Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 5392/2009 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, în domeniul prestațiilor familiale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.430/184/5.392

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Ministerul Administrației și Internelor

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării

Având în vedere prevederile:

- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării;

- art. 7 lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 90/2008, cu modificările ulterioare;

- art. 5 pct. 1 lit. d), pct. 2 lit. g), pct. 3 lit. g) și pct. 5 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Prestații Sociale,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale, viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, și ministrul educației, cercetării și inovării emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 742/303/2.720/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității și ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunității, în domeniul prestațiilor familiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 și 42 bis din 18 ianuarie 2008, denumit în continuare ordin, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În vederea aplicării prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale reprezintă autoritatea competentă responsabilă de toate regimurile de securitate socială, cu excepția celor din domeniul sănătății.

(2) În calitate de autoritate competentă, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale coordonează la nivel central aplicarea prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare și elaborează cadrul legislativ pentru implementarea prevederilor acestor regulamente comunitare, în domeniul prestațiilor famililale.

(3) Începând cu data de 1 martie 2009, organismul de legătură pentru domeniul prestațiilor sociale este Agenția Națională pentru Prestații Sociale.

(4) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Prestații Sociale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării au competențe în aplicarea Regulamentului și a Regulamentului de aplicare, în domeniul prestațiilor familiale.

(5) Instituțiile competente la nivel teritorial în ceea ce privește plata pe teritoriul României a prestațiilor familiale sunt agențiile județene pentru prestații sociale, respectiv Agenția pentru Prestații Sociale a Municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale."

2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) În calitate de organism de legătură pentru domeniul prestațiilor familiale, Agenția Națională pentru Prestații Sociale are următoarele atribuții principale în aplicarea prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare:

a) asigurarea corespondenței poștale sau electronice cu autoritățile și instituțiile competente din alte state membre:

(i) primirea formularelor europene din alte state membre și transmiterea acestora către instituțiile responsabile, după caz;

(ii) solicitarea de date și informații cu privire la prestațiile familiale care se acordă în aceste state membre și, după caz, informații referitoare la persoanele beneficiare de prestații familiale din alte state membre;

(iii) comunicarea unor date și informații instituțiilor competente cu plata prestațiilor familiale din alte state membre, cu privire la prestațiile familiale care se acordă în România, precum și informații referitoare la persoanele beneficiare de prestații familiale în România;

(iv) în situații speciale, primirea formularelor europene completate de instituțiile competente din România și transmiterea acestora la instituțiile competente sau la organismele de legătură din alte state membre, după caz;

b) comunicarea cu instituțiile din România care au responsabilități în aplicarea Regulamentului și a Regulamentului de aplicare;

c) informarea persoanelor interesate cu privire la drepturile la prestații familiale în baza Regulamentului și a Regulamentului de aplicare;

d) realizarea evidenței financiar-contabile a drepturilor acordate lucrătorilor migranți, pentru următoarele situații:

(i) recuperarea sumelor acordate cu titlul de prestații familiale de la instituțiile competente din alte state membre, ca urmare a efectuării unor plăți necuvenite de către agențiile teritoriale;

(ii) rambursarea către instituțiile competente din alte state membre a sumelor reprezentând plăți necuvenite efectuate de acestea;

(iii) efectuarea plății prestațiilor familiale sau, după caz, a complementului diferențial, în contul bancar din străinătate indicat de instituția din alt stat membru, în situația prevăzută la art. 75 paragraful 2 din Regulament;

e) participarea la reuniunile și grupurile de lucru interinstituționale pentru aplicarea prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare;

f) elaborarea răspunsurilor la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la prestații familiale în România, în conformitate cu prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare;

g) administrarea aplicației MERCUR care gestionează solicitările de prestații și cererile de prestații conform prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare;

h) proiectarea și implementarea punctului de acces pentru efectuarea schimbului electronic de date, pentru domeniul prestațiilor familiale;

i) monitorizarea la nivel teritorial a aplicării prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare;

j) orice alte atribuții care decurg din aplicarea prezentului ordin, a Regulamentului și a Regulamentului de aplicare.

(2) În aplicarea prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, agențiile teritoriale au următoarele atribuții:

a) informează persoanele interesate cu privire la drepturile la prestații familiale în baza Regulamentului și a Regulamentului de aplicare și pun la dispoziția acestora formularele necesare;

b) solicită informații, prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, de la instituțiile competente cu acordarea prestațiilor familiale din alte state membre;

c) comunică, direct sau prin intermediul organismului de legătură, cu instituțiile competente cu acordarea prestațiilor familiale din alte state membre, prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de aplicare;

d) completează formularele europene în partea B, pentru lucrătorii migranți care își desfășoară activitatea în alte state membre, la solicitarea instituțiilor competente din alte state membre sau la solicitarea directă a lucrătorilor migranți;

e) transmit informații prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, la solicitarea persoanelor sau a instituțiilor competente cu acordarea prestațiilor familiale din alte state membre;

f) comunică Agenției Naționale pentru Prestații Sociale sumele care trebuie recuperate de la instituțiile competente din alte state membre care ar fi trebuit să plătească prestațiile familiale pentru o anumită perioadă;

g) primesc solicitări din partea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale în vederea reținerii de la beneficiari, conform procedurilor legale în vigoare, a sumelor datorate instituțiilor competente din alte state membre care au efectuat plata pentru o anumită perioadă;

h) primesc cererile de prestații ale lucrătorilor migranți care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulament și de Regulamentul de aplicare;

i) stabilesc dreptul la prestații familiale, conform prevederilor legislației române în vigoare și în baza prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare;

j) efectuează plata prestațiilor familiale, conform prevederilor legislației române în vigoare;

k) solicită și primesc informații de la structurile de evidență a persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, de la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și de la casele județene de pensii, respectiv a municipiului București sau, după caz, de la inspectoratele teritoriale de muncă, de la direcțiile de asistență socială teritoriale, precum și de la alte instituții care au responsabilități în completarea formularelor europene, conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 3 la instrucțiuni;

l) realizează evidența financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranți, precum și a plăților efectuate;

m) orice alte atribuții care decurg din aplicarea prezentului ordin, a Regulamentului și a Regulamentului de aplicare.

(3) Prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Prestații Sociale pot fi organizate un compartiment de specialitate la nivel central, precum și compartimente specializate la nivelul agențiilor teritoriale, în funcție de necesitățile care se impun în vederea îndeplinirii atribuțiilor pentru implementarea prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, în domeniul prestațiilor familiale.

Art. 22. -

(1) În domeniul prestațiilor familiale, prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare se aplică salariaților sau persoanelor care desfășoară activități independente care se află ori s-au aflat sub incidența legislației din unul sau mai multe state membre și care sunt cetățeni ai unuia din statele membre sau sunt persoane apatride sau refugiați cu reședința pe teritoriul unuia din statele membre, precum și membrilor familiilor acestora.

(2) În baza prevederilor Regulamentului, ale Regulamentului de aplicare și ale legislației române, persoanele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de următoarele prestații familiale:

a) alocația de stat pentru copii;

b) indemnizația pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar;

c) indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului cu handicap."

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) lit. d) pct. (iii), se desemnează o unitate bancară, conform prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice."

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Prestații Sociale, prin agențiile teritoriale, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin unitățile școlare, Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile teritoriale și structurile de evidență a persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, precum și direcțiile de asistență socială teritoriale și primarii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

Art. II. -

Anexa la ordin se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se abrogă.

2. La articolul 3, alineatele (4), (5), (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) În aplicarea prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, direcțiile de asistență socială teritoriale completează partea B a formularului E 407, la solicitarea agențiilor teritoriale sau la solicitarea directă a persoanei, în situația lucrătorilor migranți care își desfășoară activitatea în alte state membre, sau desemnează organismul responsabil de completarea acestui formular.

(5) În aplicarea prevederilor Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare, unitățile școlare completează partea B a formularului E 402, la solicitarea agențiilor teritoriale sau la solicitarea directă a persoanei, în situația lucrătorilor migranți care își desfășoară activitatea în alte state membre.

...............................................................................................................................

(7) În situația în care datele transmise de alte state membre cu privire la lucrătorii migranți și la membrii familiilor acestora sunt incomplete și nu permit identificarea persoanelor, Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile sale competente, pune la dispoziția Agenției Naționale pentru Prestații Sociale informațiile necesare.

...............................................................................................................................

(9) În vederea completării formularelor E 405 și E 411, agențiile teritoriale solicită date și informații de la casele județene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului București, inspectoratele teritoriale de muncă și, după caz, de la inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, aceste instituții având obligația transmiterii, într-un termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, a datelor și informațiilor solicitate. În cazuri deosebite, pentru completarea formularelor menționate agențiile teritoriale pot solicita și sprijinul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Certificarea de către casele județene de pensii, respectiv Casa de Pensii a Municipiului București, a perioadelor de asigurare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 se va realiza pe baza documentelor și informațiilor prezentate de persoanele în cauză, și anume: documente privind vechimea în muncă, respectiv carnetul de muncă și/sau adeverințe de vechime în muncă eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori sau deținătorii de fonduri arhivistice."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Orice lucrător migrant, cetățean român sau cetățean străin, care desfășoară o activitate salarială sau independentă în România, conform prevederilor legale în vigoare, are dreptul la prestații familiale în România, indiferent de locul de reședință al membrilor săi de familie.

(2) Prestațiile familiale pentru lucrătorii migranți care desfășoară o activitate profesională în România, precum și pentru lucrătorii migranți aflați în șomaj pe teritoriul României sunt acordate de către agențiile teritoriale, în condițiile stabilite de legislația română în vigoare și în conformitate cu prevederile Regulamentului și ale Regulamentului de aplicare."

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Pentru a beneficia de prestațiile familiale prevăzute la art. 22 alin. (1) din ordin, lucrătorii migranți prevăzuți la art. 4 depun cererea de prestații la primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau, după caz, reședința, conform prevederilor legislației române în vigoare și ale art. 86 paragraful 1 și art. 88 din Regulamentul de aplicare."

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul cetățenilor români care și-au stabilit reședința în altă țară, împreună cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, și care solicită acordarea alocației de stat pentru copii în România, cererea completată și semnată de reprezentantul legal al copilului, împreună cu actele doveditoare, poate fi depusă la primărie și de către mandatar, persoană împuternicită prin procură specială.

(5) Procura specială prevăzută la alin. (4) este autentificată, după caz, de notarii publici de pe teritoriul României, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabilă 6 luni și trebuie să conțină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale reprezentantului legal;

b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului;

c) obiectul mandatului (întocmirea dosarului pentru solicitarea și acordarea drepturilor de alocație de stat pentru copii, deschiderea contului curent, încasarea drepturilor curente și restante, semnarea extrasului de cont);

d) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin reprezentantului legal, inclusiv pe cea de a anunța agenția teritorială, în termenul prevăzut la art. 21, despre orice schimbare intervenită în situația reprezentantului legal de natură să suspende sau să înceteze acordarea drepturilor".


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...