Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local

Modificări (4), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (8), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 668 din 06 octombrie 2009.

În vigoare de la 06 octombrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea corectării în regim de urgență a unor deficiențe existente în procesul de aplicare a legislației în domeniul funcției publice, constatate în cadrul activității de monitorizare și control,

luând în considerare necesitatea imediată a creșterii gradului de mobilitate a funcționarilor publici între diferite tipuri de funcții și la diferite niveluri ale administrației publice, precum și a flexibilității carierei în cadrul corpului funcționarilor publici, în vederea asigurării continuității serviciului public și a menținerii resurselor umane în cadrul acestui corp profesional în contextul social, politic, economic și administrativ actual,

luând în considerare opiniile și recomandările Comisiei Europene și ale organismelor financiare internaționale cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de abordare mai prudentă a deficitului bugetar.

Având în vedere necesitatea eficientizării activității instituțiilor publice și a optimizării actului managerial în condițiile reducerii cheltuielilor bugetare și ale reorganizării instituționale la nivelul administrației publice din România, este considerată prioritară, necesară și oportună îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional care să permită implementarea de măsuri administrative și manageriale adecvate reducerii cheltuielilor bugetare, prin întărirea controlului managerial, în special cu privire la costurile funcționării aparatului administrativ și în domeniul politicilor de personal din sectorul bugetar.

Ținând seama de urgența reglementării cadrului legal care să asigure utilizarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță în activitatea serviciilor publice deconcentrate, pentru o mai bună monitorizare a performanței în activitatea managerială și o mai bună gestionare a resurselor publice, în vederea creșterii calității serviciilor oferite cetățenilor de administrația publică,

având în vedere necesitatea reconfigurării cabinetului demnitarului și, totodată, a cabinetului unora dintre aleșii locali, sub aspect numeric,

recunoscând rolul și importanța pe care le deține cabinetul demnitarului în procesul de desfășurare a activității organelor administrației publice centrale/locale, sub aspectul eficientizării funcționării întregului aparat de stat/local, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare, este necesară reducerea numărului total de posturi prevăzute pentru cabinetul demnitarului, respectiv al unor categorii dintre aleșii locali, cu un procent de cel puțin 20%.

Cunoscând că neadoptarea de măsuri imediate ar avea consecințe negative în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor asumate în sensul reducerii cheltuielilor bugetare în contextul economic actual, precum și cu privire la eficientizarea aparatului administrativ,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

"

d) directorul executiv și directorul executiv adjunct în cadrul instituției prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale, al instituțiilor publice subordonate acestora și al altor instituții publice organizate la nivel teritorial, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora;".

2. La articolul 22 alineatul (1), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (4)

"

j) realizează recrutarea și promovarea pentru funcțiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea și promovarea pentru celelalte funcții publice, în condițiile prezentei legi;".

3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (4)

"

Art. 221. -

În situația în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor de recrutare și de promovare în funcții publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice, dispune, după caz, amânarea sau suspendarea organizării și desfășurării concursului."

4. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (4)

"

Art. 58. -

(1) Concursul de recrutare pentru funcțiile publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, autorităților administrative autonome, precum și pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale este organizat, în condițiile legii, astfel:

a) de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1), pentru înalții funcționari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

b) de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere generale și specifice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al comunei, șef serviciu și șef birou;

c) de autoritățile și instituțiile publice în al căror stat de funcții se află funcția publică vacantă, pentru funcțiile publice de conducere de secretar al comunei, șef serviciu și șef birou și pentru toate funcțiile publice de execuție.

(2) În vederea verificării și validării condițiilor legale de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de către autoritățile și instituțiile publice organizatoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici desemnează un responsabil de procedură, funcționar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs.

(3) În cazul concursurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), autoritățile și instituțiile publice au obligația de a comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici datele de organizare a concursurilor, cu cel puțin 20 de zile înainte de demararea procedurilor prevăzute de lege."

5. La articolul 62, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

"

(2) Numirea în funcțiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală."

6. La articolul 64, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(2) Promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fișa postului funcționarului public care a promovat în funcția publică se completează cu noi atribuții și responsabilități sau, după caz, prin creșterea gradului de complexitate a atribuțiilor exercitate."

7. La articolul 65, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

(1) Concursul sau examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituția publică, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cel puțin 4 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să aibă cel puțin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avansează;

c) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

d) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi."

8. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Prevederile art. 58 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător."

9. La articolul 68, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 68. -

(1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcționarii publici de execuție au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadrați, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituția publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității."

10. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Promovarea în clasă nu se poate face pe o funcție publică de auditor sau de consilier juridic."

11. La articolul 89, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) În mod excepțional, detașarea se poate dispune și pe o funcție publică din categoria înalților funcționari publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. a) sau, după caz, ale art. 92 alin. (4), dacă funcționarul public îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. În acest caz, detașarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire a funcționarilor publici care ocupă funcții publice din categoria înalților funcționari publici, la propunerea conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public detașat.

(22) Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (1)-(21)."

12. La articolul 90, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul funcționarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcții publice de conducere de același nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiții de ocupare și experiență profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcției de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) și (5). Autoritățile sau instituțiile publice între care se realizează transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea condiției de similaritate a condițiilor de ocupare și a experienței profesionale."

13. La articolul 90, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul înalților funcționari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competența legală de numire în funcția publică, la solicitarea justificată a înaltului funcționar public și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în care se găsește funcția publică vacantă pe care urmează a fi transferat, cu îndeplinirea condițiilor de studii și de vechime în specialitatea studiilor prevăzute pentru funcția publică respectivă și cu respectarea prevederilor alin. (7)."

14. Articolul 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 91. -

(1) Mutarea pe o altă funcție publică din cadrul autorității sau instituției publice poate fi definitivă sau temporară.

(2) Mutarea definitivă pe o altă funcție publică vacantă poate avea loc în următoarele situații:

a) când se dispune de către conducătorul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public, pe o funcție publică vacantă echivalentă, de aceeași categorie sau de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor prevăzute în fișa postului. În acest caz este necesar acordul scris al funcționarului public;

b) la solicitarea justificată a funcționarului public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, pe o funcție publică vacantă echivalentă, de aceeași categorie sau de nivel inferior pentru care sunt îndeplinite condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor prevăzute în fișa postului;

c) în alte situații prevăzute de dispozițiile legale.

(3) În cazul înalților funcționari publici, mutarea definitivă se poate dispune de persoana care are competența legală de numire în funcția publică, la solicitarea justificată a înaltului funcționar public și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în care se găsește funcția publică vacantă pe care urmează a fi mutat definitiv, cu îndeplinirea condițiilor de studii și de vechime în specialitatea studiilor prevăzute pentru funcția publică respectivă.

(4) Mutarea temporară pe o altă funcție publică se dispune motivat, în interesul autorității sau instituției publice, de către conducătorul autorității sau instituției publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu respectarea pregătirii profesionale și a salariului pe care îl are funcționarul public.

(5) Mutarea temporară sau definitivă pe o altă funcție publică vacantă poate fi solicitată de funcționarul public în cazul în care starea sănătății, dovedită cu certificat medical, nu îi mai permite desfășurarea activității în acel compartiment. Mutarea se poate face pe o funcție publică pentru care funcționarul public îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor și dacă funcționarul public în cauză este apt profesional să îndeplinească noile atribuții care îi revin.

(6) Dacă mutarea se dispune în altă localitate, funcționarul public beneficiază de drepturile prevăzute la art. 90 alin. (3).

(7) Funcționarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autorității sau instituției publice în altă localitate, dacă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 89 alin. (3)."

15. La articolul 92, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 92. -

(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcționar public care îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcției publice și care nu are în cazierul administrativ sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile prezentei legi."

16. La articolul 92, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În mod excepțional, la propunerea justificată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții există funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de către funcționari publici sau, după caz, de funcționari publici cu statut special, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în condițiile în care, din motive obiective, funcția publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate."

17. La articolul 92, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Dacă funcția publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competența legală de numire în funcția publică, până la data încetării suspendării din funcția publică, a detașării titularului funcției publice, până la expirarea perioadei pentru care a fost aplicată sancțiunea disciplinară prevăzută la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, după caz, în situația în care funcționarul public de conducere exercită cu caracter temporar o altă funcție publică de conducere vacantă sau temporar vacantă ori din categoria înalților funcționari publici, până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în condițiile legii."

18. La articolul 93, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Refuzul neîntemeiat al numirilor prevăzute la alin. (1) atrage eliberarea din funcția publică. În această situație, înaltul funcționar public intră în corpul de rezervă al funcționarilor publici beneficiind de dreptul de a fi redistribuit pe o funcție publică de conducere sau de execuție vacantă, în condițiile prezentei legi."

19. La articolul 94 alineatul (1), literele a), b) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică sau într-o funcție de autoritate publică, pentru perioada respectivă, cu excepțiile prevăzute la art. 34;

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar, la cabinetul unui primar sau, după caz, la cabinetul unui președinte al consiliului județean ori la cancelaria prefectului;

.................................................................................................

h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în condițiile legii;".

20. La articolul 95, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (1)

"

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni, fără ca perioadele cumulate de suspendare să depășească 3 ani în cariera funcționarului public în cadrul aceleiași autorități sau instituții publice. Conducătorul autorității sau instituției publice nu poate aproba cererea de suspendare a raportului de serviciu al funcționarului public dacă interesul personal legitim este justificat prin desfășurarea de activități remunerate pe perioada suspendării raporturilor de serviciu."

21. La articolul 95, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Suspendarea raportului de serviciu se solicită în scris și motivat de funcționarul public, se aprobă de conducătorul autorității sau instituției publice, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), numai pe baza unor documente justificative."

22. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 107. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind funcțiile publice în oricare dintre următoarele situații:

a) stabilirea de funcții publice pentru fiecare autoritate și instituție publică, în parte, de conducătorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităților prevăzute la art. 2 alin. (1) și (3);

b) intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a promovării în clasă și în grad profesional a funcționarilor publici;

c) transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate;

d) modificarea calității posturilor prin transformarea posturilor ocupate în baza unui contract individual de muncă în funcții publice, respectiv prin transformarea funcțiilor publice vacante sau ocupate pentru care nu mai sunt prevăzute activitățile cuprinse la art. 2 alin. (1) și (3) în posturi vacante sau ocupate ce urmează a fi ocupate în baza unui contract individual de muncă;

e) modificarea structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, în cazul în care se modifică structura de funcții publice;

f) reorganizarea activității autorității sau instituției publice din care a rezultat modificarea structurii sau denumirii unor funcții publice;

g) înființarea sau desființarea unor funcții publice;

h) echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale din punctul de vedere al salarizării și al structurii carierei pe categorii, clase și grade profesionale.

(2) Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este prealabil și obligatoriu în toate situațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Autoritățile și instituțiile publice pot efectua modificări de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) o singură dată pe trimestru.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), avizul pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se solicită trimestrial.

(5) În situația în care, după obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, actele administrative prin care se stabilesc măsuri din categoria celor prevăzute la alin. (1) se aprobă cu modificări sau completări, ordonatorii principali de credite din administrația publică locală au obligația de a comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici aceste acte administrative în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării lor prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, hotărâre a consiliului județean.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), autoritățile administrației publice locale pot pune în aplicare dispozițiile hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, numai după obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În acest caz, avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se emite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii actelor administrative prevăzute la alin. (5).

(7) Lista documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și modalitatea de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

23. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu următorul cuprins:

"

Art. 1071. -

(1) Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale structurii organizatorice, reorganizări sau desființări de structuri și funcții publice, autoritățile și instituțiile publice inițiatoare sunt obligate să prevadă un termen de minimum 30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezenta lege.

(2) După aprobarea actelor normative sau administrative în condițiile legii, pentru structura de funcții publice care rezultă în condițiile alin. (1) autoritățile și instituțiile publice solicită avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile prevăzute la art. 107."

24. La articolul 111, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 111. -

(1) Autoritățile și instituțiile publice care au prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuții dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligația de a stabili funcții publice în condițiile prevăzute la art. 107 dacă cel puțin 70% din atribuțiile fiecărui post presupun exercitarea prerogativelor de putere publică."

25. La articolul 111, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins: Jurisprudență

"

(5) În situația în care constată că atribuțiile posturilor aferente funcțiilor publice nu presupun exercitarea prerogativelor de putere publică în condițiile stabilite la alin. (1), autoritățile și instituțiile publice au obligația să le transforme în posturi de natură contractuală, în termen de maximum 45 de zile de la data constatării.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), titularul funcției publice transformate poate opta, în termen de maximum 15 zile lucrătoare, între:

a) ocuparea postului în regim contractual;

b) eliberarea din funcția publică, în condițiile legii."

26. La anexă, la capitolul I litera B, punctele 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

"

4. director din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și director executiv în cadrul instituției prefectului, în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora;

5. director adjunct din cadrul autorităților administrative autonome, din aparatul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, director executiv adjunct din cadrul instituției prefectului, în cadrul autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora;".

Art. II. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Alineatele (2) și (3) ale articolului IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situația în care, în mod excepțional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice vacante corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2010."

Art. III. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Alineatul (6) al articolului 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(6) Numirea inspectorului școlar general, a inspectorului școlar general adjunct și a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării. Inspectorul școlar general și directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educației, cercetării și inovării un contract de management educațional pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde direcțiile și obiectivele din strategia pe educație, în concordanță cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea condițiilor din contractul de management educațional se face trimestrial."

Art. IV. - Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

(1) Funcțiile publice, funcțiile publice specifice și posturile încadrate în regim contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și al celorlalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, precum și adjuncții acestuia, sunt și rămân desființate sau, după caz, se desființează. Jurisprudență

(2) Funcțiile publice cu statut special, altele decât cele stabilite în cadrul serviciilor publice deconcentrate prevăzute în anexa nr. 1, și funcțiile publice de prefect și subprefect se exceptează de la prevederile alin. (1). Jurisprudență

(3) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1 sunt conduse de un director coordonator al serviciului public deconcentrat, respectiv al celorlalte servicii publice. Directorul coordonator este ajutat de unul sau mai mulți adjuncți, în limita numărului de posturi care se desființează. Jurisprudență

(4) Persoanele care urmează să ocupe funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) se numesc prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, în urma evaluării cunoștințelor și abilităților manageriale, în condițiile art. V. Jurisprudență

(5) Poate ocupa o funcție dintre cele prevăzute la alin. (3) persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență

a) are cetățenia română;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

e) are studii universitare de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă;

f) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

h) îndeplinește și alte criterii specifice stabilite de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Funcțiile prevăzute la alin. (3) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciul public deconcentrat, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, pe o perioadă de maximum 4 ani, în conținutul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile și obligațiile părților, precum și condițiile de suspendare, încetare și reziliere a acestuia. Jurisprudență

(7) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă și conferă titularului vechime în muncă și în specialitate. Jurisprudență

(8) Remunerarea și celelalte drepturi ale persoanelor care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru funcția de consilier gradul IA din cadrul ministerelor și al altor organe centrale de specialitate, la care se adaugă toate drepturile prevăzute de lege pentru funcțiile de conducere de director, respectiv director adjunct. Persoanele care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) beneficiază de sporul de vechime și de celelalte sporuri, în condițiile prevăzute de legislația muncii și de legislația aplicabilă autorității sau instituției publice. Jurisprudență

(9) Pe perioada executării contractului de management, persoanelor care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (3) li se aplică prevederile art. 70, 71, 79, art. 94-96 și art. 111-114 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(10) Modelul-cadru al contractului de management prevăzut la alin. (6) se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență

(11) Funcționarilor publici și personalului încadrat în regim contractual, care ocupă posturi dintre cele prevăzute la alin. (1), li se aplică în mod corespunzător dispozițiile legale cu privire la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

(12) Funcționarilor publici și personalului încadrat în regim contractual în sistemul public, care se numesc în condițiile alin. (4), li se suspendă de drept raporturile de serviciu, respectiv raporturile de muncă avute anterior numirii, pe durata executării contractului de management. Jurisprudență

Art. V. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

(1) Evaluarea cunoștințelor și aptitudinilor manageriale pe baza unor proiecte de management se organizează de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează serviciile publice deconcentrate respective, precum și celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Data desfășurării evaluării în condițiile alin. (1) se aduce la cunoștința publică prin grija ordonatorului principal de credite, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice.

(3) Candidații depun proiectul de management și un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate;

b) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;

c) copie legalizată de pe diploma de studii;

d) cazier judiciar;

e) declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

(4) Proiectele de management prezentate de candidați sunt elaborate pentru o perioadă de maximum 4 ani și vor cuprinde cel puțin următoarele:

a) identificarea problemelor existente în domeniul de activitate al serviciului public deconcentrat;

b) obiective și direcții de acțiune pentru eficientizarea domeniului de activitate al instituției și pentru îmbunătățirea actului managerial;

c) dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din subordine;

d) aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale ale instituției respective;

e) propuneri de îmbunătățire a colaborării instituționale.

(5) Evaluarea candidaților și a proiectelor de management prezentate de aceștia se face de comisii constituite la nivelul ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, formate din specialiști în domeniul de activitate. Din aceste comisii face parte în mod obligatoriu și un reprezentant al instituției prefectului din județul respectiv.

(6) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea căruia funcționează serviciile publice deconcentrate, respectiv celelalte servicii publice prevăzute în anexa nr. 1, se aprobă: Jurisprudență

a) metodologia de evaluare a cunoștințelor și aptitudinilor manageriale ale candidaților pentru ocuparea posturilor în baza unui contract de management;

b) metodologia de evaluare a performanțelor profesionale anuale ale directorilor coordonatori și ale directorilor coordonatori adjuncți.

(7) Metodologiile prevăzute la alin. (6) se publică pe pagina de internet a autorităților și instituțiilor publice.

Art. VI. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Până la data de 31 decembrie 2009 ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici prevăzute la art. 12 lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face și prin concurs, organizat cu respectarea următoarelor condiții:

a) autoritățile și instituțiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligația să solicite avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 13 zile înainte de data susținerii concursului;

b) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să emită avizul prevăzut la lit. a) în termen de două zile de la data primirii solicitării;

c) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să publice condițiile de desfășurare a concursurilor în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării concursului;

d) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația de a afișa la sediul său și, după caz, de a publica în presă și pe pagina de internet, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii concursului, următoarele informații: data organizării concursului, numărul funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concursul și datele de contact pentru obținerea de informații suplimentare;

e) candidații depun la secretariatul comisiei de concurs pentru înalți funcționari publici dosarul de concurs în termen de 8 zile de la data publicării anunțului prevăzut la lit. c);

f) comisia de concurs pentru înalți funcționari publici are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).

Art. VII. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În situația în care membrii comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru înalții funcționari publici nu se prezintă la două ședințe consecutive, mandatul acestora încetează de drept.

(2) Constatarea încetării de drept a mandatului acestora se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Pentru fiecare membru titular al comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor pentru înalții funcționari publici se desemnează, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, câte un membru supleant. Membrul supleant își desfășoară activitatea în absența membrului titular corespunzător, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen.

Art. VIII. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la art. III și art. IV alin. (3) își păstrează statutul și celelalte drepturi prevăzute de lege, iar contractele de management educațional, respectiv contractele de management încheiate de acestea, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își produc efectele până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate sau, după caz, până la data la care intervine un motiv legal de încetare sau reziliere a acestora.

Art. IX. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, precum și în aparatul organelor de specialitate ale administrației publice centrale se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administrația publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului. Jurisprudență

(2) Numărul maxim de posturi din cabinetul viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru de stat, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat.

(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului este prevăzut în anexa nr. 1."

4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

Art. X. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 66, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 66. -

(1) Primarii comunelor pot angaja, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii orașelor, municipiilor și ai municipiilor reședință de județ pot înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:

a) maximum două persoane, la orașe și municipii;

b) maximum 4 persoane, la municipii reședință de județ."

2. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 67. -

(1) Primarul general al municipiului București, asimilat demnitarului, poate înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal și curier personal."

3. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Numărul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului București este de 13."

4. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 105. -

(1) Președintele consiliului județean poate înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul președintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane."

Art. XI. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant și secretarul cancelariei."

2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Numărul maxim de posturi din cancelaria prefectului este de 4."

Art. XII. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. XIII. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XIV. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității administrației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, se abrogă. Jurisprudență

(2) Hotărârea Guvernului nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management rămâne în vigoare până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. IV alin. (10).

Art. XV. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
interimar,
Gheorghe Pogea
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Andras Zsolt Szakal,
secretar de stat
p. Ministrul educației, cercetării și inovării,
interimar,
Iulia Adriana Oana Badea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 6 octombrie 2009.

Nr. 105.

ANEXA Nr. 1 Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

LISTA
cuprinzând serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile
administrativ-teritoriale și alte servicii publice

A. Ministerul Sănătății

- direcții de sănătate publică județene și a municipiului București

B. Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

- direcții județene pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național, respectiv a municipiului București

C. Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

1. comisariate regionale pentru protecția consumatorilor;

2. comisariate județene, respectiv al municipiului București pentru protecția consumatorilor;

3. oficii teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație.

D. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

1. direcții de muncă și protecție socială județene și a municipiului București;

2. organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

3. inspectorate teritoriale de muncă și al municipiului București;

4. case de pensii județene și a municipiului București;

5. agenții pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București;

6. inspectorate sociale regionale;

7. agenții județene pentru prestații sociale, respectiv a municipiului București.

E. Ministerul Tineretului și Sportului

1. direcții pentru sport județene, respectiv a municipiului București;

2. direcții pentru tineret județene, respectiv a municipiului București;

3. complexuri sportive naționale și municipale;

4. cluburi sportive municipale și orășenești;

5. casele de cultură ale studenților.

F. Ministerul Finanțelor Publice

1. direcții generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București;

2. direcții regionale, județene, respectiv a municipiului București pentru accize și operațiuni;

3. secții județene, respectiv a municipiului București ale Gărzii Financiare.

G. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

1. direcții pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București;

2. inspectorate teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor;

3. inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare;

4. centre județene, respectiv al municipiului București de plăți și intervenție pentru agricultură;

5. oficii județene, respectiv al municipiului București de consultanță agricolă;

6. oficii județene, respectiv al municipiului București pentru ameliorare și reproducție în zootehnie;

7. oficii de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit;

8. oficii de studii pedologice și agrochimice județene, respectiv al municipiului București.

H. Ministerul Mediului

1. agenții regionale și județene, respectiv a municipiului București de protecția mediului;

2. comisariate regionale ale Gărzii Naționale de Mediu;

3. direcții de ape bazinale ale Administrației Naționale Apele Române.

I. Secretariatul General al Guvernului

1. direcții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;

2. direcții de statistică regionale și județene, respectiv a municipiului București;

3. unități teritoriale ale Agenției Naționale pentru Resurse Minerale;

4. inspectoratele teritoriale regionale de stat în construcții.

J. Ministerul Economiei

- filiale teritoriale ale Agenției Române pentru Conservarea Energiei

K. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

1. oficii județene de poștă;

2. direcțiile regionale de poștă.

L. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

1. Registrul Auto Român;

2. Autoritatea Rutieră Română;

3. direcțiile regionale ale Registrului Auto Român;

4. direcțiile regionale ale Autorității Rutiere Române.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 32/1998) Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului

Nr. crt. Demnitar Număr total de posturi
1. Prim-ministru 18
2. Viceprim-ministru, ministru de stat 15
3. Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului 13
4. Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul 5
5. Conducător de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat 4

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...