-se de la vot.

Art. 69. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri administrative și evidențe operative, împreună cu mecanisme adecvate de control intern, în scopul:

a) identificării și înregistrării tuturor expunerilor mari față de un singur debitor și față de persoanele aflate în relații speciale cu instituția financiară nebancară și a schimbărilor care pot interveni asupra lor, în conformitate cu definițiile și cu cerințele prevăzute în prezentul regulament și în normele interne, precum și pentru monitorizarea acestor expuneri în funcție de politica proprie în materie de expuneri;

b) alocării de coduri care să permită instituției financiare nebancare identificarea unică a fiecărui grup reprezentând un singur debitor și/sau persoane aflate în relații speciale cu aceasta, precum și identificarea fiecărui membru al acestui grup.

Art. 70. -

(1) Valoarea netă a expunerilor mari înregistrate de o instituție financiară nebancară față de toate persoanele aflate în relații speciale cu aceasta nu va depăși 25% din valoarea fondurilor proprii.

(2) Totalul expunerilor mari nete ale unei instituții financiare nebancare înscrise în coloana 5 din anexa nr. 8, înregistrate față de un singur debitor și față de persoanele aflate în relații speciale cu instituția financiară nebancară, nu va depăși 600% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.

Art. 71. -

Expunerea agregată înregistrată de o instituție financiară nebancară nu poate depăși 1.500% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.

Art. 72. -

(1) În cazul în care o expunere față de un client este garantată de o terță parte, instituțiile financiare nebancare pot considera expunerea în cauză, pentru scopul aplicării prezentului regulament, ca fiind înregistrată față de terța parte, și nu față de client, dacă expunerea este garantată direct, expres, irevocabil și necondiționat de către această terță parte.

(2) În situația în care elementele de activ constituind creanțe sau elemente înregistrate în afara bilanțului beneficiază de o pondere mai mică datorită existenței garanțiilor directe, exprese, irevocabile și necondiționate, ponderea mai mică va fi aplicată doar părții garantate din expunerea în cauză.

Art. 73. -

Instituțiile financiare nebancare vor putea efectua operațiuni în condiții de favoare numai în conformitate cu prevederile normelor interne aprobate de consiliul de administrație al acestora sau, după caz, de consiliul de supraveghere.

Art. 74. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să respecte în permanență limitele referitoare la expunerile stabilite la art. 70 și 71.

Art. 75. -

(1) Instituțiile financiare nebancare vor raporta trimestrial Băncii Naționale a României toate expunerile mari, în sensul prevederilor art. 68 alin. (1) și (2), precum și expunerea agregată, conform formularelor prezentate în anexele nr. 8 și 9. Modul de calcul al expunerilor este prezentat în anexele nr. 6 și nr. 7.

(2) Formularele de raportare se transmit de către instituțiile financiare nebancare Băncii Naționale a României, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmește raportarea, după cum urmează:

1. în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro; Modificări (1)

2. pe suport hârtie, semnate, formularele fiind adresate Direcției supraveghere.

SECȚIUNEA a 4-a Organizarea și controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum și desfășurarea activității de audit intern

Art. 76. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să întocmească anual un raport asupra activității desfășurate în domeniul controlului intern, administrării riscurilor semnificative și auditului intern, care va fi analizat în cadrul consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere.

Art. 77. -

Fiecare instituție financiară nebancară va avea un regulament propriu de organizare și funcționare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel puțin:

a) structura organizatorică a instituției financiare nebancare;

b) atribuțiile fiecărui compartiment al instituției financiare nebancare și relațiile dintre acestea;

c) activitățile ce pot fi desfășurate de sucursale și alte sedii secundare ale instituției financiare nebancare;

d) atribuțiile comitetului de administrare a riscurilor și ale comitetului de audit;

e) competențele conducătorilor, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul instituției financiare nebancare și a sediilor secundare, precum și ale salariaților care efectuează operațiuni în numele și contul instituției financiare nebancare;

f) sistemul de control intern și organizarea și funcționarea activității de audit intern.

Art. 78. -

Instituțiile financiare nebancare vor organiza activitatea de control intern în scopul atingerii următoarelor obiective:

a) desfășurarea activității în condiții de eficiență;

b) furnizarea unor informații credibile, relevante, complete și oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul instituției financiare nebancare și utilizatorilor externi ai informațiilor;

c) asigurarea conformității activităților instituțiilor financiare nebancare cu cadrul legal și cu normele proprii.

Art. 79. -

În vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, instituțiile financiare nebancare trebuie să își organizeze un sistem de control intern care să se refere la următoarele elemente aflate în strânsă corelare:

a) rolul și responsabilitățile consiliului de administrație, ale consiliului de supraveghere și ale conducătorilor instituțiilor financiare nebancare;

b) identificarea și evaluarea riscurilor semnificative;

c) activitățile de control și separarea responsabilităților;

d) informarea și comunicarea;

e) activitățile de monitorizare și corectare a deficiențelor.

Art. 80. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, ale cărui funcționare și atribuții sunt reglementate de prezentul regulament și de reglementările interne ale fiecărei instituții financiare nebancare.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a consiliului de administrație sau a consiliului de supraveghere și trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai instituției financiare nebancare și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.

(3) Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să aibă o experiență corespunzătoare responsabilităților lor în cadrul acestuia.

Art. 81. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de un regulament al comitetului de administrare a riscurilor, aprobat la nivelul consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și revizuit periodic, după caz, care să indice componența, autoritatea și responsabilitățile acestuia.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor va prezenta consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate.

Art. 82. -

Comitetul de administrare a riscurilor va avea cel puțin următoarele atribuții:

a) să asigure informarea consiliului de administrație, respectiv a consiliului de supraveghere asupra problemelor și evoluțiilor semnificative care ar putea influența profilul de risc și rezultatele instituției financiare nebancare;

b) să dezvolte proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor semnificative;

c) să prezinte consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere informări suficient de detaliate și oportune, care să permită acestuia să cunoască și să evalueze performanța conducerii în monitorizarea și controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum și performanța de ansamblu a instituției financiare nebancare;

d) să informeze regulat consiliul de administrație, respectiv consiliul de supraveghere asupra situației expunerilor instituției financiare nebancare la riscuri și, imediat, în cazul în care intervin schimbări semnificative în expunerea curentă sau viitoare a instituției financiare nebancare la riscurile respective.

Art. 83. -

Activitățile de control trebuie să se constituie ca parte integrantă a activității zilnice a instituțiilor financiare nebancare având drept scop realizarea obiectivelor prevăzute la art. 78.

Art. 84. -

Activitățile de control trebuie definite pentru fiecare nivel organizatoric al instituțiilor financiare nebancare și implică două etape:

a) stabilirea procedurilor de control;

b) verificarea respectării procedurilor de control stabilite.

Art. 85. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să realizeze o repartizare corespunzătoare a atribuțiilor la toate nivelurile organizatorice și să se asigure că personalului nu îi sunt alocate responsabilități care să conducă la conflicte de interese, precum aprobarea tragerii fondurilor și tragerea efectivă, evaluarea documentației de credit și monitorizarea clientului după contractarea creditului.

Art. 86. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme informaționale adecvate care să acopere toate activitățile acestora și să includă modalități de procesare a informațiilor în formă electronică, astfel încât să fie posibilă obținerea de probe de audit.

Art. 87. -

Structura organizatorică a instituțiilor financiare nebancare trebuie să asigure fluxuri corespunzătoare de informații, pe verticală, în ambele sensuri, și pe orizontală, care să permită următoarele:

a) informarea consiliului de administrație, respectiv a consiliului de supraveghere și a conducătorilor asupra riscurilor aferente activității și funcționării instituțiilor financiare nebancare;

b) informarea personalului asupra procedurilor de lucru stabilite în cadrul instituțiilor financiare nebancare;

c) difuzarea informațiilor între compartimentele și sediile secundare ale instituțiilor financiare nebancare pentru care respectivele informații au relevanță.

Art. 88. -

În cazul externalizării unor activități, consiliul de administrație, respectiv consiliul de supraveghere și conducătorii instituțiilor financiare nebancare răspund pentru atingerea obiectivelor controlului intern aferente respectivelor activități.

Art. 89. -

(1) Instituțiile financiare nebancare vor elabora o strategie privind administrarea riscurilor semnificative aferente activității desfășurate, care va fi aprobată de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere.

(2) Instituțiile financiare nebancare trebuie să ia măsuri pe linia administrării următoarelor riscuri semnificative: riscul de credit, riscul de piață, riscul operațional și riscul reputațional.

Art. 90. -

(1) Administrarea riscurilor semnificative trebuie să asigure stabilirea cel puțin a:

a) unui sistem de proceduri de autorizare a operațiunilor supuse riscurilor;

b) unui sistem de stabilire a limitelor expunerii la risc și de monitorizare a acestora, precum și a nivelurilor de competență de aprobare a expunerilor. Limitele stabilite la nivelul activităților și/sau compartimentelor/sediilor secundare trebuie corelate cu cele stabilite la nivel de ansamblu al instituției financiare nebancare;

c) unui sistem de raportare a măsurii expunerilor la riscuri, precum și a altor aspecte legate de riscuri către nivelurile de conducere corespunzătoare;

d) unor criterii de recrutare și remunerare a personalului, care să stabilească standarde adecvate pentru pregătirea, experiența și integritatea acestuia;

e) unui program de instruire a personalului.

(2) În aplicarea alin. (1) lit. e), instituțiile financiare nebancare trebuie să asigure participarea periodică, cel puțin pe baze anuale, a angajaților implicați în derularea activității de creditare la programe de pregătire profesională de specialitate.

Art. 91. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să asigure monitorizarea sistematică a conformității aplicării procedurilor stabilite pentru riscurile semnificative și să soluționeze deficiențele constatate.

Art. 92. -

(1) Identificarea și evaluarea riscurilor semnificative trebuie să se facă atât la nivel de ansamblu al unei instituții financiare nebancare, cât și la toate nivelurile organizatorice ale acesteia, trebuie să acopere toate activitățile și să țină cont, când este cazul, de apariția unor noi activități.

(2) Identificarea și evaluarea riscurilor semnificative trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a factorilor interni, precum complexitatea structurii organizatorice, natura activităților desfășurate, calitatea personalului și fluctuația acestuia, și a factorilor externi, precum condițiile economice, schimbările legislative sau legate de mediul concurențial în sectorul financiar și progresul tehnologic.

Art. 93. -

(1) Procedurile instituțiilor financiare nebancare privind riscul de credit trebuie să se refere la întreaga activitate a acestora și să aibă în vedere atât creditele la nivel individual, cât și întregul portofoliu.

(2) Procedurile trebuie stabilite și implementate de către instituțiile financiare nebancare astfel încât să se asigure:

a) menținerea unor standarde sănătoase de creditare;

b) monitorizarea și controlul riscului de credit;

c) evaluarea corespunzătoare a noilor oportunități de afaceri;

d) identificarea și administrarea creditelor neperformante;

e) evaluarea condițiilor ce trebuie îndeplinite de către clienți pentru a putea intra în relație de afaceri cu instituția financiară nebancară;

f) stabilirea garanțiilor care pot fi acceptate de către instituția financiară nebancară.

(3) În vederea prevenirii intrării în relații de afaceri cu persoane implicate în activități frauduloase și în alte activități de natură infracțională, instituțiile financiare nebancare trebuie să aibă în funcțiune proceduri stricte care să includă cel puțin:

a) solicitarea de referințe și informații de la persoane autorizate;

b) consultarea informațiilor puse la dispoziția instituțiilor financiare nebancare de către structuri, constituite sub forma Centralei Riscurilor Bancare sau sub forma unor entități cu activitate similară, organizate în condițiile legii, având drept scop colectarea și furnizarea de informații privind situația contrapartidei în calitatea sa de beneficiar de credite ori de alte informații de natură financiară;

c) cunoașterea structurii participanților la capitalul societății, precum și a persoanelor responsabile de administrarea acesteia, în cazul clienților persoane juridice.

Art. 94. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să evalueze riscul de credit aferent tuturor activităților ce sunt afectate de acest risc, indiferent dacă acestea sunt reflectate în bilanț sau în afara bilanțului.

Art. 95. -

La evaluarea riscului de credit instituțiile financiare nebancare trebuie să ia în considerare elemente referitoare la:

a) performanța financiară curentă și previzionată a contrapartidelor;

b) concentrarea expunerilor față de contrapartide, piețele în care acestea operează, sectoarele economice și țările unde sunt stabilite;

c) capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale;

d) capacitatea și posibilitatea de a executa garanțiile, în condițiile pieței;

e) angajamentele contractuale cu persoanele aflate în relații speciale cu instituțiile financiare nebancare;

f) destinația creditului și sursa de rambursare a acestuia;

g) istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei.

Art. 96. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri pentru aprobarea noilor credite, precum și pentru restructurarea celor existente (de exemplu, reeșalonare, refinanțare).

(2) Restructurarea creditelor-problemă nu va conduce la încadrarea acestora într-o categorie de clasificare mai favorabilă din punctul de vedere al riscului de credit.

Art. 97. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să procedeze periodic la evaluarea garanțiilor reale și ori de câte ori evoluțiile economice și cele ale pieței o impun.

(2) Instituțiile financiare nebancare trebuie să evalueze capacitatea garanților de a-și executa obligațiile asumate, în cazul garanțiilor personale.

Art. 98. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme informaționale care să permită raportarea în timp util a aspectelor legate de riscul de credit, cu accent pe evidențierea creditelor neperformante și/sau pe identificarea neconformării cu limitele de expunere stabilite.

(2) Sistemele de informare trebuie să furnizeze date adecvate privind componența portofoliului de credite, precum și informații care să permită identificarea oricăror concentrări de risc.

(3) Comitetul de administrare a riscurilor va supune, cel puțin trimestrial, spre analiză consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere rapoarte privind monitorizarea activității de creditare și administrarea riscului de credit.

Art. 99. -

Sistemul de monitorizare a riscului de credit va cuprinde cel puțin:

a) analiza situației financiare a contrapartidei;

b) urmărirea conformității modului de respectare de către contrapartidă a clauzelor contractuale;

c) evaluarea gradului de acoperire cu garanții a expunerii în raport cu situația curentă a contrapartidei;

d) actualizarea informațiilor relevante cuprinse în dosarul de credit.

Art. 100. -

În cadrul activităților de control intern, instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme pentru identificarea în timp util a creditelor a căror calitate se deteriorează și pentru administrarea creditelor neperformante.

Art. 101. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dezvolte proceduri și sisteme de identificare, evaluare și monitorizare a riscului de piață, operațional și reputațional.

(2) În cazul în care riscurile menționate la alin. (1) sunt evaluate ca semnificative, instituțiile financiare nebancare vor dispune de proceduri de administrare a acestora.

Art. 102. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de un sistem de informare adecvat pentru evaluarea, monitorizarea, controlul și raportarea expunerilor afectate de riscurile prevăzute la art. 101.

(2) Raportările trebuie transmise conducătorilor și, într-o formă sintetică, consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

Art. 103. -

Instituțiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri de administrare a riscurilor asociate activităților externalizate.

Art. 104. -

(1) Instituțiile financiare nebancare trebuie să organizeze auditul intern ca o componentă a activității de monitorizare a sistemului de control intern, în scopul realizării obiectivului privind îmbunătățirea activității acestora.

(2) Auditul intern trebuie să acopere toate activitățile instituției financiare nebancare, inclusiv activitățile sediilor secundare din țară și din străinătate.

Art. 105. -

(1) Este interzisă externalizarea activității de audit intern de către instituțiile financiare nebancare.

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), instituțiile financiare nebancare pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societății-mamă, instituție de credit sau instituție financiară, în înțelesul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu asigurarea respectării condițiilor prevăzute în prezentul regulament.

Art. 106. -

În vederea îndeplinirii obiectivului, auditul intern al instituțiilor financiare nebancare va include, în cadrul unui angajament de audit, în principal următoarele activități:

a) evaluarea eficienței și a gradului de adecvare a sistemului de control intern;

b) evaluarea modului de aplicare și a eficacității procedurilor de administrare a riscurilor și a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;

c) analizarea relevanței și integrității datelor furnizate de sistemele informaționale financiare și de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;

d) evaluarea acurateței și credibilității înregistrărilor contabile și situațiilor financiare;

e) evaluarea modului în care se asigură protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel;

f) evaluarea modului în care sunt respectate dispozițiile cadrului legal, a modului în care sunt aplicate eventualele măsuri impuse de Banca Națională a României, precum și evaluarea modului în care sunt implementate procedurile instituției financiare nebancare.

Art. 107. -

Activitatea de audit intern presupune, în vederea desfășurării de angajamente de audit, parcurgerea cel puțin a următoarelor etape:

a) planificarea activității de audit intern;

b) examinarea și evaluarea informațiilor avute la dispoziție;

c) comunicarea rezultatelor;

d) monitorizarea implementării recomandărilor făcute.

Art. 108. -

Planul de audit intern, aprobat de consiliul de administrație, respectiv de consiliului de supraveghere, trebuie să includă obiectivele, termenele și frecvența angajamentelor de audit, precum și resursele necesare.

Art. 109. -

Pentru fiecare angajament de audit din planul de audit trebuie întocmit un raport de audit. Raportul de audit trebuie transmis conducerii structurii auditate, comitetului de audit și consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare.

Art. 110. -

În urma analizării recomandărilor auditului intern, conducătorul/conducătorii responsabil/responsabili de coordonarea structurii auditate dispune/dispun asupra implementării recomandărilor respective.

Art. 111. -

Auditul intern urmărește modul de implementare a recomandărilor formulate în cadrul derulării acestei activități și raportează în acest sens, cel puțin semestrial, conducătorilor, consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere și comitetului de audit.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 112. -

Instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special care la data intrării în vigoare a prezentului regulament au activitatea de audit intern externalizată vor asigura conformarea la dispozițiile art. 105 în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament

Art. 113. -

(1) În aplicarea art. 28 alin. (1) id_link=906id_link=9068081;8080;lit. a) și a art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009, instituția financiară nebancară va transmite Direcției supraveghere, respectiv Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României o cerere de radiere din Registrul general, respectiv Registrul de evidență, însoțită de hotărârea organului statutar competent. Modificări (1)

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) trebuie transmisă Direcției supraveghere, respectiv Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României în vederea radierii din Registrul general, respectiv Registrul de evidență și în situația în care instituția financiară nebancară intenționează înscrierea în registrul comerțului a intrării în inactivitate temporară.

Art. 114. -

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, luarea măsurilor și/sau aplicarea sancțiunilor prevăzute la cap. VII din Legea nr. 93/2009.

(2) Pentru determinarea echivalentului în lei al amenzilor prevăzute la cap. VII din Legea nr. 93/2009 se va utiliza cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României pentru data constatării faptei.

Art. 115. -

Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 și 9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 116. -

De la data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

- Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Norma Băncii Naționale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special și Registrul de evidență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Norma Băncii Naționale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare și înscrierea în registre a instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Norma Băncii Naționale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Norma Băncii Naționale a României nr. 7/2006 privind modificările în situația instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 7 iunie 2006;

- Norma Băncii Naționale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Norma Băncii Naționale a României nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Norma Băncii Naționale a României nr. 18/2006 privind organizarea și controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006.

Președintele Consiliului de administrație al
Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 13 octombrie 2009.

Nr. 20.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

Către

Banca Națională a României

Direcția reglementare și autorizare

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., (numele și prenumele) în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform . . . . . . . . . ., solicit înscrierea în Registrul general/de evidență (se barează varianta necorespunzătoare) a . . . . . . . . . ., (denumirea entității pentru care se solicită înscrierea în Registrul general/de evidență) cu sediul în . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa (se barează varianta necorespunzătoare) . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . .

În susținerea cererii anexez următoarea documentație:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2a

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subscrisa1, ..............................................., în calitate de ............................................... al ...................................................................., (denumirea instituției financiare nebancare/sucursalei instituției financiare, persoană juridică străină) declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare sau în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare.

Data ...................... Semnătura2 .....................

1 Pentru persoana fizică, precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română, precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România.

Pentru persoana juridică, precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent.

2 Pentru persoana fizică, precizați în clar numele și prenumele.

Pentru persoana juridică, precizați în clar numele, prenumele și calitatea reprezentantului legal.

ANEXA Nr. 2b Modificări (1)

CHESTIONAR1
pentru conducătorul/administratorul/membrul consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare

1. Denumirea, adresa sediului instituției financiare nebancare și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

2. Elementele de identificare ale conducătorului/administratorului/membrului consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Pentru persoana fizică, precizați numele și prenumele, cetățenia, domiciliul și reședința; pentru persoanele fără cetățenie română, precizați, dacă este cazul, și data stabilirii reședinței în România.

Pentru persoana juridică, precizați denumirea, adresa sediului social și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent.

3. Funcția pe care o exercitați în cadrul instituției financiare nebancare

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia.

4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilorș Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

5. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

6. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

7. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

8. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricărei altei legislații privind serviciile financiare. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

9. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de acționar semnificativ la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

11. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și monitorizată/supravegheată de Banca Națională a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, următoarele:

- nu mă aflu în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare ori în altă situație de incompatibilitate prevăzută de legislația în vigoare;

- toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată.

Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.

Data ........................ Semnătura2 ..........................

NOTĂ:

Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

1 Chestionarul va fi completat de fiecare conducător.

Chestionarul va fi completat de fiecare administrator/membru al consiliului de supraveghere al instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special. În cazul în care acesta este persoană juridică, chestionarul va fi completat atât pentru persoana juridică, cât și pentru reprezentantul permanent al acesteia.

Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

2 Pentru persoana fizică, precizați în clar și numele și prenumele.

Pentru persoana juridică, precizați în clar și numele, prenumele și calitatea reprezentantului legal.

ANEXA Nr. 31) Modificări (3)

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

JUDEȚUL ______________________________|_|_|

DENUMIREA INSTITUȚIEI FINANCIARE

NEBANCARE: ________________________________

ADRESA LOC.: _________________ sector _____

STR.: __________________________ nr.: _____

TELEFONUL: _____________ FAXUL: ___________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERȚULUI ________________________________

Data: |_._|_._|_._|

Cod unic de înregistrare:
|_,_,_,_,_,_|

INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON
DENUMIRE INDICATORI Număr rând Sold la finele perioadei*)
n-2 n-1 n
A. TOTAL CREDITE/FINANȚĂRI ACORDATE ȘI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 2 + rd. 3) 1
Total credite acordate (ct. 2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051+2052+2061+2091+2311+2312+2411 +2412+2731+2732+2751+2752+ extras 2811+ extras 2821+30111+ extras 3811+ extras 3821+401+402+4711+4712+ extras 4811+ extras 4821) 2
Total angajamente asumate (ct. 901+903+911+913+962+981) 3
B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 5 + rd. 6) 4
Total capitaluri proprii (ct. 501+502-503-508+511+512+513+514+516+519±581±591-592) 5
Total surse împrumutate (ct. 2321+2322+2431+2432+2711+2741+2742 (sold creditor) +2761+2762+30121+3251+3581+3582- extras, 3741 - extras 3742+4721+4722 +531+532) 6
*) n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive.
ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII) CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura și ștampila instituției financiare nebancare Numele, prenumele și semnătura

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

FORMULAR
de calcul și raportare a nivelului fondurilor proprii

Denumirea instituției financiare nebancare:

Data raportării:

- lei -
Elemente luate în calcul Nr. rd. Valoare
Capital social subscris și vărsat/capital de dotare 1
Prime de capital integral încasate, aferente capitalului social 2
Rezerve legale 3
Rezerve statutare sau contractuale 4
Alte rezerve constituite din profitul net 5
Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat 6
Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu condiția să fie net de orice obligații previzibile și să fie verificat de persoanele cu atribuții în domeniu din cadrul instituției financiare nebancare, cu respectarea principiilor și a regulilor de contabilizare și evaluare în vigoare aplicabile 7
Total (rd. 1 la rd. 7) 8
Sumele din profitul net al exercițiului financiar precedent reprezentând dividende 9
Rezultatul reportat reprezentând pierdere 10
Rezultatul exercițiului financiar curent reprezentând pierdere 11
Repartizarea profitului 12
Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire 13
Valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale 14
Valoarea neamortizată a fondului comercial 15
Valoarea imobilizărilor necorporale în curs și avansuri acordate pentru imobilizările necorporale 16
Acțiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social 17
Valoarea operațiunilor efectuate în condiții de favoare (dacă este cazul) 18
Total (rd. 9 la rd. 18) 19
Capital propriu (rd. 8-rd. 19) 20
Rezerve și fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile 21
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale și a altor reevaluări efectuate potrivit legii 22
Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziția instituțiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate 23
Alte elemente, de natura fondurilor și/sau rezervelor, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament*) 24
Capital suplimentar (total rd. 21 la rd. 24) 25
Sume reprezentând participații în alte entități, care depășesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate și alte creanțe de aceeași natură față de respectivele entități 26
Fonduri proprii (rd. 20 + rd. 25 - rd. 26) 27
Alte elemente care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament, din care: 24
- .....................
- .....................
- .....................
Conducătorul instituției financiare nebancare, .............................................. (numele, prenumele și semnătura) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ................................................. (numele, prenumele și semnătura)
Întocmit ................................................. (numele, prenumele și telefonul)

*) Defalcarea elementelor de la rândul 24.

Anexe referitoare la expuneri

ANEXA Nr. 5a Modificări (1)

CRITERII DE ÎNCADRARE
a elementelor de activ în categorii de risc de credit

a) Pondere 0%:

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de administrațiile centrale și băncile centrale ale țărilor din zona A;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de Comunitățile Europene;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat de administrațiile centrale și de băncile centrale din zona A sau de Comunitățile Europene;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de administrațiile centrale sau de băncile centrale din zona B, exprimate și finanțate în moneda națională a împrumutatului;

- elemente de activ și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri garantate printr-un colateral sub formă de titluri emise de administrațiile centrale, băncile centrale din zona A sau de Comunitățile Europene ori de obligațiuni emise de instituția împrumutătoare și încredințate acesteia.

b) Pondere 20%: Modificări (1)

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de instituțiile de credit din zona A;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului garantate prin depozite în numerar plasate la o instituție de credit din zona A și cesionate în favoarea instituției împrumutătoare;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de instituțiile de credit din zona B, cu scadență reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor instituții;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri înregistrate față de administrațiile regionale sau locale din zona A;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat de administrațiile regionale sau locale din zona A.

c) Pondere 35%:

- elemente de activ constituind creanțe reprezentând expuneri garantate cu garanții intrinseci aferente operațiunilor de leasing financiar;

- elemente în afara bilanțului de natura angajamentelor de finanțare date în favoarea clientelei ce decurg dintr-o tranzacție de leasing financiar care are ca obiect bunuri imobile, reprezentând expuneri garantate cu dreptul de proprietate al instituției financiare nebancare asupra bunului imobil respectiv.

d) Pondere 50%:

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri garantate cu ipoteci în favoarea instituției financiare nebancare, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori. Valoarea proprietății va fi determinată potrivit prevederilor legale în materie și normelor proprii ale instituției financiare nebancare. Evaluarea va fi efectuată cel puțin o dată pe an;

- elemente de activ constituind creanțe și elemente din afara bilanțului, reprezentând expuneri garantate cu garanții constând în gaj cu sau fără deposedare;

- elementele din afara bilanțului cu risc mediu, menționate în anexa nr. 5b la regulament.

e) Pondere 100%:

- expunerile din elemente de activ și elemente din afara bilanțului, care nu sunt menționate mai sus.

ANEXA Nr. 5b

CRITERII DE ÎNCADRARE
a elementelor din afara bilanțului în categorii de risc de transformare în echivalent credit

Grad de risc de transformare în echivalent credit Elemente din afara bilanțului Coeficient de transformare în echivalent credit
Ridicat 1. Angajamente de finanțare date în favoarea clientelei 100%
2. Alte angajamente date, de natura celor de finanțare
Mediu 3. Cauțiuni, avaluri și alte garanții similare date pentru clientelă 50%
Scăzut 4. Facilități de credit și angajamente de garanție neutilizate, care pot fi anulate de instituția financiară nebancară necondiționat, în orice moment, fără notificare 0%
5. Alte elemente cu risc scăzut, asimilabile celor prevăzute la pct. 4

ANEXA Nr. 6

TRANSFORMAREA
în echivalent credit a elementelor din afara bilanțului

Nr. crt. Cod debitor Debitor Elemente în afara bilanțului Valoare contabilă Coeficient de transformare în echivalent credit Echivalent credit (expunere brută)
0 1 2 3 4 5 6 (col. 4 x col. 5)

NOTĂ:

1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate față de acesta, rezultate din elementele în afara bilanțului, pe grade de risc de transformare în echivalent credit, și aplicarea coeficientului aferent, în mod corespunzător, conform anexei nr. 5b la regulament.

2. Debitorii care se încadrează în categoriile de raportare "un singur debitor" și "persoane aflate în relații speciale" vor fi evidențiați în mod distinct în cadrul prezentei anexe.

ANEXA Nr. 7

FORMULAR DE CALCUL
al expunerilor nete înregistrate de instituțiile financiare nebancare

- lei -
Nr. crt. Debitor Expunere din elemente de activ Expunere din elemente în afara bilanțului Expunere netă totală
Cod Denumire Expunere brută Grad de risc Expunere netă Expunere brută Grad de risc Expunere netă
0 1 2 3 4 5 (3 x 4) 6 7 8 (6 x 7) 9 (5 + 8)
TOTAL:

NOTĂ:

1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate față de acesta, rezultate din active și elemente în afara bilanțului, pe grade de risc de credit, și ponderarea valorii acestora, în mod corespunzător, conform anexei nr. 5a la regulament.

2. Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de instituțiile financiare nebancare.

3. În col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecărui element, valorile înscrise în col. 6 din anexa nr. 6 la regulament.

ANEXA Nr. 8 Modificări (1)

RAPORTAREA
expunerilor mari și a expunerii agregate

- lei -
Fonduri proprii 10% din fondurile proprii 25% din fondurile proprii 600% din fondurile proprii
Nr. crt. Debitor Expunere mare (valoare brută) Expunere supusă limitării (expunere netă) Limita aplicabilă (%)
Cod Denumire Valoare % din fonduri proprii
1 2 3 4 5 6 7
I. Expunere mare înregistrată față de un singur debitor
Total I X X
II. Expunere mare înregistrată față de persoane aflate în relații speciale
Total II 25
Total expuneri mari (Total I + Total II) 600

NOTĂ:

1. Col. 4 = total col. 3 + total col. 6 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui debitor).

2. Col. 5 = total col. 5 + total col. 8 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui debitor).

Denumire Expunere netă totală % din fonduri proprii Limita aplicabilă (%)
1 2 3 4
Expunerea agregată (conform prevederilor art. 71 din regulament) 1500
Conducătorul instituției financiare nebancare, .............................................. (numele, prenumele și semnătura) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ................................................. (numele, prenumele și semnătura)
Întocmit ................................................. (numele, prenumele și semnătura)

NOTĂ:

Col. 2 = total col. 9 din anexa nr. 7 la regulament.

ANEXA Nr. 9

STRUCTURA
grupurilor reprezentând un singur debitor" și/sau "persoane aflate în relații speciale" față de care instituția financiară nebancară înregistrează expuneri mari

"Un singur debitor" și/sau "persoane aflate în relații speciale" Membrii grupului
Nr. crt. Cod Denumire Denumire/Nume, prenume
Grupul ......
Conducătorul instituției financiare nebancare, .............................................. (numele, prenumele și semnătura) Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ................................................. (numele, prenumele și semnătura)
Întocmit ................................................. (numele, prenumele și semnătura)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...