Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 532/2009 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiții și a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției politici de piață în zootehnie nr. 126.664/2009,

în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 și 14 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiții și a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 3 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru certificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a creditelor prevăzute în anexa nr. 2, beneficiarii au obligația să prezinte direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. B1 din anexa nr. 2, în vederea obținerii avizului prealabil menționat la alin. (3)."

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), care vor avea următorul cuprins:

"

(21) Plafonul maxim de creditare, conform Legii nr. 231/2005, cu modificările și completările ulterioare, va fi acordat diferențiat, în funcție de capacitatea de exploatare a solicitantului.

(22) Pentru stabilirea capacității de exploatare a crescătorilor de animale care solicită credite pentru tipurile de investiții prevăzute în anexa nr. 2, se constituie o comisie la nivelul fiecărui județ, respectiv al municipiului București, alcătuită din specialiști, având următoarea componență:

a) directorul coordonator adjunct - domeniul implementare producție vegetală și zootehnie - din cadrul Direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană, respectiv a municipiului București, care este președintele comisiei;

b) inspectorul zonal - Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie;

c) directorul Oficiului pentru ameliorare și reproducție în zootehnie județean, respectiv al municipiului București.

(23) În vederea stabilirii capacității de exploatare a solicitantului, comisia prevăzută la alin. (22) verifică, pe teren, îndeplinirea următoarelor condiții:

a) condiții de cazare - beneficiarul deține/va deține (are în construcție)/are contractat proiect de construcție și modernizare pentru adăpost corespunzător tehnologiei de creștere și normelor de densitate aferente efectivului de animale pentru care se solicită creditul;

b) condiții de furajare - beneficiarul deține suprafață de bază furajeră, mijloace de producție a furajelor/contract de achiziție, pentru obținerea furajului necesar întreținerii efectivului de animale;

c) condiții de avizare a exploatației și valorificare a producției:

- are aviz prealabil/definitiv de mediu, dacă este cazul;

- are autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, după caz;

- precontract/posibilități reale a valorificării producției;

d) pregătire profesională în domeniu - beneficiarii programului certifică faptul că au absolvit sau vor absolvi o formă de pregătire profesională în domeniul creșterii animalelor (studii superioare sau medii de profil) ori un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplinește aceste condiții.

(22) Cu ocazia verificării prevăzute la alin. (23) se întocmește un proces-verbal, care atestă capacitatea de exploatare a solicitantului, semnat de membrii comisiei și contrasemnat de solicitant, și care se depune la Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană, respectiv a municipiului București, în cadrul termenului prevăzut la alin. (3)."

3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentației justificative, în urma analizării acesteia și în baza procesului-verbal întocmit de comisia prevăzută la alin. (22), direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, prin Compartimentul de implementare politici și execuție programe în zootehnie subordonat directorului coordonator adjunct în domeniul implementare producție vegetală și zootehnie, vor emite un aviz prealabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3."

4. La articolul 2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Înaintea efectuării plății de către instituția financiară, beneficiarul va prezenta direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. B2 din anexa nr. 2, și va solicita, prin Compartimentul de implementare politici și execuție programe în zootehnie subordonat directorului executiv adjunct, coordonator al domeniului implementare, un aviz de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."

5. Anexele nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

6. În anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările și completările ulterioare, la ultimul paragraf sintagma "lit. B" se înlocuiește cu sintagma "lit. B2".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

București, 18 august 2009.

Nr. 532.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 102/2009)

TIPURILE DE INVESTIȚII
care nu beneficiază de finanțare din fonduri europene și plafoanele
maxime de creditare pentru anul 2009, acordate în condițiile Legii
nr. 231/2005, cu modificările și completările ulterioare

A. Obiectivul de investiție și valoarea unitară maximă

Obiective de investiții directe/proiect Investiție specifică Valoarea unitară maximă cu TVA inclus - euro/cap -
Achiziționarea de material biologic pentru popularea fermelor de:
- bovine pentru lapte și carne 2.100/junincă
- ovine pentru lapte/carne 300/femelă
600/berbec testat după performanțe proprii
1.000/berbec testat după descendenți
- caprine pentru lapte/carne 300/femelă
600/țap testat după performanțe proprii
1.000/țap testat după descendenți
- găini ouătoare 4,8/cap puicuță la vârsta de 15-16 săptămâni
0,65/cap puicuță la o zi
- porcine 280/cap scrofiță la ieșirea de la testare
110/cap scrofiță de minimum 30 kg

B. Condiții pentru achiziționarea de material biologic

B1. Condiții de acordare a avizului prealabil

Solicitantul face parte din categoriile de beneficiari stabilite conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii dețin/vor deține (au în construcție)/au contractat proiect de construcție și modernizare pentru adăpost corespunzător tehnologiei de creștere și normelor de densitate aferente efectivului de animale pentru care se solicită creditul.

Beneficiarii programului certifică faptul că au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul creșterii animalelor (studii superioare sau medii de profil) ori un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau, în cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplinește aceste condiții.

B2. Condiții de acordare a avizului de plată

Pentru junincile din rasele de lapte achiziționate, cerințele minime de performanță, confirmate prin certificate de origine, sunt următoarele:

Nr. crt. Rasa Performanța mamei la prima lactație Performanța tatălui, atestată prin performanța mamei tatălui la prima lactație
1. Bălțată românească sau tulpina Simmental 5.500 l lapte 6.000 l lapte
2. Brună sau tulpina Schwize 4.500 l lapte 5.500 l lapte
3. Bălțată cu negru românească sau tulpina Holstein Friză 6.500 l lapte 7.000 l lapte
4. Pintzgau 3.300 l lapte -

Pentru junincile din rasele de carne achiziționate se va prezenta copie de pe certificatul de origine, din care să rezulte că părinții sunt din rase de carne.

Pentru junincile din specia bubaline achiziționate, performanța minimă a mamei la prima lactație, confirmată prin certificatul de origine, este de 1.300 l lapte pe cap de bivoliță.

Mioarele, berbecii de reproducție, ieduțele, țapii de reproducție și scrofițele de reproducție vor fi însoțiți de certificatul de origine individual, eliberat de deținătorul registrului genealogic.

Puicuțele de o zi pentru producția de ouă se achiziționează din unități specializate pentru producerea hibrizilor industriali de găini ouătoare și vor fi menținute în exploatație cel puțin un ciclu de ouat.

Achiziționarea de material biologic se poate face din producția internă, din import sau intracomunitar.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 102/2009)

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului ......................... Director coordonator, ...................................... (numele și prenumele)
................................ (semnătura)

AVIZ PREALABIL
Nr. ............./...............

În baza procesului-verbal întocmit de comisia prevăzută la alin. (22) al art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiții și a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, și a documentelor depuse de ....................................................... (nume sau denumire), din localitatea ............................................................................. (domiciliul sau sediul social), în nume propriu/prin doamna/domnul ..........................................................., în calitate de reprezentant legal, pentru achiziționarea materialului biologic pentru popularea fermei de ........................................., se constată că sunt îndeplinite următoarele condiții:

- se încadrează în categoria de beneficiar al Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, fiind .............................................;

- dimensiunea exploatațiilor pentru care solicită credit este de ................................;

- beneficiarul a absolvit sau va absolvi o formă de pregătire profesională în domeniul creșterii animalelor;

- beneficiarul deține/va deține (are în construcție)/are contractat proiect de construcție și modernizare pentru adăpost corespunzător tehnologiei de creștere și normelor de densitate aferente efectivului de animale pentru care se solicită creditul, condiție verificată pe teren de comisia prevăzută la alin. (22) al art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- beneficiarul se angajează că la populare va obține avizul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie.

Față de cele prezentate, se certifică îndeplinirea condițiilor pentru achiziționarea de material biologic pentru o singură populare a fermelor, prevăzute la lit. B1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Director coordonator adjunct - domeniu implementare
producție vegetală și zootehnie
Întocmit
Compartiment implementare politici și execuție programe în
zootehnie
Numele și prenumele ....................................... Numele și prenumele ....................................
Semnătura ................................................. Semnătura ..............................................
;
se încarcă...