Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Ordinul nr. 597/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public, din mediul rural și mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 195/2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2009 până la 26 aprilie 2011, fiind abrogat prin Ordin 1328/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile pct. 8.6 din Ghidul operațional pentru Programul prioritar național pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului culturii și cultelor nr. 851/2.446/2008,

în temeiul art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și locuinței emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public, din mediul rural și mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 195/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Lista-sinteză astfel aprobată este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiții propuse a fi finanțate anual privind reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban și a fundamentării alocațiilor bugetare necesare în vederea finanțării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În conformitate cu alocările bugetare anuale, «C.N.I.» - S.A. declanșează procedurile de atribuire a serviciilor de proiectare [studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiecte tehnice și detalii de execuție, documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.), asistența tehnică asigurată de proiectanți pe perioada de execuție a lucrărilor], cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice, cu excepția obiectivelor pentru care proiectarea este contractată și asigurată de către beneficiari în cadrul cofinanțărilor asumate prin angajamente."

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

"

(31) În situația în care serviciile de proiectare (studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, proiecte tehnice cu detalii de execuție, documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire, asistența tehnică asigurată de proiectanți pe perioada execuției lucrărilor) sunt asigurate de către beneficiari, documentația tehnico-economică întocmită se va preda pe faze de proiectare «C.N.I.» - S.A. însoțită de adresa de înaintare înregistrată, ce va cuprinde și opisul documentației predate. «C.N.I.» - S.A. va analiza documentația și va promova formalitățile necesare în vederea avizării și aprobării acestora de CTE-CNI. Actualizările, completările, modificările și revizuirile necesare rezultate în urma analizei și avizării documentațiilor întocmite de proiectanți vor fi realizate prin grija beneficiarilor. La întocmirea documentațiilor și evaluarea lucrărilor se va ține seama de Schema cu echipamentul tehnic minim necesar pentru dotarea așezămintelor culturale, aprobată prin Ordinul ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național nr. 2.174/2009, coroborat cu alte dotări specificate în tema de proiectare.

(32) Cheltuielile ocazionate de asigurarea serviciilor de proiectare menționate mai sus efectuate de beneficiari, evidențiate în devizul general al obiectivului de investiție, se vor deduce din valoarea de cofinanțare asumată prin cererea de finanțare.

(33) În situația în care la faza de proiectare - studiu de fezabilitate - rezultă a fi necesare și unele lucrări de extindere a așezămintelor culturale ce urmează a se reabilita, moderniza și dota, cheltuielile necesare rezultate în urma evaluării acestor lucrări, evidențiate distinct în cadrul documentației tehnico-economice, potrivit legislației în vigoare, se suportă exclusiv de către beneficiari, suplimentar față de valoarea de cofinanțare asumată prin cererea de finanțare.

(34) Studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții avizate de CTE-CNI se supun ulterior avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici, potrivit legislației în vigoare."

3. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) După avizarea studiilor de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, obiectivele de investiții propuse a fi finanțate sunt preluate și cuprinse în lista de investiții a «C.N.I.» - S.A."

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 3 cuprinde în mod explicit și imperativ obligativitatea beneficiarului de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități (apă, energie, canalizare etc.), aferente construcției, până la limita amplasamentului șantierului/limita de furnizare (contorizare) a utilităților, conform graficului de execuție, anexă la contractul de execuție a lucrărilor."

5. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga

București, 3 august 2009.

Nr. 597.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

Beneficiar .......................

Nr. ......../.........

Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
Nr. ......../.......

PROTOCOL
încheiat astăzi ........................

1. Beneficiarul .........................................., cu sediul în ................................., reprezentat prin ................., în calitate de predător, și Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, în calitate de primitor,

în baza Hotărârii .................... nr. ............../............, am procedat la predarea-primirea unui număr de ....... amplasamente, compuse din așezământ cultural și terenul aferent, în suprafață totală de ............................... m2, identificate potrivit Cărții funciare nr. ............, nr. topo ....................., valoare de inventar ............................., după cum urmează:

Nr. crt. Amplasamentul Suprafața (m2) Categoria de folosință
TOTAL:

2. Așezământul cultural și terenul aferent ce se predau Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. sunt destinate reabilitării, modernizării și dotării așezământului cultural și se dau în folosință gratuită pe durata realizării lucrărilor.

3. (Beneficiarul) .......................................................................... se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități (apă, energie, canalizare etc.), aferente lucrării, până la limita amplasamentului șantierului/limita de furnizare (contorizare) a utilităților, conform graficului de execuție, anexă la contractul de execuție a lucrărilor, libere de orice sarcini și fără a se afla în litigiu.

4. Așezământul cultural și terenul aferent, identificate la pct. 1, fac parte din domeniul privat al statului/unității administrativ- teritoriale, fiind administrate de ..........................................................., sunt libere de orice sarcini și nu se află în litigiu.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,
Beneficiar,
......................................
Am primit,
Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
......................................
Conducătorul unității,
......................................
Director general,
......................................
;
se încarcă...