Guvernul României

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 31.08.2016

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 02 septembrie 2016.

În vigoare de la 02 septembrie 2016 până la 12 octombrie 2017, fiind abrogat prin Hotărâre 715/2017 și înlocuit de Regulament 2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV, - documentul tehnico-economic care conține rezultatele evaluării cantitative și calitative a volumului de lemn destinat exploatării;

b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;

c) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului - volumul de materiale lemnoase fasonate destinate pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a statului - lucrări de investiții și reparații pentru lucrări de reconstrucție ecologică, lucrări de regenerare, lucrări de protecția pădurilor, amenajări cinegetice și piscicole, ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor și căilor de acces, încălzirea spațiilor și clădirilor, amenajări pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum și volumul de materiale lemnoase necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele colective de muncă. Volumul de materiale lemnoase destinate consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nu face obiectul comercializării. Volumul necesar va fi estimat de administrator și publicat de acesta, pe site-ul www.rosilva.ro, anterior primei licitații;

d) consum propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale - volumul de materiale lemnoase destinate pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale - lucrări de investiții și reparații pentru lucrări de reconstrucție ecologică, lucrări de regenerare, alte plantații, lucrări de protecția pădurilor, amenajări cinegetice și piscicole, lucrări de investiții, de reparații ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor și căilor de acces, încălzirea spațiilor și clădirilor, amenajări pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum și volumul de materiale lemnoase necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele colective de muncă. Volumul de materiale lemnoase destinate consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale nu face obiectul comercializării. Volumul necesar va fi estimat de administrator și publicat de acesta, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, după aprobarea bugetului acestuia;

e) garanția de participare - garanția care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja organizatorul licitației/negocierii față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

f) gradul de accesibilitate - distanța determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalațiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent - rutier, feroviar sau punctul naval de încărcare;

g) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căruia un alt operator economic autorizat, persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă sau care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept;

h) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi grupate în funcție de: bazinet, necesități legate de conducerea arboretelor, instalații de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deservește și care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare și principale; autorizarea unui nou parchet în această succesiune se poate realiza numai după reprimirea partizilor deja autorizate;

i) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene privind ajutorul de stat;

j) materiale lemnoase fasonate - sortimentele industriale de lemn de lucru și lemnul de foc prevăzute în anexa la prezentul regulament;

k) operator economic - orice întreprindere, atestată, în condițiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum și orice persoană juridică sau fizică în cazul cumpărării de materiale lemnoase fasonate; administratorii de fond forestier proprietate publică care desfășoară activitate economică sunt considerați operatori economici în sensul prezentei definiții; termenul include și întreprinderile individuale și persoanele fizice autorizate, înregistrate la oficiul registrului comerțului;

l) organizatorul licitației/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului și/sau structurile din subordinea acestora, precum și proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale;

m) participant la licitație - persoana fizică sau juridică ce îndeplinește toate condițiile de participare și este prezent la licitație;

n) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ și calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării și care are același număr de identificare și denumire cu cele al APV-ului;

o) postață - parte din parchet stabilită și delimitată pe teren, în conformitate cu eșalonarea din anexa la contractul dintre părți;

p) prețul de pornire la licitație/negociere, denumit în continuare preț de pornire -, prețul stabilit de organizatorul licitației/negocierii, pornind de la prețul de APV, în conformitate cu competențele stabilite prin actele normative, pornind de la prețul de APV, având în vedere proveniența, volumul arborelui mediu al speciei principale, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA. În cazul materialelor lemnoase fasonate, prețul de pornire la licitație se fundamentează și pe principiile eficienței economice și economiei de piață, corelat cu condiția de livrare. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele; prețul de adjudecare a grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creșterii obținute prin licitație/negociere;

q) prețul de referință - prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fond forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 31 septembrie a anului anterior anului de producție. Acesta este un preț, stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment, natura de produs și se utilizează pentru calculul prețului APV. Prețul de referință se aprobă, pentru fiecare an de producție, prin decizia conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel județean, regional sau național sau de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, preț ce poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an;

r) prețul de APV - prețul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un APV, exprimat în lei/mc, rezultat ca medie a prețurilor de referință prevăzute la lit. q), aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc și cojii, ponderate cu cantitățile acestora. Acest preț se calculează având la bază valorile prețului de referință prevăzut la lit. q);

s) procesare - prelucrarea primară a sortimentelor industriale de materiale lemnoase fasonate;

ș) sortiment industrial de material lemnos fasonat - sortimentele industriale obținute din lemnul de lucru, respectiv lemnul de foc aferent partizilor autorizate și exploatate. Sortimentele industriale sunt cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul informațional SUMAL, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare; sortimentele industriale de materiale lemnoase fasonate sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament;

t) valorificarea masei lemnoase - acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către deținători/administratori legali, ca masă lemnoasă pe picior, precum și a materialelor lemnoase fasonate. Modalitățile de valorificare sunt: prin vânzare în licitație publică, ca masă lemnoasă pe picior și materiale lemnoase fasonate, prin negociere ca masă lemnoasă pe picior și materiale lemnoase fasonate, prin vânzare directă a materialelor lemnoase fasonate, prin donații, prin sponsorizări, prin utilizarea acesteia pentru consumul propriu al deținătorului/administratorului, precum și prin prelucrarea primară a materialelor lemnoase fasonate în instalațiile proprii ale deținătorului/administratorului fondului forestier proprietate publică;

ț) valorificarea superioară a masei lemnoase - valorificarea masei lemnoase realizată de către administratorii de fond forestier proprietate publică, sub formă de material lemnos fasonat, prin care fiecărui sortiment îi este dată destinația industrială adecvată, care permite realizarea unei valori adăugată maxime;

u) vânzător - deținătorul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează operațiunea de vânzare a masei lemnoase/materialelor lemnoase recoltată/recoltate din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

v) volum brut - volumul masei lemnoase pe picior sau volumul materialelor lemnoase fasonate, inclusiv coaja acestora.

Art. 2. -

(1) Volumul de masă lemnoasă stabilit a se recolta anual din fondul forestier proprietate publică, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se valorifică de către organizatori, potrivit prevederilor prezentului regulament.

(2) Volumul de masă lemnoasă prevăzut la alin. (1) este cel cuprins în actele de punere în valoare.

Art. 3. -

(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "materiale lemnoase fasonate", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(5), de către:

a) Consiliul de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, direct sau prin comitetele directoare ale unităților Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de aceasta;

b) Comitetul de direcție al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta;

c) Consiliul de administrație al Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru fondul forestier proprietate publică a statului administrat de acesta.

(2) Partizile/Pachetele de partizi care fac obiectul valorificării ca materiale lemnoase fasonate se stabilesc de către organizatorul licitației, cu încadrarea în volumul aprobat de entitățile prevăzute la alin. (1) pentru fiecare organizator, prin tragere la sorți organizată public în prezența reprezentanților organizațiilor profesionale și patronale din domeniul forestier, înaintea anunțului privind organizarea licitației principale, după constituirea rezervei pentru precomptarea produselor accidentale I; pachetele de partizi se constituie din partizile destinate exploatării, pe natură de produse, urmărindu-se respectarea principiilor definite la art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Volumul partizilor/pachetelor de partizi prevăzute la alin. (2) se constituie, pe natură de produse, proporțional cu structura masei lemnoase care face obiectul recoltării, și va fi de:

a) maximum 15% din volumul prevăzut a se recolta în anul de producție 2017;

b) maximum 20% din volumul prevăzut a se recolta în anul de producție 2018.

(4) Volumul prevăzut la alin. (3) se stabilește, începând cu anul de producție 2019, prin hotărâre a entităților prevăzute la alin. (1), avându-se în vedere:

a) necesarul anual estimat, pe specii, de materiale lemnoase fasonate în sortimente industriale, pentru producătorii din industria mobilei;

b) necesarul de lemn de foc pentru încălzirea locuințelor populației; această cantitate se valorifică prin vânzare directă;

c) consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului;

d) consumul propriu al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă;

e) eficiența economică.

(5) Hotărârea fiecărei entități luată în condițiile alin. (4), care vizează anul de producție următor, se postează de site-ul prevăzut la art. 9 alin. (1), până cel mai târziu la data de 31 mai a anului în curs.

(6) Partizile rămase după stabilirea partizilor în condițiile alin. (2) și (3) și partizile care se constituie ca rezervă pentru precomptarea produselor accidentale se oferă la licitație publică/negociere pe picior, după caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(7) Masa lemnoasă provenită din partizile rămase neadjudecate după parcurgerea a două licitații și a unei negocieri, precum și cea care a făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare reziliate se poate valorifica sub formă de materiale lemnoase fasonate, prin exploatarea în regie proprie, cu forțe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră; volumul acestora nu este inclus în volumul prevăzut la alin. (3).

(8) Volumul necesar asigurării consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului se constituie din partizi de produse secundare și din materiale lemnoase fasonate rezultate din exploatarea partizilor prevăzute la alin. (3) și (7).

(9) Materialele lemnoase fasonate rezultate din exploatarea partizilor prevăzute la alin. (3) și (7) pot face obiectul procesării în instalațiile proprii ale administratorului fondului forestier, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(10) Materialele lemnoase fasonate în sortimente industriale, astfel cum sunt definite prin prezentul regulament, care se asigură cu prioritate pentru producătorii din industria mobilei, se valorifică, de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, din partizile prevăzute la alin. (3) și (7), prin licitație publică organizată în condițiile prezentului regulament, cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, și a condițiilor de participare la licitație prevăzute de prezentul regulament, pe baza necesarului anual estimat pe specii, conform atestatului emis de către comisia de atestare care funcționează în cadrul asociației profesionale din domeniul industriei mobilei.

(11) Din partizile prevăzute la alin. (3) și (7) se poate asigura și consumul instituțiilor publice și unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor europene în domeniul ajutorului de stat. Această cantitate se valorifică prin vânzare directă, în condițiile de piață.

(12) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul oficial al administratorului.

Art. 4. -

(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau "materiale lemnoase fasonate", se ia, după caz, cu respectarea art. 6 alin. (2), de către:

a) consiliul de administrație al ocolului silvic care funcționează ca regie autonomă de interes local și asigură administrarea fondului forestier;

b) consiliul local, în situația în care este încheiat un contract de administrare/prestări servicii cu un ocol silvic autorizat.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul administratorului sau proprietarului.

Art. 5. -

(1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului se stabilește de către entitățile prevăzute la art. 3, în baza prevederilor amenajamentelor silvice și în condițiile reglementate de art. 19 și 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) va fi valorificată, după efectuarea eventualelor precomptări ale produselor accidentale, în condițiile prezentului regulament.

Art. 6. -

(1) Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se stabilește, în condițiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice și în condițiile reglementate de art. 19 și 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, și se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

(2) Face obiectul vânzării, prin metodele de valorificare prevăzute la art. 1 lit. t), volumul de masă lemnoasă rămasă disponibilă după asigurarea necesarului pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum și a necesarului pentru consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale respective.

Art. 7. -

(1) Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitație publică/negociere material lemnos fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I, cu condiția depunerii unei declarații pe propria răspundere în cadrul procedurii de preselecție, prin care acesta certifică faptul că la momentul organizării procedurii de licitație/negociere îndeplinește condițiile prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), cuprinde:

a) informații actualizate privind capacitatea proprie de procesare;

b) situația cantității de lemn rotund fasonat la drum auto, din produse principale sau produse accidentale I, achiziționate, precum și a celei procesate din această categorie în capacitățile proprii, de la începutul anului în curs.

(3) Informațiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu respectă procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se comunică autorității publice centrale care răspunde de silvicultură de către garda forestieră competentă teritorial, aceasta având obligația publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

(4) Operatorii economici care se înscriu la licitație pentru achiziționarea de lemn rotund fasonat, pentru cantitățile care se încadrează în sortimentul lemn de foc provenit din partizi de produse principale sau accidentale I, în condițiile alin. (1), nu au obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1), dacă lemnul de foc nu este destinat prelucrării industriale.

Art. 8. -

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură are obligația de a afișa pe site-ul acesteia, anual, până la data de 15 februarie, volumele sortimentelor de materiale lemnoase fasonate din fiecare specie, stabilite ca medie a ultimilor 3 ani, în baza datelor din sistemul informațional SUMAL pentru partizile autorizate la exploatare și exploatate la nivel național, rezultate prin aplicarea procentului prevăzut de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru respectarea condițiilor prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, operatorul/grupul de operatori economici depune la organizatorul licitației o declarație pe propria răspundere care să cuprindă situația volumului de lemn achiziționat/procesat anual din fiecare specie și sortiment industrial.

(3) Informațiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori economici care au depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se comunică de către garda forestieră competentă teritorial autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, aceasta având obligația publicării pe site-ul propriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

Art. 9. -

(1) În vederea asigurării transparenței comercializării masei lemnoase prevăzute de art. 60 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului au obligația de a asigura publicitatea licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.rosilva.ro administrat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de desfășurarea licitației principale și cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea licitațiilor intermediare/negocierilor de masă lemnoasă.

(2) În vederea asigurării transparenței comercializării masei lemnoase, astfel cum este prevăzută la art. 60 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, cu minimum 10 zile înainte de desfășurarea licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă:

a) administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale au obligația de a asigura publicitatea licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond forestier, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociația Administratorilor de Păduri din România, în cazul ocoalelor silvice de regim, sau pe site-ul www.rosilva.ro, în cazul în care administrarea se asigură prin ocoale silvice din subordinea RNP - Romsilva;

b) unitățile administrativ-teritoriale în cazul fondului forestier proprietate publică a acestora pentru care se asigură serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate, au obligația asigurării publicității licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din acest fond, pe site-ul www.ocoalederegim.ro;

c) în cazul masei lemnoase pe picior, în caietul de sarcini se vor prezenta, pe lângă schița parchetelor, coordonatele geografice cel puțin ale unui punct din interiorul fiecărui parchet și coordonatele geografice ale platformei primare.

(3) Pentru partizile supuse negocierii potrivit prevederilor art. 44 nu este obligatorie asigurarea publicității prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL II Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

SECȚIUNEA 1 Organizarea licitațiilor și preselecția solicitanților

Art. 10. -

(1) În perioada 31 august-15 octombrie, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin comitetele directoare ale unităților din cadrul acesteia, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" prin Comitetul de direcție al acestuia, respectiv Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" prin Consiliul de administrație al acesteia aprobă lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor; în lista de partizi se pot include și arborete care urmează să facă obiectul planurilor decenale de recoltare, pentru situația în care în ocolul silvic se desfășoară lucrări de amenajare a pădurilor, dar nu a fost organizată ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare, informațiile despre aceste arborete fiind transmise ocolului silvic, în scris, de către societatea specializată atestată pentru lucrări de amenajare a pădurilor; autorizarea spre exploatare a acestor partizi poate fi făcută numai după ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - Conferința a II-a de amenajare și numai pentru arboretele din planurile decenale stabilite prin aceasta.

(2) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la aprobarea listei, administratorii fondului forestier proprietate publică a statului publică pe site-ul www.rosilva.ro catalogul masei lemnoase pe picior pentru fiecare ocol silvic. Catalogul conține minimum următoarele:

a) lista de partizi aferentă anului de producție următor;

b) actele de punere în valoare cu schița parchetului, inclusiv coordonatele geografice cel puțin ale unui punct din interiorul fiecărui parchet, respectiv ale platformei primare;

c) propunerea de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă;

d) caietul de sarcini;

e) datele de contact ale ocolului silvic.

(3) Cel mai târziu până la data de 15 decembrie a anului anterior anului de producție, organizatorii licitațiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale publică lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor.

(4) Lista partizilor de masă lemnoasă prevăzută la alin. (1) și (3) poate fi modificată/completată, în funcție de:

a) precomptările de masă lemnoasă efectuate potrivit legii;

b) modificarea/anularea/casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi de produse de igienă și accidentale;

c) imposibilitatea recoltării/transportării masei lemnoase cauzată de forța majoră, constatată în condițiile legii, de calamități naturale, precum și de fenomene climatice extreme;

d) stocurile de masă lemnoasă pe picior rămase nerecoltate din partizile aferente anului calendaristic anterior sau ca urmare a rezilierii unor contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior;

e) revizuirea amenajamentelor silvice;

f) modificarea regimului juridic al fondului forestier proprietate publică;

g) situații generate de evoluția pieței lemnului;

h) situații generate de evoluția stării arboretelor - anii de fructificație, dezvoltarea regenerărilor naturale, starea de sănătate a arboretelor, dezvoltarea arboretelor tinere.

(5) Orice modificare a listei de partizi se publică, în termen de 5 zile, pe site-urile prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b).

Art. 11. -

(1) Din lista aprobată prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale, astfel cum sunt definite la art. 58 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) stabilesc partizile al căror volum însumează 20% din volumul total al acestora și care constituie rezerva pentru precomptarea produselor accidentale și încadrarea în prevederile art. 59 alin. (6) - (8) și (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru fondul forestier proprietate publică al unei unități administrativ-teritoriale un procent de 20% din posibilitatea anuală de produse principale se valorifică în trimestrul IV al anului de producție, după precomptarea în condițiile art. 59 alin. (6) - (8) și (11) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, a eventualelor produse accidentale apărute în cursul anului.

Art. 12. -

Vânzarea masei lemnoase pe picior și a materialelor lemnoase fasonate se realizează de către organizatori prin licitație publică, cu preselecție, de tipul:

a) licitație cu strigare;

b) licitație în plic închis;

c) licitație mixtă;

d) licitație electronică.

Art. 13. -

Pentru fiecare licitație organizată, tipul de licitație se stabilește având în vedere principiile prevăzute la art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, de entitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din cadrul organizatorului licitației, cu prilejul aprobării prețurilor de pornire la licitație, și se face cunoscut prin intermediul anunțului de licitație.

Art. 14. -

(1) Prima licitație pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevăzută a se recolta într-un an calendaristic din fondul forestier proprietate publică, denumită în continuare licitația principală, se organizează și are loc în perioada 1 noiembrie-31 decembrie a anului anterior recoltării.

(2) La licitația principală, prevăzută la alin. (1), organizatorul licitației, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, oferă spre vânzare masă lemnoasă pe picior în procent între minimum 50% și maximum 70% din volumul de masă lemnoasă stabilit potrivit prevederilor art. 3 alin. (6).

(3) Licitația principală prevăzută la alin. (1) nu este urmată de negocierea partizilor rămase neadjudecate.

Art. 15. -

(1) Licitațiile ulterioare licitației principale pentru masa lemnoasă pe picior sunt licitații intermediare și se desfășoară în cursul anului calendaristic în care s-a prevăzut recoltarea masei lemnoase.

(2) Licitațiile intermediare se organizează pentru masa lemnoasă din: partizile neoferite la licitația principală, partizile neadjudecate în urma desfășurării licitației principale și din partizile introduse în lista de partizi ulterior licitației principale, în condițiile art. 10 alin. (4).

Art. 16. -

În perioada 1 august-15 septembrie a anului de producție se organizează licitațiile intermediare pentru vânzarea masei lemnoase din rezerva constituită în condițiile art. 11.

Art. 17. -

Lista operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră se publică pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și se actualizează lunar prin grija Comisiei de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; pe același site se publică și se actualizează lunar lista operatorilor economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră cărora li s-a retras/suspendat certificatul de atestare.

Art. 18. -

(1) Materialele lemnoase fasonate provenite din exploatarea în regie proprie de către administratorii de fond forestier proprietate publică, cu excepția celor prevăzute la art. 3 alin. (9), se vând din depozite înregistrate în SUMAL, de la o cale de transport cu caracter permanent, de la punctul de încărcare naval, precum și fasonat la cioată, în condițiile art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; valorificarea din faza fasonat la cioată se face, în condițiile legii, numai către destinatarii definiți la art. 45 alin. (1).

(2) Materialele lemnoase fasonate se vând pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru, precum și din sortimentul lemn de foc; piesele aferente sortimentelor industriale se numerotează și se trec în carnetul de inventariere al lotului.

(3) Materialele lemnoase fasonate, în cazul sortimentelor de furnir din speciile: nuc, cireș și sorb, se vând pe piese personalizate.

(4) Vânzarea pe piese personalizate se poate face și pentru alte specii forestiere și sortimente industriale decât cele prevăzute la alin. (2), corelat cu cerințele pieței și cu necesarul estimat, în baza hotărârii motivate a organizatorului licitației adoptate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(5) Loturile prevăzute la alin. (2) vor avea o singură componentă, formată dintr-un singur sortiment de materiale lemnoase fasonate și o singură specie, cu excepția cazului în care sortimentul este "lemn de foc", care poate avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari, diverse specii moi și rășinoase; prin excepție, la rășinoase se pot grupa sortimente de lemn de lucru din specia brad cu molid.

(6) Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot valorifica materialele lemnoase fasonate și masă lemnoasă pe picior prin licitații publice cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la ajutorul de stat și a următoarelor criterii:

a) prețul oferit;

b) gradul de prelucrare a materialelor lemnoase;

c) aportul socioeconomic local al activității de prelucrare a lemnului raportat la cantitatea de lemn consumată.

(7) Pentru respectarea principiului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publică pot acorda reduceri de preț în baza unei scheme de ajutor de stat, adoptată în condițiile legii.

(8) Modalitatea de punctare și ponderile aferente criteriilor prevăzute la alin. (6) se stabilesc de către organizatorul licitației de masă lemnoasă în baza unei metodologii aprobate de entitățile prevăzute la art. 3 sau art. 4, după caz.

Art. 19. -

(1) Pregătirea licitației/negocierii de vânzare a masei lemnoase se face de către organizatorul acesteia și presupune în mod obligatoriu parcurgerea următoarelor etape:

a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;

b) aprobarea prețului de pornire la licitație și a garanției de contractare;

c) elaborarea și publicarea anunțului pentru licitație;

d) întocmirea/actualizarea listei operatorilor economici care au datorii restante la administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau la administratorii/proprietarii fondului forestier proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, după caz;

e) elaborarea caietului de sarcini, care cuprinde cel puțin informații privind: organizarea și desfășurarea licitațiilor/negocierilor, lista partizilor și loturilor/pieselor de materiale lemnoase fasonate, grupajele de partizi, proiectul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, actele normative aplicabile, formularea, înregistrarea și soluționarea contestațiilor cu privire la preselecție și/sau licitație/negociere.

(2) În cazul masei lemnoase pe picior, contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde clauze minimale cu privire la:

a) predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postațe, după efectuarea plății contravalorii acesteia sau, dacă părțile convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadență la maximum 30 de zile calendaristice;

b) valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situații de forță majoră, de calamități naturale sau fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

c) cazurile de forță majoră, de calamități naturale și fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit reglementărilor legale, și care exonerează părțile, în condițiile legii, de obligații contractuale care rezidă din efectele înregistrate pe durata de acțiune a acestora;

d) regulile ce trebuie respectate conform exigențelor impuse de protecția mediului, precum și de certificarea managementului forestier în cazul pădurilor certificate;

e) condiții de reziliere;

f) reglementările în baza cărora se derulează contractul;

g) asigurarea condițiilor de acces la masa lemnoasă contractată, cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 20. -

(1) Anunțul privind organizarea licitației/negocierii de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a statului se publică înainte de data desfășurării acesteia cu cel puțin 30 de zile calendaristice pentru licitația principală și cu cel puțin 10 zile calendaristice pentru licitațiile intermediare și pentru licitațiile de materiale lemnoase fasonate; modelul anunțului privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior și/sau materiale lemnoase fasonate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Organizatorii de licitații pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale publică anunțul privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior înainte de data desfășurării acesteia cu cel puțin 10 zile calendaristice.

(3) Anunțul se publică pe site-ul www.rosilva.ro și, respectiv, pe site-ul www.ocoalederegim.ro pentru organizatorii de licitații prevăzuți la alin (2); anunțul se afișează și la sediul organizatorului.

(4) Anunțul afișat la sediul organizatorului și cel publicat pe site-urile prevăzute la alin (3) vor cuprinde datele prevăzute în anexa la prezentul regulament, precum și:

a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează;

b) prețul de pornire la licitație și pasul de licitare, în cazul licitației deschise, pentru fiecare partidă/lot/piesă, exprimate în lei/mc volum brut, fără TVA.

(5) Prețul de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă pe picior se aprobă de entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 și se exprimă în lei/metru cub volum brut, fără TVA.

(6) Prețul de pornire la licitație/negociere pentru fiecare partidă poate fi scăzut sub prețul de APV cu cel mult 10%, o singură dată pe an, cu aprobarea fundamentată în scris a entităților prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz.

(7) În cazul materialelor lemnoase fasonate, prețul de pornire la licitație se stabilește pe principiile eficienței economice și economiei de piață, corelat cu condițiile de livrare.

(8) În cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), organizatorul licitației, în baza fundamentării aprobate în scris de entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua prețul de pornire la licitație pentru lotul/piesa respectiv (ă), în condițiile art. 42 alin. (5).

Art. 21. -

(1) Pentru admiterea la licitație/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecția acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării licitației principale și cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării celorlalte licitații/negocieri.

(2) Comisia de preselecție este formată din 3 sau 5 membri aleși din cadrul structurii organizatoare a licitației/negocierii și se numește prin decizie a conducătorului entității care organizează licitația, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comisia de preselecție își desfășoară activitatea în condițiile în care sunt prezente două treimi din numărul membrilor.

(4) Hotărârile comisiei de preselecție se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

(5) Pentru participare la licitație/negociere, operatorul economic trebuie să depună, cu minimum două ore înainte de data preselecției, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; acest document se prezintă în original;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil și cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat numai de către operatorii economici care solicită participarea la licitațiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. g); acest document se va prezenta în original;

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situația actualizată a volumului de lemn achiziționat/procesat din fiecare specie și sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8; acest document se prezintă în original. Pentru materialele lemnoase adjudecate, organizatorul licitației/negocierii transmite declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici, în termen de 15 zile lucrătoare de la adjudecare, către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

g) declarația pe propria răspundere potrivit art. 7 alin. (1) și (2); acest document se prezintă în original;

h) atestarea capacității de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei potrivit prevederilor art. 49, numai în cazul licitațiilor organizate pentru materialele lemnoase fasonate și numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; acest document se prezintă în copie conformă cu originalul;

i) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situația completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată și neoperată în anexă, precum și vânzătorul; acest document se va prezenta în original, numai de către operatorii economici care participă la licitațiile de vânzare a masei lemnoase pe picior.

(6) Cererea și documentația prevăzute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitației prin una dintre următoarele modalități:

a) direct la registratură, pe hârtie;

b) prin poștă/curier, pe hârtie;

(7) Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitație atât în limba oficială a țării de origine, cât și traduceri oficiale ale acestora în limba română.

(8) La licitațiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pot participa operatori economici, înregistrați într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat, și recunoscut/echivalat, în condițiile legii, de autoritatea de resort din România.

(9) Pentru a fi admise la licitație/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice depun:

a) autorizația de construcție, în copie, pentru lemnul de lucru;

b) cartea de identitate, în copie.

(10) Cantitatea maximă de materiale lemnoase fasonate care poate fi adjudecată în condițiile alin. (9) este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.

Art. 22. -

(1) Comisia de preselecție analizează documentele depuse de către solicitanți și hotărăște admiterea/respingerea participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Comisia de preselecție respinge participarea la licitație/negociere a solicitantului care se află cel puțin în una dintre următoarele situații:

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) până la data stabilită în anunț sau documentele depuse sunt incomplete, nu sunt în original sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;

b) are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale, atât operatorul economic, cât și grupul de operatori economici din care face parte, după caz;

c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare valabil, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior;

d) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare și anexei la acesta și declarației pe propria răspundere privind situația capacității anuale disponibile, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior;

e) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3). Această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile de materiale lemnoase fasonate;

f) a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare, republicată; constatarea depășirii se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial. În termen de 5 zile lucrătoare structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligația postării pe site-ul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);

g) nu prezintă atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit prevederilor art. 49, în cazul producătorilor din industria mobilei care solicită exercitarea dreptului de preempțiune, numai în cazul licitațiilor/negocierilor organizate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;

h) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau în alte condiții decât forța majoră/calamitățile naturale, cu organizatorul licitației pentru masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate, respectiv nu a încheiat din culpa sa contracte dacă și-a adjudecat masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate prin licitații sau a negociat masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate.

(3) Operatorii economici nu participă la ședința comisiei de preselecție.

Art. 23. -

(1) La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație/negociere, solicitanții admiși și volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceștia îl mai pot recolta la data preselecției, conform datelor înregistrate în documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) lit. d) și i), solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției și la ora afișării preselecției.

(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecție se afișează la sediul organizatorului licitației și se comunică tuturor operatorilor economici care s-au înscris la licitație.

(3) Procesul-verbal de preselecție se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului.

(4) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitație/negociere poate face contestație. Contestația se formulează în scris și se adresează conducătorului organizatorului, în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului preselecției.

(5) Conducătorul organizatorului este obligat să soluționeze contestația prin decizie motivată, în ziua depunerii contestației sau în ziua următoare depunerii; decizia se afișează până la sfârșitul programului de lucru la sediul organizatorului și se comunică contestatarului.

(6) În situația în care în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitație/negociere.

Art. 24. -

(1) Operatorilor economici interesați, care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase/materialelor lemnoase fasonate care urmează a fi licitată(e)/negociată(e), li se pune la dispoziție, la sediul ocolului silvic la care se află, documentația tehnică necesară, de către ocolul silvic la care se află aceasta.

(2) În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitației/negocierii asigură condițiile pentru vizionare și desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.

Art. 25. -

(1) Operatorul economic participant la licitație/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii ședinței de licitație, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria organizatorului, a:

a) garanției de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație;

b) tarifului de participare la licitație stabilit, în condițiile legii, de către organizator.

(2) Documentul privind dovada achitării garanției de contractare prevăzute la alin. (1) și a tarifului de participare se depune la secretariatul comisiei de licitație cu minimum două ore înaintea începerii ședinței de licitație.

(3) Pentru participarea operatorilor economici admiși la licitație la negocierea organizată în aceeași zi și având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitație nu se percepe tarif de participare.

(4) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitație/negociere a operatorului economic.

(5) Garanția de contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/adjudecate se reține până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În situația în care cuantumul garanției de contractare constituite anterior licitației este mai mare decât garanția de contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/adjudecate, diferența până la garanția constituită se restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

(6) Garanția de contractare prevăzută la alin. (5), nerestituită, poate constitui garanție pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară, organizată în condițiile prezentului regulament, numai cu acordul scris al operatorului economic.

(7) Garanția de contractare reținută în condițiile alin. (5) nu se restituie operatorului economic în următoarele situații:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;

b) nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;

c) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

(8) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (7) lit. a) și b) se face venit al organizatorului licitației.

(9) Tariful de participare la licitație/negociere este stabilit de organizatorul licitației pe baza cheltuielilor aferente organizării și desfășurării licitației/negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spațiului pentru organizarea licitației/negocierii și protocol, organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase.

SECȚIUNEA a 2-a Licitația publică cu strigare, licitația publică în plic închis și licitația publică mixtă

Art. 26. -

(1) Licitațiile se desfășoară la locul, data și ora comunicate prin anunț.

(2) Licitațiile se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a reprezentanților oficiali ai participanților în aceeași sală.

Art. 27. -

(1) Comisia de licitație/negociere este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiți prin decizie a conducătorului organizatorului; comisia de licitație/negociere nu poate avea aceeași componență cu cea de preselecție și își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Din comisia de licitație va face parte și un membru desemnat de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier altul decât cel proprietate publică a statului, atunci când licitațiile se organizează de către proprietar.

(2) Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei, care prezintă componența acesteia, numărul minim pentru cvorum, care este de două treimi din numărul membrilor comisiei, membrii prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației și toate informațiile necesare desfășurării licitației.

(3) Hotărârile comisiei de licitație/negociere se iau cu votul majorității simple a membrilor comisiei prezenți.

(4) Conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului și conducătorul organizatorului licitației nu pot face parte din comisia de preselecție sau din comisia de licitație/negociere.

Art. 28. -

(1) Pasul de licitare se stabilește de organizatorul licitației în lei/m3, volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de cel mult 5% din prețul de pornire, rotunjit la lei, și se aplică numai la licitația publică cu strigare și la etapa a doua a licitației publice mixte.

(2) Licitările pentru licitația publică cu strigare și la etapa a doua a licitației publice mixte se pot face numai în sume reprezentând pași întregi, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Este interzisă pornirea licitației de la alt nivel decât cel al prețului de pornire aprobat și comunicat de organizatorul licitației.

Art. 29. -

(1) În cazul licitației publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe și se desfășoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje de partizi/loturi/piese afișate la sediul organizatorului licitației și pe site-urile www.rosilva.ro sau www.ocoalederegim.ro, după caz.

(2) Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză.

(3) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă licitația începe de la prețul de pornire; opțiunea pentru prețul de pornire este ofertă, iar următoarele strigări ale altor participanți se consideră licitări.

(4) Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare după 3 strigări succesive ale președintelui comisiei de licitație.

(5) Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac obiectul licitației se face o singură ofertă la prima licitație, aceasta nu poate fi adjudecată prin respectiva licitație. La următoarele licitații se poate adjudeca cu un singur ofertant.

Art. 30. -

(1) În cazul licitației publice în plic închis, se procedează astfel:

a) oferta se depune, anterior începerii ședinței de licitație, la registratura organizatorului; ofertarea partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor se va face în ordinea priorității de adjudecare dorită de ofertant;

b) după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 27 alin. (2), comisia trece la deschiderea, în prezența participanților, a plicurilor, după prezentarea lor fiecărui ofertant care poate verifica autenticitatea și integritatea acestora;

c) comisia de licitație face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă și le înregistrează în fișele de desfășurare a licitației, fișe care vor constitui anexe la procesul- verbal de licitație;

d) ) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic care a oferit prețul cel mai mare, dacă acesta este cel puțin egal cu prețul de pornire;

e) dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac obiectul licitației se face o singură ofertă la prima licitație, aceasta nu poate fi adjudecată prin respectiva licitație. La următoarele licitații se poate adjudeca cu un singur ofertant.

(2) În cazul în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale, care îndeplinesc condițiile de adjudecare, licitația în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitație publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 29; aceasta pornește de la prețurile egale deja oferite maxim, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub prețul de pornire la licitație, caz în care partida/grupajul de partizi/lotul/piesa nu se adjudecă.

(4) În cazul în care adjudecatarul depășește volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, anexei acestuia și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 21 alin. (5) lit. d) și i) și/sau depășește cuantumul garanției de contractare depuse pentru licitația în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia, depusă și înregistrată în fișele de desfășurare a licitației; adjudecarea partizii/lotului/piesei în cauză se face în funcție de ofertele valide.

Art. 31. -

(1) Licitația publică mixtă se organizează și se desfășoară astfel:

a) etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis: comisia de licitație deschide plicurile depuse de ofertanți, în prezența participanților, face publice ofertele, înregistrează în fișa de desfășurare a licitației prețurile oferite pentru fiecare partidă/lot/piesă și întocmește lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun licitației cu strigare; partizile/loturile/piesele pentru care nu s-a făcut nicio ofertă și cele pentru care s-a făcut o singură ofertă nu pot face obiectul etapei a II-a și nu pot fi adjudecate la respectiva licitație;

b) etapa a II-a: licitația cu strigare, pentru fiecare partidă/lot/piesă, pornindu-se de la prețul cel mai mare oferit în plic închis, acesta neputând fi mai mic decât prețul de pornire aprobat în condițiile prezentului regulament; procedura prevăzută la art. 29 se aplică în mod corespunzător.

(2) Partizile/loturile/piesele rămase neadjudecate după etapa a II-a se supun negocierii, organizată în aceeași zi, imediat după încheierea licitației, sau în ziua următoare acesteia, conform precizării din anunțul de licitație și numai pentru operatorii economici ofertanți la respectiva licitație.

Art. 32. -

(1) După fiecare licitație, indiferent de modalitate, se întocmește procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, reprezentanții oficiali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare- cumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației.

(2) Fișele de desfășurare a licitației, prevăzute la art. 29, semnate de ofertanți, devin anexă la procesul-verbal al licitației.

(3) În cazul licitațiilor în plic închis, fișele de desfășurare a licitațiilor prevăzute la art. 30 devin anexă la procesul-verbal al licitației fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici.

(4) Procesul-verbal al ședinței de licitație se semnează de către toți membrii comisiei de licitație prezenți.

(5) Contestațiile se înregistrează la sediul organizatorului licitației în termen de 24 de ore de la licitație, iar organizatorul are obligația de a le soluționa și de a transmite modul de soluționare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 33. -

(1) În cazul în care între momentul adjudecării și cel al contractării, operatorul economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/și calitate cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înștiința despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitației în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitație; la contestație va anexa documentația de verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însușită de persoana de specialitate din cadrul operatorului economic.

(2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situația prevăzută la alin. (1), obligă pe organizatorul licitației la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezența contestatarului.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare- cumpărare a masei lemnoase se prelungește cu perioada dintre data depunerii contestației și data primirii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

(4) În situația în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea și restituie garanția de contractare.

SECȚIUNEA a 3-a Licitația electronică

Art. 34. -

(1) Organizatorul licitației electronice de vânzare a masei lemnoase prin modalitățile prevăzute la art. 3 alin. (1), ca "masă lemnoasă pe picior" sau "materiale lemnoase fasonate", are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice, în condițiile art. 13, concomitent cu anunțarea preselecției pentru acest tip de licitație, pe site-urile prevăzute la art. 9, după caz.

(2) Preselecția pentru licitația electronică se organizează cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data licitației electronice, iar anunțul privitor la organizarea licitației va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețurile de pornire la licitație și garanția de contractare;

b) tariful de participare la licitație;

c) caietul de sarcini, care va cuprinde, după caz, informații privind: organizarea și desfășurarea licitației, masa lemnoasă/materiale lemnoase oferită/oferite la vânzare, proiectul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase și principalele reglementări care trebuie respectate;

d) banca și contul organizatorului unde se depune garanția de contractare și tariful de participare la licitație;

e) data și ora de start al licitației electronice;

f) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării;

g) adresa de e-mail unde se vor depune, în format electronic, documentele prevăzute la art. 21 alin. (5);

h) criteriul de atribuire: prețul cel mai ridicat sau criteriile stabilite în cazul licitațiilor organizate potrivit art. 18 alin (6);

i) modalitatea de finalizare a licitației electronice: data și ora de închidere a licitației electronice/numărul de runde de licitare și calendarul precis de desfășurare a rundelor/termenul-limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte, după caz.

Art. 35. -

Pentru participarea la licitația electronică, solicitantul trebuie să depună până la data organizării preselecției o cerere de înscriere la licitația electronică, cu indicarea identității sale electronice, precum și documentele prevăzute la art. 21 alin. (5), semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, în format electronic, la adresa prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).

Art. 36. -

În cadrul ședinței de preselecție la licitația electronică, comisia de preselecție urmează procedura prevăzută la art. 22.

Art. 37. -

(1) La sfârșitul ședinței de preselecție, comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație, solicitanții admiși să participe la licitație, solicitanții respinși să participe la licitație și motivul respingerii lor, eventuale observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației.

(3) Fiecare solicitant primește la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identității sale electronice prevăzute la art. 35, rezoluția comisiei de preselecție.

Art. 38. -

Contestația se trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g), în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului preselecției, iar organizatorul are obligația de a o soluționa și de a transmite modul de soluționare pe adresa de e-mail indicată de operatorul economic.

Art. 39. -

Operatorilor economici admiși să participe la licitația electronică, care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziție, de către ocolul silvic la care se află aceasta, documentația tehnică necesară, în format electronic, cu excepția carnetului de inventariere a arborilor destinați recoltării, care poate fi consultat gratuit la cerere la sediul ocolului.

Art. 40. -

(1) Operatorul economic admis să participe la licitația electronică trebuie să facă dovada achitării anterior începerii ședinței de licitație, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria organizatorului, garanția de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pentru care va licita și pe care îl va adjudeca, precum și un tarif de participare la licitație stabilit de organizator.

(2) Documentul privind constituirea garanției de contractare prevăzute la alin. (1), precum și dovada achitării tarifului de participare la licitația electronică se trimit, în format electronic, la secretariatul comisiei de licitație anterior începerii ședinței de licitație, la adresa de e-mail prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. g).

(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) determină excluderea de la licitația electronică a operatorului economic în cauză.

Art. 41. -

(1) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive, după caz.

(2) Pe parcursul efectuării rundelor de licitare vânzătorul nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților.

(3) În cursul fiecărei runde a licitației electronice, vânzătorul are obligația de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanților prețul maxim ofertat.

SECȚIUNEA a 4-a Vânzarea masei lemnoase prin negociere

Art. 42. -

(1) Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitații se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunțul de licitație/negociere, cu respectarea condițiilor de preselecție.

(2) Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face în sens crescător sau descrescător. Pentru masa lemnoasă pe picior, prețul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic ca prețul de APV, rotunjit în lei. Prin excepție, în cazul masei lemnoase pe picior a cărui preț de APV a fost scăzut cu cel mult 10%, în condițiile art. 20 alin. (6), prețul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât acesta.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse accidentale - doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă sau atacuri ale factorilor biotici, rămasă neadjudecată după o licitație, se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunțul de licitație; negocierea se poate face numai dacă a existat o ofertă.

(4) Lotul/piesa de material lemnos fasonat rămas/rămasă neadjudecat/neadjudecată după o licitație se poate supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunțul de licitație, cu respectarea condițiilor de preselecție.

(5) Negocierea prevăzută la alin. (4) se poate face în sens crescător sau descrescător. Pentru loturile/piesele neofertate în cadrul licitației prețul rezultat din negociere nu poate fi mai mic cu mai mult de 20% din prețul de pornire la licitație. Pentru loturile/piesele neadjudecate care au avut doar un singur ofertant, prețul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât prețul oferit în licitație de operatorul economic respectiv.

(6) Comisia de negociere admite participarea la negociere numai a operatorilor economici care îndeplinesc condițiile de preselecție.

(7) Admiterea la negociere se face pentru capacitatea de exploatare disponibilă în conformitate cu înregistrările din Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta și din declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 21 alin. (5) lit. d) și i) și/sau numai în limita sumei bănești rămase neutilizată din garanția de contractare depusă pentru participarea la licitație, după caz.

(8) În cazul în care pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa care s-a supus negocierii sunt cel puțin doi ofertanți care au făcut oferte egale, negocierea se transformă în licitație deschisă cu strigare, pornind de la prețul oferit, cu aplicarea prevederilor art. 30 alin. (2).

(9) În urma desfășurării ședinței de negociere, comisia va întocmi un proces-verbal similar procesului-verbal de licitație, prevăzut la art. 32.

Art. 43. -

(1) Operatorii economici participanți la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfășurarea negocierii pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestație.

(2) Contestația se formulează în scris și se depune la sediul organizatorului negocierii în ziua în care a fost organizată negocierea.

(3) Conducătorul organizatorului negocierii este obligat să soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării negocierii.

(4) Modul de analizare și soluționare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris.

(5) Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea negocierii pentru partida/lotul/piesa respectivă și ia măsuri pentru organizarea unei noi negocieri.

Art. 44. -

(1) Masa lemnoasă provenită din produsele accidentale - doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă sau afectări datorate factorilor biotici, constituite în partizi, apărute în cursul anului pe suprafața parchetului unei partizi contractate cu un operator economic se poate contracta cu acest operator.

(2) Prețul masei lemnoase prevăzute la alin. (1) se stabilește prin negociere. Acesta nu poate fi mai mic decât prețul de APV, calculat pentru partida nouă constituită.

(3) Dacă titularul contractului de vânzare-cumpărare al partizii în a cărei suprafață au apărut produsele accidentale refuză contractarea noii partizi constituite ca urmare a apariției acestora, în termen de 5 zile partida în cauză va fi oferită, spre vânzare, altui operator economic, în condițiile prezentului regulament, recoltarea produselor accidentale fiind prioritară.

(4) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos-apropiat, pentru parchetele autorizate la exploatare și care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, le sunt aplicabile dispozițiile alin. (1)-(3).

(5) În partizile prevăzute la alin. (4), este inclusă și masa lemnoasă din alte unități amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-apropiat care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate.

(6) La negocierea masei lemnoase prevăzută la alin. (1) și (5) nu se organizează preselecție, operatorii economici depun la comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) lit. c), d) și i), precum și dovada achitării garanției de contractare; negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3).

SECȚIUNEA a 5-a Vânzarea directă a materialelor lemnoase fasonate

Art. 45. -

(1) Pentru consumul propriu al instituțiilor publice, al unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, precum și strict pentru nevoile proprii/activitatea economică ale/a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, administratorii fondului forestier proprietate publică pot să vândă în mod direct, pe bază de solicitare fundamentată, fără licitație și fără negociere, lemnul de lucru și lemnul de foc provenit din partizile exploatate în regie proprie, cu forțe proprii sau cu prestatori, precum și pomii de Crăciun. Lemnul de foc va fi vândut cu prioritate populației în scopul încălzirii locuințelor.

(2) Lemnul de lucru fasonat, cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, poate face obiectul vânzării directe, în volum de maximum 50 mc, dacă solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) deține autorizație de construcție;

b) prezintă o copie a cărții de identitate.

(3) În condițiile art. 60 alin. (5) lit. b) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, materialele lemnoase fasonate aferente loturilor/pieselor care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puțin o licitație și o negociere se pot vinde direct persoanelor fizice, având prioritate cele cu domiciliul pe raza unităților administrativ-teritoriale în care se află fondul forestier administrat de vânzător; materialele lemnoase nevalorificate către persoane fizice cu domiciliul pe raza unităților administrativ-teritoriale în care se află fondul forestier administrat de vânzător se valorifică către persoane fizice cu domiciliul pe raza altor unități administrativ-teritoriale și/sau operatorilor economici care prelucrează sau utilizează materiale lemnoase.

(4) Prețurile de vânzare directă a materialelor lemnoase prevăzute la alin (1) și (2) se aprobă în baza principiilor economiei de piață și ale eficienței economice a activității de către entitățile prevăzute la art. 3, respectiv la art. 4, după caz.

(5) Cantitatea și destinația materialelor lemnoase provenită din fond forestier proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale, prevăzută la alin. (1), care poate fi vândută direct, se aprobă, în condițiile legii, de consiliul local al acesteia.

(6) Materialele forestiere prevăzute la alin. (1) se pot vinde și livra din depozite, de la căi de transport cu caracter permanent, din punctul naval de încărcare, precum și din faza fasonat la cioată; lemnul provenit din lucrări de îngrijire a arboretelor tinere - curățiri - se poate vinde și livra și de la alte căi de transport sau de la căile de scos-apropiat.

Art. 46. -

Administratorii fondului forestier proprietate publică pot oferi spre vânzare masă lemnoasă fasonată cu prilejul procedurilor de achiziție organizate de autoritățile contractante în sistemul electronic de achiziții publice - SEAP - sau la achizițiile directe practicate de autoritățile publice contractante.

Art. 47. -

Deciziile organizatorilor privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Valorificarea materialelor lemnoase fasonate obținute din fondul forestier proprietate publică a statului în condițiile art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare

Art. 48. -

(1) Producătorii din industria mobilei își pot manifesta intenția de exercitare a dreptului de preempțiune, potrivit prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, prin participarea la licitațiile de materiale lemnoase fasonate organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului.

(2) Producătorul care participă în condițiile alin. (1) adjudecă respectivul/respectiva lot/piesă, prin exercitarea dreptului de preemțiune, dacă oferă, după caz, ultimul preț rezultat în cazul licitațiilor publice cu strigare/electronice/mixte sau cel mai mare preț rezultat în cazul licitațiilor în plic pentru lotul/piesa respectivă imediat după ultima ofertă.

(3) Participarea la licitație a producătorilor din industria mobilei presupune formularea de oferte la nivelul ofertelor celorlalți operatori economici participanți la licitație.

(4) Dispozițiile art. 1.731-1.734 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 49. -

Necesarul anual estimat de materiale lemnoase, pe specii, sub formă de lemn fasonat, potrivit prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se stabilește până la data de 31 august a anului de producție anterior, prin cumularea volumelor aferente capacității de industrializare a lemnului fasonat atestată de către comisia de atestare care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul industriei mobilei, recunoscută la nivel național, pentru fiecare producător din industria mobilei, în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Referințe (1)

Art. 50. -

La licitațiile și negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior se pot oferi atât partizi, cât și grupaje de partizi amplasate în același bazinet, constituite pe principiul teritorialității sau al accesibilității, în condițiile art. 1 lit. h).

Art. 51. -

Grupajul de partizi se constituie atât din produse principale, produse din lucrări de conservare, cât și din produse secundare, de igienă și accidentale, cu respectarea prevederilor art. 1 lit. h), se aprobă de organizatorul licitației/negocierii și este evidențiat în caietul de sarcini al licitației.

Art. 52. -

(1) Conducătorul organizatorului licitației/negocierii poate aproba ca loturile de materiale lemnoase fasonate, care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel puțin o licitație, respectiv în urma unei negocieri și cele care au făcut obiectul rezilierilor contractelor de vânzare-cumpărare, să se modifice în loturi mai mici, cu aceleași sortimente, care vor face obiectul unei noi licitații;

(2) Loturile nou-constituite în condițiile alin. (1) pot face obiectul vânzării directe prevăzute la art. 45 sau pot fi prelucrate primar de către administratorii fondului forestier proprietate publică, urmând ca materialele lemnoase rezultate să fie valorificate potrivit prevederilor legale.

(3) Masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale poate face obiectul procesării în instalații proprii ale ocolului silvic de regim înființat de aceasta, numai cu aprobarea consiliului local.

Art. 53. -

(1) În scopul evitării deprecierii calitative a materialelor lemnoase fasonate, pentru asigurarea desfacerii și ritmicității livrărilor acestora către operatorii din industria mobilei și în situațiile în care nu se poate asigura depozitarea unor cantități de material lemnos constituite în loturi din cauza inexistenței unei infrastructuri specifice - platforme primare sau depozite de materiale lemnoase, precum și pentru punerea în siguranță a materialelor lemnoase fasonate ce pot fi periclitate de dezastre naturale cum sunt inundațiile, alunecările de teren sau avalanșele, se pot constitui loturi previzionate în baza prevederilor actelor de punere în valoare, urmând ca livrarea acestora să se facă în baza recepțiilor efective și în cadrul unor grafice de eșalonare.

(2) Loturile previzionate prevăzute la alin. (1) se vând prin licitație sau negociere, potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 54. -

(1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate prin licitație/negociere are loc în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării licitației, respectiv a negocierii, și se face la sediul vânzătorului.

(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

(3) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiții decât forța majoră/calamitățile naturale, atrage după sine pierderea garanției de contractare/garanției de bună execuție, precum și a dreptului de participare la licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase fasonate în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat și la restituirea garanției de contractare depuse.

(5) Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitațiilor/negocierilor desfășurate potrivit prezentului regulament, dacă prevederea este stipulată în contractele de vânzare-cumpărare.

(6) În contractul de vânzare-cumpărare, masa lemnoasă adjudecată se explicitează cantitativ și valoric și se facturează corespunzător, în funcție de modul de valorificare.

(7) În cazul masei lemnoase pe picior facturarea se realizează prin înscrierea:

a) volumului net al lemnului de lucru/valoarea lemnului de lucru, la care se adaugă volumul brut al lemnului de foc/valoarea lemnului de foc;

b) volumului cojii lemnului de lucru/valoarea cojii lemnului de lucru.

(8) În cazul masei lemnoase fasonate în loturi/piese de sortimente industriale, facturarea se realizează prin înscrierea:

a) volumului net al lotului/piesei din sortimentul industrial/valoarea lotului/piesei;

b) volumului cojii, dacă există pentru lotul/piesa din sortimentul industrial/valoarea cojii.

(9) În cazul lemnului de foc facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut/valoare.

(10) Valoarea unitară a cojii prevăzută la alin. (7) lit. b), alin. (8) lit. b) și alin. (9) se determină prin multiplicarea prețului de pornire la licitație/negociere pentru coajă cu factorul rezultat din raportul dintre prețul de adjudecare și prețul de pornire la licitație a volumului net.

Art. 55. -

Caietele de sarcini și contractele de vânzare- cumpărare a masei lemnoase pe picior și a materialelor lemnoase fasonate trebuie să respecte prevederile prezentului regulament, precum și prevederile legislației specifice în vigoare.

Art. 56. -

(1) La licitațiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior și a materialelor lemnoase fasonate organizate potrivit prezentului regulament pot asista reprezentanți ai organizațiilor patronale și profesionale din domeniile silvicultură, exploatare forestieră, prelucrarea primară și industrializarea lemnului; aceștia au acces la întreaga documentație dacă achită tariful de participare stabilit de organizator.

(2) La licitații pot participa și reprezentanți ai mass-media.

Art. 57. -

Prevederile prezentului regulament se pot aplica și pentru vânzarea masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier al deținătorilor pentru care structurile administratorilor fondului forestier proprietate publică au contracte de administrare sau de prestări servicii silvice, cu acordul scris al acestora.

Art. 58. -

Valorificarea masei lemnoase/materialelor lemnoase fasonate se poate face și prin intermediul platformelor electronice sau piețelor de tranzacționare administrate de bursele de mărfuri care funcționează în condițiile legii, numai dacă aceștia hotărăsc astfel, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 59. -

(1) Administratorii de fond forestier proprietate publică ce desfășoară și activități de operator economic, care are ca obiect exploatarea și/sau procesarea de masă lemnoasă provenită din fondul forestier pe care-l administrează, au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea de gestiune în mod distinct pentru cele două activități, ca centre de costuri.

(2) Volumul pentru care administratorii fondului forestier proprietate publică realizează contabilitatea de gestiune se înregistrează în contabilitatea administratorului la un preț fundamentat în baza prețului de pornire la licitație stabilit pentru fiecare partidă.

ANEXĂ la regulament

ANUNȚUL
privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă pe picior și/sau a materialelor lemnoase fasonate
(model)

a) privind organizarea licitației principale/intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior;

b) privind organizarea licitației pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate;

c) privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior și de materiale lemnoase fasonate.

Organizatorul licitației (denumire, adresă, număr de telefon, fax, e-mail): . . . . . . . . . .

Data și ora desfășurării licitației: . . . . . . . . . .

Locul desfășurării licitației (adresa completă) . . . . . . . . . .

Tipul licitației . . . . . . . . . .

Licitația este organizată și se va desfășura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . ./

Data și ora organizării preselecției: . . . . . . . . . .

Data și ora-limită până la care pot fi depuse documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: . . . . . . . . . .

Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.rosilva.ro./site-ul www.ocoalederegim.ro, după caz,

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație . . . . . . . . . . m3,

din care pe natură de produse:

- produse principale . . . . . . . . . . (m3);

- produse secundare . . . . . . . . . . (m3);

- produse de igienă . . . . . . . . . . (m3);

- produse accidentale . . . . . . . . . . (m3)

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

- rășinoase: . . . . . . . . . . (m3);

- fag: . . . . . . . . . . (m3);

- stejari: . . . . . . . . . . (m3);

- diverse tari: . . . . . . . . . . (m3);

- diverse moi: . . . . . . . . . . (m3).

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație . . . . . . . . . . m3,

din care pe sortimente:

- lemn pentru furnir estetic: . . . . . . . . . . (m3);

- lemn pentru furnir tehnic: . . . . . . . . . . (m3);

- lemn pentru cherestea: . . . . . . . . . . (m3);

- lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei: . . . . . . . . . . (m3);

- lemn pentru mină: . . . . . . . . . . (m3);

- lobde pentru industrializare: . . . . . . . . . . (m3);

- lemn rotund de foioase și rășinoase pentru construcții: . . . . . . . . . . (m3);

- lemn de foc: . . . . . . . . . . (m3)

și, respectiv, pe specii și grupe de specii:

- rășinoase: . . . . . . . . . . (m3);

- fag: . . . . . . . . . . (m3);

- stejar, gorun: . . . . . . . . . . (m3);

- gârniță: . . . . . . . . . . (m3);

- cer: . . . . . . . . . . (m3)

- salcâm: . . . . . . . . . . (m3);

- cireș: . . . . . . . . . . (m3);

- paltin: . . . . . . . . . . (m3);

- frasin: . . . . . . . . . . (m3);

- tei: . . . . . . . . . . (m3);

- plop: . . . . . . . . . . (m3);

- diverse tari: . . . . . . . . . . (m3);

- diverse moi: . . . . . . . . . . (m3).

Masa lemnoasă pe picior/materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine/nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat (se va menționa sistemul de certificare).

Masa lemnoasă pe picior și/sau materialele lemnoase fasonate rămasă/rămase neadjudecată/neadjudecate după încheierea licitației se poate/nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: . . . . . . . . . . .

Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: . . . . . . . . . .

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente.

Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condițiile legii, din culpa operatorului economic;

b) nu a constituit garanția de bună execuție, la data încheierii contractului;

c) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanției, cu acordul părților, se folosește pentru constituirea cauțiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanției de bună execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației (persoane de contact, numere de telefon, e-mail, fax): . . . . . . . . . .

Organizator

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...