Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 1505/2009 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Construcții Aeronautice - S.A. Ghimbav

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 308/2008 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea implementării măsurilor de restructurare a Societății Comerciale "Construcții Aeronautice" - S.A. Ghimbav, aprobate de conducerea Ministerului Economiei, precum și a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "Construcții Aeronautice" - S.A. Ghimbav,

ministrul economiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială "Construcții Aeronautice" - S.A. Ghimbav, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orașul Ghimbav, Str. Aeroportului nr. 1, județul Brașov, înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. J08/2324/2004, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. -

(1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atribuțiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul economiei.

(2) Conținutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare și supraveghere financiară a societății comerciale, cu accent pe:

- situația îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari și de performanță;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societății comerciale, precum și a plăților restante, în structura lor;

- inventarierea creanțelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoașterea situației litigiilor care grevează asupra societății comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către aceștia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societății comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru bugetul de stat, și ale celorlalte ministere și instituții, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum și ale autorităților administrației publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligații bugetare necesare acordării facilităților prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reeșalonare a datoriilor restante, respectarea acestora și efectuarea plăților facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. -

La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie și procedura de supraveghere financiară a societății comerciale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în situația privatizării societății comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei.

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

București, 17 august 2009.

Nr. 1.505.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...