Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței

Ordinul nr. 568/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 și ale art. 48-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, ale art. 11 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și locuinței emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin reglementează categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în proiectele finanțate în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România, denumit în continuare Programul.

Art. 2. -

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) cerere de finanțare - documentul elaborat de către partenerul lider de proiect și transmis Secretariatului tehnic comun cu scopul de a obține finanțare pentru implementarea activităților descrise conform formatului standard furnizat în Manualul aplicantului;

b) proiect - operațiune descrisă în cererea de finanțare depusă în cadrul unui apel de proiecte lansat de autoritatea de management, care primește fonduri aferente Programului și care îndeplinește criteriile impuse de către comitetul comun de monitorizare/selecție al Programului;

c) contract de finanțare - contractul încheiat între partenerul lider de proiect, ca reprezentant al tuturor partenerilor, și autoritatea de management pentru finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a unui proiect aprobat în cadrul Programului;

d) lider de proiect, denumit în continuare LP, este aplicantul desemnat de către partenerii implicați în proiect, responsabil cu coordonarea procesului de pregătire, depunere și implementare a respectivului proiect;

e) partener de proiect, denumit în continuare PP, este organizația implicată în pregătirea și implementarea proiectului care beneficiază de finanțare din FEDR sau din contribuția statelor membre participante la Program, în vederea realizării activităților propuse. Partenerii de proiect sunt în relații contractuale directe cu autoritățile naționale în ceea ce privește contribuția statelor membre și vor încheia acorduri de parteneriat cu partenerul lider de proiect referitoare la drepturile și obligațiile care decurg din implementarea în comun a proiectului;

f) Manualul aplicantului - documentul care detaliază condițiile de eligibilitate pentru potențialii beneficiari, condițiile de eligibilitate a proiectelor, a costurilor și bugetelor și care prezintă procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte și informații legate de implementarea proiectelor;

g) acord de parteneriat - documentul legal semnat de toți partenerii dintr-un proiect, care detaliază responsabilitățile acestora și creează cadrul pentru gestionarea și implementarea eficientă a proiectului;

h) partener asociat, denumit în continuare PA, este organizația implicată în proiect în diferite stadii ale acestuia, care contribuie la implementarea activităților planificate în cadrul proiectului și nu primește sprijin din FEDR sau din cofinanțarea statului membru;

i) Ghidul de vizibilitate - document care detaliază obligațiile beneficiarilor în ceea ce privește informarea și publicitatea proiectului.

Art. 3. -

(1) Pentru toate tipurile de cheltuieli considerate eligibile în cadrul proiectelor Programului se respectă reglementările prevăzute în legislația națională și comunitară în vigoare, pentru fiecare domeniu în parte.

(2) Cheltuielile deja finanțate integral sau parțial prin alte instrumente naționale, europene sau internaționale nu reprezintă cheltuieli eligibile.

Art. 4. -

(1) Sunt considerate eligibile numai acele cheltuieli care sunt însoțite de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale sau de alte documente contabile cu valoare probantă, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate și identificate.

(2) În vederea certificării conformității cu originalul, partenerii români vor prezenta controlului de prim nivel toate documentele originale.

Art. 5. -

(1) Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să fie:

a) în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, acordului de parteneriat și ale cererii de finanțare aprobate;

b) necesare implementării proiectului;

c) reale;

d) în legătură directă cu proiectul, necesare pentru pregătirea, demararea și/sau implementarea acestuia și să fie incluse în bugetul aprobat de comitetul comun de selecție;

e) plătite de către beneficiar în perioada de implementare a proiectului, începând cu data semnării contractului de finanțare până la sfârșitul perioadei de implementare, conform cererii de finanțare aprobate, cu excepția cheltuielilor de pregătire a proiectului; Modificări (2)

f) în conformitate cu regulamentele CE, Manualul aplicantului și legislația națională;

g) efectuate cu respectarea principiilor ajutorului de stat, egalității de șanse și protecției mediului, precum și a obligațiilor referitoare la informare și publicitate;

h) realizate cu respectarea prevederilor legislației naționale în domeniul achizițiilor publice în vigoare.

(2) Prin excepție, pentru a fi eligibile, cheltuielile de pregătire a proiectelor trebuie să fie efectuate după 1 ianuarie 2007, dar înaintea termenului-limită de depunere a cererilor de finanțare.

(3) Cheltuielile eligibile pentru pregătirea proiectelor sunt în cuantum de maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile.

(4) Proiectele a căror implementare a fost deja demarată înaintea depunerii cererilor de finanțare nu sunt considerate eligibile.

Art. 6. -

Pentru proiectele care se vor derula în cadrul Programului sunt considerate eligibile cheltuielile ocazionate de activitățile privind pregătirea proiectului, cheltuielile de personal, cheltuielile de transport și cazare, cheltuielile cu serviciile externe, cheltuielile cu achiziția de echipamente, cheltuielile de investiții, costurile financiare, cheltuielile administrative.

Art. 7. -

(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru pregătirea proiectului, dacă:

a) au survenit după 1 ianuarie 2007, însă înaintea termenului-limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul respectivei solicitări de propuneri;

b) sunt în legătură cu activitățile proiectului și sunt derulate în aria eligibilă a Programului;

c) sunt însoțite de documente-suport care să dovedească legătura directă a acestora cu proiectul aprobat și să fie cuprinse în cererea de finanțare;

d) nu depășesc 10% din costurile totale eligibile și sunt proporționale cu gradul de complexitate al proiectului, însă nu mai mult de 150.000 euro.

(2) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului trebuie plătite înaintea datei de depunere a primului raport de progres al proiectului, dar vor fi rambursate numai după încheierea contractului de finanțare, pe baza unei cereri de plată certificate. Modificări (1)

(3) În cadrul cheltuielilor de pregătire a proiectului se includ cheltuielile referitoare la:

a) studii pregătitoare și documente de proiectare - elaborarea de studii de fezabilitate, studii de impact de mediu, analize cost-beneficiu, costurile autorizațiilor și planurilor tehnice, consultanța în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice, studii preliminare de evaluare a imobilelor, analiza grupurilor-țintă, studii de piață, analize ale nevoilor, studii de poziționare și alte studii relevante;

b) obținerea autorizațiilor/avizelor/permiselor obligatorii prevăzute în legislația națională;

c) traduceri - din/în limbile engleză, maghiară și română;

d) organizarea întâlnirilor între partenerii proiectului, în scopul dezvoltării proiectului: transport, diurne și cazare;

e) consultanța externă pentru elaborarea proiectului - maximum 1% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 5.000 euro, proporțional cu complexitatea proiectului.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea proiectului pot fi incluse de către un beneficiar numai în prima cerere de rambursare a cheltuielilor.

Art. 8. -

(1) Cheltuielile totale de management includ atât cheltuielile din capitolul "Cheltuieli de management" - "Cheltuieli de personal", cât și cheltuielile din linia bugetară "Servicii externe de management"- "Cheltuieli cu servicii externe", în cazul în care acestea sunt externalizate și nu pot depăși 5% din cheltuielile total eligibile.

(2) Pot fi încadrate în această categorie:

a) salarizarea brută cu normă întreagă, cost total cu personalul, a persoanelor angajate la instituțiile/persoanele juridice implicate în proiect ca LP sau PP;

b) salarizarea brută proporțională, pentru angajații care lucrează cu fracțiune de normă la activitățile proiectului.

(3) Cheltuielile de management sunt cheltuieli cu personalul implicat în gestionarea și implementarea curentă a activităților proiectului, acestea includ cheltuielile cu salarizarea managerului de proiect, a managerului financiar, a asistentului de proiect și altele asemenea.

(4) Cheltuielile cu salarizarea experților necesari implementării proiectelor, cum ar fi specialiști în domenii relevante pentru proiect sau alți experți angajați de beneficiari, sunt incluse în linia bugetară "Cheltuieli cu expertiza internă".

(5) Cheltuielile cu expertiza internă sunt legate în mod direct de activitățile proiectului și survenite în relația cu angajații LP sau PP. Acestea sunt cheltuielile cu personalul însărcinat cu elaborarea studiilor, lucrărilor de cercetare, angajați ai instituției/organizației beneficiare sau însărcinați cu alt tip de expertiză necesară implementării proiectului, pot include cheltuieli cu instructorii implicați în proiect și care sunt angajați de către unul dintre parteneri. Diferența dintre subcategoriile menționate mai sus constă în tipul de activitate pe care o determină: administrare sau expertiză.

Art. 9. -

(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, așa cum sunt descrise în cererea de finanțare, inclusiv contribuțiile aferente acestora aflate în sarcina angajatorului, conform prevederilor legale în vigoare. Modificări (1)

(2) Sunt eligibile doar cheltuielile de personal aferente personalului angajat de către partenerul român, cu atribuții în procesul de gestionare și implementare a proiectului, cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp parțial sau act administrativ de numire în funcția publică, pe durată nedeterminată ori determinată. Plafoanele salariilor angajaților în proiect nu trebuie să depășească nivelul practicat de persoana juridică respectivă pentru funcții similare.

(3) Cheltuielile de personal pentru personalul angajat de organizațiile partenere în proiect, cu atribuții în procesul de gestionare și implementare a proiectului, sunt eligibile numai dacă gestionarea proiectului nu se externalizează.

(4) Personalul angajat pentru implementarea proiectului trebuie să fie format din angajați ai partenerului lider sau partenerilor din proiect, persoane juridice prezentate în cererea de finanțare.

(5) Cheltuielile de personal includ salariul tarifar/salariul de bază, sporurile permanente prevăzute în contractele individuale de muncă/contractul colectiv de muncă, în actele adiționale aferente, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și/sau în actul administrativ de numire în funcția publică, precum și contribuțiile aferente menționate la alin. (1).

(6) Salariul tarifar/real, sporurile permanente și contribuțiile menționate la alin. (1) vor fi plătite pentru timpul efectiv lucrat și vor fi susținute de fișele de post, fișele de pontaj pentru timpul efectiv lucrat, state de salarii, ordine de plată, extrase de cont, declarația salariatului pentru timpul lucrat în cadrul proiectului și alte documente justificative, după caz.

(7) Timpul de muncă alocat proiectului nu poate depăși durata normală de lucru, conform prevederilor legislației naționale în vigoare.

(8) Nu se va lua în calcul contravaloarea orelor suplimentare, primelor și oricărui tip de concediu.

(9) Nu constituie cheltuială eligibilă salariile aleșilor locali.

(10) Sunt eligibile cheltuielile cu salariile funcționarilor publici încadrați în unitățile dedicate implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea.

Art. 10. -

(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru deplasare numai pentru personalul angajat în proiect, care efectuează deplasări pentru participarea la întâlniri, seminarii, conferințe ce au loc pe teritoriul Programului.

(2) Cheltuielile de deplasare în afara ariei eligibile a Programului nu sunt eligibile, cu excepția cazului în care sunt legate de realizarea activităților proiectului și sunt cuprinse în proiect. Acestea trebuie aprobate de comitetul comun de selecție în fiecare caz, simultan cu aprobarea proiectului.

(3) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru deplasare includ costurile de transport, cazare și diurnă.

(4) Pentru asigurarea transportului și cazării trebuie să se aleagă varianta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu respectarea prevederilor din legislația națională.

(5) Pentru deplasarea în țară, sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea și diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în autoritățile și instituțiile publice, precum și în unitățile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta condițiile și plafoanele impuse de legislația națională aplicabilă instituțiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele menționate la categoria anterioară, cheltuielile vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii. Valoarea diurnei nu trebuie să depășească cuantumul obținut prin înmulțirea cu 2,5 a cuantumului diurnei aplicabile angajaților autorităților și instituțiilor publice.

(6) Pentru deplasarea în străinătate, sunt eligibile cheltuielile cu transportul, cazarea și diurna numai pentru personalul care face parte din echipa de proiect, după cum urmează:

a) pentru personalul care lucrează în autoritățile și instituțiile publice, precum și în unitățile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, cheltuielile vor respecta condițiile și plafoanele impuse de legislația națională aplicabilă instituțiilor publice;

b) pentru personalul care lucrează în cadrul altor persoane juridice decât cele menționate la categoria anterioară, cheltuielile pentru transport vor respecta plafoanele stabilite de normele interne proprii, iar cele pentru cazare și diurnă vor respecta plafoanele impuse de legislația națională aplicabilă instituțiilor publice.

(7) Cheltuielile cu alocația zilnică de subzistență (per diem) se stabilesc de către angajator, respectând legislația națională și prevederile Manualului aplicantului.

(8) Cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru experții externi vor fi încadrate în costurile legate de serviciile pe care aceștia le prestează și vor fi incluse la linia bugetară "Servicii externe".

(9) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) trebuie să nu mai fie incluse în altă linie bugetară.

Art. 11. -

(1) Sunt considerate eligibile cheltuielile pentru serviciile externe, cheltuieli în relația cu o terță parte, contractată de LP sau PP pentru implementarea unei părți din activitățile din proiect, în următoarele condiții:

a) activitatea experților externi este esențială pentru implementarea proiectului;

b) onorariul experților externi este rezonabil, corespunde experienței și competențelor acestora, precum și calității serviciilor oferite;

c) serviciul nu este prestat de către LP, PP sau PA.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru serviciile externe includ următoarele costuri:

a) cheltuieli cu asigurarea managementului proiectului, în cazul în care beneficiarul nu dispune de personal calificat în acest scop. Costurile totale de management nu pot depăși 5% din cheltuielile totale eligibile;

b) cheltuieli cu elaborarea de studii, cercetări;

c) cheltuieli cu expertiza tehnică și financiară, contabilitate, experți în achiziții publice, dacă aceste activități sunt legate de proiect și sunt necesare implementării acestuia, dar care nu sunt legate direct și numai de managementul de proiect;

d) cheltuieli cu organizarea de evenimente, conferințe, seminarii, întâlniri, workshopuri, traininguri. Aceste cheltuieli se pot defalca în funcție de tipul activității, astfel: cheltuieli cu externalizarea serviciilor de transport, cazare, traduceri, închiriere săli etc., cheltuieli de catering pentru beneficiarii evenimentelor și grupurile-țintă;

e) cheltuieli cu transportul persoanelor care fac parte din categoria grupurilor-țintă sau a beneficiarilor finali ai proiectului;

f) cheltuieli pentru informare și publicitate - pliante, reclame, materiale promoționale, pagina web, broșuri, newsletter, alte costuri legate de publicații etc. -, precum și cheltuieli specifice proiectului legate de promovare, vizibilitate și publicitate, în conformitate cu regulile cuprinse în Ghidul de vizibilitate;

g) cheltuieli cu alte servicii - în această categorie se includ alte tipuri de cheltuieli pentru servicii externe care sunt definite clar în cererea de finanțare și trebuie să fie în legătură directă cu proiectul și care nu pot fi încadrate într-o altă linie bugetară, dar sunt necesare implementării proiectului.

(3) Nu sunt eligibile costurile pentru expertiza externă adusă ca aport de instituțiile partenere în proiect, precum și de persoanele care fac parte din echipa de proiect.

Art. 12. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...