Guvernul României

Hotărârea nr. 1188/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, au sediul și își desfășoară activitatea în România;

.....................................................................................................................

d) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiții care să reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate și un studiu tehnico-economic în care se face dovada eficienței economice a întreprinderii și a investiției prin încadrarea în următorii indicatori:

Nr. crt. Indicatori Limitele indicatorului
1. Rata de solvabilitate generală R(SG) = Active totale/Datorii totale R(SG) > 1,66
2. Rentabilitatea cifrei de afaceri R(ca) = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) R(ca) >= 1%
3. Rata lichidității curente R(LC) = (Active curente/Datorii curente) R(LC) >= 1,00''

2. În ~anexă~, la capitolul III "Criterii de eligibilitate" punctul 2, literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, au sediul și își desfășoară activitatea în România;

.....................................................................................................................

d) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiții care să reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate și un studiu tehnico-economic în care se face dovada eficienței economice a întreprinderii și a investiției prin încadrarea în următorii indicatori:

Nr. crt. Indicatori Limitele indicatorului
1. Rata de solvabilitate generală R(SG) = Active totale/Datorii totale R(SG) > 1,66
2. Rentabilitatea cifrei de afaceri R(ca) = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) R(ca) >= 1%
3. Rata lichidității curente R(LC) = (Active curente/Datorii curente) R(LC) >= 1,00''

3. În anexă, la capitolul IV "Cheltuieli eligibile" punctul 1, litera b) se abrogă.

4. În anexă, la capitolul VI "Procedura de acordare a alocării specifice individuale" subpunctul 1.2, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) studiul tehnico-economic, ștampilat și semnat de către reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanțare;".

5. În anexă, la capitolul VI "Procedura de acordare a alocării specifice individuale", după subpunctul 1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.21, cu următorul cuprins:

"

1.21. Studiul tehnico-economic trebuie să cuprindă:

a) date generale: denumirea obiectului investiției, locația realizării investiției, beneficiarul investiției;

b) descrierea întreprinderii și evoluția activității acesteia, încadrarea în indicatorii prevăzuți la art. 2 alin. (2) lit. d);

c) prezentarea activității pentru care se solicită finanțare și precizarea ponderii acesteia în totalul activităților întreprinderii;

d) descrierea activelor ce urmează a fi achiziționate și justificarea importanței acestora în dezvoltarea activității întreprinderii;

e) specificarea regimului juridic al dreptului asupra terenului pe care se va realiza investiția în active corporale referitoare la construcții cu scop industrial sau turistic, destinate realizării activității pentru care se solicită finanțare;

f) specificarea regimului juridic al dreptului asupra construcției cu scop industrial sau turistic pentru care se solicită modernizare, reabilitare sau extindere;

g) valoarea totală, cu detalierea planului de investiții pe elemente de activ;

h) durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției, cu eșalonarea costurilor;

i) evoluția situației financiare și a indicatorilor de performanță după implementarea proiectului (elementele principale ale Bilanțului și Contului de profit și pierdere), plecând de la situația financiară aprobată a ultimului exercițiu financiar;

j) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției;

k) alte elemente din care ar putea să reiasă viabilitatea proiectului."

6. La Formularul nr. 1 la Procedură "Cererea de acord de principiu pentru finanțare", secțiunea B2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA B2 Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanțare cu defalcare anuală

Denumirea obiectivului Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanțare Valoarea cheltuielilor eligibile1 - lei - Valoarea finanțării solicitate - lei -
An I An II An III An I An II An III
[ ] Investiții în imobilizări corporale [ ] a) Cheltuieli cu construcții cu scop industrial și turistic, destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțare
[ ] b) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru
[ ] c) Cheltuieli cu aparate și instalații de măsurare, control și reglare
[ ] d) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susținerea activității întreprinderii
[ ] e) Cheltuieli cu mobilier și aparatură birotică
TOTAL:
TOTAL FINANȚARE:

1 Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA."

7. La Formularul nr. 2 la Procedură "Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii", formularul A se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Formularul A

DECLARAȚIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii

I. Datele de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii .............................................................................................

Adresa sediului social ...............................................................................................

Cod unic de înregistrare .............................................................................................

Numele și funcția .................................................................................................... (președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicați, după caz, tipul întreprinderii:

[ ] Întreprindere autonomă

În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără formularul B.

[ ] Întreprindere parteneră

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.

[ ] Întreprindere legată

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

Exercițiul financiar de referință2
Numărul mediu anual de salariați Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)

1 Datele sunt calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați."

Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

[ ] Nu

[ ] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior).

Semnătura ....................................................................................................... (numele și funcția semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii .......................

Semnătura ............................

8. Formularul nr. 3 la Procedură "Acord de principiu pentru finanțare" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Formularul nr. 3
la Procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

UNITATEA DE IMPLEMENTARE

Data ..................................
Numărul ..............................

ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANȚARE1

1 Se completează de către Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat de minimis.

DESTINATAR:

Denumirea întreprinderii: .............................................................................................................

Data înregistrării întreprinderii: ...................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ...............................................................................

Cod de identificare fiscală: ..........................................................................................................

Adresa: ...............................................................................................................................

Telefon: ........................ Fax: ............... E-mail: ......................................................

Ca urmare a cererii dvs. nr. ................. din data de ........................., vă comunicăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanțare a următoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:

Denumirea obiectivului Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanțare Valoarea finanțării aprobate - lei -
An I An II An III
[ ] Investiții în imobilizări corporale [ ] a) Cheltuieli cu construcții cu scop industrial și turistic, destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțare
[ ] b) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru
[ ] c) Cheltuieli cu aparate și instalații de măsurare, control și reglare
[ ] d) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susținerea activității întreprinderii
[ ] e) Cheltuieli cu mobilier și aparatură birotică
TOTAL:
TOTAL FINANȚARE:

Mențiuni speciale: ....................................................................

Ordonator de credite,

....................................................."

9. La Formularul nr. 8 la Procedură "Cererea de anulare totală sau parțială a finanțării pentru care există Acord de principiu pentru finanțare", secțiunea B se modifică și va avea următorul cuprins:

"

SECȚIUNEA B Cheltuieli pentru care se solicită anularea finanțării

Denumirea obiectivului Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanțare Valoarea finanțării aprobate - lei -
An I An II An III
[ ] Investiții în imobilizări corporale [ ] a) Cheltuieli cu construcții cu scop industrial și turistic, destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțare
[ ] b) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru
[ ] c) Cheltuieli cu aparate și instalații de măsurare, control și reglare
[ ] d) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susținerea activității întreprinderii
[ ] e) Cheltuieli cu mobilier și aparatură birotică
TOTAL:
TOTAL FINANȚARE:''

Art. II. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cererilor de acord de principiu pentru finanțare depuse după data intrării acesteia în vigoare.

(2) Cererile de acord de principiu pentru finanțare aflate în curs de analiză, precum și acordurile de principiu pentru finanțare obținute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se supun dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii cererii de acord de principiu pentru finanțare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 3 octombrie 2009.

Nr. 1.188.

;
se încarcă...