Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Metodologia de executare a procedurilor de control al calității în domeniul securității aviației civile din 24.08.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL 1 Proceduri de control al calității în domeniul securității
aviației civile

1.1. Responsabilitatea executării procedurilor

1.1.1. Autoritatea prevăzută de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate în domeniul aviației civile, denumită în continuare autoritate competentă, este responsabilă de executarea procedurilor de control al calității în domeniul securității aviației civile.

1.2. Proceduri de control al calității

1.2.1. Autoritatea competentă execută următoarele proceduri de control al calității în domeniul securității aviației civile:

a) audit de securitate, denumit în continuare audit;

b) inspecție de securitate, denumită în continuare inspecție;

c) expertiză de securitate, denumită în continuare expertiză;

d) test de securitate, denumit în continuare test.

1.2.2. Auditul și expertiza sunt proceduri anunțate.

1.2.3. Inspecțiile pot fi anunțate și neanunțate, ponderea mai mare, de cel puțin două treimi din totalul inspecțiilor executate de autoritatea competentă, fiind alocată inspecțiilor neanunțate.

1.2.4. Expertiza se execută:

a) la cererea aeroporturilor, transportatorilor aerieni sau entităților de aviație civilă, caz în care autoritatea competentă decide asupra oportunității executării activității;

b) în cazul aeroporturilor și terminalelor nou-construite;

c) în cazul modificărilor constructive majore ale aeroporturilor și terminalelor existente, de natură să influențeze aplicarea măsurilor și procedurilor de securitate.

1.2.5. Testul este procedură neanunțată.

1.2.6. Procedurile de control al calității includ metode comune tuturor categoriilor și metode specifice fiecărei categorii.

1.3. Executarea procedurilor

1.3.1. Autoritatea competentă este responsabilă de parcurgerea etapelor potrivite pentru a se asigura că procedurile de control al calității, planificate și neplanificate, se execută în mod regulat și continuu.

1.3.2. La planificarea executării procedurilor de control al calității, autoritatea competentă are în vedere cel puțin următoarele:

a) lista completă a aeroporturilor, transportatorilor aerieni și entităților de aviație civilă care urmează să facă obiectul procedurilor de control al calității; și

b) durata procedurii, data începerii, tipul procedurii.

1.3.3. Planificarea executării procedurilor de control al calității este independentă de activitățile de control intern al calității pe care aeroporturile, transportatorii aerieni și entitățile de aviație civilă le-au executat sau urmează să le execute.

1.3.4. Planificarea anuală a executării auditului se aprobă de ministrul transporturilor și infrastructurii, la propunerea directorului general al Direcției generale infrastructură și transport aerian, denumită în continuare DGITA.

1.3.5. Planificarea anuală a executării inspecțiilor anunțate se aprobă de directorul general al DGITA, la propunerea directorului Direcției securitate aeronautică și facilități, denumită în continuare DSAF. Frecvența minimă de executare a inspecțiilor, anunțate și neanunțate, la aeroporturile cu volumul traficului mai mare de 500.000 de pasageri/an este de 2 inspecții/an și la aeroporturile cu volumul traficului mai mic de 500.000 de pasageri/an este de 1 inspecție/an.

1.3.6. Inspecțiile neanunțate și expertizele nu se planifică.

1.3.7. Testele nu se planifică, dar se ține cont că frecvența minimă de executare la aeroporturile cu volumul traficului mai mare de 500.000 de pasageri/an este de 2 teste/an și la aeroporturile cu volumul traficului mai mic de 500.000 de pasageri/an este de 1 test/an.

1.3.8. În scopul utilizării optime a resurselor umane și a timpului disponibil, la întocmirea planificării executării procedurilor de control al calității se are în vedere o abordare corectă a priorităților, ținându-se cont de următoarele criterii:

a) rezultatele activităților anterioare de audit/inspecție/etc. executate de autoritatea competentă;

b) operațiile aeroportuare;

c) traficul de pasageri/numărul de mișcări de aeronave;

d) volumul operațiilor de cargo și poștă;

e) evaluarea amenințării (existența unei amenințări specifice care are ca țintă un aeroport, un transportator aerian, o categorie specifică de zboruri); și

f) rezultatele misiunilor anterioare de audit/inspecție/etc. executate de Comisia Europeană, Conferința Europeană a Aviației Civile, Organizația Aviației Civile Internaționale sau alte autorități și organisme internaționale.

1.4. Prevederi privind realizarea procedurilor de control al calității

1.4.1. Toate procedurile de control al calității se execută cu referire la aplicarea unuia sau mai multor standarde ale regulamentelor Uniunii Europene și Programului național de securitate aeronautică, denumit în continuare PNSA.

1.4.2. Auditul de securitate acoperă:

a) toate măsurile de securitate aplicate de un aeroport; sau

b) toate măsurile de securitate aplicate de un terminal al unui aeroport, administrat separat; sau

c) toate măsurile de securitate aplicate de un transportator aerian; sau

d) prevederile PNSA aplicate de un aeroport, un terminal administrat separat sau un transportator aerian.

1.4.3. Realizarea auditului conține următoarele:

a) anunțul transmis aeroportului sau transportatorului aerian, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității, la sediul structurii supuse auditului, și transmiterea spre completare, în cazul în care se consideră necesar, a unui chestionar prealabil de audit;

b) faza pregătitoare care include analizarea chestionarului prealabil de audit completat și examinarea documentelor relevante;

c) ședința de deschidere (briefing), care se poate realiza în următoarele forme:

(i) cu participarea conducerii structurii supuse auditului, care are scopul de a prezenta și de a explica metodologia de control al calității, de a definitiva agenda de lucru, de a clarifica aspecte divergente sau neînțelese etc.;

(ii) opțional, dacă se consideră necesar, se poate organiza suplimentar o ședință lărgită cu participarea reprezentanților transportatorilor aerieni, autorităților și instituțiilor statului prezente pe aeroport, companiilor de securitate și pază, companiilor de catering, agenților de handling etc.;

(iii) poate fi organizată o singură ședință cu participarea tuturor persoanelor prevăzute la paragrafele (i) și (ii);

d) activitatea la sediul aeroportului sau transportatorului aerian supus auditului;

e) raportul interimar - pentru ședința de închidere, echipa care a executat auditul pregătește un raport interimar, care conține descrierea procedurii executate, constatările echipei, deficiențele identificate, măsurile de remediere a acestora, măsurile compensatorii și, după caz, date despre măsurile cu caracter sancționatoriu dispuse sau propuse;

f) ședința de închidere (debriefing) - se organizează cu scopul de a prezenta constatările, de a identifica măsuri de remediere a deficiențelor și măsuri compensatorii până la remedierea deficiențelor și, după caz, de a motiva măsurile cu caracter sancționatoriu dispuse, precum și de a face persoanele participante și, prin acestea, personalul structurii auditate să înțeleagă nivelul de conformitate cu standardele regulamentelor Uniunii Europene și PNSA;

g) raportul de audit;

h) procesul de corectare a deficiențelor și monitorizarea acestuia.

1.4.4. În scopul determinării nivelului de conformitate cu standardele și cerințele stabilite de regulamentele comunitare și PNSA, auditul se bazează pe culegerea sistematică a informațiilor prin una sau mai multe dintre următoarele tehnici:

a) examinarea documentelor;

b) observații;

c) interviuri;

d) verificări.

1.4.5. Realizarea inspecției conține următoarele:

a) anunțul transmis aeroportului, transportatorului aerian sau entității de aviație civilă, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea activității, la sediul structurii supuse inspecției, în cazul inspecției anunțate;

b) faza pregătitoare;

c) activitatea la sediul aeroportului, transportatorului aerian sau entității de aviație civilă;

d) ședința de închidere (debriefing);

e) raportul de inspecție;

f) procesul de corectare a deficiențelor și monitorizarea acestuia.

1.4.6. În scopul determinării nivelului de conformitate cu standardele și cerințele stabilite de regulamentele comunitare și PNSA, inspecția se bazează pe culegerea sistematică a informațiilor prin una sau mai multe dintre următoarele tehnici:

a) examinarea documentelor;

b) observații;

c) interviuri;

d) verificări.

1.4.7. Testul se execută în scopul determinării eficienței aplicării următoarelor măsuri de securitate a aviației civile:

a) controlul accesului în zonele cu acces limitat securizate;

b) protecția aeronavei;

c) controlul de securitate al pasagerilor și bagajelor de cabină;

d) controlul de securitate al personalului și obiectelor transportate;

e) protecția bagajelor de cală;

f) controlul de securitate al încărcăturilor cargo și poștale;

g) protecția încărcăturilor cargo și poștale.

1.4.8. Realizarea testului conține următoarele:

a) faza pregătitoare;

b) activitatea la sediul aeroportului, transportatorului aerian sau al entității de aviație civilă;

c) ședința de închidere (debriefing);

d) raportul de test;

e) procesul de corectare a deficiențelor și monitorizarea acestuia.

1.4.9. Expertiza se execută în situațiile în care autoritatea competentă consideră necesară reevaluarea operațională în scopul de a identifica orice vulnerabilitate. În cazul identificării unei vulnerabilități, autoritatea competentă solicită aplicarea măsurilor de securitate corespunzătoare nivelului de amenințare.

1.4.10. Raportul de audit, de inspecție, de test și de expertiză are următorul conținut:

a) tipul procedurii;

b) aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea de aviație civilă la care s-a executat procedura de control al calității;

c) datele și orele începerii și încheierii activității la sediul structurii supuse procedurii de control al calității;

d) componența echipei care execută procedura de control al calității;

e) scopul executării procedurii;

f) constatările echipei raportate la standardele și cerințele corespunzătoare stabilite de legislația comunitară sau PNSA;

g) clasificarea conformităților;

h) recomandări de remediere a deficiențelor, unde este cazul;

i) termenele de remediere, unde este cazul.

1.5. Confidențialitate

1.5.1. Auditorii de securitate a aviației civile au obligația de a respecta cerințele de confidențialitate. Astfel, toate informațiile culese pe durata executării procedurii de control al calității vor fi utilizate numai pentru redactarea raportului interimar, unde este cazul, și a raportului care încheie procedura de control al calității și pentru stabilirea măsurilor de remediere a deficiențelor.

1.5.2. Raportul interimar al auditului se încheie în două exemplare originale, un exemplar fiind înmânat conducerii structurii de aviație civilă auditate, la sfârșitul ședinței de închidere (debriefing), este proprietatea autorității competente și nu poate fi multiplicat decât cu aprobarea emitentului.

1.5.3. Autoritatea competentă păstrează un exemplar al raportului interimar la dosarul auditului.

1.5.4. Raportul de audit, de inspecție, de expertiză sau de test se încheie în două exemplare originale, dintre care un exemplar se transmite aeroportului, transportatorului aerian sau entității de aviație civilă în termen de 45 de zile de la data ședinței de închidere în cazul auditului și expertizei, în termen de 30 de zile de la data ședinței de închidere în cazul inspecției și în termen de 15 zile de la data ședinței de închidere în cazul testului.

Raportul este proprietatea autorității competente și nu poate fi multiplicat decât cu acordul emitentului.

1.5.5. Autoritatea competentă păstrează la dosarul procedurii un exemplar al raportului prevăzut la pct. 1.5.4. În baza raportului de audit se întocmesc formele legale privind îndemnizația prevăzută la art. 7 din Legea nr. 94/2009.

1.5.6. Accesul la rapoartele prevăzute la pct. 1.5.2 și 1.5.4 este permis numai aeroportului, transportatorului aerian sau entității de aviație civilă care a făcut obiectul activității de control al calității, personalului autorității competente cu atribuții și responsabilități în domeniul securității aeronautice, precum și structurilor comunitare față de care România are obligații specifice conform prevederilor regulamentelor comunitare.

1.5.7. Planul de acțiuni corective se încheie în două exemplare originale, în termen de 30 de zile de la primirea raportului prevăzut la pct. 1.5.4, de structura de aviație civilă supusă procedurii de control al calității, este supus aprobării autorității competente, este proprietatea emitentului și nu poate fi distribuit decât cu aprobarea autorității competente.

1.5.8. Accesul la planul de acțiuni corective prevăzut la pct. 1.5.7 este permis numai structurii de aviație civilă care a făcut obiectul procedurii de control al calității, personalului autorității competente cu atribuții și responsabilități în domeniul securității aeronautice, precum și structurilor comunitare față de care România are obligații specifice conform prevederilor regulamentelor comunitare.

1.5.9. Autoritatea competentă păstrează la dosarul procedurii un exemplar al planului de acțiuni corective prevăzut la pct. 1.5.7.

1.5.10. Nerespectarea prevederilor referitoare la păstrarea secretului profesional se sancționează potrivit legii.

1.6. Componența echipelor de control al calității

1.6.1. Componența echipelor de control al calității este desemnată de autoritatea competentă, prin unul dintre modurile de mai jos, în funcție de tipul și scopul activității.

1.6.2. Componența echipelor de audit este desemnată potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 94/2009.

1.6.3. Componența echipelor de inspecție, expertiză și test este desemnată prin dispoziție a directorului general al DGITA pentru fiecare misiune în parte.

1.6.4. Responsabilitatea managementului echipei de control al calității revine șefului echipei, care, în cazul inspecției și testului, poate fi și o persoană care nu deține titlul de auditor de securitate a aviației civile.

1.6.5. Echipele de test au în componența lor câte o persoană care îndeplinește atribuțiile de controlor al testului și testatori care pot fi cooptați, cu respectarea prevederilor legale, după ce și-au declarat consimțământul participării la test, din personalul autorității competente sau din alte structuri. Testatorii sunt instruiți de șeful echipei, prin grija căruia li se înmânează autorizațiile de executare a testului, emise de autoritatea competentă.

1.6.6. În echipele de control al calității pot fi cooptate persoane din alte domenii, cum sunt specialiști în operații aeroportuare, specialiști în exploatarea și întreținerea echipamentelor de control de securitate, arhitecți, constructori, specialiști în instalații de construcții, geodezi etc., în calitate de consultanți.

1.6.7. Persoana cooptată în calitate de consultant prezintă șefului echipei de control al calității un raport cu referință strictă la tematica și atribuțiile specifice pe durata misiunii. Șeful echipei de control al calității fixează termenul de predare a raportului întocmit de specialistul cooptat, ținând cont de termenul de predare a raportului final al misiunii.

1.7. Durata activității la fața locului

1.7.1. Durata activității desfășurate la fața locului este stabilită odată cu desemnarea echipei care execută activitatea de control al calității și poate fi:

- pentru audit, între 3 și 7 zile;

- pentru expertiză, de 5 zile;

- pentru inspecție, de minimum 4 ore și de maximum 3 zile.

1.7.2. Durata testului este nenormată.

1.8. Categorii de conformități

1.8.1. Următoarele categorii de conformități se aplică la executarea activităților de monitorizare:

Audit Inspecție Test
Conform în totalitate \/ \/ \/
Conform, dar sunt necesare îmbunătățiri \/ \/ \/
Neconform \/ \/ \/
Neconform, cu deficiențe grave \/ \/ \/
Nu se aplică \/ \/
Nu se confirmă \/

CAPITOLUL 2 Activitățile de remediere a deficiențelor

2.1. Baza legală

2.1.1. Autoritatea competentă este învestită prin Legea nr. 94/2009 să dispună remedierea deficiențelor identificate și să stabilească termenele de remediere.

2.1.2. Autoritatea competentă este învestită să aplice, după caz, măsuri cu caracter sancționatoriu, de natură disciplinară, administrativă și contravențională, în funcție de gravitatea încălcării normelor și consecințelor acesteia, în cazul în care aplicarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și PNSA este deficitară.

2.1.3. În cazul identificării de neconformități, aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea în cauză are obligația de a remedia imediat deficiențele sau de a aplica măsuri compensatorii până la remedierea integrală a deficiențelor.

Totuși, în multe cazuri, remedierea tuturor deficiențelor necesită mult timp și nu se poate realiza imediat. În această situație, în termenul prevăzut la pct. 1.5.7, aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea în cauză are obligația de a înainta autorității competente, în vederea aprobării, un plan de acțiuni corective referitor la deficiențele identificate.

2.1.4. În planul de acțiuni corective, aeroportul, transportatorul aerian sau entitatea în cauză propune termenele de remediere a deficiențelor și, suplimentar, în cazul deficiențelor grave, precizează măsurile compensatorii prevăzute la pct. 2.1.3.

2.1.5. După aprobarea planului de acțiuni corective, autoritatea competentă urmărește aplicarea acestuia și poate solicita situații privind stadiul îndeplinirii planului de acțiuni corective. De asemenea, autoritatea competentă poate dispune executarea de inspecții privind stadiul de îndeplinire a planului de acțiuni corective.

Pe parcursul aplicării planului de acțiuni corective, în funcție de eficiența și corectitudinea corectării deficiențelor, autoritatea competentă poate dispune executarea și a altor măsuri corective.

2.2. Abordarea succesivă

2.2.1. Privitor la procesul de remediere a deficiențelor, se stabilește următoarea abordare succesivă și proporțională cu gravitatea încălcării normelor, în 4 pași, prin aplicarea metodelor în ordinea de mai jos:

a) consiliere și persuasiune;

b) avertisment oficial;

c) notificare imperativă;

d) măsuri sancționatorii.

2.2.2. Autoritatea competentă poate omite unul sau mai mulți pași, mai ales în cazul deficiențelor grave ori repetate.

2.3. Consiliere și persuasiune

2.3.1. Obiectivul acestui prim pas este de a explica, într-o manieră cu caracter de consiliere și de informare, modul în care structura de aviație în cauză a încălcat norma legală și de a dezbate cu reprezentanții legali căile de rectificare a deficiențelor într-un interval de timp acceptabil.

2.3.2. Această metodă se aplică deficiențelor minore și numai ca primă abordare a rectificării acestora.

2.3.3. În înțelesul metodei, are loc o dezbatere cu reprezentanții structurii de aviație în cauză, încheindu-se un înscris în care se consemnează fiecare recomandare și acțiune corectivă stabilite pe durata discuției.

În cazul auditului de securitate, această metodă se consideră ca fiind aplicată, în cadrul ședinței de închidere, prin prezentarea raportului interimar al activității de control al calității.

Înscrisul se păstrează la dosarul misiunii activității de control al calității, astfel încât, în cazul în care se impune aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2.6, să constituie evidența oficială a acțiunilor corective stabilite.

2.4. Avertisment oficial

2.4.1. Obiectivul acestei metode este de a indica structurii de aviație în cauză, de o manieră precisă, norma încălcată și de a-i atrage atenția asupra obligațiilor privind remedierea deficiențelor la termenele aprobate.

2.4.2. Această metodă se aplică deficiențelor grave, ca prim pas, și deficiențelor minore, în cazul în care consilierea și persuasiunea nu au fost suficiente.

2.4.3. Avertismentul oficial este un document scris, redactat în termeni fermi, cu precizarea fiecărei deficiențe și a acțiunii corective potrivite, care este transmis în mod oficial structurii de aviație civilă, cerându-se acesteia să raporteze despre finalizarea fiecărei acțiuni corective în parte. Avertismentul se păstrează până la finalizarea tuturor acțiunilor corective consemnate, astfel încât, în cazul în care se impune aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2.6, să constituie evidența oficială a acțiunilor corective stabilite.

2.5. Notificare imperativă

2.5.1. Obiectivul acestei metode este de a impune structurii de aviație în cauză să execute acțiunea corectivă corespunzătoare, în intervalul de timp dispus de autoritatea competentă.

2.5.2. Această metodă se aplică în cazul deficiențelor grave după ce două sau mai multe avertismente oficiale au fost insuficiente sau în cazul celor mai grave deficiențe, ca prim pas.

Notificarea imperativă este ultimul pas înainte de aplicarea măsurilor sancționatorii.

2.6. Măsuri sancționatorii

2.6.1. Măsurile sancționatorii se constată și se aplică în conformitate cu actele normative în care sunt prevăzute.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...