Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - MECI

Ordinul nr. 3412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum și pentru clasele a XI-a-a XII-a și a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi și seral

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,

ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă, pentru anul școlar 2009-2010, Planurile-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de arte și meserii, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă, pentru anul școlar 2009-2010, Planul-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, cursuri de zi, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă, pentru anii școlari 2009-2010 și 2010-2011, Planurile-cadru de învățământ pentru clasa a XI-a, anul de completare, cursuri de zi, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Se aprobă Planurile-cadru de învățământ pentru clasele a XI-a-a XII-a și a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi și seral, prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Planurile-cadru de învățământ prevăzute la alin. (1) sunt valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul școlar 2009-2010 se află în:

a) clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;

b) clasele a XII-a și a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.

Art. 5. -

(1) Planurile-cadru de învățământ pentru filiera tehnologică, aprobate prin prezentul ordin, sunt structurate pe următoarele componente: trunchi comun - TC, curriculum diferențiat - CD, curriculum în dezvoltare locală - CDL.

(2) În cazul ciclului inferior al liceului, trunchiul comun și curriculumul diferențiat cuprind disciplinele de învățământ/modulele, cu alocările orare corespunzătoare, care se studiază în mod obligatoriu în cadrul unui profil/domeniu de pregătire; curriculumul în dezvoltare locală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu operatorii economici.

(3) În cazul ciclului superior al liceului, trunchiul comun și curriculumul diferențiat cuprind disciplinele de învățământ/modulele, cu alocările orare corespunzătoare, care se studiază în mod obligatoriu în cadrul unei calificări profesionale; curriculumul în dezvoltare locală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu operatorii economici.

Art. 6. -

(1) În cazul calificărilor profesionale, respectiv al profilurilor/domeniilor de pregătire, pentru care se organizează învățământ în limbile minorităților naționale, planurile-cadru de învățământ pentru clasele a X-a-a XII-a/a XIII-a cuprind, în cadrul ariei curriculare "Limbă și comunicare", disciplina Limba și literatura maternă.

(2) Disciplinelor Limba și literatura maternă și Limba și literatura română li se alocă același număr de ore, în trunchiul comun.

(3) Pentru învățământul în limbile minorităților naționale, studiul disciplinei Limba modernă 2 este la decizia școlii.

Art. 7. -

(1) Pentru clasele a IX-a-a XII-a/a XIII-a, planurile-cadru de învățământ includ Religia ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinților sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia și confesiunea.

(2) La solicitarea scrisă a părinților sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele disciplinei Religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără această disciplină.

Art. 8. -

(1) În cadrul învățământului liceal, filiera tehnologică, se pot organiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei Limba modernă 1, ore în care se includ și cele prevăzute în trunchiul comun (TC).

(2) În învățământul liceal, filiera tehnologică, se pot organiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase se alocă, pentru disciplina Limba modernă 1, câte 5 ore pe săptămână, ore în care se includ și cele prevăzute în trunchiul comun (TC) și, după caz, în curriculumul diferențiat (CD).

(3) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, câte o (una) oră pe săptămână în fiecare an de studiu, pentru studierea disciplinelor Geografie - în clasa a IX-a, disciplinelor Istorie - în clasa a X-a și Elemente de cultură și civilizație - în clasele a XI-a și a XII-a, specifice spațiului lingvistic respectiv. Aceste discipline sunt incluse în aria curriculară "Om și societate" și sunt predate în Limba modernă 1. Orele pentru studiul disciplinelor menționate se alocă din curriculumul la decizia școlii (CDȘ).

(4) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei Limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. -

Pentru cazurile prevăzute la art. 6 și 8, în care numărul de ore pe săptămână alocat pentru studierea disciplinelor Limba și literatura maternă, respectiv Limba modernă 1 nu poate fi asigurat integral din trunchiul comun (TC), diferența de ore necesare se alocă prin depășirea numărului total de ore prevăzut în planul-cadru de învățământ corespunzător profilului/domeniului de pregătire/calificării profesionale.

Art. 10. -

Pentru buna funcționare a claselor prevăzute la art. 8, conducerile unităților de învățământ și ale inspectoratelor școlare răspund direct de asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității acestor clase, fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învățământ respectivă.

Art. 11. -

(1) Pentru constituirea și pregătirea formațiilor sportive și/sau artistice ale școlilor, participante la competițiile interșcolare, se alocă, în afara orarului zilnic, în funcție de resursele materiale și umane ale unității de învățământ, un număr de câte două ore pe săptămână, pentru o formație sportivă și/sau artistică. Aceste ore intră în norma didactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.

(2) La solicitarea scrisă a elevilor, în învățământul liceal, exceptând specializările din cadrul profilului sportiv, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurile sportive se desfășoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cu elevi proveniți din mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră în norma didactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.

(3) Numărul ansamblurilor sportive, al formațiilor sportive și/sau artistice ale școlii, precum și criteriile de constituire a acestora se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate.

Art. 12. -

Activitatea cuprinsă în aria curriculară "Consiliere și orientare" intră în atribuțiile personalului didactic care îndeplinește funcția de diriginte. Activitatea dirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.

Art. 13. -

(1) Planurile-cadru de învățământ cuprinse în anexele nr. 1-4*) sunt parte integrantă a curriculumului național și reprezintă ofertă centrală obligatorie - în cazul profilurilor, respectiv al domeniilor de pregătire/calificărilor profesionale, din învățământul profesional și tehnic.

(2) Inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ răspund de aplicarea integrală și corectă, la clasă, a planului-cadru de învățământ în vigoare, corespunzător calificării profesionale, respectiv profilului/domeniului de pregătire.

*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 14. -

(1) Pentru învățământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a-a XIII-a, rămân în vigoare prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul seral.

(2) Pentru învățământul seral, filiera tehnologică a liceului, școala de arte și meserii și anul de completare, prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.051/2006 rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul școlar 2009-2010 se află în:

a) clasa a X-a, școala de arte și meserii;

b) clasa a XI-a, anul de completare;

c) clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;

d) clasele a XII-a și a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.

Art. 15. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

Art. 16. -

Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția generală educație timpurie, școli, performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și investiții, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu

București, 16 martie 2009.

Nr. 3.412.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...