Guvernul României

Ordonanța nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (7)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 31 august 2009.

În vigoare de la 03 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță.

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, denumit în continuare CIAS, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin reorganizarea Serviciului Investigații Transport Aerian, structură care funcționează în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se desființează.

(2) CIAS are sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) CIAS este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze și să execute investigația tehnică a evenimentelor de aviație civilă în scopul determinării faptelor, cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea acestora și emite recomandări pentru siguranța zborului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001. Modificări (1)

(2) CIAS are ca obiectiv creșterea și menținerea siguranței aeriene la un nivel ridicat prin emiterea de recomandări de siguranță bazate pe informații rezultate din investigațiile tehnice în vederea prevenirii producerii unor incidente și accidente similare în aviația civilă. Modificări (1)

(3) CIAS este independent în organizarea și luarea deciziilor față de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranță aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum și față de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredințate. Modificări (1)

(4) CIAS desfășoară investigații tehnice independent de orice anchetă judiciară și nu are drept scop stabilirea vinovăției sau a răspunderii juridice. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

În vederea efectuării investigației tehnice, conducătorul investigației și membrii comisiei de investigație tehnică colaborează cu organele judiciare în situațiile în care acest lucru este necesar, potrivit legii, și au următoarele drepturi:

a) acces liber la locul producerii accidentului sau incidentului, la aeronavă, la conținutul și resturile acesteia;

b) inventarierea probelor și controlul îndepărtării componentelor și încărcăturii aeronavei;

c) acces imediat la înregistratoarele de zbor și la conținutul acestora, precum și la orice fel de alte înregistrări;

d) acces imediat la rezultatele examinării victimelor și ale analizelor efectuate pe probele prelevate de la acestea;

e) acces imediat la rezultatele testelor efectuate asupra persoanelor implicate în operarea aeronavei sau asupra probelor prelevate de la acestea;

f) audierea martorilor; Modificări (1)

g) acces liber la orice informații necesare investigației tehnice, deținute de proprietarul, operatorul sau de producătorul aeronavei și de către autoritățile responsabile pentru aviația civilă, traficul aerian și exploatarea aeroportuară.

Art. 4. - Modificări (1)

Se desemnează CIAS, ca organism național de investigații tehnice ale accidentelor și incidentelor grave din aviația civilă, pentru reprezentarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în relația cu organismele interne și internaționale similare și conexe pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - Modificări (1)

Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri din țară și din străinătate. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale CIAS, precum investigația tehnică a accidentelor și incidentelor de aviație, se asigură din venituri proprii. Modificări (1)

(2) În situații deosebite - catastrofe aeriene - Guvernul poate aloca CIAS fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru investigații tehnice ale evenimentului. Modificări (2)

(3) Sursele proprii CIAS se constituie din încasarea unei cote de 75% din tariful pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor pe aeroporturile internaționale, aplicat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(4) În vederea acoperirii cheltuielilor necesare înființării și organizării CIAS, Autoritatea Aeronautică Civilă Română virează în contul CIAS o cotă de 75% din sumele colectate începând cu luna iulie 2009. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(5) Modalitatea de transfer al acestor sume se stabilește pe bază de protocol încheiat între Autoritatea Aeronautică Civilă Română și CIAS în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Sursele proprii de finanțare nu au impact asupra bugetului de stat și nu implică mărirea taxelor deja existente. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(6) În vederea dezvoltării și modernizării rapide impuse de standardele internaționale CIAS poate utiliza fondurile deținute, conform legii. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

CIAS are următoarele atribuții principale:

a) organizează, conduce, coordonează și execută activitatea de investigație tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă potrivit prevederilor legale în vigoare și recomandă măsurile necesare pentru prevenirea acestora;

b) elaborează și dezvoltă reglementările naționale privind investigația tehnică a evenimentelor de aviație civilă în conformitate cu anexa nr. 13 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, Directiva 94/56/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și Directiva 2003/42 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă, cu modificările și completările ulterioare, și alte norme europene aplicabile;

c) numește membrii comisiei de investigație tehnică, conducătorul investigației și/sau reprezentantul acreditat, după caz;

d) informează statele implicate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Convenția privind aviația civilă internațională, asupra oricărui accident și incident grav produs pe teritoriul României, solicitând participarea, după caz, a reprezentanților acestora la investigațiile tehnice în conformitate cu reglementările interne și internaționale;

e) cooperează cu alte organisme similare și instituții pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste și altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii evenimentelor; Modificări (1)

f) întocmește rapoarte preliminare și finale asupra rezultatelor investigației tehnice a accidentelor și incidentelor grave de aviație civilă și le transmite părților implicate, celor cu responsabilități pe linia siguranței aeriene și celor interesați;

g) emite recomandări de siguranța zborului, în scopul prevenirii producerii evenimentelor aeronautice similare, și urmărește modul de implementare a acestora;

h) face public, după caz, raportul final al investigației tehnice, de regulă în termen de 12 luni de la producerea evenimentului;

i) comunică Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI/ICAO), Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), Agenției Europene pentru Siguranța Aeriană (EASA) și statelor contractante datele și informațiile privitoare la investigațiile tehnice aeronautice, conform obligațiilor precizate de standardele internaționale recunoscute și asumate de România;

j) gestionează, evaluează, analizează și arhivează, în conformitate cu cerințele internaționale și europene, raportările obligatorii și raportările voluntare privind evenimentele din domeniul aviației civile;

k) elaborează studii și analize privind siguranța aeriană și difuzează semestrial buletine informative privind evenimentele din domeniul aviației civile;

l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 8. - Modificări (1)

CIAS este împuternicit să elaboreze programul de perfecționare a pregătirii de specialitate a personalului propriu. Modificări (1)

Art. 9. -

CIAS cooperează cu organismele de investigație tehnică a evenimentelor de aviație și instituții de profil din alte state, în scopul finalizării investigațiilor tehnice, după caz, elaborării unor metode comune de investigare, realizării unor principii comune pentru urmărirea recomandărilor de siguranță și pentru adaptarea la evoluția progresului tehnic și științific. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Guvernul poate aproba și alte atribuții pentru CIAS. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5-7 persoane, al cărui președinte este directorul general. Modificări (2)

(2) Directorul general și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.

(3) Salarizarea directorului general și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere al CIAS se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Modificări (2)

Art. 12. -

(1) Personalul salariat care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Investigații Transport Aerian este preluat în cadrul CIAS începând cu data înființării acestuia. Modificări (1)

(2) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii. Modificări (2)

(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, CIAS poate să utilizeze colaboratori externi, specialiști în domeniu, în calitate de experți, remunerați în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare al CIAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și regimul de incompatibilități și condițiile de numire și revocare a membrilor consiliului de conducere și a directorului general al CIAS. Modificări (1)

Art. 14. -

În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările ulterioare, la litera D "Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii", după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:

"

6. - Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile - CIAS - Venituri proprii - București".

Art. 15. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 29 august 2009.

Nr. 26.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...