Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1447/2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R1447

Modificări (...)

În vigoare de la 28 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1) Realizarea rapidă a unei piețe interne a energiei pe deplin funcțională și interconectată este crucială pentru menținerea siguranței aprovizionării cu energie, de creștere a competitivității și de asigurare a faptului că toți consumatorii pot achiziționa energie la prețuri accesibile.

(2) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabilește norme nediscriminatorii privind accesul la rețea în cazul schimburilor transfrontaliere de energie electrică, în vederea asigurării unei funcționări corespunzătoare a pieței interne a energiei electrice. În plus, articolul 5 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede că statele membre sau, când au stabilit astfel, autoritățile de reglementare asigură, printre altele, că se elaborează norme tehnice obiective și nediscriminatorii, care să stabilească cerințele tehnice minime de proiectare și de funcționare pentru racordarea la rețea. Atunci când cerințele constituie termeni și condiții privind racordarea la rețelele naționale, articolul 37 alineatul (6) din aceeași directivă prevede că autoritățile de reglementare sunt responsabile de stabilirea sau de aprobarea cel puțin a metodologiilor utilizate la calculul sau elaborarea acestora. Pentru a asigura siguranța în funcționare de transport interconectat, este esențial să se stabilească o înțelegere comună a cerințelor aplicabile sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu (sisteme HVDC) și a modulelor generatoare din centrală conectate la curent continuu (module MGCCC). Aceste cerințe, care contribuie la menținerea, la conservarea și la restabilirea siguranței în funcționare pentru facilitarea bunei funcționări a pieței interne de energie electrică intra- și inter- zone sincrone și pentru realizarea eficienței din perspectiva costurilor, ar trebui să fie privite ca aspecte de rețea având caracter transfrontalier și ca aspecte legate de integrarea pieței.

(3) Ar trebui stabilite norme armonizate pentru racordarea la rețea a sistemelor HVDC și a modulelor MGCCC, pentru a furniza un cadru legal clar pentru racordările la rețea, pentru a facilita comerțul cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni, pentru a asigura siguranța în funcționare, pentru a facilita integrarea surselor de energie regenerabile, pentru a crește concurența și a permite o utilizare mai rațională a rețelei și a resurselor, în beneficiul consumatorilor.

(4) Siguranța în funcționare depinde parțial de capacitățile tehnice ale sistemelor HVDC și ale modulelor MGCCC. Prin urmare, coordonarea periodică la nivelul rețelelor de transport și de distribuție și performanța corespunzătoare a echipamentelor racordate la rețelele de transport și distribuție, care să fie suficient de solide pentru a face față deranjamentelor și pentru a contribui la prevenirea perturbărilor majore sau pentru a facilita revenirea sistemului după un colaps, reprezintă condiții esențiale.

(5) Funcționarea sistemului în condiții de securitate este posibilă numai dacă deținătorii sistemelor HVDC și ai modulelor MGCCC colaborează îndeaproape cu operatorii de sistem. În special, funcționarea sistemului în condiții anormale depinde de reacția sistemelor HVDC și a modulelor MGCCC la deviațiile de la valoarea unitară 1 (pu) a tensiunii și frecvenței nominale. În contextul siguranței în funcționare, rețelele și sistemele HVDC și modulele MGCCC ar trebui să fie considerate ca fiind o singură entitate din punctul de vedere al ingineriei sistemului, având în vedere că aceste părți sunt interdependente. Prin urmare, ar trebui să se stabilească cerințe tehnice pertinente pentru sistemele HVDC și modulele MGCCC, ca o condiție prealabilă pentru racordarea la rețea.

(6) Autoritățile de reglementare ar trebui să ia în considerare costurile rezonabile pe care operatorii de sistem le suportă efectiv la punerea în aplicare a prezentului regulament, atunci când stabilesc sau aprobă tarifele de transport sau de distribuție ori metodologiile aferente sau atunci când aprobă termenii și condițiile de racordare și de acces la rețelele naționale, în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) și (6) din Directiva 2009/72/CE și cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(7) Diversele sisteme electrice sincron din Uniune au caracteristici diferite care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea cerințelor pentru sistemele HVDC și pentru modulele MGCCC. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare specificul regional atunci când se stabilesc normele de racordare la rețea, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(8) Având în vedere necesitatea de a oferi siguranță în materie de reglementare, cerințele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice noilor sisteme HVDC și noilor module MGCCC, dar nu ar trebui să se aplice sistemelor HVDC și modulelor MGCCC existente și nici celor aflate deja într-un stadiu avansat de proiectare, fără a fi încă finalizate, cu excepția cazului în care autoritatea de reglementare sau statul membru în cauză decide altfel, pe baza evoluției cerințelor rețelei și a unei analize complete a costurilor și beneficiilor sau în cazul în care au avut loc retehnologizări importante ale instalațiilor respective.

(9) Având în vedere impactul său transfrontalier, prezentul regulament ar trebui să vizeze aceleași cerințe de frecvență pentru toate nivelurile de tensiune, cel puțin într-o zonă sincronă. Acest lucru este necesar pentru că, într-o zonă sincronă, o schimbare a frecvenței într-un stat membru ar afecta imediat frecvența din toate celelalte state membre și ar putea avaria echipamentele acestora.

(10) Pentru a asigura siguranța în funcționare, ar trebui să fie posibil ca sistemele HVDC și modulele MGCCC din fiecare zonă sincronă a sistemului interconectat să rămână conectate la sistem pentru domeniile specificate de frecvență și tensiune.

(11) Între sistemele interconectate ar trebui coordonate intervalele de tensiune, deoarece ele sunt esențiale pentru planificarea și operarea în condiții de siguranță a unui sistem energetic într-o zonă sincronă. Deconectările din cauza deranjamentelor de tensiune afectează sistemele vecine. Nestabilirea intervalelor de tensiune ar putea duce la o incertitudine larg răspândită în planificarea și operarea sistemului în ceea ce privește operarea în condiții care nu se înscriu în condițiile normale de funcționare.

(12) Trebuie introduse încercări de conformitate adecvate și proporționale, pentru ca operatorii de sistem să poată asigura siguranța în funcționare. În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/72/CE, autorităților de reglementare le revine responsabilitatea de a se asigura că operatorii de rețea respectă dispozițiile prezentului regulament.

(13) Autoritățile de reglementare, statele membre și operatorii de rețea ar trebui să se asigure, pe parcursul procesului de elaborare și aprobare a cerințelor pentru racordarea la rețea, că acestea sunt armonizate în măsura posibilului, în scopul de a se asigura integrarea completă a pieței. Ar trebui să se țină cont în special de standardele tehnice consacrate la elaborarea cerințelor pentru racordare.

(14) Prezentul regulament ar trebui să prevadă un proces de derogare de la aceste norme, pentru a se ține cont de circumstanțele locale, în care, în mod excepțional, de exemplu, respectarea acestor norme ar putea pune în pericol stabilitatea rețelei locale sau în care funcționarea în siguranță a unui sistem HVDC sau a unui modul MGCCC ar putea necesita condiții de funcționare care contravin prezentului regulament.

(15) În cazul modulelor MGCCC, noile module ar putea să facă parte, în viitor, dintr-o rețea buclată off-shore care să fie racordată la mai mult de o zonă sincronă. În acest caz, ar trebui stabilite anumite cerințe tehnice pentru menținerea siguranței în funcționare și pentru garantarea faptului că viitoarele rețele de tip plasă pot fi dezvoltate în mod rentabil. Cu toate acestea, în anumite condiții, modulele MGCCC ar trebui doar să fie compatibile cu echipamentele necesare pentru siguranța în funcționare în momentul în care acestea devin necesare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...