Ministerul Apărării Naționale - MApN

Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Medico-Militar din 30.09.2009

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 08 octombrie 2009.

În vigoare de la 08 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Probleme generale

Art. 1. -

Prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului normativ de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 585/1990 privind înființarea Institutului Medico-Militar, a prevederilor legale în vigoare privind învățământul superior în România, reglementărilor specifice instituțiilor de învățământ superior, în concordanță cu prevederile comunității europene privind sistemul universitar medical.

Art. 2. -

În Institutul Medico-Militar, înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 585/1990, ca instituție militară de învățământ superior și subordonată Ministerului Apărării Naționale, activitatea de învățământ este prioritară și se încadrează în strategiile și concepțiile de formare, perfecționare și specializare a resurselor umane, elaborate la nivelul Ministerului Apărării Naționale, în raport cu misiunile și interesele armatei.

Art. 3. -

(1) Personalul din Institutul Medico-Militar include comunitatea universitară, personalul din comandament și personalul auxiliar.

(2) Comunitatea universitară reprezintă totalitatea persoanelor care desfășoară activitate didactică, de cercetare științifică, precum și cei care studiază în instituție.

Art. 4. -

Personalul Institutului Medico-Militar, indiferent de funcție și de natura activității de specialitate pe care o desfășoară curent, are obligația de a participa efectiv și calificat sau, în raport cu specificul postului, de a sprijini activitățile care vizează:

a) crearea, menținerea și perfecționarea cadrului organizatoric și funcțional adecvat cerințelor nivelului de excelență în predare-învățare, cercetare științifică și educație, în vederea realizării integrale a finalităților formative ale procesului de învățământ;

b) afirmarea deplină a principiilor academice;

c) cultivarea valorilor naționale, asumarea și promovarea aspirațiilor democratice ale societății românești, a tradițiilor de luptă ale Armatei României, precum și ale învățământului militar;

d) asigurarea primatului competenței, deschiderii spre integrare în comunitatea științifică internă și internațională;

e) prevenirea ingerințelor de natură ideologică, a exclusivismului și intoleranței, a oricăror forme de discriminare;

f) respectarea normelor legale privind activitatea în cadrul instituțiilor militare și al instituțiilor militare de învățământ superior;

g) susținerea eficientă a învățământului universitar și de pregătire militară, prin calitatea logisticii generale și didactice;

h) desfășurarea unei prestații științifice, didactice, pedagogice, metodice și docimologice de înaltă calitate profesională și deontologică.

CAPITOLUL II Atribuțiile și organizarea Institutului Medico-Militar

SECȚIUNEA 1 Atribuții ale comandamentului

Art. 5. -

Comandamentul este o componentă de bază a Institutului Medico-Militar prin care comandantul exercită actul de comandă în domeniile: activitate de învățământ, ordine interioară și comportament militar, resurse umane, informații militare, logistică generală, cultură, educație și sport, pregătire de comandament și pregătire pentru luptă.

Art. 6. -

Comandamentul unității, prin birourile și compartimentele pe care le are în componență, îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) asigură îndeplinirea obiectivelor ce revin Institutului Medico-Militar pe linie de învățământ;

b) asigură evidența întregului personal al instituției;

c) propune, planifică și ține evidența perfecționării, pregătirii profesionale a personalului;

d) organizează și coordonează activitatea de pregătire, de punere în aplicare a planurilor de intervenție și a planului de alarmă;

e) elaborează concepția și planurile privind asigurarea capacității de luptă și intervenție la dezastre și coordonează punerea acestora în aplicare;

f) planifică și execută controale interne pe linia ordinii și disciplinei militare, a modului de executare a serviciului de permanență;

g) organizează și asigură funcționalitatea sistemului de comunicații și informatic al institutului;

h) organizează activitățile de aprovizionare cu materiale de resortul logisticii generale;

i) organizează și coordonează desfășurarea activităților de întreținere și ambientare a spațiilor de cazare și depozitare;

j) organizează, coordonează activitățile de pregătire, de asigurare cu materiale de profil și controlează modul de respectare a normelor de prevenire și stingere a incendiilor, de tehnica securității muncii și circulație rutieră;

k) elaborează concepțiile și exercită managementul pregătirii de comandament și a pregătirii pentru luptă a personalului militar și a personalului civil;

l) exercită managementul activităților cultural-educative, sportive, de asistență psihomorală și religioasă.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuții ale structurilor didactice, de logistică și sprijin didactic

Art. 7. -

Directorul adjunct pentru învățământ exercită nemijlocit conducerea la nivel structural, funcțional și operațional a procesului de învățământ, cercetare științifică și a activităților de logistică și sprijin didactic implicate în conducerea și susținerea materială de specialitate a învățământului și activității de cercetare științifică. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Funcțiile și structurile subordonate directorului adjunct pentru învățământ sunt: Modificări (1)

a) șeful cursurilor;

b) biroul învățământ și pregătire de luptă;

c) catedra de pregătire și perfecționare medico-militară;

d) catedra de pregătire medico-militară Târgu Mureș;

e) secția instruire și perfecționare medico-militară Focșani;

f) compartimentul documentare;

g) biblioteca;

h) compartimentul informatică.

(2) Structurile subordonate directorului adjunct pentru învățământ îndeplinesc următoarele atribuții: Modificări (1)

a) proiectarea, planificarea și programarea, organizarea, coordonarea, controlul, evaluarea și perfecționarea procesului de învățământ;

b) planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității de cercetare științifică;

c) planificarea, organizarea și desfășurarea pregătirii științifice, de specialitate și metodice a personalului didactic;

d) planificarea, organizarea, coordonarea și controlul logisticii didactice a procesului de învățământ și administrarea resurselor alocate acestuia.

SECȚIUNEA a 3-a Atribuțiile structurilor subordonate nemijlocit comandantului

Art. 9. -

(1) Funcțiile și structurile subordonate nemijlocit comandantului sunt:

a) biroul personal;

b) contabilul-șef;

c) medicul-șef;

d) compartimentul documente clasificate;

e) compartimentul achiziții publice;

f) personalul didactic și personalul didactic auxiliar;

g) șeful logisticii.

(2) Structurile subordonate nemijlocit comandantului îndeplinesc atribuții, potrivit specificului fiecăreia, în domeniile:

a) realizarea cadrului organizatoric pentru executarea actului de conducere;

b) asigurarea funcționalității și operativității sistemului de conducere;

c) evidența, controlul de specialitate și arhivarea documentelor;

d) relațiile publice ale instituției;

e) consilierea juridică;

f) activitatea economico-financiară;

g) asigurarea medicală;

h) comanda subunităților de studenți militari.

(3) Prin delegare de competență, prevăzută în fișa postului, coordonarea și controlul activității unor elemente de structură subordonate nemijlocit comandantului pot fi exercitate de directorul adjunct pentru învățământ. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Relațiile funcționale

Art. 10. -

(1) Comandantul stabilește atribuțiile funcționale ale compartimentelor subordonate nemijlocit, iar directorul adjunct pentru învățământ răspunde de executarea lor. Potrivit delegărilor de competență aprobate de comandantul Institutului Medico-Militar, directorul adjunct pentru învățământ, șefii de birouri/compartimente planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea compartimentelor din subordine. Modificări (1)

(2) Șefii de birouri/compartimente asigură concretizarea atribuțiilor în fișele individuale ale posturilor.

Art. 11. -

Atribuțiile funcționale ale structurilor și fișele individuale ale posturilor se elaborează de șeful nemijlocit al acestora și se aprobă de comandantul Institutului Medico-Militar.

Art. 12. -

Relațiile dintre compartimentele Institutului Medico-Militar se asigură, potrivit organigramei, de către șefii acestora.

SECȚIUNEA a 5-a Drepturile și obligațiile personalului

Art. 13. -

Personalul din Institutul Medico-Militar are drepturile și obligațiile ce decurg din legislația în vigoare, regulamentele militare, regulamentele și metodologiile adoptate pe plan intern, precum și din contractul individual de muncă, fișa postului sau angajamentul încheiat cu Ministerul Apărării Naționale.

CAPITOLUL III Activitatea de învățământ

SECȚIUNEA 1 Proiectarea învățământului

Art. 14. -

Curriculumul educațional se elaborează pe baza concepției de formare a ofițerilor, elaborată de eșaloanele superioare, și se aprobă de către Consiliul de conducere al Institutului Medico-Militar.

Art. 15. -

(1) Activitățile de proiectare a învățământului se coordonează de către comandant și se conduc nemijlocit de către directorul adjunct pentru învățământ. Modificări (1)

(2) În calitate de structură specializată în proiectarea și gestionarea procesului de învățământ, Biroul învățământ și pregătire de luptă asigură:

a) elaborarea studiului de fundamentare a curriculumului educațional;

b) elaborarea proiectului planului de învățământ;

c) stabilirea obiectivelor pedagogice pentru fiecare disciplină de învățământ/modul de instruire;

d) instruirea metodică a personalului didactic privind obiectivarea conținuturilor pregătirii medico-militare în documentele de conducere a învățământului;

e) conceperea și aplicarea instrumentelor de evaluare și a modalităților de reglare a procesului de învățământ.

Art. 16. -

Planul de învățământ adoptat de către consiliul de conducere se înaintează spre avizare și aprobare structurilor abilitate prin legile și actele normative în vigoare.

Art. 17. -

Programa analitică se elaborează de titularul de disciplină, pe baza planului de învățământ și a obiectivelor pedagogice, se analizează în cadrul comisiei didactice de specialitate și în plenul catedrei, se avizează de directorul adjunct pentru învățământ și se aprobă de comandantul Institutului Medico-Militar. Modificări (1)

Art. 18. -

Catedra, prin șeful acesteia, poartă responsabilitatea gestionării ariei curriculare specifice, asigurării corectitudinii și relevanței conținuturilor instruirii, materialului didactic necesar susținerii optime a disciplinelor de studiu, precum și a activității didactice, pedagogice, metodice și docimologice prestate de cadrele didactice și personalul didactic auxiliar.

Art. 19. -

Proiectarea instruirii prin cursuri, seminare sau ședințe practice se materializează în proiecte didactice, discutate în comisia didactică și aprobate de șeful nemijlocit al cadrului didactic respectiv.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea învățământului

Art. 20. -

(1) Procesul de învățământ este condus de către comandantul Institutului Medico-Militar, ajutat de către directorul adjunct pentru învățământ. Modificări (1)

(2) La nivelul Institutului Medico-Militar se constituie și funcționează consiliul de conducere, organ de decizie colectivă, potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 21. -

Catedrele au atribuții funcționale proprii, concretizate prin rol, organizare, cerințe funcționale, competențe și responsabilități stabilite de către directorul adjunct pentru învățământ și aprobate de către comandantul Institutului Medico-Militar. Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Organizarea în formații de studiu a studenților, ofițerilor studenți și a cursanților se realizează astfel încât componența pe ani de învățământ și serii de predare să fie cât mai echilibrată.

(2) Pe timpul procesului instructiv-educativ, subunitățile de studenți, ofițeri studenți și ofițeri cursanți se vor constitui în formațiuni în funcție de activitățile didactice desfășurate sau de categoria de instrucție.

(3) Activitățile didactice de predare se desfășoară, de regulă, cu o formațiune de studiu de tip an de învățământ.

SECȚIUNEA a 3-a Planificarea și desfășurarea învățământului

Art. 23. -

(1) Activitatea de învățământ se desfășoară pe baza planificării elaborate de Biroul învățământ și pregătire de luptă, în colaborare cu catedrele, avizată de directorul adjunct pentru învățământ și aprobată de comandant. Modificări (1)

(2) Planificarea include repartiția temelor și ședințelor pe luni și programarea orară.

Art. 24. -

Repartiția temelor și ședințelor pe luni se planifică cu cel puțin 15 zile înaintea începerii anului universitar.

Art. 25. -

(1) Programarea orară se realizează lunar, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna următoare, de către șefii de catedră, sub coordonarea Biroului învățământ.

(2) Modificarea programării orare este de competența comandantului sau a directorului adjunct pentru învățământ. Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Formele de desfășurare a activității didactice în cadrul modulului de pregătire medico-militară sunt: cursuri, seminare, lucrări practice, exerciții și aplicații tactice.

(2) Acestea sunt prevăzute sub formă de procentaj în planul de învățământ și concretizate în programa analitică.

Art. 27. -

Responsabilitatea pentru organizarea și desfășurarea fiecărei ședințe de pregătire revine șefilor de catedră, titularului de curs și cadrului didactic stabilit prin programarea orară.

Art. 28. -

(1) Prezența cadrului didactic și a studenților la activitățile didactice este obligatorie.

(2) Înlocuirea cadrului didactic sau învoirea studenților se face de către comandantul Institutului Medico-Militar sau de înlocuitorul legal al acestuia, în situații temeinic justificate.

Art. 29. -

(1) Aprecierea nivelului de pregătire a studenților se realizează sistematic prin evaluări curente, periodice și finale. Evaluările periodice și finale se menționează în programa analitică.

(2) Încheierea activității la o disciplină se realizează prin examen final, verificare finală sau colocviu. Modul de susținere a examenelor, verificărilor sau colocviilor se stabilește pentru fiecare disciplină în parte, prin planul de învățământ și programa analitică, iar modul de desfășurare se stabilește la propunerea catedrei, de către directorul adjunct pentru învățământ. Modificări (1)

(3) Examenele se susțin în fața cadrului didactic care a condus cursul, seminariile/lucrările practice ori, în cazuri deosebite, în fața unui alt cadru didactic desemnat de șeful de catedră.

(4) Înlocuirea examinatorului se aprobă, numai la cererea justificată a acestuia, de către directorul adjunct pentru învățământ. Modificări (1)

(5) Examinarea se realizează pe baza subiectelor, biletelor sau testelor întocmite de examinatori și aprobată de șeful de catedră.

(6) Elementele cuantificate prin notă - nivelul cunoștințelor din întreaga materie, capacitatea de analiză și sinteză, creativitatea, frecvența și participarea activă la procesul didactic -, precum și modul de desfășurare a verificării se stabilesc prin programa analitică, fiind comunicate studenților la începutul activității de la disciplina respectivă.

(7) Evaluarea răspunsurilor la examene, teste și probe de verificare se face cu note de la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind nota 5,00.

(8) Calificativul/Nota semestrială sau anuală la pregătirea militară generală se stabilește prin calculul mediei dintre nota obținută la verificarea finală/semestrială/anuală și media notelor obținute la verificările susținute în cadrul fiecărui modul de pregătire.

(9) Rezultatele obținute se comunică imediat după încheierea examinărilor orale și în maximum 48 ore, în cazul examinărilor scrise. Notele obținute se înscriu în catalog în ziua comunicării. Cataloagele se depun la Biroul învățământ cel mai târziu în ziua următoare desfășurării examenului final sau comunicării rezultatelor acestora.

Art. 30. -

Anul de studiu se consideră promovat atunci când studentul a obținut cel puțin nota 5,00 la fiecare disciplină din cadrul modulului de pregătire medico-militară și cel puțin nota 7,00 la comportare ostășească.

Art. 31. -

Studenții și ofițerii studenți nu pot trece în anul următor de studii dacă nu au promovat toate examenele la disciplinele din anul precedent.

Art. 32. -

(1) Anual, după încheierea situației la învățământ, studenților și ofițerilor studenți li se întocmesc aprecieri de serviciu de către comandantul de companie. Hotărârea asupra calificativului este luată de comandantul Institutului Medico- Militar. Calificativele acordate corespund următoarelor rezultate:

a) excepțional - pentru studenții și ofițerii-studenți care au obținut media de absolvire peste nota 9,50, au îndeplinit nivelul "excelent" la obiectivele didactice și au avut un comportament remarcabil;

b) foarte bun - pentru studenții și ofițerii studenți care au obținut media de absolvire între 8,50-9,49, au îndeplinit nivelul "foarte bun" la obiectivele didactice și au avut un comportament foarte bun;

c) bun - pentru studenții și ofițerii studenți care au obținut media de absolvire între 7,50-8,49, au îndeplinit nivelul "bun" la obiectivele didactice și au avut un comportament bun;

d) corespunzător - pentru studenții și ofițerii studenți care au obținut media de absolvire între 6,00-7,49, au îndeplinit nivelul "suficient" la obiectivele didactice și au avut un comportament satisfăcător;

e) mediocru - pentru studenții și ofițerii studenți care au obținut media de absolvire între 5,00-5,99, au îndeplinit nivelul "insuficient" la obiectivele didactice și au avut un comportament satisfăcător;

f) necorespunzător - pentru studenții și ofițerii studenți care au obținut media de absolvire sub 5,00, s-au clasat sub media de absolvire, au îndeplinit nivelul "insuficient" la obiectivele didactice și au avut un comportament nesatisfăcător.

(2) În cazul obținerii notei 7,00 la comportare ostășească, studentul și ofițerul student pot fi apreciați cu cel mult calificativul "corespunzător".

Art. 33. -

(1) Studenții apreciați cu calificativul anual "mediocru" sunt puși în discuția Consiliului de conducere al Institutului Medico-Militar, care poate propune comandantului Institutului Medico-Militar continuarea studiilor sau exmatricularea studenților în cauză, după caz.

(2) Studenții care obțin calificativul "necorespunzător" sunt exmatriculați din Institutul Medico-Militar, cu suportarea cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării/instruirii, în baza ordinului comandantului.

(3) Ofițerii-studenți care obțin calificativul "necorespunzător" pot fi trecuți în rezervă în conformitate cu prevederile art. 85 alin. 1 lit. i) și alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 4-a Controlul/evaluarea învățământului

Art. 34. -

(1) Evaluarea procesului de învățământ, în ansamblu sau pe catedre, este de competența consiliului de conducere, a comandantului Institutului Medico-Militar sau a comisiilor desemnate de către eșaloanele superioare.

(2) Aprecierile privind calitatea și conținutul învățământului trebuie să fie temeinic fundamentate.

Art. 35. -

Controlul/Evaluarea se execută pe baza planului unic de control, elaborat anual de către Biroul învățământ și pregătire de luptă.

Art. 36. -

La fiecare catedră și la fiecare an de învățământ se planifică și se execută cel puțin un control de specialitate pe an de către o comisie numită de comandant.

Art. 37. -

(1) Comandantul Institutului Medico-Militar, directorul adjunct pentru învățământ, șeful Biroului învățământ și pregătire de luptă participă anual la cel puțin o activitate de învățământ desfășurată de fiecare instructor, instructor-șef sau instructor superior și, prin sondaj, la unele activități desfășurate de cadrele didactice medicale din afara institutului care predau în cadrul modulului de pregătire medico-militară. Modificări (1)

(2) Șefii de catedră participă anual la cel puțin două activități didactice desfășurate de instructori și cel puțin o dată la activitățile conduse de celelalte cadre didactice din subordine.

CAPITOLUL IV Paza, protecția și siguranța

Art. 38. -

Responsabilitatea nemijlocită pentru organizarea serviciului de permanență revine șefului cursurilor.

Art. 39. -

Serviciul de permanență se organizează și se asigură astfel:

a) ofițer de serviciu pe institut, din rândul cadrelor militare în activitate;

b) ajutorul ofițerului de serviciu pe institut, din rândul ofițerilor studenți din anii de studiu V-VI;

c) gradat de serviciu pe subunitate;

d) planton de serviciu, din rândul studenților din anii de studiu I-IV.

Art. 40. -

Organizarea și executarea pregătirii și controlului modului de desfășurare a serviciului de permanență pe institut revin următoarelor persoane:

a) șeful cursurilor - pentru ofițerul de serviciu și ajutorul ofițerului de serviciu pe institut;

b) ofițerul de serviciu - pentru ajutorul său și pentru celelalte servicii, în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Art. 41. - Modificări (1)

Paza și apărarea cazărmii în care este dislocat Institutul Medico-Militar se asigură de către Corpul de control și inspecție.

Art. 42. -

Intervenția la obiective se execută în situații speciale, la ordin, conform Planului de întărire a pazei și apărării cazărmii existent la ofițerul de serviciu pe institut.

Art. 43. -

(1) Accesul personalului în institut se face pe la punctul de control de acces în cazarmă, pe baza:

a) legitimației militare - pentru personalul Institutului Medico-Militar;

b) permisului de intrare temporar - pentru personalul detașat pe o perioadă mai mare de 30 zile;

c) biletului de intrare - pentru persoanele venite temporar în unitate în interes de serviciu;

d) carnetului de student, biletului de voie sau ordinului de serviciu, pentru studenți.

(2) Preluarea vizitatorilor și însoțirea lor în incinta cazărmii, la sosire și plecare, sunt obligatorii și intră în sarcina fiecărui șef de compartiment.

(3) Accesul autoturismelor personale în cazarmă se face pe baza precizărilor șefului Corpului de control și inspecție.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...