Agenția Națională a Funcționarilor Publici - ANFP

Ordinul nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a formatelor-standard și de transmitere a datelor și informațiilor cu privire la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 22 alin. (1) lit. d) și i) și ale art. 25 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 lit. b) și f) și ale art. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) și al art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Prin prezentul ordin se asigură un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere și colectare periodică a datelor și informațiilor relevante privind evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

(2) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condițiilor necesare îmbunătățirii procesului de colectare a informațiilor privind evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici.

Art. 2. -

Se aprobă Instrucțiunile de completare a formatelor-standard și de transmitere a datelor și informațiilor cu privire la evidența funcțiilor publice și funcționarilor publici, denumite în continuare Instrucțiuni, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

(1) Formatele-standard de raportare prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, denumită în continuare Hotărâre, se completează cu respectarea regulilor procedurale prevăzute în Instrucțiuni.

(2) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund de corectitudinea datelor și informațiilor completate în formatele- standard de raportare.

(3) Persoana sau persoanele desemnate în condițiile art. 3 din Hotărâre duc la îndeplinire obligațiile autorităților și instituțiilor publice prevăzute de prezentul ordin.

Art. 4. -

(1) Formatul-standard privind modificările intervenite în situația funcționarilor publici prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărâre se aprobă de conducătorul autorității sau instituției publice și se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării respective.

(2) Formatul-standard al evidenței funcțiilor publice și funcționarilor publici prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărâre se aprobă de conducătorul autorității sau instituției publice și se transmite bianual Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în cursul lunii mai, respectiv noiembrie a fiecărui an.

Art. 5. -

(1) Formatele-standard de raportare sunt publicate în format Excel pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la adresa http://www.anfp.gov.ro, secțiunea "Materiale utile", subsecțiunea "Evidența funcțiilor și funcționarilor publici".

(2) Persoana sau persoanele desemnate în condițiile art. 3 din Hotărâre au obligația să descarce modelul celor două formate-standard de raportare și să le completeze numai în format prestabilit, cu respectarea condițiilor tehnice de formatare și de completare stabilite în Instrucțiuni, pentru a permite prelucrarea automată a datelor.

(3) Fișierul tip .xls cuprinzând informații privitoare la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, respectiv fișierele tip .xls cuprinzând modificările intervenite în situația funcționarilor publici, completate în condițiile prevăzute de Instrucțiuni, se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în format electronic, ca fișier atașat al unui singur e-mail, al cărui subiect va fi format din indicativul județului_numele complet al autorității sau instituției publice respective_anul (exemplu: B_Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă_2009; VS_Primăria Zorleni_2009).

(4) Transmiterea formatelor de raportare completate se face prin comunicarea electronică la adresele de e-mail, astfel:

a) evidentafpcentrale@anfp.gov.ro, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală;

b) evidentafpteritoriale@anfp.gov.ro, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în unitățile administrativ-teritoriale;

c) evidentafplocale@anfp.gov.ro, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Art. 6. -

(1) Datele și informațiile cuprinse în formatele- standard de raportare completate și transmise în condițiile prevăzute la art. 5 sunt centralizate și prelucrate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici pe baza unor programe informatice.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici validează rapoartele care sunt transmise în condițiile prevăzute de Hotărâre și de Instrucțiuni.

(3) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea și prelucrarea datelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate decide invalidarea formatelor de raportare și neintegrarea datelor și informațiilor cuprinse în acestea, ca măsură procedurală specifică ce se aplică în situația neconformității cu instrucțiunile de completare.

(4) Invalidarea rapoartelor poate avea loc în următoarele situații:

a) netransmiterea formatelor de raportare în termenul prevăzut la art. 4;

b) netransmiterea formatelor de raportare în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3);

c) constatarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a unor date nereale sau erori procedurale în completarea formatelor de raportare.

Art. 7. -

(1) Pe baza datelor și informațiilor cuprinse în formatele de raportare privind evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici și în formatele de raportare privind modificările intervenite în situația funcționarilor publici, Agenția Națională a Funcționarilor Publici elaborează rapoarte bianuale, pe care le publică pe portalul instituției, după cum urmează:

a) în luna iulie, pe baza informațiilor din anexa nr. 2 la Hotărâre comunicate în luna mai a anului în curs și pe baza informațiilor din anexa nr. 1 la Hotărâre comunicate în semestrul I al anului în curs;

b) în luna ianuarie a anului următor, pe baza informațiilor din anexa nr. 2 la Hotărâre comunicate în luna noiembrie a anului precedent și pe baza informațiilor din anexa nr. 1 la Hotărâre comunicate în semestrul II al anului precedent.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate prezenta în cuprinsul rapoartelor prevăzute la alin. (1) și lista instituțiilor și autorităților publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele-standard de raportare completate în condițiile și termenele prevăzute în prezentul ordin.

Art. 8. -

Agenția Națională a Funcționarilor Publici recomandă prefecturilor și consiliilor județene să acorde, la cererea acestora, sprijinul necesar primăriilor comunelor care nu au acces la mijloacele de comunicare informatică, în vederea transmiterii în format electronic a datelor și informațiilor din formatele de raportare, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. c).

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Andras Zsolt Szakal

București, 20 iulie 2009.

Nr. 1.355.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
de completare a formatelor-standard și de transmitere a datelor și informațiilor cu privire la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...