Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

Modificări (7), Proceduri (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției de control în sănătate publică nr. I.B. 7.173 din 20 iulie 2009,

având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) autoritatea competentă este reprezentată de servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătății, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, precum și serviciile din cadrul ministerelor cu rețea sanitară proprie;

b) personalul de specialitate desemnat este reprezentat de personalul desemnat din cadrul serviciului/biroului/comparti- mentului, conform atribuțiilor specifice stabilite;

c) riscul reprezintă probabilitatea unor efecte negative asupra sănătății ca urmare a expunerii la factori fizici, chimici, biologici și sociali din habitatul uman, cunoscuți sau identificați prin activități specializate, în condiții specifice;

d) neconformitatea reprezintă nerespectarea unei prevederi legale specifice domeniului;

e) certificarea conformității este procedura prin care autoritatea competentă atestă, în scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului;

f) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară care condiționează, din punct de vedere tehnic și juridic, punerea în funcțiune și desfășurarea activității în obiective de interes public de conformarea la normele de igienă și de sănătate publică;

g) autorizația sanitară de funcționare reprezintă un act tehnic și juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente ori de punere în funcțiune a unei activități în obiective de interes public.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situațiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populației.

(2) Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele:

a) autorizarea sanitară a funcționării în baza declarației pe propria răspundere;

b) autorizarea sanitară a funcționării în baza referatului de evaluare;

c) certificarea conformității cu normele de igienă, sănătate publică și alte reglementări legale specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activităților; Modificări (1)

d) asistență de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice și juridice.

Art. 3. -

(1) Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere este procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declarația pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului și este înștiințată și solicitată pentru verificarea conformității.

(2) Autorizarea sanitară a funcționării în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmește referatul de evaluare și eliberează autorizația sanitară de funcționare sau notificarea de respingere a acesteia.

(3) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este procedura administrativă prin care, la cererea titularului activității, se efectuează evaluarea conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru sănătatea populației. Modificări (1)

(4) Asistența de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică, la amplasarea, amenajarea, construirea și pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Tarifele de autorizare sanitară în baza referatului de evaluare, certificare a conformității și asistența de specialitate de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară".

(2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare se costituie în venit la bugetul statului de către autoritatea competentă. Modificări (1)

(3) Sumele încasate din activitatea de certificare a conformității și asistența de sănătate publică rămân la nivelul autorităților competente, constituind venituri proprii ale acestora.

(4) Pentru autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere nu se percep tarife.

(5) Sunt exceptate de la plata tarifelor unitățile publice de asistență medicală, unitățile publice de învățământ, unitățile de ocrotire socială și medico-sociale, precum și alte situații, conform prevederilor legale.

(6) Pentru eliberarea în regim de urgență a autorizației sanitare în baza referatului de evaluare și certificarea conformității se percepe solicitantului un tarif special, conform prevederilor anexei nr. 1. Modificări (2)

(7) Eliberarea în regim de urgență se realizează în termen de 48 de ore. Modificări (1)

CAPITOLUL II Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere

Art. 5. - Jurisprudență

Procedura autorizării sanitare a funcționării în baza declarației pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2 și care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului.

Art. 6. -

(1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizației sanitare de funcționare în baza declarației pe propria răspundere sunt:

a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; Modificări (1)

b) declarația pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unității/administrator și/sau titularul activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), după caz. Modificări (1)

(2) Documentațiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(3) Autoritatea competentă eliberează autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, și în termen de 30 de zile personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale. Modificări (1)

(4) Dacă se constată neconformități, în funcție de gravitatea acestora și, implicit, riscul pentru starea de sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile și se comunică acest lucru solicitantului.

(5) După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul și orice neconformitate se sancționează conform legislației în vigoare.

Art. 7. -

(1) Pentru autorizarea sanitară a unităților publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele documente:

a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) declarația pe propria răspundere semnată, după caz, de managerul unității/administrator și/sau titularul activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a) sau 4 b), după caz; Modificări (1)

c) programul activităților în derulare pentru conformarea la reglementările legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire și responsabilități, semnat de managerul unității/administrator și/sau titularul activității;

d) dovada existenței surselor de finanțare pentru activitățile cuprinse în programul de conformare;

e) după caz, solicitare de asistență de specialitate de sănătate publică, pentru a stabili programul de măsuri în vederea conformării la prevederile legale.

(2) Documentațiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(3) Personalul de specialitate desemnat analizează documentația și, după caz, efectuează evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de măsuri în vederea conformării și propune conducerii autorității competente eliberarea autorizației sau a notificării privind respingerea acesteia.

(4) Modelul notificării de respingere a autorizației sanitare este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 8. -

Termenul pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare în baza declarației pe propria răspundere este de maximum 20 de zile lucrătoare.

CAPITOLUL III Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităților/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activităților, persoane fizice și juridice.

(2) Solicitarea și obținerea autorizației sanitare de funcționare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfășurarea următoarelor activități: Modificări (1)

a) tratarea și distribuția apei potabile;

b) zone naturale amenajate de îmbăiere; Modificări (1)

c) asistență medicală spitalicească;

d) activitățile și practicile nucleare;

e) alte activități, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 10. -

(1) În vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, solicitantul depune la autoritatea competentă următoarea documentație:

a) cerere semnată de titularul activității/administrator;

b) dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;

c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;

d) declarația pe propria răspundere că spațiul pentru care se solicită autorizarea este deținut legal și nu face obiectul vreunui litigiu;

e) în funcție de specificul activității se pot solicita și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

(2) Dacă documentația nu este completă și corect întocmită din punctul de vedere al informațiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute. Modificări (1)

(3) Activitățile de verificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizației sanitare de funcționare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării.

(4) Rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare. Conținutul-cadru al referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.

(5) În urma verificării conformării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare, autoritatea competentă va emite autorizația sanitară de funcționare.

(6) Modelul autorizației sanitare de funcționare emise în baza referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8.

(7) În cazul constatării de neconformități, pentru obiectivele aflate în funcțiune, în urma evaluării riscului pentru sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-înființate care nu desfășoară încă activități, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activității.

(8) Dacă la reevaluarea obiectivului se constată că nu au fost remediate neconformitățile semnalate, se respinge autorizarea sanitară.

(9) Procedura de autorizare sanitară se poate relua după remedierea neconformităților.

Art. 11. -

(1) În cazul unităților sanitare publice cu paturi se poate elibera autorizație sanitară de funcționare cu program de conformare în următoarele situații: Modificări (1)

a) funcționarea nu implică riscuri majore pentru mediu și comunitate;

b) neconformitățile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei de emitere a autorizației sanitare de funcționare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilități și cu identificarea costurilor și surselor de finanțare necesare realizării măsurilor programului de conformare.

(3) Autoritatea competentă analizează proiectul, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia.

(4) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele:

a) constatările autorității competente cu ocazia evaluării efectuate;

b) concluziile privind riscul pentru starea de sănătate a populației rezultat din funcționarea obiectivului;

c) rezultatele monitorizărilor anterioare.

(5) Autoritatea competentă acceptă programul de conformare numai dacă solicitantul:

a) dovedește că modificările pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic și/sau economic;

b) își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuți și identificați în perioada derulării lucrărilor în vederea conformării și aplicarea acțiunilor corective în vederea limitării efectelor acestora, după caz;

c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.

(6) Durata programului de conformare nu poate depăși 6 luni.

(7) Pentru unitățile sanitare publice cu paturi, a căror conformare necesită activități complexe și investiții majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă de până la 5 ani și un program operațional pentru anul în curs. După această perioadă, unitățile sanitare care nu se conformează normelor de igienă și sănătate publică în vigoare se închid. Modificări (3)

(8) Autorizația sanitară cu program de conformare are caracter temporar, urmând ca la expirarea termenului, în condițiile realizării integrale a măsurilor programului de conformare, să se elibereze autorizația sanitară de funcționare definitivă.

(9) Termenele de conformare pentru neconformitățile constatate, care sunt condiții pentru autorizarea sanitară a funcționării unității, se acordă corelat cu angajamentele obiective, documentate.

Art. 12. -

(1) Pentru unitățile sanitare cu paturi care își desfășoară activitatea în mai multe locații se eliberează o singură autorizație sanitară de funcționare.

(2) Pentru fiecare locație se va întocmi câte o anexă la autorizația sanitară de funcționare a unității sanitare, care va cuprinde următoarele date: denumirea unității sanitare, secția/secțiile, adresa, structura funcțională, după caz, activitățile administrative, numărul de angajați.

(3) În cazul în care autorizarea sanitară se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitară se va elabora un singur program de conformare.

Art. 13. -

Termenul de soluționare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentației.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Autorizația sanitară de funcționare este valabilă atât timp cât nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii ei sau, după caz, cât precizează reglementările legale specifice în vigoare.

(2) Cu 20 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul autorizației sanitare solicită prelungirea acesteia, dacă nu au fost modificate elementele care au stat la baza emiterii ei.

Art. 15. -

Revizuirea autorizației sanitare de funcționare se realizează atunci când există o schimbare a condițiilor care au stat la baza emiterii ei sau a cerințelor reglementate legal, aplicabile domeniului și în cazul expirării termenului de valabilitate. Titularul autorizației sanitare de funcționare va informa în scris autoritatea competentă și va relua procedura de obținere a unei noi autorizații sanitare de funcționare.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Anularea autorizației sanitare se face în următoarele situații:

a) funcționarea în alte condiții decât cele existente la data autorizării;

b) neîndeplinirea condițiilor asumate prin declarația pe propria răspundere și nerespectarea termenelor programului de conformare;

c) neremedierea deficiențelor care pot aduce atingere sănătății publice;

d) funcționarea unităților cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă.

(2) Anularea autorizației sanitare de funcționare este efectuată de personalul de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CAPITOLUL IV Certificarea conformității și asistența de specialitate de sănătate publică

Art. 17. - Jurisprudență

(1) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică se aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

(2) Documentația necesară pentru certificarea conformității se compune din:

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; Modificări (1)

b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerințelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;

c) dovada achitării tarifului de certificare.

(3) Documentația se depune la autoritatea competentă, fiind soluționată de personalul de specialitate desemnat.

(4) Pentru soluționarea cererii de certificare a conformității cu normele de igienă, sănătate publică și alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentația depusă și s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.

(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Modificări (1)

(6) Dacă sunt constatate neconformități, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.

Art. 18. -

(1) Documentația necesară pentru asistența de specialitate de sănătate publică se compune din:

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; Modificări (1)

b) schița de amplasare în zonă, cu menționarea vecinătăților imediate, după caz;

c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcționale, destinația spațiilor și suprafețele acestora, după caz;

d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului și a activității care se desfășoară sau se va desfășura în acesta, după caz;

e) dovada achitării tarifului de asistență de specialitate de sănătate publică.

(2) Cererile de asistență de specialitate de sănătate publică se soluționează de către personalul de specialitate desemnat.

(3) Personalul de specialitate analizează și evaluează conformarea proiectului la normele de igienă și sănătate publică și/sau la alte reglementări legale, efectuează evaluarea obiectivului, după caz, și eliberează notificarea privind respectarea legalității, inclusiv propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității.

Art. 19. -

(1) Soluționarea cererilor de certificare a conformității și asistență de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile de la înregistrarea acestora. Modificări (1)

(2) Notificarea va fi semnată de conducerea autorității competente.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 20. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările ulterioare, art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 22 august 2007, art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 21. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și serviciile medicale din structura ministerelor cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 22. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 23. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ion Bazac

București, 20 august 2009.

Nr. 1.030.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Proceduri (1)

LISTA
cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tariful (lei)
1. Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 200
2. Certificarea conformității 200
3. Asistență de specialitate de sănătate publică 200
4. Rezolvarea în regim de urgență 250

NOTĂ:

Tariful de urgență se aplică numai pentru certificarea conformității și consultanță.

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Jurisprudență, Proceduri (3)

LISTA
activităților care se autorizează în baza declarației pe
propria răspundere (coduri
CAEN)

1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui

1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor (producție chips-uri)

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

1052 - Fabricarea înghețatei

1061 - Fabricarea produselor de morărit

1062 - Fabricarea amidonului și a produselor de amidon

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 - Prelucrarea ceaiului și a cafelei

1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

1105 - Fabricarea berii

1106 - Fabricarea malțului

1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape îmbuteliate

3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 - Colectarea deșeurilor periculoase

3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate

4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

8510 - Învățământ preșcolar

8520 - Învățământ primar

8531 - Învățământ secundar general

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8541 - Învățământ superior nonuniversitar

8542 - Învățământ superior universitar

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ

8620 - Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică

8621 - Activități de asistență medicală generală

8622 - Activități de asistență medicală specializată

8623 - Activități de asistență stomatologică

8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană

8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8790 - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.

8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru copii

8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a.

9311 - Activități ale bazelor sportive

9312 - Activități ale cluburilor sportive

9319 - Alte activități sportive

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare

9604 - Activități de întreținere corporală

ANEXA Nr. 3 Modificări (2), Proceduri (3)

Autoritatea competentă ............................

Nr. .........../................./200...

CERERE

Subsemnatul (a), .................................., cu domiciliul în localitatea ......................., județul ..............................., str. ......................., bl./sc./et./ap. ................................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de .........................., în calitate de ................. al .................................., cu sediul în .............................., telefon ....................., fax ......................., înmatriculată la registrul comerțului sub nr. ................., având codul fiscal nr. ............din ....................., solicit pentru .............................., situat la (adresa): ...................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN): ..............................................., structura funcțională: ......................................................................................................................... .

Anexez la cerere documentația solicitată, completă, și anume:

a) memoriul tehnic;

b) planul de situație cu încadrarea în zonă;

c) schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice profilului de activitate;

d) hotărârea judecătorească de înființare;

e) declarația privind deținerea legală a spațiului;

f) chitanța de plată a tarifului de autorizare/certificare/consultanță nr. .........................din data de ......................., în valoare de .................lei.

Data (completării) ..............................

Semnătura ........................................

ANEXA Nr. 4a) Proceduri (2)

Nr. înregistrare autoritate competentă ...................................... Anexă la ASF nr. .....................
Nr. înregistrare solicitant ......................................

DECLARAȚIE
referitoare la condițiile igienico-sanitare

Subsemnatul (a), ........................., în calitate de ............................. al ......................................., cu sediul în localitatea .............................., str. ................................nr. ......., sectorul ....., având codul fiscal ................, declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii:

În sediul din localitatea ................................, str. ................................................., sectorul/județul ...................................., se desfășoară activitatea/activitățile (cod CAEN) ............................................................ .

Sunt asigurate următoarele:

1. Obiectivul are structura funcțională conform Ordinului ministrului sănătății nr. ...... (se enumeră spațiile/încăperile, destinația acestora, suprafața):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. Posed următoarele dotări și echipamente specifice activității desfășurate:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3. Dețin acordul asociației de proprietari și al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu

4. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilități:

4.1. apă potabilă - în sistem centralizat;

- din sursă proprie (puț forat, fântână cu hidrofor, buletin de analiză apă potabilă nr. .......... din data ..............................

4.2. apă caldă: - Da/Nu .................

4.3. canalizare: - racord la sistem public;

- alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.

5. Evacuarea deșeurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu .....

6. Nr. angajați .........

7. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.

Data .....................................

Semnătura ...................................

ANEXA Nr. 4b)

Nr. înregistrare autoritate competentă ...................................... Anexă la ASF nr. .....................
Nr. înregistrare solicitant ......................................

DECLARAȚIE
referitoare la condițiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medical

Subsemnatul (a), ......................., domiciliat(ă) în .........................., str. ............................................ nr. ............, bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ......, sectorul ......, având CNP ........................, medic ............................., cu Certificatul de membru nr. ..............................., valabil până în data de ......................., având cod parafă .................., în calitate de titular al Cabinetului medical situat în ...................., str. ............... nr. ......, sectorul/județul ......................, cunoscând faptul că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Cabinetul medical este cu forma de organizare:

...................................................................................

2. Dețin acordul asociației de proprietari și al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu

3. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilități:

3.1. apă potabilă - în sistem centralizat;

- din sursă proprie (puț forat, fântână cu hidrofor);

3.2. apă caldă;

3.3. canalizare sau alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.

4. Colectarea și evacuarea deșeurilor rezultate în urma actului medical se fac conform reglementărilor sanitare în vigoare (Contract pentru transport si neutralizare nr. ......... din data ................................., încheiat cu ............................................)

5. Evacuarea deșeurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu ......

6. Obiectivul are structura funcțională conform Ordinului ministrului sănătății nr. ...... (se enumeră spațiile/încăperile, destinația acestora, suprafața):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

7. Posed următoarele dotări și echipamente specifice activității desfășurate:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8. Nr. personal încadrat .........., din care:

................ personal medical cu studii superioare;

................ personal medical cu studii medii;

................ personal auxiliar.

9. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.

Data ..................

Semnătura și parafa
.................................................

ANEXA Nr. 5 Modificări (1), Proceduri (1)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Autoritatea competentă

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza declarației pe propria răspundere- model -

La cererea ............................, în calitate de ....................... al ............................................................., cu sediul în ..................................................., cod fiscal ..........................., având în vedere declarația pe propria răspundere nr. ............/................ referitoare la condițiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. ............................................... și a ............................................................,

se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
Nr. ........../................../............

pentru obiectivul: ....................................., situat în ................................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN) ................................................, având structura funcțională menționată în declarația pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.

Director,
.....................................................
Semnătura și ștampila autorității competente

NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să anunțe orice modificare în structura unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;

- să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare.

ANEXA Nr. 6 Proceduri (2)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Autoritatea competentă

NOTIFICARE DE RESPINGERE A AUTORIZAȚIEI SANITARE- model -

Către

................................................................................................

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la .......................................................................................... (se specifică autoritatea competentă) cu nr. ........... din data ............./..............., privind autorizarea sanitară a obiectivului .............................................., cu sediul în localitatea ................., str. ...................... nr. ............, județul/sectorul ........................................., având activitatea ............................................................................., vă comunicăm că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările sanitare în vigoare, datorită următoarelor neconformități:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................,

(precizarea lor și a prevederilor legale cu care nu se conformează)

menționate în Procesul-verbal de constatare a conformității/Referatul de evaluare nr. ....................... din data de .........................., întocmit de către ................................................................................................................... . (numele, prenumele și specialitatea medicului)

După remedierea neconformității/neconformităților veți reveni cu o nouă solicitare de evaluare.

Conducerea autorității competente,
.....................................................

ANEXA Nr. 7 Proceduri (3)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Autoritatea competentă

REFERAT DE EVALUARE
pentru autorizarea sanitară
Nr. ........../........./200....

Subsemnatul(a), ......................, în calitate de ............................., însoțit/însoțită de ......................................... din cadrul ..............................., (se specifică autoritatea competentă) serviciul/biroul/compartimentul ............................, am efectuat la solicitarea ..........................................., (denumirea solicitantului) cu sediul în ................................................., înregistrată la ..................................... nr. ...../............./200.., în prezența domnului/doamnei ................................. în calitate de ........................., evaluarea obiectivului ............., cu sediul în localitatea ............................................., str. .............. nr. ........., județul/sectorul ............................................., cu activitatea/activitățile (cod CAEN)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:

.............................................................................................................................................................

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor:

.............................................................................................................................................................

4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:

a) iluminatul ......................................................................................... |___DA_|__NU__|

b) asigurarea ventilației ............................................................................. |___DA_|__NU__|

c) asigurarea încălzirii (microclimat) ................................................................ |___DA_|__NU__|

d) accesibilitate la apa potabilă ..................................................................... |___DA_|_NU___|

e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ......................................................... |___DA_|__NU__|

f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere .................................................... |___DA_|__NU__|

g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase ........................................................ |__DA__|___NU_|

(activitățile de asistență medicală)

h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă) ..................... |__DA__|___NU_|

Concluzii:

1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare:

.............................................................................................................................................................

(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)

2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:

.............................................................................................................................................................

3. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).

NOTĂ:

În cazul obiectivelor pentru care prevederile legale în vigoare stabilesc cerințe suplimentare, referatul se completează cu evaluarea cerințelor specifice.

Medic specialist/primar,
.......................................

ANEXA Nr. 8 Modificări (1), Proceduri (3)

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Autoritatea competentă

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza Referatului de evaluare- model -

La cererea ..........................., cu sediul în .............................., înregistrată sub nr. ................................, în urma examinării documentației prezentate și a evaluării obiectivului ................................... din ............................................. str. .............................., județul ..........................., de către ...................................................., (numele și prenumele specialistului) care a întocmit Referatul de evaluare nr. .......... din ............/200............., a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare:

....................................................................................................... .

În baza Legii nr. ......../........ și a ...................................,

se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
Nr. .......... din ............./200...

pentru obiectivul: ....................................................................................................................., situat în ........................................................................................................................, având ca obiect de activitate (cod CAEN): ..............................................................................................., structura funcțională ............................................................................................................................. .

Autoritatea competentă,
..........................................
Semnătura și ștampila

NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să anunțe orice modificare în structura unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;

- să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Proceduri:
Procedură privind obținerea avizelor și autorizaților necesare funcționării comercianților
Procedură privind autorizarea sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice
Procedură privind obținerea avizelor necesare pentru autorizarea executării/desființării unei construcții
Procedură privind prelungirea (viza anuală) autorizației sanitare de funcționare
;
se încarcă...