Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române din 04.09.2009

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 octombrie 2009 până la 06 decembrie 2012, fiind abrogat prin Ordin 1697/2012 și înlocuit de Metodologie 2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, denumită în continuare ordonanță, se stabilesc următoarele:

1. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu și în interes personal se fac în baza:

- autorizațiilor de călătorie;

- permiselor de călătorie în interes personal;

- biletelor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;

- permiselor de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii;

- permiselor de călătorie școlare.

2. Călătoriile gratuite pe căile ferate române în interes de serviciu și în interes personal se efectuează la clasa a II-a.

Fac excepție de la prevederile alineatului precedent și au dreptul să călătorească la clasa I următoarele categorii de personal:

- salariații încadrați la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A, la Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., la unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, la filialele acestora, precum și la subunitățile din structura organizatorică a acestora, la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, încadrați la clasa 23 de salarizare și la clase superioare acesteia;

- salariații încadrați la Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., la unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestei unități, la filialele acestora, precum și la subunitățile din structura organizatorică a acestora, încadrați la clasa 24 de salarizare și la clase superioare acesteia;

- salariații cu studii superioare, care sunt încadrați pe funcții pentru care se prevăd studii superioare, din unitățile prevăzute la alineatele precedente, precum și din cadrul aparatului central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER și la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din unitățile medicale din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din grupurile școlare industriale de transporturi căi ferate, din grupurile școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Clubul Sportiv Rapid București, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la unitățile desprinse din Societatea Națională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la unitățile desprinse din fostul Departament al căilor ferate și din fosta Societate Națională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 și reorganizarea activității transporturilor feroviare, cu modificările ulterioare;

- salariații încadrați la unitățile menționate la alineatele precedente, distinși cu insigna "Pentru merit ceferist";

- salariații care au avut dreptul să beneficieze de călătorii pe căile ferate române în interes de serviciu și în interes personal la clasa I până la data intrării în vigoare a ordonanței, dacă schimbarea funcției sau a locului de muncă, survenită ulterior, nu reprezintă o retrogradare.

În cazul în care ambii soți sunt beneficiari de călătorii pe căile ferate române, în mod gratuit, în interes de serviciu și în interes personal, dar la clase diferite, în baza prezentelor reglementări se acordă dreptul la clasa I ambilor beneficiari.

3. Călătoriile pe bază de bilete sau permise de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se efectuează la clasele stabilite în conformitate cu prevederile pct. 2 din prezentul capitol. Pentru deplasări la distanțe mai mari de 300 km, biletele și permisele de călătorie pe căile ferate române în interes de serviciu se pot emite pentru clasa I și beneficiarilor de călătorii la clasa a II-a.

4. Pentru deplasarea persoanelor prevăzute la art. 12 din ordonanță clasele de călătorie se stabilesc prin actul de aprobare.

5. Copiii salariaților Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., ai unităților cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, ai filialelor acestora, precum și ai subunităților din structura organizatorică a acestora, ai pensionarilor proveniți din aceste unități sau din cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare, inclusiv copiii pensionarilor proveniți din fosta Societate de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori se află în plasament familial, elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular și care urmează cursuri și practică în alte localități decât cea de domiciliu beneficiază de permise de călătorie școlare, în mod gratuit, pentru o distanță de maximum 300 km. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenții care urmează cursurile universitare de licență ale facultăților menționate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, cu durată de peste 5 ani, fără a se ține cont de anul de studiu. De permise de călătorie școlare beneficiază și:

- copiii salariaților și pensionarilor proveniți din aceste unități, care au decedat, dacă copiii respectivi sunt beneficiari de pensie de urmaș după salariatul sau pensionarul decedat, iar în cazul salariaților decedați, vechimea în muncă în aceste unități, până la data decesului, este de minimum 10 ani;

- copiii pensionarilor proveniți din salariații acestor unități, în anul pensionării acestora, când beneficiază de facilități de călătorie pe baza legitimației de călătorie obținute în calitate de salariați ai unităților respective, dacă aceștia îndeplinesc condițiile de vechime de a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în calitate de pensionari.

În cazul în care localitatea de domiciliu a beneficiarilor de permise de călătorie școlare sau, după caz, localitatea în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ este deservită de o stație de cale ferată aflată pe secțiile de circulație ale infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de operatori de transport feroviari, permisele de călătorie școlare se eliberează de la prima sau, după caz, până la ultima stație de cale ferată de pe secția de circulație pe care își desfășoară activitatea ca operator de transport Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

Permisele de călătorie școlare se vor elibera pentru distanța maximă prevăzută și vor fi valabile la trenuri de persoane și accelerate. Cu viza regionalei de transport feroviar de călători sau a Serviciului legitimații de călătorie, în funcție de compartimentul legitimații de călătorie emitent al permisului școlar respectiv, acesta poate fi valabil și la două trenuri rapide pentru fiecare sens de circulație al relației pentru care a fost emis. Viza se poate acorda pentru trenurile rapide care circulă în trafic intern sau trenurile rapide care circulă în trafic internațional în compunerea cărora sunt grupe de vagoane în trafic intern.

Aceste legitimații de călătorie sunt valabile numai la clasa a II-a. De asemenea, aceste legitimații de călătorie nu se eliberează altor membri de familie ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, ci numai copiilor acestora. În cazul în care beneficiarul de permis de călătorie școlar se căsătorește, pierde acest drept, părintele acestuia fiind obligat să predea unității emitente permisul școlar respectiv, în caz contrar părintele va răspunde patrimonial și disciplinar.

6. Gestionarea legitimațiilor de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române se face de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., prin Serviciul legitimații de călătorie, la nivel central, iar la nivel teritorial, prin compartimentele Legitimații de călătorie, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

7. Modelele legitimațiilor de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române se stabilesc de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

8. La schimbarea în primul semestru al anului a clasei de călătorie a titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române, permisele de călătorie eliberate anterior se retrag, se anulează și se eliberează acestuia și membrilor săi de familie numărul integral de file de permis de călătorie valabile la clasa dobândită, iar când schimbarea clasei de călătorie are loc în semestrul al doilea al anului se eliberează acestuia și membrilor săi de familie jumătate din numărul integral de file de permis de călătorie, astfel încât în ambele situații numărul de file de permis de călătorie acordate anual să nu depășească numărul de file de permis stabilit prin ordonanță. În același mod se procedează și în cazul în care titularul dreptului de călătorie în cursul unui an calendaristic își schimbă locul de muncă în cadrul aceleiași societăți sau la altă societate beneficiară de permise de călătorie pe căile ferate române.

9. Pentru emiterea autorizațiilor și permiselor de călătorie în interes de serviciu și în interes personal, a biletelor de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române conform ordonanței, unitățile beneficiare vor desemna persoanele care se vor prezenta la compartimentele legitimații de călătorie din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Aceste persoane, denumite gestionari, răspund patrimonial și disciplinar de nerespectarea prevederilor ordonanței și a prezentei metodologii. Lista nominală a gestionarilor va fi transmisă compartimentului de legitimații de călătorie din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., care emite legitimațiile de călătorie unității de care aparțin gestionarii. Termenul minim de eliberare a legitimațiilor de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române de către compartimentele menționate la pct. 6 este de minimum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor necesare eliberării la compartimentele respective.

10. Drepturile de călătorie pe căile ferate române nu se pot cumula - salariat, membru de familie, pensionar - beneficiarul trebuind să opteze pentru una dintre calitățile care dau aceste drepturi.

CAPITOLUL II Călătoria pe bază de autorizații de călătorie

1. Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la:

- compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- Societatea Națională a Căilor Ferate Române;

- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., la unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, la filialele acestora, precum și la subunitățile din structura organizatorică a acestora

beneficiază în mod gratuit de autorizații de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, denumite în continuare autorizații.

2. Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - alții decât cei din compartimentele de specialitate feroviară, la Autoritatea Feroviară Română - AFER și la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care ocupă funcții de conducere și control, beneficiază pentru călătoria în interes de serviciu și în interes personal de autorizații. Funcțiile respective sunt prezentate în anexa nr. 1.1 la prezenta metodologie.

3. Conform art. 12 din ordonanță, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate elibera autorizații, nominale sau colective, unor persoane din afara Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., care desfășoară activități în interesul acesteia. Numărul, clasele și modul de acordare vor fi stabilite prin convențiile încheiate cu fiecare unitate sau prin hotărâri ale Consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

4. Emiterea autorizațiilor se face de:

- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., prin Serviciul legitimații de călătorie, pentru centralul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., centralul Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., centralul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., centralul Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., centralul unităților cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități - în funcție de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele regionale, Societatea Națională a Căilor Ferate Române, compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și pentru salariații din aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea Feroviară Română - AFER și alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prevăzuți la pct. 2 - în funcție de sediul acestora, pot fi eliberate de compartimentele regionale;

- compartimentele legitimații de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători, pentru personalul Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., pentru salariații unităților cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestei unități și din unitățile din structura acestora, pentru personalul din teritoriu al societăților prevăzute la pct. 4 liniuța 1 și al filialelor acestora.

5. Autorizațiile pot fi nominale și colective. Autorizația nominală este o legitimație de călătorie netransmisibilă, care conține fotografia posesorului, numele și prenumele, funcția, unitatea la care este angajat, codul numeric personal, clasa de valabilitate, rubrica mențiuni, anul de valabilitate, data emiterii, ștampila și semnătura directorului general al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Autorizația colectivă se emite pentru grupuri de maximum 1+4 persoane și se eliberează numai de către Serviciul legitimații de călătorie, pe timp limitat, în mod gratuit, unor instituții care desfășoară activități comune cu personalul căii ferate, în baza art. 12 din ordonanță. Numărul, clasele și modul de acordare a acestor autorizații se vor stabili prin aprobări ale Consiliului de administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. Această legitimație de călătorie este transmisibilă și este valabilă numai însoțită de ordin de deplasare, delegație de serviciu sau ordin de serviciu. Această legitimație de călătorie nu dă dreptul la obținerea tichetului de rezervare a locului.

6. Autorizațiile de călătorie pe căile ferate sunt valabile la clasa pentru care au fost emise și dau dreptul posesorului la călătoria fără plata suplimentului de tren la trenurile accelerate și rapide, precum și la alte categorii de trenuri, conform reglementărilor comerciale în vigoare emise de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

La călătoria în interes de serviciu aceste autorizații dau dreptul la călătoria fără plata suplimentului de tren la trenurile InterCity numai personalului încadrat la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., la filialele acesteia, precum și la subunitățile din structura organizatorică a acestora, în cazul în care titularul prezintă ordinul de deplasare cu mențiunea "Circulă cu tren IC", semnat de conducătorul unității respective.

Pentru călătoria cu loc rezervat se va achita integral tariful tichetului de rezervare. În acest caz, la verificarea legalității călătoriei de către organele cu sarcini de serviciu în acest sens, posesorul autorizației de călătorie va prezenta autorizația de călătorie însoțită de tichetul de rezervare. Călătoria la o clasă superioară sau cu trenuri de rang superior se va efectua numai cu achitarea diferențelor tarifare, conform reglementărilor comerciale în vigoare emise de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

7. Autorizațiile pot conține mențiunea "Valabilă la VD", care dă dreptul posesorului autorizației respective la călătoria cu vagoanele de dormit și cușetă fără plata suplimentului de pat, precum și alte mențiuni stabilite de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. prin dispoziție a directorului general.

Beneficiarii autorizațiilor ce conțin mențiunile respective se stabilesc de către conducerea fiecărei societăți pentru personalul propriu. Funcțiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din Autoritatea Feroviară Română - AFER și din alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care beneficiază de autorizații ce conțin mențiuni, sunt cuprinse în anexa nr. 1.1. la prezenta metodologie.

În cazul în care posesorul unei autorizații de călătorie cu mențiunea "Valabilă la VD" a efectuat o rezervare gratuită pentru care a fost emis un tichet gratuit renunță la călătorie, indiferent de motiv, posesorul respectiv are obligația de a se prezenta la orice ghișeu de vânzare aparținând unităților Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., cu patru ore înainte de plecarea trenului, cu tichetul respectiv și de a solicita eliberarea locului aferent în sistemul electronic de vânzare.

Societățile ai căror salariați nu respectă prevederile de la alineatul anterior sunt obligate să suporte contravaloarea integrală a călătoriei pentru care s-a solicitat de către salariat eliberarea tichetului gratuit, urmând ca ulterior aceasta să își recupereze pagubele de la personalul propriu vinovat de nerespectarea prevederilor respective.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. poate elibera autorizații cu mențiunea "Valabil la VD", gratuit, unor persoane fizice sau juridice, cu aprobarea Adunării generale a acționarilor a Societății Comerciale de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cușetă, Restaurant și Bar "C.F.R. GEVARO" - S.A.

8. Modelele autorizațiilor vor fi stabilite anual de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., în funcție de necesitățile de desfășurare a activității, prin dispoziție a directorului general.

9. Când în cursul anului posesorilor de autorizații le încetează contractul individual de muncă, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligația de a retrage imediat autorizațiile de călătorie și de a le trimite spre anulare emitentului, purtând răspunderea disciplinară, patrimonială sau, după caz, penală.

Fac excepție de la aceste prevederi situațiile în care:

- salariații posesori de autorizații de călătorie sunt concediați conform art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și care vor beneficia de autorizație până la sfârșitul anului;

- salariații posesori de autorizații de călătorie care se pensionează și care vor beneficia de autorizație până la sfârșitul anului;

- salariații posesori de autorizații de călătorie aflați în concediu plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, la unitățile nominalizate la pct. 1 și 2, care păstrează dreptul la autorizații pe căile ferate române pe perioada respectivă.

10. Pierderea dreptului de călătorie pe baza autorizației are loc și în următoarele cazuri:

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

- înstrăinarea autorizației pentru a fi utilizată de altă persoană.

Pierderea dreptului de călătorie pe bază de autorizații pentru salariați determină pierderea dreptului și pentru membrii de familie ai acestora.

11. În cazul în care unitățile menționate la pct. 1 și 2 hotărăsc cu acordul salariaților unității să le acorde acestora, pentru călătoria în interes personal, permise de călătorie, aceștia vor beneficia de carnete cu maximum 24 de file de permis. Beneficiarii de autorizații nu pot fi în același timp și beneficiari de permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, autorizația folosind pentru ambele situații.

CAPITOLUL III Călătoria în interes personal
pe bază de permise de călătorie pe căile ferate române

1. Membrii de familie ai personalului din:

- compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din Societatea Națională a Căilor Ferate Române;

- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, de la filialele acestora și din subunitățile din structura organizatorică a acestora

beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

2. Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în:

- aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER și la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, alții decât cei prevăzuți la pct. 1 și 2 din cap. II;

- unitățile medicale din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în grupurile școlare industriale de transporturi căi ferate, grupurile școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la Clubul Sportiv Rapid București

beneficiază anual de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

Membrii de familie ai acestor salariați, precum și cei ai salariaților beneficiari de autorizații de călătorie din:

- aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu excepția celor din compartimentele de specialitate feroviară;

- de la Autoritatea Feroviară Română - AFER și de la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

beneficiază anual de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit.

3. Lista grupurilor școlare industriale de transporturi căi ferate și a grupurilor școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, ai căror salariați beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, este prevăzută în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie.

4. Salariații angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la aceste grupuri școlare, cu normă parțială, beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, astfel:

- pentru norma de până la 50% beneficiază de 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file de permis de călătorie aferente titularului;

- pentru norma de peste 50% beneficiază de 24 de file de permis de călătorie pe căile ferate române, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file de permis de călătorie aferente titularului.

Norma întreagă reprezintă numărul de ore stabilit de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării pentru funcția respectivă.

În cazul în care salariatul respectiv își desfășoară activitatea cu normă parțială la mai multe grupuri școlare prevăzute în anexa nr. 1.2 la prezenta metodologie, la stabilirea dreptului de a beneficia de permise de călătorie, normele parțiale respective se cumulează, numărul maxim de file de permis acordate fiind de 24 de file.

În același mod se stabilește dreptul de a beneficia de permise de călătorie în interes personal și pentru salariații angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă parțială, în unitățile medicale din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și pentru membrii lor de familie.

5. Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în:

- unitățile desprinse din Societatea Națională a Căilor Ferate Române înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- unitățile desprinse din fostul Departament al căilor ferate și din fosta Societate Națională a Căilor Ferate Române, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991, cu modificările ulterioare;

- societățile comerciale la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. sunt acționari majoritari și care la data privatizării societății respective sunt încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată

beneficiază de maximum 24 de file de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal, în mod gratuit, pe întreaga perioadă în care unitatea își păstrează profilul de activitate preponderent feroviară.

Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române va fi stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor unități, membrii de familie ai acestora beneficiind de jumătate din numărul de file de permis aferente titularului, în mod gratuit, respectiv maximum 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române.

Numărul de file de permis conținut în carnetele solicitate pentru membrii de familie poate fi egal cu sau diferit de numărul de file cuprins în carnetele solicitate pentru titulari, fără a depăși numărul maxim de file acordat prin ordonanță, respectiv 12 file de permis de călătorie pe căile ferate române.

6. Metodologia de acordare, de eliberare și de retragere a permiselor pentru salariații operatorilor economici care beneficiază de prevederile pct. 5 este stabilită în anexa nr. 2 la ordin.

7. Salariații aflați în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani și membrii de familie ai acestora beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în interes personal în aceleași condiții ca și ceilalți salariați, dacă contractul colectiv de muncă nu conține alte prevederi în acest sens.

8. Membrii de familie sunt soțul, soția și copiii minori, precum și persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute în anexa nr. 1.3 la prezenta metodologie.

9. Pensionarii pentru invaliditate de orice grad, cauzată de accidente de muncă sau de evenimente de cale ferată, proveniți din salariații unităților prevăzute la art. 1-3 din ordonanță, precum și membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, indiferent de vechimea avută în aceste unități.

10. Pensionarii și membrii lor de familie beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, dacă la data pensionării persoana care se pensionează îndeplinește una dintre următoarele condiții:

a) este salariată la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., la unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, la filialele acestora, precum și la subunitățile din structura organizatorică a acestora, la Societatea Națională a Căilor Ferate Române, la compartimentele de specialitate feroviară din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER și la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau, după caz, a fost concediată de la aceste unități în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu condiția să nu se fi angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la alte unități până la data pensionării, și are cel puțin o vechime de 10 ani în aceste unități sau în cadrul persoanelor juridice din care aceste unități au rezultat prin reorganizare;

b) este salariată la altă unitate decât cele prevăzute la lit. a) sau, după caz, nu este salariată la data pensionării și are o vechime de 25 de ani, bărbații, și 20 de ani, femeile, în unitățile prevăzute la lit. a), precum și în unitățile desprinse din cadrul fostului Departament al căilor ferate, în unitățile desprinse din fosta Societate Națională a Căilor Ferate Române potrivit Hotărârii Guvernului nr. 570/1991, cu modificările ulterioare, în societățile comerciale la care Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. sunt acționari majoritari și care la data privatizării societății respective este încadrată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) vechimea în muncă se calculează prin cumularea perioadelor în care salariatul a lucrat ca angajat pe durată nedeterminată în unitățile menționate la lit. a) și b). În cazul în care un salariat a desfășurat activitate în unitățile prevăzute la lit. a) și b) și se pensionează de la unitățile prevăzute la lit. a) fără a avea 10 ani vechime în aceste unități, vechimea necesară pentru a beneficia de permise de călătorie în calitate de pensionar este cea prevăzută la lit. b).

11. Condițiile de vechime prevăzute la pct. 10 lit. a), b) și c) se aplică și persoanelor care s-au pensionat din unitățile respective anterior apariției ordonanței, luându-se în calcul vechimea în muncă până la data pensionării persoanei în cauză.

12. Dreptul de a solicita permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit se prescrie după trecerea a 3 ani de la data pensionării, dacă solicitarea nu a fost făcută în acest termen. Acest termen se aplică pentru persoanele care se pensionează începând cu data republicării ordonanței în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Termenul de prescripție de 3 ani se suspendă în perioada în care pensionarul își continuă activitatea în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată la una dintre societățile beneficiare de autorizații sau permise de călătorie.

13. Pensionarii care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit, în calitate de titulari, au dreptul anual la 24 de file de permis de călătorie, la clasa avută la data pensionării lor sau la data încetării dreptului de a mai beneficia de permise, iar membrii lor de familie, la 12 file de permis de călătorie la clasa acordată pensionarului.

14. Pensionarii care în timpul activității au beneficiat de călătorii în interes personal în calitate de titular, la clase diferite, au dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române la clasa I numai dacă au beneficiat de astfel de permise cel puțin 10 ani.

15. Pensionarii proveniți din unitățile prevăzute la art. 1-3 din ordonanță, precum și membrii lor de familie dobândesc permise de călătorie pe căile ferate române începând cu data de 1 ianuarie a anului următor pensionării, beneficiind în anul pensionării de legitimațiile de călătorie primite ca salariați.

16. Pensionarii proveniți din unitățile prevăzute la art. 4 din ordonanță dobândesc permise de călătorie în interes personal pe căile ferate române, în mod gratuit, la data pensionării, dacă îndeplinesc condițiile din ordonanță. Numărul de file de permis de călătorie pe căile ferate române acordate acestora se stabilește astfel: salariații care se pensionează în primul semestru al anului beneficiază în anul respectiv, ca pensionari, de carnete cu 24 de file de permis pentru călătoria pe calea ferată, iar cei care se pensionează în semestrul al doilea al anului, de carnete cu 12 file de permis, membrii de familie beneficiind de jumătate din numărul de file acordate titularului.

17. Permisele de călătorie pe căile ferate române sunt valabile la clasa pentru care au fost emise, la trenurile de persoane, la trenurile accelerate și rapide fără plata suplimentului de tren și a tichetului de rezervare.

Filele de permis de călătorie pe căile ferate române, în vederea efectuării călătoriei, pot fi vizate de orice stație sau agenție de voiaj C.F.R., din interiorul sau afara parcursului înscris pe fila de permis. Parcursul se înscrie de către posesor cu denumirea stației de cale ferată de plecare și a stației de cale ferată de destinație. Via - ruta se înscrie de casierul căii ferate.

Ruta este directă atunci când între stația de cale ferată de plecare și cea de destinație este urmat drumul cel mai scurt. În acest caz nu este obligatorie indicarea rutei pe legitimația de călătorie. Nu este necesară indicarea rutei nici în situația când între două stații de cale ferată nu există decât o singură linie.

Ruta poate cuprinde și porțiuni de linie care se parcurg de două ori, fără ca parcursul să se închidă de două ori în stația de cale ferată de plecare sau stația de cale ferată de destinație, ruta conținând obligatoriu denumirea stației de cale ferată în care se începe parcurgerea de două ori a unei distanțe.

Pentru călătoria la o clasă superioară sau cu trenuri de rang superior posesorii permiselor de călătorie vor achita diferențele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

18. La stabilirea vechimii necesare acordării permiselor de călătorie pe căile ferate române pentru pensionari, anii se rotunjesc la întreg în favoarea pensionarului. Perioada de șomaj nu se ia în calcul la stabilirea vechimii pentru a beneficia, în calitate de pensionar, de permise de călătorie gratuită în interes personal pe căile ferate române.

19. Pensionarii și membrii lor de familie care au avut dreptul la permise de călătorie în interes personal până la data republicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordonanței beneficiază în continuare de acest drept, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile în baza cărora au fost acordate.

20. Personalul angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată ca personal de specialitate și administrativ de către casele de ajutor reciproc sau de către organizațiile sindicale din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F" - S.A. beneficiază de permise de călătorie în interes personal conform contractelor colective de muncă. Pentru personalul respectiv, la stabilirea vechimii pentru a beneficia de permise în interes personal, în mod gratuit, ca pensionar nu se ia în calcul perioada lucrată în aceste unități.

21. Perioada efectuării serviciului militar obligatoriu constituie vechime pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, după pensionarea salariatului, în cazul în care contractul individual de muncă al acestuia a fost suspendat pe perioada respectivă. De această prevedere beneficiază și acele persoane care, după efectuarea serviciului militar obligatoriu, au reluat activitatea în unitățile beneficiare de permise de călătorie conform prezentei metodologii.

22. Drepturile de permise de călătorie pe căile ferate române nu se pot cumula - salariat, membru de familie, pensionar, beneficiarul trebuind să opteze pentru una dintre calitățile care dau acest drept.

23. În situația în care ambii soți sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, după decesul unuia dintre soți, soțul supraviețuitor poate opta pentru dreptul de permise de călătorie în calitate de urmaș sau în calitate de titular al dreptului de călătorie, calitate pe care nu o pierde chiar dacă optează pentru pensie de urmaș.

24. Dacă ambii soți sunt pensionari cu drept de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, unul dintre soți având dreptul de călătorie la clasa I, iar celălalt soț la clasa a II-a, după decesul soțului care beneficia de dreptul la călătorie la clasa I, soțul supraviețuitor poate opta pentru 24 de file de permis de călătorie clasa a II-a sau 12 file de permis de călătorie clasa I, anual.

25. În situația în care soțul supraviețuitor nu este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de titular, și optează pentru pensie de urmaș după soțul fost beneficiar al dreptului de călătorie, acesta beneficiază de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, în calitate de urmaș, respectiv 12 file de permis anual, la clasa avută de soțul decedat, numai dacă soțul decedat îndeplinește condițiile de vechime pentru a beneficia de permis de călătorie în calitate de pensionar stabilite prin ordonanță, și pierde acest drept dacă se recăsătorește.

26. În situația în care soțul supraviețuitor este beneficiar de permise de călătorie pe căile ferate române și optează pentru pensie de urmaș după soțul decedat nebeneficiar de astfel de permise, acesta își menține dreptul de călătorie pe căile ferate române ca titular de drept.

27. În cazul în care soțul supraviețuitor al titularului dreptului de călătorie pe căile ferate române nu optează pentru pensie de urmaș, acesta nu mai beneficiază de permise de călătorie ca membru de familie.

28. Permisele de călătorie pe căile ferate române acordate în mod gratuit membrilor de familie se eliberează numai titularului dreptului de călătorie, cu excepția celor care sunt titulari ai drepturilor de pensie de urmaș.

29. Copiii beneficiarilor de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, care în anul calendaristic împlinesc vârsta limită stabilită prin prezenta metodologie pentru a beneficia de permise de călătorie pe căile ferate române, primesc drepturile complete pentru anul întreg, indiferent de data împlinirii acestei vârste, permisele fiind valabile în tot cursul anului respectiv. Copiii care se căsătoresc pierd dreptul la permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, titularul dreptului de călătorie fiind obligat să predea permisele respective gestionarului emitent pentru a fi anulate, în caz contrar părintele titular va răspunde patrimonial și disciplinar.

30. În cazul în care titularul dreptului de permise de călătorie pe căile ferate române refuză să solicite permise de călătorie pe căile ferate române pentru membrii de familie, aceștia, pe baza dosarului cu acte doveditoare - inclusiv acordul unității care suportă contravaloarea călătoriilor efectuate de titularul dreptului de călătorie, în vederea rezolvării, pot solicita personal acordarea dreptului de călătorie, adresându-se directorului regionalei de transport feroviar sau conducerii Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcție de emitentul dreptului de călătorie al titularului. Pentru membrii de familie ai pensionarilor aflați în situația menționată anterior aprobarea se dă de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Oficiul de stabilire a dreptului de călătorie.

31. Persoanele încadrate în muncă în cursul anului și care îndeplinesc condițiile de acordare a permiselor de călătorie în interes personal beneficiază de numărul întreg de file dacă angajarea a avut loc în primul semestru și de jumătate din numărul de file dacă angajarea a avut loc în cel de-al doilea semestru al anului respectiv. În același mod se procedează și la stabilirea numărului de file de permis de călătorie în interes personal pe căile ferate române pentru membrii de familie ai persoanelor încadrate în cursul anului, care beneficiază de permise de călătorie sau autorizații de călătorie ca urmare a încadrării respective.

32. În cazul în care salariații sau pensionarii titulari ai dreptului de călătorie se căsătoresc, se acordă membrilor de familie numărul întreg de file de permis dacă se solicită în primul semestru al anului și jumătate din numărul de file de permis dacă se solicită în al doilea semestru al anului respectiv.

33. Când în cursul anului posesorilor de permise de călătorie pe căile ferate române, în mod gratuit, le încetează contractul individual de muncă, inspectorii de personal, semnatari ai borderourilor de emitere, au obligația de a retrage imediat permisele de călătorie și de a le trimite spre anulare emitentului, în caz contrar urmând să răspundă disciplinar, patrimonial sau, după caz, penal.

34. Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătorie are loc și în următoarele cazuri:

- desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

- înstrăinarea permisului de călătorie pentru a fi utilizat de altă persoană.

Pierderea dreptului de călătorie pe bază de permise de călătorie pe căile ferate române de către titular determină pierderea dreptului și pentru membrii de familie ai acestuia.

Fac excepție membrii de familie ai beneficiarilor de permise de călătorie pe căile ferate române care au decedat și care își mențin dreptul la permise de călătorie până la finele anului.

CAPITOLUL IV Călătoria pe baza biletelor de călătorie
în interes de serviciu

1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se poate face și în baza biletului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii. Biletele se vor elibera:

a) salariaților încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată la unitățile prevăzute la art. 1-4, art. 7 și 12 din ordonanță;

b) cursanților de la toate formele de învățământ din rețeaua unităților Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., unităților cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități și filialelor acestora;

c) copiilor salariaților din unitățile prevăzute la lit. b), care sunt sportivi la cluburile și asociațiile sportive feroviare sau fac parte din formațiile artistice feroviare, pentru deplasări la competiții și festivaluri;

d) salariaților societăților comerciale care execută lucrări în interesul căii ferate;

e) sportivilor și antrenorilor legitimați la Clubul Sportiv Rapid București care se deplasează la competițiile sportive.

2. Modul de acordare, de eliberare, de retragere și de suportare a contravalorii biletelor de călătorie în interes de serviciu pentru unitățile prevăzute la art. 4 din ordonanță și la pct. 1 lit. d) din prezentul capitol este stabilit în anexa nr. 2 la ordin, iar pentru Clubul Sportiv Rapid București este stabilit în anexa nr. 3 la ordin.

CAPITOLUL V Călătoria pe baza permiselor de călătorie
în interes de serviciu

1. Călătoria în interes de serviciu pe căile ferate române se face în baza permisului de călătorie în interes de serviciu cu una sau mai multe călătorii pentru salariații prevăzuți la art. 2 alin. (1) din ordonanță, și anume pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la Autoritatea Feroviară Română - AFER și la alte autorități sau instituții publice cu profil feroviar aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, alții decât cei prevăzuți la pct. 1 și 2 din cap. II din prezenta metodologie, în unitățile medicale din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în grupurile școlare industriale de transporturi căi ferate, în grupurile școlare de material rulant pentru transporturi feroviare, la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și la Clubul Sportiv Rapid București.

2. Modul de eliberare, de utilizare și suportarea contravalorii permiselor de călătorie în interes de serviciu sunt stabilite în anexa nr. 3 la ordin.

CAPITOLUL VI Gestionarea autorizațiilor de călătorie,
a permiselor de călătorie în interes de serviciu
și în interes personal, a biletelor de călătorie
în interes de serviciu

A. Autorizații de călătorie

1. Autorizațiile de călătorie pe căile ferate române se tipăresc de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

Serviciul legitimații de călătorie la nivel central și compartimentele legitimații de călătorie la nivel teritorial, în baza borderourilor, iar pentru persoanele nou-angajate și a cererilor transmise de către gestionarii nominalizați de unitățile beneficiare de autorizații și permise de călătorie pe căile ferate române conform ordonanței, înregistrează datele ce se vor tipări pe autorizații. Gestionarii nominalizați răspund de corectitudinea datelor înscrise în borderouri și cereri.

2. Gestionarii nominalizați de unitățile beneficiare de autorizații de călătorie pe căile ferate române ridică autorizațiile de călătorie de la unitățile emitente - compartimentele legitimații de călătorie teritoriale sau compartimentul central, în baza notei de comandă și a borderourilor întocmite în două exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal și de conducătorul unității, aceștia răspunzând de exactitatea și corectitudinea datelor înscrise în borderouri, purtând răspunderea patrimonială, disciplinară sau, după caz, penală.

3. La predarea autorizațiilor către gestionarii unităților beneficiare de autorizații de călătorie pe căile ferate române, unitatea emitentă reține un exemplar al borderourilor și actele justificative, la care atașează borderoul electronic în baza căruia predă autorizațiile respective, câte un exemplar al fiecărui borderou fiind predat și gestionarilor unităților beneficiare.

4. În caz de pierdere, furt, distrugere etc. a autorizației de călătorie, titularul acesteia va solicita emitentului anularea autorizației în cauză și eliberarea unei noi autorizații. În acest scop, solicitantul va prezenta următoarele acte:

- cerere scrisă;

- chitanță diverse încasări emisă de casa unei stații de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul informativ "C.F.R. Călători" - S.A.;

- dovada de la organul teritorial de poliție, prin care se atestă semnalarea furtului, dacă este cazul;

- autorizația deteriorată, dacă este cazul.

Aprobarea se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de către conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., cu avizul compartimentelor legitimații de călătorie sau al Serviciului legitimații de călătorie central, în funcție de emitentul autorizației pierdute.

În baza aprobării, compartimentele legitimații de călătorie teritoriale sau central anulează autorizația respectivă, eliberarea noii autorizații efectuându-se cu respectarea procedurilor aplicate la eliberarea celei anterioare.

B. Permisele de călătorie în interes personal pe căile ferate române

5. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru pensionarii și membrii lor de familie, care beneficiază de aceste drepturi conform ordonanței, se emit de către compartimentele legitimații de călătorie din cadrul regionalelor de transport feroviar de călători.

6. Permisele de călătorie pe căile ferate române pentru salariați și membrii lor de familie se emit de către compartimentele legitimații de călătorie din cadrul societății, pentru unitățile pentru care emit și autorizații, iar pentru unitățile care nu sunt prevăzute să beneficieze de autorizații, permisele de călătorie pe căile ferate române se emit de compartimentele legitimații de călătorie regionale pe raza cărora au sediul unitățile beneficiare, conform ordonanței.

7. Permisele de călătorie pentru membrii de familie ai posesorilor de autorizații de călătorie, precum și pentru pensionari și membrii lor de familie se gestionează electronic. În baza cererilor depuse de către titulari, compartimentele legitimații de călătorie din cadrul societății creează câte o fișă de evidență a fiecărui posesor de permis menționat anterior, care conține datele de identificare ale acestuia, inclusiv fotografia și codul numeric personal, rezultând astfel "cartea de identitate virtuală". După crearea acestor cărți de identitate virtuale compartimentele legitimații de călătorie regionale și central transmit aceste informații la Serviciul legitimații de călătorie care le înregistrează în calculatorul central, acesta verificând să nu existe un posesor înregistrat la mai multe puncte de lucru, după care alocă fiecărui posesor de permis un număr de carte de identitate virtuală. După alocarea numerelor respective informațiile sunt preluate de compartimentele legitimații de călătorie, care, la emiterea permiselor de călătorie în baza borderourilor de emitere sau a cererilor - pentru pensionari, selectează posesorul, numărul permisului fiind alocat automat de calculator. La completarea permisului respectiv de către gestionar se înscriu codul numeric personal al posesorului și numărul de control reprezentat de numărul cărții de identitate virtuale, din borderoul electronic predat de emitent.

Ca elemente de siguranță permisele de călătorie pe căile ferate române conțin caseta oranj pe copertă și file, casetă care nu poate fi scanată sau xeroxată, iar filele permisului sunt confecționate din hârtie specială cu filigran în masă personalizat "C.F.R. Călători".

8. Gestionarii nominalizați de unitățile beneficiare pentru ridicarea permiselor de călătorie pe căile ferate române vor prezenta unităților emitente nota de comandă și borderoul întocmit în două exemplare, semnate de gestionar, inspectorul de personal și de conducătorul unității, la compartimentele legitimații de călătorie din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., conform alocării prezentate în metodologie.

Borderourile vor fi întocmite citeț, fără ștersături și separat pe clase.

Conducătorii unităților, inspectorii de personal și gestionarii desemnați sunt direct răspunzători de exactitatea și corectitudinea datelor înscrise în borderouri și poartă răspunderea patrimonială, disciplinară sau, după caz, penală. La predarea permiselor către gestionarul unității beneficiare, unitatea emitentă reține un exemplar al borderoului manual și actele justificative, la care atașează borderoul electronic în baza căruia predă permisele respective, câte un exemplar al fiecărui borderou fiind predat și gestionarului unității beneficiare.

9. După completarea permiselor de călătorie pe căile ferate române cu datele conform formularului, gestionarii prezintă permisele de călătorie completate, împreună cu borderourile - manual și electronic, pentru verificarea datelor dintre borderouri și permise, la gestionarul de la care s-au ridicat.

10. După verificare emitentul va opera eventualele anulări în borderourile electronice, va semna și va aplica permiselor ștampila rotundă și timbrul sec.

Borderourile prezentate de către gestionari pentru eliberarea permiselor de călătorie vor fi întocmite curat, citeț, ținându-se seama că ele se păstrează ca evidențe de emiteri și ca piese justificative.

11. La prima emitere după dobândirea calității de pensionar, solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte doveditoare:

- cartea de muncă în original și în copie sau, după caz, adeverință pentru vechimea în muncă pentru salariații instituțiilor care nu întocmesc cărți de muncă;

- decizia de pensie, copie și original;

- ultimul talon de pensie - sau adeverință de la oficiul de pensii, în cazul în care pensia se achită prin cont bancar;

- certificat de căsătorie, copie și original;

- certificat de naștere pentru copii, copie și original, în cazul în care se regăsește la prevederile art. 11 din ordonanță, adeverință de la unitatea de învățământ respectivă;

- câte o fotografie color pentru titular și membrii de familie, pentru crearea fișelor de evidență electronică - cărțile de identitate virtuale.

În acest caz solicitantul se va prezenta cu actele sus-menționate la:

- compartimentele legitimații de călătorie teritoriale, în cazul în care solicitantul se pensionează de la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R Călători" - S.A., Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., de la unitățile cu profil feroviar care rezultă prin reorganizarea acestor unități, de la filialele acestora, precum și din subunitățile din structura organizatorică a acestora;

- Oficiul de stabilire a dreptului de călătorie din cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în cazul în care solicitantul se pensionează de la alte unități decât cele sus-menționate.

12. Pentru obținerea permiselor de călătorie pentru anii următori primei emiteri, pensionarii prezintă odată cu cererea ultimul cupon-mandat poștal de pensie sau adeverință eliberată de oficiul de pensii în cazul în care pensia se încasează prin cont bancar. Dovada de încasare a pensiei se anexează la cerere și rămâne la emitent.

13. Permisele de călătorie pe căile ferate române nu sunt valabile decât însoțite de actul de identitate - buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, certificat de naștere pentru copiii membri de familie -, care conține codul numeric personal.

14. Permisele de călătorie individuale sunt legitimații de călătorie de tip foaie, clasa I și clasa a II-a. Pe coperta acestor permise se completează anul de valabilitate, iar în interior, pe pagina 2, se completează codul numeric personal, numărul de control - numărul cărții de identitate virtuale sau numărul borderoului, numele și prenumele titularului permisului, funcția sau, în cazul membrilor de familie, calitatea de soț, soție, fiu, fiică, unitatea, data emiterii, semnătura emitentului și ștampila rotundă a unității emitente.

15. Nota de comandă prin care se solicită permise de călătorie de către beneficiari nu poate să conțină alte tipuri de carnete decât cele pentru care sunt stabilite tarife aprobate prin ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii.

16. Permisele de călătorie pe căile ferate române completate eronat se anulează și se prezintă odată cu borderourile pentru a se constata anularea lor. Acestea se păstrează la unitatea emitentă atașate la actul - borderoul - pe baza căruia s-au făcut emiterile.

În același mod se procedează și cu filele de permise de călătorie retrase din carnetele de permise, în cazul persoanelor care nu au dreptul la numărul de permise integral cuprinse în carnet.

Filele retrase și anulate din carnetele de permise de călătorie pe căile ferate române rămân atașate anulate la actul - borderoul - de preschimbare.

17. Schimbarea permiselor pentru o clasă superioară se face în cursul anului numai în cazul promovării într-o funcție care justifică dreptul. În cazul în care beneficiarul permiselor de călătorie valabile la clasa I este retrogradat, el continuă să utilizeze permisele de călătorie primite până la sfârșitul anului.

18. Pierderea sau furtul permiselor de călătorie va fi declarată/declarat în scris de către titularii lor, pentru a fi publicată/publicat în Buletinul informativ "C.F.R. Călători". În cazul în care aceștia nu vor anunța pierderea sau furtul, iar legitimațiile se vor găsi în posesia altor persoane, se consideră că ele au fost înstrăinate voluntar și titularii vor suporta consecințele legale.

Cererea de anulare se adresează unității de care aparține titularul. La cerere se va atașa chitanța de plată a costului publicării.

Cererea se va transmite unității emitente pentru întocmirea formelor în vederea publicării.

19. Publicarea permiselor de călătorie, precum și a celorlalte tipuri de legitimații de călătorie cuprinse în prezenta metodologie pierdute sau furate se face în Buletinul Informativ "C.F.R. Călători", numai de către Serviciul relații cu publicul al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Compartimentele legitimații de călătorie regionale și central vor întocmi trimestrial situația legitimațiilor de călătorie pierdute sau furate, pe tip de legitimație, pe care o vor transmite în scris, în două exemplare, și pe suport magnetic la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Serviciul relații cu publicul, pentru publicare.

20. În cazul pierderii sau furtului permiselor, nu se mai eliberează altele pentru anul respectiv.

21. În cazul deteriorării, distrugerii permiselor de călătorie prin spălare, incendiere, din cauza unor calamități naturale, directorul regional sau conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate aproba, în raport cu situația concretă, eliberarea unor noi permise pentru anul respectiv. Numărul de file de permis de călătorie ce se vor elibera va fi în concordanță cu numărul de file neutilizate, dacă se poate constata, sau cu numărul de luni întregi rămase până la finele anului. În acest caz solicitantul va depune la sediul regionalelor de transport feroviar de călători sau al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Serviciul legitimații de călătorie, în funcție de compartimentul legitimații de călătorie care a eliberat permisul de călătorie, următoarele acte:

- declarația solicitantului;

- cererea scrisă a solicitantului pentru eliberarea unui nou permis;

- permisul deteriorat;

- confirmare din partea autorităților, din care să rezulte că bunurile solicitantului au fost afectate de incendii sau alte calamități naturale.

22. Fiecare gestionar va ține o evidență separată, pe tip de legitimație și unitate beneficiară, atât pentru salariați, cât și pentru membrii lor de familie. Pentru pensionari și membrii lor de familie evidența va fi întocmită pe tip de legitimație emisă.

C. Biletele de călătorie în interes de serviciu

23. Biletul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimație de călătorie de tip foaie dus-întors, care se eliberează de aceleași unități ca și celelalte tipuri de legitimații de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.

Biletul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipărește în carnete de câte 25 x 2 file și se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, dintre care exemplarul original se înmânează titularului, copia rămânând la emitent, pentru control și justificare.

Acest bilet se poate întocmi pentru orice clasă și este de două tipuri, după cum urmează:

- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de bilet este folosit și la călătoria în grup, însoțit de tabel nominal;

- biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate, care se folosește numai pentru călătoria individuală.

Pentru fiecare dintre cele două tipuri de bilete de călătorie în interesul serviciului există două modele, unul pe care nu este specificat rangul trenului și care este valabil la tren de persoane și unul care are specificată valabilitatea la trenurile de persoane, accelerate și rapide.

Pentru utilizarea acestor bilete la o clasă superioară sau trenuri de rang superior, posesorii acestora achită diferențele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare.

Biletele de călătorie în interesul serviciului al căror model are specificată valabilitatea la trenurile de persoane, accelerate și rapide se tarifează la tren rapid, iar cele al căror model nu are specificat rangul trenului se tarifează la tren de persoane.

Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabilește numărul de călătorii pentru care este valabil biletul respectiv de călătorie în interes de serviciu, număr care se înscrie pe bilet de către emitent.

Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis biletul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este 25, numele conducătorului de grup fiind înscris pe bilet.

Biletele de călătorie în interesul serviciului cu una sau mai multe călătorii dus-întors se emit pentru secțiile de circulație pe care își desfășoară activitatea ca operator de transport Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

24. În baza contractelor încheiate între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. și unitățile prevăzute la art. 3 și 4 din ordonanță, se autorizează ca emiterea acestor bilete să fie făcută și de unitatea semnatară a convenției, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, se autorizează ca emiterea biletelor respective să se efectueze și de către unitățile prevăzute la art. 1 și 2 din ordonanță, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimațiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la ordin.

25. Emiterea oricărui bilet de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul și seria biletului emis, data emiterii și se semnează de primire.

Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.

26. Biletele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica și justifica de unitățile autorizate pentru emitere.

Persoanele care gestionează și păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară sau, după caz, penală, conform normelor legale.

27. Biletele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.

Biletele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor și se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanță, însă maximum 15 parcursuri.

Nu se pot emite bilete de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.

Unei persoane nu i se pot emite mai multe bilete de călătorie în interes de serviciu în aceeași perioadă.

Eliberarea a două bilete de călătorie în interes de serviciu pentru aceeași perioadă se sancționează disciplinar sau penal, după caz.

Biletul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie să se aplice viza de întrerupere.

Călătoria efectuată pe bază de bilete de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.

28. Pentru a fi valabil la călătorie, biletul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice stație sau agenție de voiaj C.F.R., din interiorul sau din afara parcursului înscris pe bilet.

Pe biletul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât și la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimațiilor de călătorie printr-o perforare în căsuța corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum și în căsuța cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeași zi, în căsuța respectivă se vor face două perforări distincte.

Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, biletul se prezintă la casa stației sau agenției de voiaj C.F.R. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.

Casierii stațiilor și agențiilor de voiaj C.F.R. vizează biletele de călătorie în interes de serviciu, precum și tabelele nominale și rețin cuponul statistic al biletului.

Dacă biletul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului odată cu biletul și un exemplar al tabelului nominal, vizat, reținând celălalt exemplar, pe care îl atașează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează conform reglementărilor în vigoare tichete gratuite pentru rezervare de loc sau bilete de control creditate, pentru toți călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepția conducătorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite sau biletelor de control eliberate se trec de casieri pe verso-ul biletului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, precum și pe exemplarul care este reținut.

Călătorii care folosesc bilete de călătorie în interes de serviciu sunt obligați să se legitimeze la cererea personalului de tren și de control și să prezinte delegația de serviciu.

La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa biletul de călătorie în interes de serviciu și tabelul nominal și încredințează fiecărui călător din grup câte un tichet gratuit sau bilet de control.

Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control identificarea călătorilor din grup.

29. Biletele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.

30. În cazul în care titularii biletelor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia biletele de călătorie în interes de serviciu pentru atașarea la matcă, după efectuarea călătoriei vor fi obligați la plata contravalorii călătoriilor respective. Nu vor avea această obligație în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de forță majoră, situații care trebuie probate de către cel care le invocă.

Aprobarea de a nu fi obligați la plata contravalorii călătoriilor respective se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcție de unitatea emitentă, notându-se pe matca biletului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.

D. Permise de călătorie în interes de serviciu

31. Permisul de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române este o legitimație de călătorie de tip foaie dus-întors, care se eliberează de aceleași unități ca și celelalte tipuri de legitimații de călătorie în interes de serviciu pe căile ferate române.

Permisul de călătorie în interes de serviciu este un imprimat strict socotit, care se tipărește în carnete de câte 25 x 2 file și se completează prin calchiere cu indigo, în două exemplare, dintre care exemplarul original se dă titularului, copia rămânând la emitent, pentru control și justificare.

Acest permis se poate întocmi pentru orice clasă și este de două tipuri, după cum urmează:

- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors pentru un anumit parcurs. Acest model de permis este folosit și la călătoria în grup, însoțit de tabel nominal;

- permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors pe parcursurile indicate, care se folosește numai pentru călătoria individuală.

Permisul de călătorie în interes de serviciu se prezintă într-un singur model pentru fiecare tip, tipul trenului și clasa de călătorie pentru care este valabil marcându-se de către emitent prin bifarea cu "X" a căsuței corespunzătoare de pe fața biletului.

Permisele de călătorie în interes de serviciu pot fi valabile la tren de persoane, accelerat, rapid și InterCity, în funcție de marcarea căsuței cu tipul trenului care dă valabilitatea permisului respectiv. Pentru călătoria la o clasă superioară sau trenuri de rang superior, posesorul permisului de călătorie în interes de serviciu achită diferențele tarifare conform reglementărilor comerciale în vigoare emise de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A.

Numărul maxim de călătorii pentru care se poate emite permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors este 15 călătorii dus-întors. Organul care a aprobat emiterea, prin actul de emitere, stabilește numărul de călătorii pentru care este valabil permisul respectiv de călătorie în interes de serviciu, număr care se înscrie pe permis de către emitent.

Numărul maxim de persoane pentru care poate fi emis permisul de călătorie în interes de serviciu pentru o călătorie dus-întors eliberat pentru călătoria în grup este 25, numele conducătorului grupului fiind înscris pe permis.

Permisele de călătorie în interesul serviciului cu una sau mai multe călătorii dus-întors se emit pentru secțiile de circulație pe care își desfășoară activitatea ca operator de transport Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

32. Emiterea permiselor de călătorie în interes de serviciu se autorizează să se efectueze și de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță, conform metodologiei de decontare a contravalorii legitimațiilor de călătorie suportate din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prezentată în anexa nr. 3 la ordin.

33. Emiterea oricărui permis de călătorie în interes de serviciu se face numai pe bază de act justificativ, aprobat de organul competent, pe care se înscriu de emitent numărul și seria permisului emis, data emiterii și se semnează de primire.

Actul pe baza căruia se face emiterea, completat cu cele de mai sus, se păstrează de către unitatea emitentă ca justificare pentru emiterea efectuată.

34. Permisele de călătorie în interes de serviciu, simple sau pentru mai multe călătorii, se vor gestiona, verifica și justifica de unitățile autorizate pentru emitere.

Persoanele care gestionează și păstrează aceste imprimate poartă răspunderea patrimonială, disciplinară sau penală, după caz, conform normelor legale.

35. Permisele de călătorie în interes de serviciu emise pentru o singură călătorie dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor.

Permisele de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors sunt valabile 30 de zile de la data emiterii lor și se pot emite cu valabilitate pe mai multe parcursuri, indiferent de distanță, însă maximum 15 parcursuri.

Nu se pot emite permise de călătorie în interes de serviciu cu valabilitate pe toate liniile C.F.R.

Unei persoane nu i se pot emite mai multe permise de călătorie în interes de serviciu în aceeași perioadă.

Eliberarea a două permise de călătorie în interes de serviciu pentru aceeași perioadă se sancționează disciplinar sau penal, după caz.

Permisul de călătorie în interes de serviciu individual dă dreptul, în termenul de valabilitate, la un număr nelimitat de întreruperi, fără a fi nevoie de viza de întrerupere.

Călătoria efectuată pe bază de permise de călătorie în interes de serviciu colective nu poate fi întreruptă.

36. Pentru a fi valabil la călătorie, permisul de călătorie în interes de serviciu trebuie să fie vizat de orice stație sau agenție de voiaj C.F.R., din interiorul sau din afara parcursului înscris pe permis.

Pe permisul de călătorie în interes de serviciu pentru mai multe călătorii dus-întors, fiecare călătorie, atât la ducere, cât și la întoarcere, va fi marcată la controlul legitimațiilor de călătorie printr-o perforare în căsuța corespunzătoare zilei de efectuare a călătoriei, precum și în căsuța cu indicarea parcursului. În cazul unei călătorii dus-întors efectuate în aceeași zi, în căsuța respectivă se vor face două perforări distincte.

Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este emis pentru călătoria în grup, permisul se prezintă la casa stației sau agenției de voiaj C.F.R. împreună cu două exemplare din tabelul nominal.

Casierii stațiilor și agențiilor de voiaj C.F.R. vizează permisele de călătorie în interes de serviciu, precum și tabelele nominale și rețin cuponul statistic al permisului.

Dacă permisul de călătorie în interes de serviciu este eliberat pentru călătoria în grup, casierul înmânează delegatului odată cu permisul și un exemplar al tabelului nominal, vizat, reținând celălalt exemplar, pe care îl atașează la cuponul statistic. De asemenea, casierii eliberează conform reglementărilor în vigoare tichete gratuite pentru rezervare loc sau bilete de control creditate, pentru toți călătorii care figurează în tabelul nominal, cu excepția conducătorului de grup. Numerele de ordine ale tichetelor gratuite sau biletelor de control eliberate se trec de casieri pe verso-ul permisului de călătorie în interes de serviciu, pe tabelul care se înmânează delegatului, precum și pe exemplarul care este reținut.

Călătorii care folosesc permise de călătorie în interes de serviciu sunt obligați să se legitimeze la cererea personalului de tren și de control și să prezinte delegația de serviciu.

La călătoria în grup, conducătorul grupului păstrează asupra sa permisul de călătorie în interes de serviciu și tabelul nominal și încredințează fiecărui călător din grup câte un tichet gratuit sau bilet de control.

Conducătorul grupului este obligat să înlesnească organelor de control sau de revizie identificarea călătorilor din grup.

37. Permisele de călătorie în interes de serviciu, după utilizarea lor la călătorie, se înapoiază la unitatea emitentă împreună cu tabelul nominal vizat de casierul C.F.R.

38. În cazul în care titularii permiselor de călătorie în interes de serviciu individuale sau conducătorul grupului nu vor înapoia permisele de călătorie în interes de serviciu pentru atașarea la matcă, după efectuarea călătoriei vor fi obligați la plata contravalorii călătoriilor respective. Nu vor avea această obligație în cazurile în care nedepunerea biletului se datorează unor cauze obiective sau în caz de forță majoră, situații care trebuie probate de cel care le invocă.

Aprobarea de a nu fi obligați la plata contravalorii călătoriilor respective se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., în funcție de unitatea emitentă, notându-se pe matca permisului de călătorie în interes de serviciu nerestituit numărul actului de aprobare respectiv.

E. Permisele de călătorie școlare

39. Emiterea acestor legitimații de călătorie se efectuează prin Serviciul legitimații de călătorie la nivel central și compartimentele legitimații de călătorie teritoriale, respectiv de către unitatea emitentă la care este arondat titularul.

Pentru eliberarea unui astfel de permis de călătorie, solicitantul trebuie să prezinte:

- cererea titularului de autorizație sau permis de călătorie în interes personal sau, în cazul copilului beneficiar de pensie de urmaș, cererea acestuia sau a persoanei căreia îi este încredințat conform legii copilul beneficiar de pensie de urmaș;

- adeverință de salariat semnată de conducătorul unității la care este încadrat titularul autorizației sau permisului de călătorie în interes personal, din care să reiasă că unitatea este de acord cu plata contravalorii permisului de călătorie școlar respectiv, sau notă de comandă și tabel nominal semnate de conducătorul unității, în cazul în care solicitarea se efectuează prin gestionarul desemnat al unității beneficiare;

- adeverință de la unitatea de învățământ respectivă, cuprinzând și perioada anului școlar;

- actul de identitate - certificat de naștere sau, după caz, carte sau buletin de identitate - al beneficiarului permisului de călătorie școlar, din care să rezulte domiciliul acestuia.

40. În caz de pierdere, distrugere sau furt al permisului de călătorie școlar, titularul va solicita emitentului anularea permisului respectiv și eliberarea unui nou permis școlar. În acest scop solicitantul va prezenta următoarele acte:

- cerere scrisă;

- chitanță pentru diverse încasări emisă de casa unei stații de cale ferată, prin care se achită taxa de publicare în Buletinul informativ "C.F.R. Călători";

- dovada de la organul teritorial de poliție, prin care se atestă semnalarea furtului;

- permisul de călătorie școlar deteriorat, dacă este cazul.

Aprobarea se dă de către directorul regionalei de transport feroviar de călători sau de conducerea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A., în funcție de compartimentul legitimații de călătorie care a emis permisul de călătorie școlar.

41. Gestionarii unităților emitente vor ține evidența separată pe unități beneficiare, iar pentru copiii pensionarilor beneficiari de călătorii pe căile ferate române va fi întocmită o evidență separată.

Evidențele respective conțin datele cu privire la titular, copilul beneficiar, relația de circulație pentru care a fost eliberat permisul de călătorie școlar, tariful și valoarea permisului de călătorie școlar.

Permisele de călătorie școlare emise pe relații de circulație de pe secțiile de circulație pe care circulă numai trenuri de persoane se tarifează conform Tarifului intern de călători - Tariful pentru abonamente lunare la trenuri personale, iar cele emise pe relații de circulație de pe secțiile de circulație pe care circulă trenuri de rang superior se tarifează conform Tarifului pentru abonamente lunare la trenuri rapide. Contravaloarea permisului de călătorie școlar emis se stabilește în funcție de tariful respectiv, zona kilometrică în care se înscrie relația de circulație înscrisă pe permisul de călătorie școlar și perioada de valabilitate a permisului de călătorie școlar.

CAPITOLUL VII Decontarea contravalorii călătoriilor gratuite în interes
de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
conform ordonanței

1. Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 1 și 12 din ordonanță, precum și contravaloarea biletelor de călătorie în interesul serviciului pe căile ferate române, acordate în mod gratuit salariaților încadrați cu contract de muncă pe durată determinată la unitățile respective, se suportă de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A. și sunt deductibile fiscal.

2. Contravaloarea permiselor de călătorie școlare pe căile ferate române acordate în baza prezentei metodologii copiilor salariaților Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A. se suportă de către aceasta.

3. Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 3 din ordonanță, precum și a biletelor de călătorie în interes de serviciu, acordate salariaților unităților respective încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, se suportă de unitățile respective și sunt deductibile fiscal. Contravaloarea permiselor de călătorie școlare eliberate copiilor salariaților unităților respective, în condițiile prezentei metodologii, se suportă de către acestea. Modul de decontare a legitimațiilor menționate este prevăzut în contractele încheiate între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.- Călători" - S.A. și unitățile respective.

4. Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 4 din ordonanță, precum și contravaloarea biletelor de călătorie în interes de serviciu, acordate salariaților unităților respective încadrați cu contract individual de muncă pe durată determinată și nedeterminată, se suportă de unitățile respective și sunt deductibile fiscal. Modul de decontare este prevăzut în metodologia de acordare, de eliberare și de retragere a permiselor de călătorie pentru salariații agenților economici respectivi, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

5. Contravaloarea autorizațiilor și permiselor de călătorie pe căile ferate române în interes personal și în interes de serviciu, precum și a biletelor de călătorie în interes de serviciu emise, de care beneficiază, în mod gratuit, persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanță, precum și pentru sportivii și antrenorii legitimați la Clubul Sportiv Rapid București, care se deplasează la competițiile sportive, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Modul de decontare este stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

6. Contravaloarea permiselor de călătorie emise pensionarilor și membrilor lor de familie, precum și a permiselor de călătorie școlare eliberate copiilor acestora, în condițiile prezentei metodologii, se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, modul de decontare către societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.- Călători" - S.A. fiind stabilit în metodologia de decontare a contravalorii călătoriilor suportate din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

7. Pentru legitimațiile de călătorie anulate din vina beneficiarului - completate greșit, pierdute, furate, deteriorate etc. - Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.-Călători" - S.A. va percepe unităților beneficiare și tariful de emitere pentru legitimațiile respective, conform Tarifului intern de călători, societatea beneficiară fiind singura în măsură să stabilească recuperarea contravalorii respective de la personalul vinovat.

8. Permisele de călătorie ale membrilor de familie ai salariaților posesori de autorizații sau permise de călătorie, ale pensionarilor și membrilor de familie ai acestora, precum și permisele de călătorie școlare eliberate în condițiile prezentei metodologii reprezintă cupoane de bonuri de valoare ce se acordă cu titlu gratuit, iar călătoriile în interes personal efectuate pe baza autorizației de călătorie se declară de către titularul acesteia, pe propria răspundere, în luna respectivă, cu precizarea traseului și a rangului trenului folosit.

ANEXA Nr. 1.1 la metodologie

LISTA
funcțiilor de conducere și control care beneficiază de
autorizații de călătorie pe căile ferate române conform art. 2 alin. (2) din ordonanță

1. Funcțiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care beneficiază de autorizații de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu mențiunile "Valabilă la tren IC" și "Valabilă la VD - single", sunt următoarele:

- ministru;

- secretar de stat;

- subsecretar de stat;

- secretar general;

- secretar național TRACECA;

- director general;

- director general adjunct;

- director;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar, Direcției generale juridice și resurse umane și al Direcției generale economică și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

2. Funcțiile din aparatul central al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii care beneficiază de autorizații de călătorie pe calea ferată, clasa I, cu mențiunile "Valabilă la tren IC" și "Valabilă la VD", sunt următoarele:

- director adjunct;

- director de cabinet;

- consilier personal;

- secretar personal;

- curier personal;

- șef serviciu;

- șef birou;

- asistent de cabinet;

- auditor din cadrul Direcției audit public intern;

- consilier, consilier juridic, expert, inspector și referent de specialitate din cadrul tuturor direcțiilor, Secretariatului național TRACECA, Corpului consilierilor pentru afaceri europene și al Serviciului informații clasificate și probleme speciale;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar, Direcției generale juridice și resurse umane și Direcției generale economice și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

3. Funcțiile din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizații de călătorie gratuită pe calea ferată, cu mențiunile "Valabilă la tren IC" și "Valabilă la VD -single", sunt următoarele:

- director general;

- director al Autorității de Siguranță Feroviară Română, director al Organismului de Notificare Feroviar Român, director al Organismului de Investigare Feroviar Român, director al Organismului de Licențe Feroviar Român;

- director;

- director executiv;

- inspector-șef;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar și al Direcției generale economice și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

4. Funcțiile din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizații de călătorie gratuită pe calea ferată, cu mențiunile "Valabilă la tren IC" și "Valabilă la VD", sunt următoarele:

- consilier;

- contabil-șef;

- inspector-șef teritorial;

- șef serviciu;

- investigator-șef;

- secretar științific;

- coordonator activitate CSM;

- șef centru testări;

- șef birou;

- inspector de stat, investigator;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar și al Direcției generale economice și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

5. Funcțiile din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER care beneficiază de autorizații de călătorie gratuită pe calea ferată, cu mențiunea "Valabilă la tren IC", sunt următoarele:

- inspector tehnic;

- membrii Consiliului de conducere;

- șef laborator;

- coordonator;

- expert;

- expert sinteză;

- referent de specialitate I și II;

- consilier juridic I și II;

- referent de specialitate cu studii superioare de scurtă durată;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar și al Direcției generale economice și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

6. Funcțiile din cadrul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER care beneficiază de autorizații de călătorie gratuită pe calea ferată, cu mențiunile "Valabilă la tren IC" și "Valabilă la VD - single", sunt următoarele:

- director general;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar și al Direcției generale economice și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

7. Funcțiile din cadrul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER care beneficiază de autorizații de călătorie gratuită pe calea ferată, cu mențiunile "Valabilă la tren IC" și "Valabilă la VD", sunt următoarele:

- director general adjunct;

- director;

- șef serviciu;

- șef birou;

- expert instructor;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar și al Direcției generale economice și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

8. Funcțiile din cadrul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER care beneficiază de autorizații de călătorie gratuită pe calea ferată, cu mențiunile "Valabilă la tren IC", sunt următoarele:

- consilier juridic;

- economist I CFP;

- administrator;

- tehnician specialist în cadrul Serviciului asistență tehnică didactică;

- alte funcții, pe baza notei de fundamentare a necesității, cu avizul Direcției infrastructură și transport feroviar și al Direcției generale economice și buget din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobată de ministrul transporturilor și infrastructurii.

ANEXA Nr. 1.2 la metodologie

LISTA
grupurilor școlare industriale de transporturi căi ferate și
a grupurilor școlare de material rulant pentru transporturi
feroviare, ai căror salariați beneficiază în mod gratuit de
permise de călătorie pe căile ferate române în interes
personal

1. Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate București Modificări (1)

2. Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate Craiova

3. Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate Timișoara

4. Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate Arad

5. Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca

6. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Oradea

7. Colegiul Tehnic Feroviar Brașov Modificări (1)

8. Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate Sibiu

9. Grupul Școlar Tehnic de Transporturi Căi Ferate Iași

10. Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate Buzău

11. Grupul Școlar Industrial de Transporturi Căi Ferate Galați

12. Grupul Școlar "Gheorghe Duca" Constanța

13. Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare București

14. Grupul Școlar Material Rulant "Unirea" Cluj-Napoca

15. Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Roșiori de Vede

16. Colegiul Tehnic de Căi Ferate "Unirea" Pașcani

17. Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Simeria

ANEXA Nr. 1.3 la metodologie

CATEGORIILE
de persoane care beneficiază de călătorii gratuite pe căile
ferate române în interes personal, în condițiile art. 10 din
ordonanță

a) copiii minori înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial ori încredințați în condițiile legii unor persoane care beneficiază de autorizații sau permise de călătorie, precum și copiii beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie aflați în aceleași situații la alte persoane care nu beneficiază de acest drept;

b) copiii minori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, proveniți dintr-o căsătorie anterioară și încredințați acestora prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

c) copiii minori, copiii majori elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular din țară sau din străinătate, ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, care au decedat. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenții care urmează cursurile universitare de licență ale facultăților menționate de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării cu durată de peste 5 ani, fără a se ține cont de anul de studiu;

d) copiii majori inapți de muncă ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie, inclusiv în cazul în care sunt înfiați, aflați sub tutelă, în plasament familial ori încredințați, în condițiile legii, unor persoane care beneficiază de autorizații sau permise de călătorie pe calea ferată, precum și cei aflați în aceeași situație la persoane care nu beneficiază de autorizații sau permise de călătorie;

e) soțul ori soția beneficiarului de autorizații sau permise de călătorie care a decedat și care are pensie de urmaș;

f) copiii majori ai beneficiarilor de autorizații sau permise de călătorie pe căile ferate române, care sunt în întreținerea acestora, a tutorilor ori aflați în plasament familial, elevi sau studenți, precum și cei care parcurg o formă de învățământ postuniversitar, în vârstă de până la 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează studii superioare cu o durată de învățământ mai mare de 5 ani, în unități de învățământ de stat ori particular din țară sau străinătate. Până la vârsta de 26 de ani beneficiază numai studenții care urmează cursurile universitare de licență ale facultăților menționate de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării cu durată de peste 5 ani, fără a se ține cont de anul de studiu.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...