Guvernul României

Ordonanța nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

Modificări (8), Puneri în aplicare (27), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (20), Derogări (2), Reviste (9), Doctrine (2), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 31 august 2009.

În vigoare de la 03 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Rezidențiatul

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, care asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

(2) Specialitățile și durata pregătirii prin rezidențiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Rezidențiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri, pe posturi și prin selecție pentru medicină de familie și are o durată cuprinsă între 3 și 7 ani, în funcție de specialitate. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Pregătirea în rezidențiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică și practică, fiind normată ca activitate didactică doar activitatea de pregătire în rezidențiat efectuată de către cadrele didactice universitare, în conformitate cu numărul orelor de curs și de aplicații din curriculumul aprobat.

(3) Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Reviste (1)

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi, prin concurs național, iar admiterea în rezidențiatul în medicină de familie, prin test de selecție, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Rezultatele concursului național de rezidențiat pe locuri și pe posturi, precum și rezultatele selecției pentru rezidențiatul în medicină de familie se confirmă prin ordin al ministrului sănătății, iar cei care promovează concursul sau selecția, după caz, devin rezidenți în specialitatea respectivă. Modificări (2)

(3) Începând cu sesiunea de rezidențiat 2010, absolvenții facultăților de medicină au acces la pregătirea în vederea obținerii specialității medicină de familie, prin selecție, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 4. -

(1) Pentru înscrierea la concursul de rezidențiat pe locuri și posturi, precum și pentru selecția în rezidențiatul de medicină de familie se percepe o taxă, al cărei cuantum se stabilește prin ordin al ministrului sănătății. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

(2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii concursului de rezidențiat sau selecției, iar sumele rămase disponibile se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. Modificări (1)

(3) Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București poate utiliza colaboratori în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Preparatorii universitari și asistenții universitari medici, medici dentiști și farmaciști, confirmați în urma concursului național de rezidențiat, efectuează pregătirea în rezidențiat în afara normei de bază didactice. Jurisprudență

(2) Admiterea la rezidențiat a cadrelor didactice din învățământul universitar din domeniul sănătate se face în aceleași condiții ca pentru orice absolvent al învățământului universitar medical. Jurisprudență

Art. 6. - Reviste (1)

(1) Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în același timp rezident în mai multe specialități sau în forme de rezidențiat distincte.

(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situații:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidențiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidențiat, în baza Carnetului de rezident și a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului; Modificări (1)

b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;

c) prin renunțare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătății;

d) în caz de incompatibilitate;

e) alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înțelege situația în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susține un alt concurs de rezidențiat.

(4) Rezidentul care se află într-o situație de incompatibilitate are obligația de a aduce la cunoștința Ministerului Sănătății această situație, în scris, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.

(6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu își exprimă opțiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunțat la calitatea de rezident dobândită anterior apariției stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătății.

Art. 7. -

Pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate.

Art. 8. -

(1) Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz. Derogări (1)

(2) Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București are rolul de a gestiona la nivel național activitatea de pregătire în rezidențiat, prin înființarea Registrului matricol național al rezidenților și prin asigurarea logisticii necesare organizării și desfășurării concursului național de rezidențiat. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic. Modificări (1)

(2) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate propun Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare. Modificări (1)

(3) Nominalizarea coordonatorilor prevăzuți la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

(4) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, directorii de program pot beneficia, în conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizații.

Art. 10. -

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregătire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.

(2) Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării. Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(3) Curriculumurile sunt propuse de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății, de Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Colegiului Farmaciștilor din România. Modificări (1), Derogări (1)

(4) Curriculumurile aprobate se transmit tuturor instituțiilor de învățământ și unităților sanitare acreditate să desfășoare pregătirea în rezidențiat și se aplică integral tuturor rezidenților aflați în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

(5) Activitatea de pregătire teoretică și practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, este consemnată în două documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident și Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

Art. 11. -

Pe perioada pregătirii, rezidenții pot închiria un loc de cazare în căminele universitare, spațiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizați sau detașați ori în cămine de rezidenți, în condițiile legii.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare publice acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie.

(2) Unitățile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătății, în baza propunerilor universităților de medicină și farmacie acreditate și în funcție de capacitățile de pregătire ale acestora.

(3) Criteriile și procedurile de acreditare și reacreditare a acestor unități se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile de personal aferente rezidenților se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează. Modificări (1)

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă prin unitățile sanitare cu care rezidenții pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată, în baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea.

(3) Începând cu anul III de pregătire în specialitate, rezidenții pot fi incluși în linia de gardă, în afara programului normal de lucru, pe răspunderea și sub supravegherea medicului titular de gardă care deține calitatea de îndrumător sau responsabil de formare, după caz.

(4) Rezidenții care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizați pentru această activitate de către unitatea sanitară unde efectuează garda, cu respectarea prevederilor legale. Jurisprudență

Art. 14. -

Pentru fiecare dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentiști și, respectiv, Colegiului Farmaciștilor, după caz, elaborează Fișa postului rezidentului, cu caracter și conținut general obligatorii, care să cuprindă drepturile, obligațiile și limitele de competență ale acestuia.

Art. 15. -

(1) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie eliberează diplome care certifică absolvirea stagiilor de pregătire în specialitate.

(2) Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, cuprinzând o probă scrisă și probe clinice sau practice.

(3) Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare cu facultăți de medicină generală, medicină dentară și farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătirea, și se susține în fața unei comisii de specialiști propuse de universitățile de medicină și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății. Modificări (1)

(4) La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire și au obținut diploma eliberată de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), la examen se pot prezenta și rezidenți aflați în ultimele 6 luni dinaintea finalizării integrale a pregătirii, pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de rezidențiat și numai cu aprobarea ministrului sănătății, cu obligația finalizării de către aceștia a programului de pregătire.

(6) Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

(7) După promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz. Modificări (1)

(8) Metodologia desfășurării probelor examenului pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării. Derogări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Rezidențiatul pe locuri

Art. 16. - Derogări (2)

(1) Admiterea în rezidențiatul pe locuri se face prin concurs național organizat de Ministerul Sănătății la nivelul instituțiilor de învățământ superior medical cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an.

(2) Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Puneri în aplicare (1)

(3) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul organizat pentru rezidențiatul pe locuri și aleg loc în specialitate sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, devenind rezidenți în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales.

Art. 17. -

(1) Rezidențiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesitățile din teritoriu.

(2) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Rezidențiatul pe post

Art. 18. - Referințe (1), Derogări (2)

(1) Rezidențiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și de ministerele cu rețea sanitară proprie în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală. Modificări (1)

(2) Rezidențiatul pe post se poate organiza numai pentru unități sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenței medicale. Pentru reședința de județ se nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care funcționează cu 75% sau mai puțin din numărul de personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști. Pentru celelalte unități din județ se nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care funcționează cu 75% sau mai puțin din numărul de personal normat pe locurile de muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști.

(3) Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății.

(4) Pentru spitalele clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum și pentru spitalele regionale nu se organizează rezidențiat pe post.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), se poate organiza rezidențiat pe post pentru specialitățile deficitare, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(6) Rezidenții care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidențiat în condițiile prevăzute la alin. (1) - (3) încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Jurisprudență, Doctrină (2)

(7) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul de rezidențiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, înainte de începerea pregătirii în rezidențiat. Prin acest contract se prevede obligația de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(8) Obligația prevăzută la alin. (7) se stabilește prin act adițional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligației asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidențiat, precum și la restituirea primei de instalare, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adițional la contractul individual de muncă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care prin reorganizare este desființată unitatea sanitară în care se află postul în care este confirmat ca rezident.

(10) Prevederile alin. (7) se aplică și în cazul restructurării unităților sanitare prin reducerea numărului de posturi.

CAPITOLUL II A doua specialitate

Art. 19. -

(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregătire pentru obținerea celei de-a doua specialități în regim cu taxă, prin următoarele modalități:

a) prin susținerea unui nou concurs de rezidențiat, cu respectarea prevederilor legale;

b) prin înscrierea la programul de pregătire în a doua specialitate, pentru oricare dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform facultății absolvite.

(2) Cuantumul taxei se stabilește prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării la propunerea Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1). Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

(3) Dispozițiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat, prevăzut la art. 10 alin. (2), se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1).

Art. 20. -

(1) Programul de pregătire în a doua specialitate se efectuează cu frecvență și are durată totală, curriculum de pregătire și barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice identice cu cele prevăzute pentru programul de pregătire prin rezidențiat. Programul asigură același nivel și aceeași calitate a pregătirii de specialitate ca și programul de rezidențiat în specialitatea respectivă.

(2) Prin excepție de la alin. (1), stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată și conținut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialități, se echivalează. Echivalarea se face de către instituțiile de învățământ superior care organizează pregătirea în rezidențiat.

Art. 21. -

Posesorii certificatului de specialist în specialități asimilate efectuează pregătire în specialitatea de asimilare, fără concurs de rezidențiat și fără taxă.

CAPITOLUL III Drept de liberă practică

Art. 22. -

(1) Începând cu promoția 2005 de absolvenți licențiați ai facultăților de medicină, dobândirea dreptului de liberă practică se face după promovarea examenului de medic specialist.

(2) Medicii rezidenți care nu finalizează stagiul de rezidențiat în specialitatea obținută prin concurs pot continua pregătirea în specialitatea medicină de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face, după caz, la finele completării pregătirii în specialitatea medicină de familie sau după parcurgerea integrală a curriculumului de pregătire în această specialitate.

(3) Medicii confirmați specialiști în altă specialitate decât specialitatea medicină de familie, aflați în situație de reconversie profesională, pot obține certificatul de medic specialist medicină de familie după efectuarea unui stagiu de pregătire de minimum 6 luni în unități sanitare acreditate pentru pregătirea în rezidențiatul de medicină de familie și după promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sănătății. Modificări (1)

(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România analizează în ce măsură formarea de specialist, precum și experiența profesională însușită pot înlocui formarea prin rezidențiat în specialitatea medicină de familie și stabilesc durata stagiului de pregătire în specialitatea medicină de familie care urmează a fi efectuat. Modificări (1)

(5) Durata și conținutul pregătirii în specialitatea medicină de familie, prevăzute la alin. (2)-(4), se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic specialist se aprobă de către Ministerul Sănătății. Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (1), Reviste (1)

Absolvenții facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate pot fi încadrați cu contract individual de muncă în cabinete medicale individuale, sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică, beneficiind de încadrarea pe funcția de medic și de salarizarea corespunzătoare ultimului an de rezidențiat, în funcție de specialitatea în care au fost confirmați medici rezidenți.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. -

(1) Absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie licențiați anterior promoției 2005 dobândesc drept de liberă practică după finalizarea stagiaturii cu durată de un an.

(2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie licențiați anterior promoției 2005 se suportă de la bugetul de stat.

(3) Activitatea practică desfășurată de medicii, medicii dentiști și farmaciștii din promoții anterioare anului 2005 în afara granițelor României poate fi echivalată de Ministerul Sănătății cu stagiatura cu durată de un an, cu avizul, după caz, al Colegiului Medicilor din România, al Colegiul Medicilor Dentiști din România și, respectiv, al Colegiului Farmaciștilor din România.

Art. 25. -

Începând cu promoția 2005, absolvenții licențiați ai facultăților de medicină dentară și farmacie obțin dreptul de liberă practică odată cu dobândirea licenței.

Art. 26. -

(1) Înscrierea la concursurile de rezidențiat se poate face și imediat după promovarea examenului de licență sau/și înaintea finalizării anului de stagiatură, în vederea asigurării posibilității obținerii specializărilor la vârste mai apropiate de tendințele actuale ale standardelor internaționale.

(2) Absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie anterior promoției 2005, care devin rezidenți în condițiile prevăzute la alin. (1), dobândesc dreptul de liberă practică după un an de rezidențiat, conform prevederilor legale anterioare.

Art. 27. -

(1) Pentru rezidenții aflați în pregătire, forma rezidențiat pe post, se menține obligația prevăzută în actele adiționale la contractele individuale de muncă, respectiv de a lucra la unitatea sanitară publică cu care au încheiat contractul individual de muncă cel puțin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat.

(2) Rezidenții pe post își desfășoară și finalizează pregătirea potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.

Art. 28. -

Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă.

Art. 29. -

(1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene pot efectua specializare în rezidențiat prin Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

(2) Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea respectivă în România.

(3) Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătății, la sfârșitul specializării, cu respectarea condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului, în sesiune comună.

Art. 30. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe nu afectează drepturile câștigate de medici, medici dentiști și farmaciști, potrivit legislației anterioare.

(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

Art. 31. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008.

Art. 32. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 29 august 2009.

Nr. 18.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Norme noi pentru medicii rezidenți - în ce condiții vor putea lucra în spitale, fără examenul de specialist
Scurte precizări cu privire la răspunderea medicilor rezidenți
14. Medic rezident. Încetarea raporturilor de muncă. Restituire cheltuieli de personal. Aplicarea deciziei nr. 5/2015 a ICCJ
Aspecte teoretice și practice privind obligația de restituire a angajaților
MEMENTO. Concursul de rezidențiat în medicină, medicină dentară și farmacie 2014: Înscrierile sunt până pe 27 octombrie
Proiect: Rezidențiatul poate fi efectuat și în cabinetele individuale de medicină de familie
Drepturile salariale ale medicului rezident
Admitere recurs în interesul legii. Medic rezident. Salariu primite în perioada rezidențiatului. Restituire în situația în care medicul nu-și respectă obligațiile.Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (7 ind. 1) din O. G. nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din O. G. nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 38 și art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Clauza penală în contractul de muncă
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la dispozițiile art. 38 și art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare), cu referire la sintagma "cheltuieli de personal", în sensul dacă aceasta include și salariile primite de medicul rezident pentru munca desfășurată în perioada rezidențiatului și, pe cale de consecință, dacă drepturile salariale încasate pot fi restituite, în situația în care medicul rezident nu își respectă obligația asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu spitalul în care a desfășurat programul de rezidențiat, în special în cazul în care o astfel de clauză ar fi prevăzută în actul adițional la contractul individual de muncă
;
se încarcă...