Inspecția de Stat pentru Controlul Instalațiilor de Ridicat - ISCIR

Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI din 10.09.2009

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 octombrie 2009 până la 05 iulie 2011, fiind abrogat prin Ordin 130/2011 și înlocuit de Metodologie 2011;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scopul metodologiei

Art. 1. -

(1) Prezenta metodologie are ca scop formarea operatorilor RSVTI în conformitate cu cerințele specifice ale prescripțiilor tehnice privind siguranța în funcționare a instalațiilor/echipamentelor, pe domeniul instalațiilor sub presiune, al instalațiilor de ridicat și al aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Prezenta metodologie urmărește ca formarea operatorilor RSVTI să se facă unitar, cu organizatori avizați de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun la dispoziția participanților informațiile necesare în vederea desfășurării activității.

SECȚIUNEA a 2-a Termeni și definiții

Art. 2. -

În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autorizare - activitatea de evaluare și atestare, efectuată de ISCIR, a competenței și capabilității unei persoane fizice sau juridice de a desfășura activitățile prevăzute de prezenta metodologie;

b) atestat - document, eliberat de ISCIR, care atestă absolvirea unui program de instruire în domeniu, obținut pe baza unei evaluări scrise;

c) avizare - procedură prin care ISCIR, în urma unor verificări, admite ca un organizator persoană juridică să deruleze programe de instruire pentru dobândirea calității de formator în domeniul RSVTI;

d) deținător - persoana fizică sau juridică ce deține cu orice titlu o instalație/un echipament în exploatare;

e) formator - persoana fizică atestată potrivit dispozițiilor legale;

f) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;

g) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

h) operator RSVTI - operator autorizat, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

i) organizator al programului de instruire - orice persoană juridică care organizează programe de instruire referitoare la activitatea de operator RSVTI și îndeplinește condițiile prezentei metodologii;

j) persoană juridică - orice entitate constituită potrivit legii naționale, precum și cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacă acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridică;

k) persoană juridică de altă naționalitate - entitate constituită potrivit legii altui stat membru și care își are sediul social pe teritoriul acestuia;

l) persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

m) subdiviziuni ale persoanei juridice - sedii secundare ale persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea sedii;

n) supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor - totalitatea activităților desfășurate pentru respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a prescripțiilor tehnice aplicabile, desfășurate de către operatorul RSVTI în scopul funcționării în condiții de siguranță a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;

o) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosință o instalație/un echipament.

SECȚIUNEA a 3-a Sfera de aplicare

Art. 3. -

Deținătorii/Utilizatorii de instalații/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire și proprietate, au obligația să numească un operator autorizat, responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, denumit în continuare operator RSVTI.

Art. 4. -

(1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizației emise de ISCIR.

(2) Persoana fizică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are exercițiul drepturilor civile;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activității de operator RSVTI, aspect dovedit prin fișa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;

c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;

d) are cunoștințele necesare în vederea prestării activității de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR în urma promovării examenului de absolvire a unui program de instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.

(3) Persoana juridică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are ca obiect de activitate principal sau secundar desfășurarea de activități de testări și analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului;

b) desfășoară activitatea de operator RSVTI prin cel puțin două persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele individuale de muncă ale acestora.

(4) Condiția prevăzută la alin. (3) lit. b) se consideră îndeplinită și în cazul în care persoana juridică face dovada existenței unor raporturi contractuale cu persoane fizice autorizate (PFA), în condițiile legii.

(5) Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, vor putea să își desfășoare activitatea de operator RSVTI. Modificări (1)

Art. 5. -

Activitatea de operator RSVTI se poate presta în una dintre următoarele modalități:

a) în temeiul unor raporturi de muncă;

b) ca activitate independentă, în condițiile legii;

c) ca activitate societară, prin intermediul persoanei juridice autorizate.

CAPITOLUL II Atestarea operatorului RSVTI

SECȚIUNEA 1 Generalități

Art. 6. -

(1) Persoanele fizice care doresc autorizarea ca operator RSVTI sunt examinate de către ISCIR după participarea la un program de instruire.

(2) Programele de instruire se organizează de persoane juridice avizate.

(3) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR următoarele:

a) adresa de solicitare a avizării;

b) dovada că are ca obiect de activitate desfășurarea activităților de formare profesională, conform actelor constitutive;

c) programa analitică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

d) suportul de curs.

(4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (3) și, în cazul în care acestea corespund, eliberează adresa de avizare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.

(5) Persoana juridică avizată poate să organizeze programe de instruire cu respectarea următoarelor condiții:

a) să deruleze programele de instruire cu formatori atestați conform prevederilor legale și acceptați de către ISCIR;

b) să asigure condițiile necesare pentru buna desfășurare a programului de instruire.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea programelor de instruire în vederea atestării

Art. 7. -

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) și doresc înscrierea la un program de instruire în vederea obținerii atestatului de operator RSVTI depun la organizatorul programului de instruire următoarele documente:

a) copia diplomei de studii tehnice;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) fișa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii.

(2) Pentru actele solicitate în copie, persoanele fizice și juridice vor certifica conformitatea acestora cu originalul pe propria răspundere.

Art. 8. -

(1) Pentru organizarea unui program de instruire, persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:

a) adresa de anunțare a organizării unui program de instruire, în care trebuie să se precizeze perioada și locul de organizare a programului;

b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;

c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore și formatori;

d) tabelul cu numele și prenumele formatorilor atestați;

e) tabelul cu numele și prenumele cursanților, precum și codul numeric personal.

(2) Se admite modificarea listei cursanților numai în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligația informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.

(3) În cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), ISCIR transmite persoanei juridice avizate o adresă prin care comunică acceptul deschiderii programului de instruire.

Art. 9. -

La sfârșitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanților documentul care să facă dovada de participare la programul de instruire.

Art. 10. -

Organizatorul programului de instruire care nu anunță organizarea unui program de formare profesională cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 8 nu poate elibera participanților documentul care să ateste participarea la programul de instruire.

Art. 11. -

Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfășurare a programului de instruire.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea examenului în vederea atestării

Art. 12. -

(1) ISCIR stabilește tematica pentru examen și verifică dosarele candidaților în vederea examinării.

(2) Responsabilitatea îndeplinirii condițiilor de admitere la examen a participanților revine organizatorului programului de instruire.

(3) La terminarea programului de instruire, organizatorul solicită la ISCIR examinarea absolvenților.

Art. 13. -

(1) Participanții care absolvă programul de instruire pot fi examinați după terminarea acestuia, în baza cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pot fi programați la o dată ulterioară.

(2) În vederea programării susținerii examenului la o dată ulterioară, absolvenții programului de instruire depun la ISCIR următoarele documente:

a) cererea de programare la examen;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale actelor doveditoare privind absolvirea programului de instruire.

(3) Nota minimă de absolvire a examenului în vederea obținerii atestatului este 6 (șase).

(4) În urma promovării examenului, ISCIR eliberează un atestat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 14. -

(1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate nelimitată.

(2) Pe baza atestatului eliberat, candidatul admis poate solicita eliberarea autorizației de operator RSVTI.

Art. 15. -

(1) Persoanele care nu promovează examenul în vederea obținerii atestatului pot participa la reexaminare în baza unei cereri scrise formulate într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii programului.

(2) În cazul depășirii termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, al nepromovării reexaminării, participantul trebuie să urmeze un nou program de instruire.

Art. 16. -

Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcția de inspector de specialitate în cadrul ISCIR sau care au coordonat activitatea au dreptul de a participa la examinarea pentru dobândirea calității de operator RSVTI, în urma achitării tarifului de examinare și eliberare a atestatului, fără a mai fi necesară participarea la programul de instruire.

Art. 17. -

Tarifarea activităților prevăzute în prezentul capitol se face potrivit listei de tarife aprobate în vigoare.

CAPITOLUL III Autorizarea operatorului RSVTI

SECȚIUNEA 1 Eliberarea autorizației

Art. 18. -

Persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 pot solicita eliberarea autorizației de operator RSVTI.

Art. 19. -

Cererea de eliberare a autorizației de operator RSVTI pentru persoane fizice se adresează inspecției teritoriale în raza căreia solicitantul își are domiciliul, însoțită de următoarele acte:

a) adeverința eliberată de ISCIR, în copie;

b) actul de identitate, în copie.

Art. 20. -

(1) Cererea de eliberare a autorizației de operator RSVTI pentru persoane juridice se adresează inspecției teritoriale în raza căreia solicitantul își are sediul principal sau, după caz, locul de stabilire declarat pe teritoriul național, însoțită de următoarele acte:

a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte datele de identificare și obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte;

b) autorizațiile de operator RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formulării cererii, în copie;

c) documente care atestă existența la data formulării cererii a raporturilor contractuale între persoana juridică și cel puțin două persoane fizice autorizate ca operator RSVTI, în copie.

(2) Persoanele care își desfășoară activitatea potrivit art. 4 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, depun certificate specifice pentru dovedirea datelor de identificare și a obiectului de activitate.

(3) Persoanele juridice de altă naționalitate depun documente echivalente emise de organismele omoloage competente din statele membre.

Art. 21. -

În urma verificării documentelor prevăzute la art. 19 și 20, ISCIR eliberează solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, o autorizație-tip, conform modelului din anexa nr. 4.

Art. 22. -

Autorizația are un termen de valabilitate de 4 ani începând cu data eliberării și se prelungește o dată la 4 ani.

Art. 23. -

(1) În cazul pierderii/deteriorării autorizației, pentru eliberarea unui duplicat, persoana fizică depune la inspecția teritorială emitentă a autorizației următoarele documente:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului;

b) actul de identitate, în copie;

c) adeverința eliberată de ISCIR, în copie;

d) declarația pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizației.

(2) În vederea eliberării unui duplicat al autorizației, persoana juridică va depune următoarele acte:

a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnată de reprezentantul legal al acesteia;

b) autorizațiile operatorilor RSVTI ai societății și dovada că aceștia se află în raporturi contractuale cu persoana juridică la data formulării cererii, în copie;

c) declarația pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizației, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

(3) Duplicatul se emite în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentației complete.

SECȚIUNEA a 2-a Prelungirea valabilității autorizației

Art. 24. -

Persoana fizică autorizată ca operator RSVTI poate obține prelungirea valabilității autorizației, cu respectarea următoarelor cerințe:

a) îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4;

b) autorizației inițiale nu i-a încetat valabilitatea de drept, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condițiile legii;

c) dovedește participarea, cu cel mult un an înainte de data încetării valabilității autorizației, la cel puțin un program de instruire în domeniu, efectuat de un organizator avizat ISCIR.

Art. 25. -

În vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizației, persoana fizică va depune la inspecția teritorială emitentă o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) autorizația inițială, în original;

c) fișa de aptitudini medicale, eliberată de un medic de medicina muncii;

d) dovada absolvirii unui program de instruire în domeniu, urmat în perioada de valabilitate a autorizației și efectuat de un organizator avizat ISCIR, în copie.

Art. 26. -

(1) Persoana juridică autorizată ca operator RSVTI poate obține prelungirea valabilității autorizației prin dovedirea respectării în continuare a condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și (4), dacă autorizația inițială nu a încetat de drept, nu a fost retrasă de ISCIR sau anulată, în condițiile legii.

(2) În vederea prelungirii perioadei de valabilitate a autorizației, persoana juridică depune la inspecția teritorială emitentă o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația inițială, în original;

b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte datele de identificare și obiectul de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte;

c) autorizațiile de operatori RSVTI pentru personalul propriu, valabile la data formulării cererii, în copie;

d) dovada existenței la data formulării cererii a raporturilor contractuale dintre persoana juridică și operatorii RSVTI - personal propriu, în copie.

(3) Pentru persoanele juridice de altă naționalitate, precum și pentru cele înființate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 20 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 27. -

În urma verificării documentelor prevăzute la art. 25 și 26, ISCIR eliberează solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, o nouă autorizație, având aceeași perioadă de valabilitate cu cea inițială.

SECȚIUNEA a 3-a Organizarea programelor de instruire în vederea prelungirii valabilității autorizației

Art. 28. -

În perioada de valabilitate a autorizației, operatorul RSVTI trebuie să urmeze un program de instruire.

Art. 29. -

(1) Programul de instruire se organizează de persoane juridice avizate de către ISCIR în condițiile cap. II secțiunea a 2-a.

(2) Programa analitică tip B pentru programele de instruire este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 30. -

Pentru participarea la programul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele documente:

a) cererea de participare la programul de instruire;

b) copia autorizației care urmează a fi înlocuită.

Art. 31. -

(1) La sfârșitul programului de instruire, organizatorul eliberează participanților documente care atestă participarea la programul de instruire.

(2) În baza documentelor eliberate de organizator, participanții pot solicita eliberarea unei noi autorizații de operator RSVTI.

Art. 32. -

ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfășurare a programului de instruire.

CAPITOLUL IV Obligațiile și drepturile operatorului RSVTI

Art. 33. -

(1) În exercitarea activității, persoanele fizice și juridice autorizate ca operator RSVTI au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și reparațiile instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile.

(2) În acest sens, în afara obligațiilor prevăzute în cap. III din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare, operatorul RSVTI mai are și următoarele obligații specifice:

a) identificarea tuturor instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului;

b) efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcționării instalațiilor/echipamentelor pentru care autorizarea funcționării se face de către ISCIR, potrivit prescripțiilor tehnice aplicabile;

c) înregistrarea tuturor echipamentelor/instalațiilor deținătorului/utilizatorului, supuse autorizării ISCIR, la inspecția teritorială de care aparțin;

d) admiterea funcționării instalațiilor/echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;

e) efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice solicită acest lucru;

f) verificarea existenței documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

g) întocmirea și actualizarea evidenței centralizate pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR;

h) instruirea și examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a instalațiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziție de către producători, și cu instrucțiunile tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalația/echipamentul, puse la dispoziție de către proiectantul liniei tehnologice;

i) afișarea la loc vizibil a instrucțiunilor de exploatare a instalațiilor/echipamentelor ISCIR, precum și a celor ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalația/echipamentul;

j) oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;

k) informarea în scris a conducerii deținătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor/echipamentelor;

l) urmărirea realizării în termen a dispozițiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;

m) examinarea și vizarea registrelor de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;

n) pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale și participarea activă la efectuarea acestora;

o) verificarea ca instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR să fie deservite de personal autorizat, conform cerințelor prevăzute în prescripțiile tehnice aplicabile;

p) anunțarea de îndată a inspecției teritoriale de care aparține despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență;

q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalațiile ISCIR pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

r) informarea în scris a inspecției teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalația/echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de echipamente/instalații, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;

s) anunțarea inspecției teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalația/echipamentul, în vederea scoaterii din evidență în cel mult 15 zile de la data casării, precum și prezentarea documentelor de casare;

t) întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcțiune pentru instalațiile care intră în conservare și transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile;

u) anunțarea în scris a conducerii deținătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;

v) anunțarea în scris a inspecției teritoriale care a eliberat autorizația, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului;

w) desfășurarea activității cu respectarea obligațiilor și răspunderilor prevăzute în prescripțiile tehnice ISCIR și în celelalte dispoziții legale în domeniu.

(3) În afara obligațiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are și următoarele obligații specifice:

a) transmiterea către inspecția teritorială a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnați pentru fiecare deținător/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizați să respecte obligațiile prevăzute la alin. (2) și cele din prescripțiile tehnice aplicabile;

c) informarea în scris a inspecției teritoriale emitente a autorizației, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației.

Art. 34. -

În exercitarea activității sale, operatorul RSVTI are următoarele drepturi:

a) operatorul RSVTI are dreptul de a-și comanda și realiza o ștampilă, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe care le întocmește, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

b) operatorul RSVTI are dreptul de a păstra originalele autorizației și atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de altă natură neputând să le rețină;

c) operatorul RSVTI are dreptul să primească informațiile și documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalațiile pe care le are în evidență de la reprezentanții unităților deținătoare/utilizatoare;

d) operatorul RSVTI care își desfășoară activitatea în temeiul unor raporturi de muncă are drepturile prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL V Obligațiile unităților deținătoare/utilizatoare de instalații/echipamente din domeniul ISCIR

SECȚIUNEA 1 Obligații specifice

Art. 35. -

În afara obligațiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, unitățile deținătoare/utilizatoare de instalații/echipamente din domeniul ISCIR mai au și următoarele obligații specifice:

a) să numească operatori RSVTI pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le dețin/utilizează;

b) în cazul în care deținătorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care dețin echipamente/instalații din domeniul ISCIR, în raza de competență teritorială a mai multor inspecții teritoriale, are obligația să numească câte un operator RSVTI pentru fiecare dintre acestea;

c) să identifice și să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate echipamentele/instalațiile supuse autorizării ISCIR pe care le dețin;

d) conducerea unității este obligată ca la normarea timpului de lucru al RSVTI - angajat propriu - să țină cont de numărul de echipamente/instalații, complexitatea și vechimea acestora, precum și de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;

e) conducerea unității este obligată să asigure RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfășoară activități cu echipamente/instalații din domeniul ISCIR;

f) înlocuirea/suplinirea personalului care desfășoară activitatea de operator RSVTI poate fi dispusă de către conducerea unității, aceasta asigurând derularea activității tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispozițiilor legale în vigoare;

g) supravegherea și verificarea tehnică în funcționare reprezintă o activitate desfășurată de către operatorul RSVTI, continuu ori la intervale predeterminate (stabilite pe parcursul fiecărei zile de lucru), dispuse de către deținător/utilizator.

SECȚIUNEA a 2-a Înregistrarea echipamentelor/instalațiilor din domeniul ISCIR

Art. 36. -

(1) Unitatea deținătoare/utilizatoare de echipamente/instalații din domeniul ISCIR are obligația să le înregistreze la inspecția teritorială ISCIR de care aparține.

(2) În acest sens, unitatea deținătoare va transmite la inspecția teritorială următoarele acte:

a) cererea scrisă prin care solicită luarea în evidență ca unitate ce beneficiază de serviciile unui operator RSVTI;

b) evidența centralizată, în original, semnată de conducătorul unității, a echipamentelor/instalațiilor ISCIR pe care le deține unitatea, conform tabelului prevăzut în anexa nr. 6;

c) copia deciziei conducerii unității deținătoare de echipamente/instalații prin care s-a numit operatorul RSVTI sau copia documentelor care atestă raporturile contractuale stabilite între operatorul RSVTI și unitatea deținătoare;

d) copia autorizației operatorului RSVTI.

Art. 37. -

Tarifarea înregistrărilor, modificarea sau completarea datelor de către deținătorii/utilizatorii de echipamente/instalații din domeniul ISCIR se face de către inspecția teritorială ISCIR, potrivit tarifelor aprobate, în vigoare.

CAPITOLUL VI Încetarea de drept, suspendarea și retragerea autorizației de operator RSVTI

Art. 38. -

Autorizația de operator RSVTI își încetează valabilitatea:

a) ca urmare a decesului titularului autorizației;

b) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al lichidării judiciare sau voluntare;

c) de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, atestărilor ori diplomelor de studii necesare pentru exercitarea activității de operator RSVTI;

d) de la data la care pierderea capacității depline de exercițiu sau pierderea capacității de folosință a fost constatată printr-o decizie a autorităților sau organismelor competente, potrivit legii;

e) ca urmare a anulării acesteia, potrivit legii;

f) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția.

Art. 39. -

(1) În cazul în care persoana juridică autorizată ca operator RSVTI nu mai are raporturi de muncă cu cel puțin 2 operatori RSVTI persoane fizice, autorizația acesteia se suspendă.

(2) Suspendarea operează de drept de la data la care condiția nu mai este îndeplinită și durează până la îndeplinirea acesteia, fără a prelungi valabilitatea inițială a autorizației.

(3) În perioada suspendării, persoana juridică nu are dreptul de a exercita activități de operator RSVTI, sub sancțiunea retragerii autorizației.

Art. 40. -

(1) Nerespectarea obligațiilor și responsabilităților menționate la cap. IV de către persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate se sancționează administrativ, în funcție de natura acestora, cu:

a) avertisment;

b) suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizației eliberate de ISCIR;

c) retragerea autorizației eliberate de ISCIR.

(2) Aplicarea în termen de 6 luni a două avertismente atrage suspendarea, pe o perioadă de până la 6 luni, a autorizației eliberate de ISCIR.

(3) Aplicarea în termen de un an a două sancțiuni precizate la alin. (1) lit. b) atrage retragerea autorizației eliberate de ISCIR.

(4) Contestarea deciziei de sancționare se face conform legislației privind contenciosul administrativ.

Art. 41. -

Persoana fizică sau juridică căreia i s-a retras autorizația de operator RSVTI are dreptul să solicite eliberarea unei noi autorizații după cel puțin un an de la data aplicării măsurii administrative de retragere a autorizației.

Art. 42. -

Regimul sancționator prevăzut de prescripțiile tehnice ISCIR și de Legea nr. 64/2008, cu modificările și completările ulterioare, în raport cu obligațiile operatorilor RSVTI, precum și ale deținătorilor/utilizatorilor de echipamente/instalații din domeniul ISCIR, se aplică în conformitate.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 43. -

(1) Persoanele fizice și juridice care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii dețin autorizații valabile, emise potrivit dispozițiilor Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor și a modelului Autorizației pentru supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor, pot continua prestarea activității de operator RSVTI până la data expirării valabilității acestora, fără a mai fi necesară vizarea o dată la 2 ani.

(2) Ștampilele operatorilor RSVTI își păstrează valabilitatea până la data expirării autorizațiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 333/2006.

Art. 44. -

(1) La data expirării perioadei de valabilitate a autorizațiilor emise în temeiul Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 333/2006, persoanele fizice și juridice care doresc dobândirea unei noi autorizații de operator RSVTI vor îndeplini condițiile prevăzute în prezenta metodologie pentru prelungirea valabilității autorizației de operator RSVTI.

(2) Persoanele juridice care au dobândit dreptul de a organiza cursuri în domeniul RSVTI până la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei activități până la data expirării valabilității avizării primite de la ISCIR.

Art. 45. -

Tarifarea activităților ISCIR prevăzute în prezenta metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, prevăzută în Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operațiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică și alte activități la instalații sub presiune, instalații de ridicat, instalații/echipamente pentru parcurile de distracții și aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009.

Art. 46. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Programa analitică A a programului de instruire este următoarea:

Tema Număr ore de predare
Legislația din România referitoare la domeniul de activitate al ISCIR: 6
Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și înființarea Societății Comerciale "ISCIR - CERT" - S.A.
Hotărâri ale Guvernului care transpun directive europene specifice (Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a recipientelor simple sub presiune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale*), Hotărârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane, cu modificările și completările ulterioare) Prescripții tehnice
Responsabilitățile operatorului RSVTI la instalații sub presiune și instalații de ridicat
Responsabilitățile operatorului RSVTI persoană fizică
Responsabilitățile operatorului RSVTI persoană juridică autorizată
Responsabilitățile deținătorilor/utilizatorilor instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (instalații sub presiune și instalații de ridicat)
Cercetarea avariilor și accidentelor
Autorizarea funcționării instalațiilor 8
Autorizarea funcționarii instalațiilor sub presiune:
Cazane de abur și apă fierbinte
Cazane de apă caldă și abur de joasă presiune
Aparate consumatoare de combustibil
Recipiente sub presiune
Conducte de abur și apă fierbinte
Conducte pentru fluide sub presiune
Autorizarea funcționării instalațiilor de ridicat:
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Nacele și platforme autoridicătoare
Elevatoare pentru vehicule
Trape de scenă și trape de decoruri
Echipamente de agrement
Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică
Verificarea instalațiilor în timpul exploatării, periodic, la scadență sau după reparații
Instalații sub presiune:
Cazane de abur și apă fierbinte
Cazane de apă caldă și abur de joasă presiune
Aparate consumatoare de combustibil
Recipiente sub presiune
Conducte de abur și apă fierbinte
Conducte pentru fluide sub presiune
Instalații de ridicat:
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Nacele și platforme autoridicătoare
Elevatoare pentru vehicule
Trape de scenă și trape de decoruri
Echipamente de agrement
Modul de întocmire a proceselor-verbale de verificare tehnică
Autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului de deservire la instalații sub presiune: 2
Fochiști
Laboranți operatori pentru tratarea apei
Automatiști pentru supraveghere și întreținere
Operatori la instalațiile de alimentare cu GPL auto
Autorizarea/prelungirea valabilității autorizațiilor personalului de deservire la instalații de ridicat:
Macaragii
Legători de sarcină
Manevranți
Stivuitoriști
Liftieri
Mecanici troliști
Modul de întocmire a proceselor-verbale de examinare a personalului de deservire

Programa analitică B a programului de instruire în vederea prelungirii valabilității autorizației este următoarea:

Tema Număr ore de predare
Modificări legislative și prescripții tehnice ISCIR 4
Efectuarea verificărilor tehnice periodice prin prisma modificărilor legislative la instalații sub presiune și instalații de ridicat 4
Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfășurată ca operator RSVTI 2
Aplicații practice, studii de caz rezultate ca urmare a activității de operator RSVTI 2

*) La data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 se abrogă.

ANEXA Nr. 2 la metodologie

ADRESĂ
de avizare a programei și suportului de curs

Antetul ISCIR ............................. Nr. înregistrare ............../..........

Către
........................................
Adresă ............................
CUI .................................
Tel./Fax ...........................

În atenția ...........................................................

Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .........../.............., înregistrată la ISCIR cu nr. ................./............... privind solicitarea de avizare a programei și suportului de curs pentru programul .................................., pentru ocupația/calificarea ........................., cod COR/cod Nomenclator calificări ..............................., vă comunicăm avizul nostru favorabil/respingerea solicitării.

Programa de pregătire și suportul de curs respectă prevederile ................................... și ale legislației în vigoare privind formarea profesională a adulților.

Avizul ISCIR are în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru această verificare se va plăti suma de .................. lei, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. ................/....................., conform tarifelor stabilite în Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor pentru operațiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică și alte activități la instalații sub presiune, instalații de ridicat, instalații/echipamente pentru parcurile de distracții și aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ICSIR, indicativ CR1-2009, în contul ISCIR nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislației în vigoare.

Inspector de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat,
....................................................................
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 3 la metodologie

Model de atestat eliberat de ISCIR

Antet ISCIR

ATESTAT
nr. ...............

În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 382/2009, se atestă că:

Dl/Dna .........................., CNP ..............................................................., a făcut dovada cunoștințelor necesare pentru desfășurarea activității de operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor-operator RSVTI -

Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de reglementările în vigoare.

Inspector de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat,
.............................................................

Data eliberării ............

ANEXA Nr. 4 la metodologie

Model de autorizație a operatorului RSVTI persoană fizică*)

*) Modelul de autorizație a operatorului RSVTI persoană fizică este reprodus în facsimil.

Model de autorizație a operatorului RSVTI persoană juridică
Antet ISCIR
Nr. ..............

AUTORIZAȚIE
pentru operatorul responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI

(conform Procesului-verbal nr. ....)

1. Persoana juridică:

2. Domeniul autorizației:

- activități de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor ce intră sub incidența ISCIR, aflate în dotarea sau folosința deținătorilor/utilizatorilor, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice - Colecția ISCIR.

3. Personal autorizat:

- operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI):

Mențiuni:

Modificarea datelor din prezenta autorizație este anunțată de către titularul prezentului document la inspecția teritorială ISCIR care a eliberat-o, în termen de maximum 15 zile lucrătoare.

Inspecția teritorială ISCIR care a eliberat autorizația poate să o suspende sau să o retragă, în baza documentului de constatare a încălcării prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispoziții legale în acest domeniu.

Neîndeplinirea de către titularul autorizației a condițiilor inițiale minimale de autorizare poate duce la retragerea autorizației de RSVTI.

Termenul de valabilitate a autorizației:

Inspector-șef,
...........................

ANEXA Nr. 5*) la metodologie

Modelul ștampilei RSVTI

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

Diametrul maxim al ștampilei este de 2,5 cm.

ANEXA Nr. 6 la metodologie

EVIDENȚA CENTRALIZATĂ A INSTALAȚIILOR

Nr. crt. Denumirea instalației/echipamentului Nr. de fabricație/an de fabricație Nr. autorizației ISCIR Parametrii Scadență În funcțiune/În conservare Observații

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...