Ministerul Apărării Naționale - MApN

Metodologia și competențele privind eliberarea documentelor de echivalare a funcțiilor militare cu funcții civile din 06.08.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 august 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) La angajarea în funcții civile a militarilor profesioniști trecuți în rezervă sau în retragere, stagiul efectuat în funcții militare este considerat vechime în specialitate. Potrivit prevederilor legislației muncii în vigoare, angajatorului i se pot pune la dispoziție date referitoare la durata angajării și activitatea desfășurată în unități militare ale Ministerului Apărării Naționale, prin echivalarea funcțiilor militare cu funcții civile.

(2) Echivalarea funcțiilor militare cu funcții civile se efectuează în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile, cu completările ulterioare.

Art. 2 -

(1) În baza datelor înscrise în fișele matricole din memoriile originale ale cadrelor militare/dosarele personale ale soldaților și gradaților voluntari se eliberează adeverințe, potrivit modelului prevăzut în anexă, din care să rezulte perioada corespunzătoare fiecărei echivalări.

(2) Echivalarea funcțiilor militare îndeplinite prin cumul se efectuează pe baza extrasului din ordinul de zi pe unitate, a fișei postului sau a altor documente prezentate de solicitant și certificate de emitent.

(3) Pentru funcțiile menționate la alin. (2), în adeverință, la rubrica "Observații", se înscrie expresia "Funcție îndeplinită prin cumul".

Art. 3. -

Adeverințele de echivalare se eliberează de compartimentele de resurse umane din unitățile militare, pentru militarii care încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naționale, de organele militare teritoriale, pentru militarii în rezervă, și de arhivele militare, pentru militarii în retragere.

Art. 4. -

(1) Adeverințele de echivalare se întocmesc în două exemplare, la solicitarea scrisă a fiecărui militar. Exemplarul nr. 1 se eliberează solicitantului, iar exemplarul nr. 2 se introduce în memoriul original al cadrului militar sau, în cazul soldaților/gradaților voluntari, se introduce în dosarul personal ori în arhivă, dacă acesta nu a fost întocmit.

(2) Echivalarea funcțiilor se poate referi la întreaga activitate desfășurată în unitățile militare din Ministerul Apărării Naționale sau la anumite perioade și funcții îndeplinite.

Art. 5. -

Pentru funcțiile militare ale căror denumiri nu sunt specifice structurilor militare, în adeverințe se menționează denumirea funcției potrivit prevederilor Nomenclatorului Clasificării Ocupațiilor din România, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Art. 6. -

(1) Direcția management resurse umane va întreprinde demersurile necesare pentru actualizarea echivalărilor, stabilite prin anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005, cu completările ulterioare, în raport cu evoluția structurii de personal din Ministerul Apărării Naționale și cu modificările Nomenclatorului Clasificării Ocupațiilor din România, din proprie inițiativă sau pe baza propunerilor primite în acest sens.

(2) Propunerile de actualizare a echivalărilor funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile vor fi comunicate Direcției management resurse umane anual, până la 15 februarie.

Art. 7. -

Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXĂ la metodologie

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Unitatea militară .........................

Nr. ...................

din ....................

- Model -
ADEVERINȚĂ

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile, cu completările ulterioare,

se adeverește că

Domnul (Doamna) ................................................ a fost încadrat(ă) în unități militare ale Ministerului Apărării Naționale

în funcții militare echivalente cu cele din tabelul de mai jos, în perioadele menționate, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea funcției civile Perioada Observații
1.
2.
3.
4.
...

Datele au fost extrase din documentele de evidență existente în unitatea noastră.

Se eliberează prezenta pentru a-i servi la ......................................

Comandantul/Șeful unității militare,
.........................................
(gradul)
.........................................
(numele și prenumele)

Șeful structurii de resurse umane,
.......................................
(gradul)
.......................................
(numele și prenumele)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...