Guvernul României

Hotărârea nr. 638/2016 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Schema de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;

b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

Art. 2. -

Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică - reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre următoarele relațiile:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, sau a municipiului București, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) ANZ - Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";

f) Registrul național al exploatațiilor, denumit în continuare RNE -, conform definiției prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările și completările ulterioare;

g) femelă din speciile ovine/caprine - femelă cu vârsta de minimum 1 an la data solicitării sprijinului;

h) berbec/țap de reproducție din rase specializate - mascul de reproducție de rasă pură din specia ovine/caprine cu vârsta cuprinsă între minimum 12 luni și maximum 36 de luni, din rasele cuprinse în lista întocmită de ANZ și prevăzută în anexa nr. 1;

i) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor Ordinului președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

CAPITOLUL II Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul și durata schemei

Art. 4. -

(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care își desfășoară activitatea în sectorul producției primare, în vederea ameliorării valorii genetice a șeptelului de animale, pentru achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate.

(2) Beneficiarii schemei sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) și c), respectiv:

a) crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care dețin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 5. -

(1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție, din rase specializate, beneficiarii, așa cum sunt prevăzuți la art. 4 alin. (2), trebuie să dețină:

a) minimum 60 de capete femele ovine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1;

b) minimum 60 de capete femele caprine, pe beneficiar, în vederea achiziționării de țapi de reproducție din rasele specializate prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate conform prevederilor alin. (1) se realizează respectând proporția de un berbec/un țap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 de capete femele caprine deținute de beneficiar.

(3) Numărul maxim de berbeci/țapi de reproducție care poate fi achiziționat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporția prevăzută, unui număr de 700 de capete femele ovine/350 de capete femele caprine.

(4) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1), beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine, potrivit prevederilor alin. (1), identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr. 1;

c) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE;

d) se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; Derogări (1)

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul genealogic produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă, precum și să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) lit. d), în caz de forță majoră, respectiv boală sau mortalități, berbecii/țapii de reproducție din rase specializate pot fi înlocuiți cu animale identificate și înregistrate în RNE și Registrul genealogic, în aceleași condiții de rasă, valoare genetică, vârstă și preț, cu obligația depunerii documentelor justificative și a completării documentației inițiale în mod corespunzător.

Art. 6. -

În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalități și dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7. -

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 2.500 lei/cap țap din rasă specializată achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Art. 8. - Modificări (1)

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 24 milioane lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", art. 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 9. -

(1) În vederea obținerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pe a cărui rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale și solicită întocmirea situației prevăzute la alin. (2).

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1), întocmesc situații privind sumele primite anterior de aceștia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 10 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 și pentru care direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, au calculat, conform alin. (2), o sumă minimă rămasă de 2.500 lei, întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 10 octombrie 2016, la direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București pe a cărui rază teritorială se află exploatația înregistrată sau exploatația cu cel mai mare număr de animale, însoțite de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. a), precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;

d) declarație pe proprie răspundere conform anexei nr. 2 partea B;

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcție de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor - SNIIA;

g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (4) prin care se obligă să mențină animalele achiziționate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secțiunea secundară, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați, precum și să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;

h) copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de comercializare a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate;

i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate, vizate de Oficiul județean de zootehnie, care se depun până la data de 31 octombrie 2016;

j) formularul de mișcare F2/document de mișcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor, avizat de Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza Direcției sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene certifică faptul că mișcarea animalelor a fost înregistrată în baza națională de date.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepția celui prevăzut la alin. (3) lit. i).

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene sau a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

Art. 10. -

(1) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 7 alin. (3).

(3) Calculul prevăzut la alin. (2) ține cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol", cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate", precum și de orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016.

Art. 11. -

Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, după caz, întocmesc situația centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale până la data de 31 octombrie 2016.

Art. 12. -

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 13. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, și încarcă informațiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

(3) Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 15 noiembrie 2016.

Art. 14. -

(1) Registrele județene de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial la instituției.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București împreună cu oficiile județene de zootehnie efectuează verificarea la fața locului pe un eșantion de 5% din beneficiari, până la 30 iunie 2017, și întocmesc procese-verbale de constatare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 15. -

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau ajutor de stat acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 16. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 17. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul afacerilor externe,
Victor Alexandru Micula,
secretar de stat

București, 31 august 2016.

Nr. 638.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cu rasele specializate pentru achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate

Nr. crt. Rasa
OVINE
1. Suffolk
2. Charollais
3. Ile de France
4. Rasa de carne Palas
5. Texel
6. Cap Negru German
7. Hampshire
8. Merinofleisch
9. Merinos de Palas
10. Rasa de lapte Palas
11. Lacaune
12. Friză
13. Awassi
14. Țurcană
15. Cap Negru de Teleorman
16. Țigaie
17. Karakul
18. Blanche du Massif central
19. Vendeen
20. Berrichon du Cher
21. Charmoise
22. Rouge de l'Ouest
CAPRINE
1. Carpatină
2. Albă de Banat
3. Alpină franceză
4. Saanen
5. Boer
6. Murciano-Granadină
7. Nubiană
8. Nobilă Germană

ANEXA Nr. 2

CERERE
pentru schema de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate"
(model)

Partea A

Direcția pentru agricultură a județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București
Numărul și data din Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Nume și prenume persoană fizică
Nume și prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
CNP titular/împuternicit
Adresa
Județul/Sectorul Localitatea
Satul/Strada Nr. Cod poștal Bl. Ap.
Telefon Fax E-mail
Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN
Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscal (CIF)
Nume titular/administrator/reprezentant legal Prenume titular/administrator/reprezentant legal
CNP titular/administrator/reprezentant legal
Sediul social persoana juridică/PFA/ÎÎ/ÎF
Județul/Sectorul Localitatea
Satul/Strada Nr. Cod poștal Bl. Ap.
Telefon Fax E-mail
Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN

Solicit sprijin financiar prin schema de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2016, pentru achiziționarea unui efectiv de . . . . . . . . . . capete berbeci/țapi de reproducție din rase specializate.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcției pentru agricultură județene/a Municipiului București împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Partea B

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate", la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol"

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate"

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative

Da □ Suma . . . . . . . . . . Nu □

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016, având în componență următoarele întreprinderi . . . . . . . . . .(*), întreprinderi ce cad sub incidența prezentului ajutor de minimis, precum și a ajutoarelor de minimis listate mai sus.

Da □ Nu □

(*) Lista include denumirea, sediul, datele de contact.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez, la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Codul penal, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila, după caz)
Se aprobă suma de . . . . . . . . . .(**) lei
Verificat,
Reprezentant DAJ:
Nume/prenume/Semnătura . . . . . . . . . .
Aprobat,
Director executiv
(nume, prenume) . . . . . . . . . .
Semnătura

Ștampila

(**) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016.

ANEXA Nr. 3

Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt./ data Crescător de animale (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea) Cerere pentru ajutor de minimis (nr. /data) Specia (ovine/caprine) Nr. capete pentru care se solicită sprijin Cuantum aplicat (lei/cap) Suma totală aprobată (*) (lei)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
. . .

(*) Nu poate depăși valoarea de 65.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro), având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016.

Întocmit,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de minimis "Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate"
(model)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiul București

Nr. crt. Număr beneficiari Număr capete animale pentru care se acordă sprijin Cuantum pe cap Suma totală aprobată
Berbeci Țapi Berbeci Țapi Berbeci Țapi
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
TOTAL
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura, ștampila)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția, semnătura)

ANEXA Nr. 5

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
(model)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Nr. crt. Județul Suma totală aprobată (lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3
. . .
TOTAL

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene

Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...