Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal și întărirea capacității de control privind integritatea fondului forestier național, trasabilitatea materialelor lemnoase și lupta împotriva tăierilor fără drept de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia,

apreciind că neimpunerea de urgență a unor sancțiuni proporționale și disuasive operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn conduce la neîndeplinirea obiectivelor asumate de România, privitoare la implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn,

luând în considerare faptul că lipsa măsurilor stabilite prin prezentul act normativ s-a concretizat în perioada 2010-2013 în 8,8 milioane mc/an masă lemnoasă estimată a fi tăiată ilegal, sunt lezate interesele economice strategice ale României și, pe cale de consecință, constituie o amenințare la adresa securității naționale a României.

Elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, iar neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra ecosistemelor forestiere, afectând inclusiv integritatea fondului forestier prin menținerea nivelului ridicat al tăierilor ilegale.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta lege, pentru încălcarea obligațiilor stabilite prin actele normative din domeniul silvic."

2. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) sancțiunea contravențională complementară - reținerea sau confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea autorizației/atestatului/acordului, după caz."

3. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează și/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafețe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unități administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și care are obligația să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului, cu condiția existenței documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe și a limitelor de proprietate marcate fizic sau existente în format Stereo 70. În cazurile în care solicitantul încheierii unui astfel de contract este moștenitor al proprietarului, acesta va dovedi calitatea de moștenitor printr-un certificat de moștenitor sau va face dovada deținerii proprietății prin act emis de unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află proprietatea."

4. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Asigurarea administrării fondului forestier sau a serviciilor silvice"

5. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei încheierea contractelor de administrare/servicii silvice cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moștenitori legali ai suprafețelor de fond forestier sau cu împuterniciții legali ai acestora sau cu moștenitorii care își dovedesc dreptul de proprietate prin actul prevăzut la art. 2 lit. c). Sancțiunea se aplică persoanelor care au semnat contractul.

(2) Contractele de administrare/servicii silvice încheiate cu alte persoane decât cele care au calitatea de proprietari/moștenitori legali ai terenurilor forestiere sau împuterniciții legali ai acestora sunt nule de drept.

(3) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:

a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii de fond forestier, moștenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciții legali ai acestora, prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;

b) nematerializarea și nedelimitarea în teren de către proprietari a limitelor terenurilor forestiere pe care le dețin, în conformitate cu actele de proprietate, cu țăruși, borne, vopsea, și/sau neîntreținerea/nemenținerea în stare corespunzătoare/vizibile a semnelor de hotar ale proprietății, respectiv mutarea semnelor amenajistice și/sau de hotar;

c) nedepunerea pentru înregistrare, de către ocolul silvic contractant, în termen de 30 de zile de la data semnării și înregistrării, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a contractului de administrare/servicii silvice încheiat cu proprietarii de păduri sau a actelor modificatoare. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

d) neînștiințarea cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării contractului de administrare/servicii silvice, de către ocolul silvic care a asigurat administrarea/serviciile silvice, a structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a proprietarilor de fond forestier, moștenitorii legali sau testamentari, ori împuterniciții legali ai acestora, cu privire la încetarea valabilității contractului. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

e) netransmiterea înștiințării de către proprietar în scris, în termen de 30 de zile de la data înstrăinării proprietății forestiere către structura de specialitate competentă teritorial a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură."

6. La articolul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligației de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/moștenitorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea. Încheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren din vina proprietarului solicitant."

7. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Constituie contravenție silvică depășirea posibilității de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I sau depășirea volumului decenal din lucrări de conservare, stabilit de amenajamentul silvic, după efectuarea precomptărilor și fără existența unei aprobări legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei depășirea volumului cu un procent situat între 1%-5% din posibilitate;

b) cu amendă de la 8.000 lei până la 12.000 lei depășirea volumului cu un procent situat între 5,1% și 10% din posibilitate;

c) cu amendă de la 12.000 lei până la 20.000 lei depășirea volumului cu un procent situat între 10,1% și 25% din posibilitate;

d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei depășirea volumului cu un procent de peste 25% din posibilitatea legală.

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens, conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic.

(3) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condițiile legii, precum și a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent; sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic.

(4) Personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condițiile alin. (1), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligația achitării unei sume egale cu suma rezultată ca produs dintre volumul cu care s-a depășit posibilitatea decenală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, și/sau volumul decenal din lucrări de conservare și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.

(5) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei până la 8.000 lei aprobarea actului de punere în valoare sau autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situațiile în care reglementările specifice stabilesc obligativitatea aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic și pentru care nu există această aprobare. Sancțiunea se aplică persoanelor care au aprobat sau au autorizat spre exploatare produse accidentale I.

(6) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 7.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea normelor tehnice de amenajare a pădurilor la culegerea datelor din teren, care determină modificarea măsurilor de gospodărire a pădurilor. Sancțiunea se aplică persoanei juridice atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;

b) depășirea posibilității anuale de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I și/sau a volumului anual din lucrări de conservare, multiplicată cu numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic, în alte condiții decât cele prevăzute de art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

c) elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. Sancțiunea se aplică șefului ocolului silvic și fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al ședinței de preavizare a temei de proiectare - conferința I de amenajare și al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare.

(7) Nu se sancționează ca depășire de posibilitate anuală volumul de masă lemnoasă recoltat în condiții legale, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) volumul rezultă prin aplicarea tratamentelor la nivel de arboret și se încadrează în cel mult 10% din posibilitatea anuală;

b) ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice emite autorizația de exploatare numai după verificarea actului de punere în valoare de către garda forestieră competentă teritorial.

(8) Personalul silvic care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă în condițiile alin. 6 lit. b), după efectuarea precomptărilor, pe lângă plata amenzii, are obligația achitării unei sume egale cu suma rezultată ca produs dintre volumul cu care s-a depășit posibilitatea anuală de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, și/sau volumul anual din lucrări de conservare și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se depune în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică."

8. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei următoarele fapte:

a) aprobarea sau autorizarea spre exploatare de către șeful ocolului silvic a actelor de punere în valoare de produse accidentale în care o parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiția de a fi încadrați în categoria de produse accidentale, conform legii;

b) aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrișările legal aprobate sau cele aferente instalațiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și fără avizul acesteia. Avizul se emite în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, numai pentru acele acte de punere în valoare care au fost verificate pe teren, în baza notei de constatare realizate în urma verificărilor, cel puțin în ceea ce privește amplasamentul și natura produsului, comparativ cu informațiile înscrise în actul de punere în valoare prin care se propune avizarea;

c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau produse accidentale, a arborilor care nu sunt afectați de factori abiotici sau biotici. Sancțiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase."

9. La articolul 6, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:

a) necompletarea, anual, până la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea, a tuturor evidențelor prevăzute în amenajamentul silvic. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa acesteia, se aplică șefului ocolului silvic;".

10. La articolul 6, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

"

e) neprecomptarea de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condițiile legii, precum și a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancțiunea se aplică personalului silvic cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;

f) neelaborarea de către proprietar/deținător, în condițiile legii, a unui amenajament silvic pentru fondul forestier aflat în proprietate/deținere."

11. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a suprafețelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform legii;".

12. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În cazul neredării terenurilor forestiere la termenul prevăzut în actul de aprobare, pe lângă achitarea amenzii, beneficiarul ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier național are obligația achitării, cu titlul de despăgubiri pentru lipsa de folosință, a unei sume egale cu dublul chiriei calculate conform metodologiei specifice, până la data reprimirii terenurilor în fondul forestier național ori a obținerii unei noi aprobări, în situația în care legea prevede o astfel de posibilitate; despăgubirea are următoarele destinații:

a) 50% din sumă se achită în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică;

b) 50% din sumă se achită administratorului în cazul terenurilor proprietate publică a statului și se repartizează similar chiriei achitate pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național sau se achită proprietarului pentru fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului."

13. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Constituie contravenții silvice următoarele fapte:

a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori, puieți, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier național sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează semințișul utilizabil vătămat în parchetele autorizate la exploatare în limitele de suprafață admise, prevăzute în instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;

b) furtul ori însușirea arborilor tăiați cu drept sau fără drept, a puieților, pomilor de Crăciun ori a lăstarilor din fondul forestier național sau a pomilor de Crăciun din culturi specializate sau furtul ori însușirea arborilor tăiați cu drept sau fără drept de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, dacă valoarea prejudiciului, stabilită conform legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este cel mult egală cu prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

d) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei în cazul constatării săvârșirii de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră a faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) se produc în păduri încadrate în tipul I funcțional - TI sancțiunile prevăzute la alin. (2) se triplează.

(4) Autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional - TI fără aprobări legale sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei."

14. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) accesul persoanelor în fondul forestier național cu autovehicule nedestinate transportului masei lemnoase, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului."

15. La articolul 12, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) trecerea animalelor domestice neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...