Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 1540/2009 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 septembrie 2009 până la 23 iunie 2010, fiind înlocuit prin Ordin 388/2010;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, avizat de Ministerul Finanțelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS București și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

București, 28 august 2009.

Nr. 1.540.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE - INCSMPS BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Realizări 2008 Program 2009 Creștere/ descreștere 2009/2008
A 0 1 2 3 = 2/1
VENITURI TOTALE din care: 1 16.158 16.189 0,19
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 16.137 16.159 0,14
a. Venituri din activitatea de bază*) 3 8.705 4.500 -48,31
b. Venituri din alte activități conexe activității de CD 4 7.432 11.659 56,88
c. Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5
2. VENITURI FINANCIARE 6 21 30 42,86
3. VENITURI EXTRAORDINARE 7 -
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 15.529 16.156 4,04
1. Cheltuieli din exploatare - total, din care: 9 15.525 16.152 4,04
a. Bunuri și servicii 10 339 60 -82,30
b. Cheltuieli de personal, din care: 11 10.207 14.192 39,05
- cheltuieli cu salariile 12 7.765 10.960 41,15
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 119 119 0,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 125 125 0,00
- contribuții pentru asigurări sociale de stat 15 1.466 2.265 54,48
- contribuții pentru asigurările de șomaj 16 89 55 -38,43
- contribuție pentru asigurările sociale de sănătate 17 505 570 12,86
- contribuții pentru asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale 18 36 16 -54,33
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 75 93 24,21
- contribuții la fd. de garantare a creanțelor salariale 20 22 27 24,55
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 -
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 513 206 -59,84
- tichete de masă 23 86 79 -8,14
- deplasări, detașări 24 427 127 -70,26
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 543 400 -26,34
d. Cheltuieli de protocol 26 34 15 -55,88
e. Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 -
f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 14 14 0,00
- tichete de creșă 30 -
- tichete cadou 31 -
h. Alte cheltuieli 32 3.875 1.471 -62,04
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 4 4 0,00
- cheltuieli privind dobânzile 34 -
- alte cheltuieli financiare 35 4 4 0,00
3. Cheltuieli extraordinare 36 - 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 37 629 33 -94,82
IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 106 8 -92,45
V. REZULTATUL NET 39 523 25 -95,22
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 523 25 -95,22
a. Pentru cointeresarea personalului 42 105 5 -95,24
b. Pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43
c. Pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 418 20 -95,22
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 372 6 -98,39
1. Surse proprii 46 282 6 -97,87
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 90 -100,00
3. Credite bancare pentru investiții 48 -
- interne 49 -
- externe 50 -
4. Alte surse 51 -
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 372 6 -98,39
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53 372 6 -98,39
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54 -
- interne 55 -
- externe 56 -
XI. DATE DE FUNDAMENTARE -
1. Venituri totale (rd. 01) 57 16.158 16.189 0,19
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 58 15.529 16.156 4,04
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 629 33 -94,82
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 60 575 868 50,96
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare 61 47 35 -25,53
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 62 1.090 1.030 -5,50
personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 63 3.990 4.170 4,51
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 0,6 0,20 -66,42
8. Rata rentabilității financiare - rd. 39 x 100/capital propriu 65 26 156 500,96
10. Plăți restante 66 -
11. Creanțe de încasat 67 -

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3.851 mii lei, încheiate până la data de 31.03.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de ......... mii lei.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU PROTECȚIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT"

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Realizări 2008 Program 2009 Creștere/ descreștere 2009/2008
A 0 1 2 3 = 2/1
VENITURI TOTALE, din care: 1 6.783 8.445 24,50
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 6.688 8.439 26,18
a. Venituri din activitatea de bază*) 3 5.016 5.299 5,64
b. Venituri din alte activități conexe activității de CD 4 1.272 1.250 -1,73
c. Venituri din subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 5 400 1.890 372,50
2. VENITURI FINANCIARE 6 95 6 -93,68
3. VENITURI EXTRAORDINARE 7 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 6.714 8.335 24,14
1. Cheltuieli din exploatare - total, din care: 9 6.702 8.330 24,29
a. Bunuri și servicii 10 1.096 2.600 137,23
b. Cheltuieli de personal, din care: 11 4.584 5.015 9,40
- cheltuieli cu salariile 12 3.228 3.631 12,48
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 60 52 -13,33
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 129 121 -6,20
- contribuții pentru asigurări sociale de stat 15 666 755 13,36
- contribuții pentru asigurările de șomaj 16 29 18 -37,93
- contribuție pentru asigurările sociale de sănătate 17 174 189 8,62
- contribuții pentru asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale 18 13 5 -61,54
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 24 31 29,17
- contribuții la fd. de garantare a creanțelor salariale 20 8 9 12,50
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 442 377 -14,71
- tichete de masă 23 222 225 1,35
- deplasări, detașări 24 220 152 -30,91
c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 349 310 -11,17
d. Cheltuieli de protocol 26 4 2 -50,00
e. Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 0
f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 31 73 135,48
- tichete de creșă 30 0
- tichete cadou 31 18 30
h. Alte cheltuieli 32 638 330 -48,28
2. Cheltuieli financiare, din care: 33 12 5 -58,33
- cheltuieli privind dobânzile 34 0
- alte cheltuieli financiare 35 12 5 -58,33
3. Cheltuieli extraordinare 36 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 37 69 110 59,42
IV. IMPOZIT PE PROFIT 38 12 18 50,00
V. REZULTATUL NET 39 58 92 58,62
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 40 0
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 41 58 92 58,62
a. Pentru cointeresarea personalului 42 0 18
b. Pentru finanțarea dezvoltării institutului național 43 55
c. Pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 44 58 19 -67,93
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 45 749 2.200 193,72
1. Surse proprii 46 349 310 -11,17
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 47 400 1.890 372,50
3. Credite bancare pentru investiții 48 0
- interne 49 0
- externe 50 0
4. Alte surse 51 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 52 645 2.200 241,09
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 53
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 54 0
- interne 55 0
- externe 56 0
XI. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 57 6.783 8.445 24,50
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 58 6.714 8.335 24,14
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 59 69 110 59,42
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 60 110 115 4,55
- număr mediu personal cercetare-dezvoltare 61 79 90 13,92
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 62 2.324,00 2.528,00 8,78
personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 63 2.532,00 2.774,00 9,56
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 64 1,03 1,31 27,47
8. Rata rentabilității financiare - rd. 39 x 100/capital propriu 65 2,13 3,40 59,62
10. Plăți restante 66 0 0
11. Creanțe de încasat 67 1.005 1.342 33,53

*) Veniturile realizate din contractele încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1.419 mii lei, încheiate până la data de 30.04.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...