Guvernul României

Ordonanța nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 31 august 2009.

În vigoare de la 03 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.1 și VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Începând cu anul de învățământ 2009-2010, cuantumul minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(2) Senatele universităților pot stabili valoarea finală a acestor taxe de școlarizare, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Sumele încasate din taxele de școlarizare prevăzute la alin. (1) se utilizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu anul de învățământ 2009-2010. Pe data publicării prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 29 august 2009.

Nr. 22.

ANEXĂ

CUANTUMUL MINIM
al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe
cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic
European și din Confederația Elvețiană, începând cu
anul de învățământ 2009-2010

A. Învățământ cu frecvență Modificări (1)

1. Învățământul liceal secundar superior: 180 euro/lună

2. Învățământul universitar și postuniversitar

Domeniul de Învățământ Învățământ universitar de licență, de masterat, rezidențiat (euro/lună) învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună)
Tehnic, agronomic, științe, matematici și matematici aplicate, sport 270 290
Arhitectură 350 370
Sociouman, psihologie, economic 220 240
Medicină 320 340
Muzică și arte 420 440
Interpretare muzicală, teatru 750 770
Film 950 970

Taxele se plătesc pe întreaga durată a anului de învățământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învățământ. Taxele se plătesc cu anticipație pentru o perioadă de 9 luni.

La taxele de mai sus se adaugă costul cazării și, respectiv, al mesei la cantină, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituției de învățământ.

B. Învățământ cu frecvență redusă și alte forme de învățământ organizate conform legii

a) Studii liceale - învățământ liceal secundar superior: pentru fiecare an de studii se plătesc, cu anticipație, taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător învățământului cu frecvență.

b) Studii universitare de licență: pentru fiecare an de studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător domeniilor de învățământ menționate la învățământul cu frecvență. Taxele se achită integral, anterior primei sesiuni de examene.

c) Studii universitare de masterat, doctorat:

1. pentru colocviul de admitere sa va achita echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A;

2. pentru programul de pregătire universitară avansată, plata taxelor se va efectua în condițiile stabilite la pct. A;

3. pentru programul de cercetare științifică se vor plăti numai activitățile prevăzute în planul individual de studiu, cu echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A.

d) La susținerea bacalaureatului, licenței, disertației, tezei de doctorat se achită taxa prevăzută mai jos:

Domeniul de învățământ Bacalaureat (euro) Diplomă de licență, disertație (euro) Teză de doctorat (euro)
Elevi, indiferent de profilul liceului absolvit 220 - -
Tehnic, agronomic, științe, matematici și matematici aplicate, sport - 270 540
Arhitectură - 350 700
Sociouman, psihologie, economic - 220 440
Medicină - 320 640
Muzică și arte - 420 840
Interpretare muzicală, teatru - 750 1.500
Film - 950 1.900

Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv cazarea și masa).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...