Parlamentul României

Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează protecția, conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități se realizează:".

2. La articolul 1 alineatul (2), literele b), f) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) protecția, conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii;

...............................................................................................

f) prelucrarea și procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură;

...............................................................................................

j) relațiile internaționale în domeniul pescuitului și acvaculturii;".

3. La articolul 1 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

"

l) privatizarea în domeniul piscicol."

4. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (2) se realizează de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, instituție publică de interes național, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, cu sediul în municipiul București, ale cărei structură, organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

5. La articolul 2, punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de:

a) heleșteu - bazin piscicol realizat în săpătură sau umplutură, înconjurat total ori parțial de diguri, prevăzut cu canale de alimentare, de evacuare și perimetrale, dotat cu construcții hidrotehnice și instalații de alimentare, reținere și evacuare a apei;

b) iaz - bazin piscicol realizat prin bararea unei văi cu un baraj, prevăzut cu instalații hidrotehnice pentru reținerea și deversarea/evacuarea apei;

c) stație de reproducere artificială;

d) vivieră flotabilă - instalație plutitoare, alcătuită dintr-un cadru poliedric cu pereți din plasă, destinată creșterii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;

e) lacuri de acumulare în care se practică acvacultura;

f) alte instalații destinate acvaculturii;

3. habitate piscicole naturale:

a) Dunărea teritorială, Delta și lunca inundabilă a Dunării;

b) complexul lagunar Razelm-Sinoe și lacurile litorale;

c) pâraiele, râurile și lacurile de munte, colinare, de șes și zonele lor inundabile, precum și brațele moarte ale râurilor;

d) bălțile și lacurile naturale lipsite de instalații hidrotehnice pentru alimentarea, reținerea și evacuarea apei;

e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;

f) rețeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigație și hidroenergetice și ramificațiile acestora;

g) apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României;".

6. La articolul 2, punctul 4 se abrogă.

7. La articolul 2, punctele 7-9, 11-13 și 18 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

7. captură - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;

8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obținute din pescuit;

9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități de pescuit comercial;

..............................................................................................

11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor habitatelor piscicole naturale;

12. Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele și ambarcațiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate și tehnica de pescuit, zona de pescuit și proprietarul;

13. inspector piscicol - persoana cu drept de inspecție și control privind respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării și comercializării peștelui, din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură;

..............................................................................................

18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii;".

8. La articolul 2, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

"

181. pescuit în scop științific - extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale și din amenajările piscicole, conform planului anual aprobat, în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiție, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la orice vârstă și dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive și plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, în baza autorizației speciale de pescuit în scop științific;".

9. La articolul 2, punctele 24, 25 și 27 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

24. punct de debarcare - locul unde navele și ambarcațiunile de pescuit în habitatele piscicole naturale descarcă peștele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare;

25. resurse acvatice vii - speciile de pește și de alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile din habitatele piscicole naturale ale României;

..............................................................................................

27. pescar profesionist - persoana fizică atestată, conform reglementărilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial;".

10. La articolul 2, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu următorul cuprins:

"

271. pescar sportiv - persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociațiile de pescari sportivi legal constituite;".

11. La articolul 2, punctele 28 și 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

28. licență de pescuit - actul administrativ care certifică faptul că o navă/ambarcațiune îndeplinește condițiile pentru desfășurarea activității de pescuit comercial;

29. autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit;".

12. La articolul 2, punctele 31, 34 și 35 se abrogă.

13. La articolul 2, punctul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

37. plasă de tip monofilament - plasă formată din fire polimerice netorsionate;".

14. La articolul 2, după punctul 38 se introduc nouă noi puncte, punctele 39-47, cu următorul cuprins:

"

39. drept de pescuit - dreptul obținut, în condițiile legii, de exploatare durabilă a resursei acvatice vii;

40. efectiv piscicol - totalitatea peștilor și a altor viețuitoare acvatice existente la un moment dat într-o amenajare piscicolă;

41. specie introdusă - orice specie de pești sau de alte viețuitoare acvatice introdusă intenționat ori accidental de om într-un mediu acvatic diferit de cel în care este prezentă natural;

42. furt piscicol - activitatea infracțională care constă în furtul efectivului piscicol în tot sau în parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajările piscicole;

43. braconaj piscicol - activitatea contravențională sau infracțională care constă în pescuitul fără licență, autorizație ori permis a peștilor și a altor viețuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale;

44. zonă de pescuit - porțiunea delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisă practicarea pescuitului;

45. zonă de refacere biologică - zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt în declin și se impune restricționarea pescuitului pentru refacerea acestora;

46. zonă interzisă la pescuit - zona delimitată prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejată în vederea reproducerii resurselor acvatice vii;

47. bază de date națională a resurselor acvatice vii - totalitatea informațiilor privind flota de pescuit, efectivele piscicole, numărul de operatori economici cu activități specifice, numărul de asociații și federații, numărul de pescari sportivi și profesioniști, cantitățile de pește extrase anual, cantitatea de pește introdusă prin activități de repopulare."

15. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Responsabilitatea privind definirea și implementarea politicii referitoare la conservarea și administrarea resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la procesarea și organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură."

16. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Elaborarea strategiei naționale și a reglementărilor referitoare la conservarea și managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură, precum și implementarea și controlul aplicării și respectării acestora sunt atributul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură."

17. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

18. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură are următoarele atribuții principale:

a) administrează resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale României, cu excepția celor din Rezervația Biosferei «Delta Dunării», care sunt administrate de Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării», în condițiile legii;

b) privatizează societățile comerciale cu profil piscicol și amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare, inclusiv prin negociere directă cu titularii contractelor de închiriere, asociere, concesionare, arendare; vânzarea amenajărilor piscicole se poate efectua în condițiile prezentei ordonanțe de urgență prin contracte de vânzare-cumpărare și contracte de leasing;

c) concesionează terenurile, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum și alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) încheie contracte în vederea exploatării și/sau privatizării terenurilor, cu excepția celor de pe teritoriul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», pe care sunt amplasate amenajări piscicole, precum și a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului;

e) elaborează caietele de sarcini în vederea privatizării și/sau concesionării;

f) desfășoară orice alte activități stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură.

(4) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură poate delega, pe bază de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale către alte instituții publice ale statului."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...