Parlamentul României

Legea nr. 312/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 11 martie 2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, instituție financiară specializată, constituit sub forma unei societăți pe acțiuni emitente de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare legal înființate, persoane juridice române, pentru creditele și alte instrumente de finanțare contractate de întreprinderile mici și mijlocii de la instituțiile de credit și alte instituții financiare nebancare, autorizate potrivit legii.

(3) Fondul poate desfășura și activități conexe, necesare și subordonate realizării obiectului său unic de activitate."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Fondul are drept scop îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii, definite potrivit legii, la finanțare prin preluarea unei părți din riscul asumat de fondurile de garantare."

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare."

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Condițiile în care se acordă contragaranțiile se stabilesc cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, de Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, în termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I."

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Fondul se constituie de următorii acționari-fondatori:

a) statul român, prin Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri;

b) Fundația Post-Privatizare, persoană juridică română, fără scop lucrativ, constituită în vederea sprijinirii și dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de înțelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunității Europene și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 6 iulie 1995. Acționarii sunt reprezentați în adunarea generală a acționarilor de reprezentanții lor legali sau de alte persoane împuternicite de aceștia.

(2) Pe durata funcționării societății, statul român deține obligatoriu cel puțin 51% din capitalul social și, în mod corespunzător, drepturile de vot în adunarea generală.

(3) Capitalul social inițial al Fondului se constituie din aporturi în numerar, integral subscrise și vărsate de acționarii fondatori, astfel:

a) statul român participă cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat și 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispoziție de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, reprezentând 68% din capitalul social;

b) Fundația Post-Privatizare participă cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare, în baza Acordului de finanțare 9303, semnat între Guvernul României și Comisia Europeană, respectiv 32% din acțiunile societății.

(4) Pot dobândi acțiuni ale Fondului numai autoritățile publice, instituțiile financiare interne și internaționale, asociațiile și fundațiile constituite în scopul sprijinirii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, prevederile alin. (2) rămânând aplicabile."

6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Profitul realizat la sfârșitul exercițiului financiar se utilizează pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi.

(2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferența urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

(3) Dacă timp de 5 ani consecutivi Fondul nu înregistrează pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finanțelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, în proporție de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social."

7. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfășurată, precum și programul de activitate pentru exercițiul următor."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 12 octombrie 2009.

Nr. 312.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...