Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1938/2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2. - Prezentele reglementări transpun parțial prevederile următoarelor directive:

a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;

b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014."

2. După punctul 492 se introduc cinci noi puncte, punctele 4921-4925, cu următorul cuprins:

"

Declarația nefinanciară

4921. -

(1) Entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;

b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.

(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.

(3) Declarația nefinanciară menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale individuale.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.

(5) La solicitarea prezentării informațiilor menționate la alin. (1), entitățile se pot baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale. În acest caz, entitățile specifică cadrele pe care s-au bazat.

(6) Declarația nefinanciară trebuie să conțină, în ceea ce privește aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual și previzibil al operațiunilor entității asupra mediului și, după caz, asupra sănătății și a siguranței, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. În ceea ce privește aspectele sociale și de personal, informațiile furnizate în declarația nefinanciară se pot referi la acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, condițiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea și siguranța la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și/sau acțiunile întreprinse pentru a asigura protecția și dezvoltarea acestor comunități. În ceea ce privește drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită, declarația nefinanciară poate include informații privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului și/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupției și a dării de mită.

(7) Declarația nefinanciară include, de asemenea, consecințele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entității și utilizarea bunurilor și serviciilor pe care aceasta le produce, ca și asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare și în favoarea luptei împotriva discriminării și a promovării diversității.

(8) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

4922. - Se consideră că entitățile care îndeplinesc obligația prevăzută la pct. 4921 și-au îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1).

4923. - O entitate care este filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 4921 dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 4921-4925 și pct. 554-556.

4924. -

(1) Dacă o entitate întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară, așa cum se prevede la pct. 4921, entitatea respectivă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară prevăzută la pct. 4921, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile secțiunii 9.1. «Obligația generală de publicare»; sau

b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care să nu depășească 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul entității, și să fie menționat în raportul administratorilor.

(2) Prevederile pct. 4922 se aplică similar și entităților care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

4925. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară menționată la pct. 4921 sau raportul separat menționat la pct. 4924."

3. După punctul 556 se introduc cinci noi puncte, punctele 5561-5565, cu următorul cuprins:

"

Declarația nefinanciară consolidată

5561. -

(1) Entitățile de interes public care sunt societăți-mamă ale unui grup, care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;

b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice.

(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară consolidată oferă o explicație clară și motivată în acest sens.

(3) Declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale consolidate.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.

(5) Pentru prezentarea informațiilor menționate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.

(6) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

5562. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplinește obligația prevăzută la pct. 5561 a respectat obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 491 alin. (1) și pct. 554-556.

5563. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 5561 dacă respectiva societate-mamă scutită și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.

5564. -

(1) Dacă o societate-mamă întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară consolidată, așa cum se prevede la pct. 5561, respectiva societate-mamă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 5561, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile secțiunii 9.1. «Obligația generală de publicare»; sau

b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care nu depășește 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul societății-mamă, și să fie menționat în raportul consolidat al administratorilor.

(2) Prevederile pct. 5562 se aplică similar și societăților-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

5565. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară consolidată menționată la pct. 5561 sau raportul separat menționat la pct. 5564."

4. La punctul 562, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

562. -

(1) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că:

a) situațiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor și raportul menționat la pct. 4924; și

b) situațiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor și raportul menționat la pct. 5564 sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări."

5. După punctul 564 se introduce un nou punct, punctul 5641, cu următorul cuprins:

"

5641. - Prezenta secțiune nu se aplică în cazul declarației nefinanciare menționate la pct. 4921 și al declarației nefinanciare consolidate menționate la pct. 5561 sau al rapoartelor separate menționate la pct. 4924 și la pct. 5564."

Art. II. -

Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

"

12. - Prezentele reglementări transpun parțial prevederile următoarelor directive:

a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;

b) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014."

2. După punctul 11 se introduc cinci noi puncte, punctele 111-115, cu următorul cuprins:

"

Declarația nefinanciară

111. -

(1) Entitățile care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entității;

b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.

(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară oferă o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune.

(3) Declarația nefinanciară menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale individuale.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.

(5) La solicitarea prezentării informațiilor menționate la alin. (1), entitățile se pot baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale. În acest caz, entitățile specifică cadrele pe care s-au bazat.

(6) Declarația nefinanciară trebuie să conțină, în ceea ce privește aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual și previzibil al operațiunilor entității asupra mediului și, după caz, asupra sănătății și a siguranței, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului. În ceea ce privește aspectele sociale și de personal, informațiile furnizate în declarația nefinanciară se pot referi la acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, condițiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea și siguranța la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și/sau acțiunile întreprinse pentru a asigura protecția și dezvoltarea acestor comunități. În ceea ce privește drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită, declarația nefinanciară poate include informații privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului și/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupției și a dării de mită

(7) Declarația nefinanciară include, de asemenea, consecințele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entității și utilizarea bunurilor și serviciilor pe care aceasta le produce, ca și asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare și în favoarea luptei împotriva discriminării și a promovării diversității.

(8) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

112. - Se consideră că entitățile care îndeplinesc obligația prevăzută la pct. 111 și-au îndeplinit obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 10 alin. (4) și (5).

113. - O entitate care este filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 111 dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 111-115, 27, 271 și pct. 28 alin. (1).

114. -

(1) Dacă o entitate întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară, așa cum se prevede la pct. 111, entitatea respectivă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară prevăzută la pct. 111, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile pct. 17-21; sau

b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care să nu depășească 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul entității, și să fie menționat în raportul administratorilor.

(2) Prevederile pct. 112 se aplică similar și entităților care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

115. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară menționată la pct. 111 sau raportul separat menționat la pct. 114."

3. La punctul 12, la alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce privește organele administrative, de conducere și de supraveghere ale entității referitoare la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educația și experiența profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declarația conține o explicație în acest sens."

4. La punctul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Informațiile cerute conform alin. (1) pot să figureze:

a) într-un raport separat publicat împreună cu raportul administratorilor în conformitate cu prevederile pct. 17-21; sau

b) într-un document publicat pe site-ul entității și care să fie menționat în raportul administratorilor.

Respectivul raport separat sau document menționat la lit. a) și, respectiv, lit. b) poate să facă trimitere la raportul administratorilor în cazul în care informațiile cerute conform alin. (2) sunt incluse în acel raport al administratorilor."

5. Punctul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

122. - Auditorul statutar sau firma de audit își exprimă, în conformitate cu pct. 151 alin. (1), o opinie referitoare la informațiile pregătite în temeiul pct. 12 alin. (1) lit. c) și pct. 12 alin. (2) și verifică dacă au fost prezentate informațiile menționate la pct. 12 alin. (1) lit. a), b), d), e) și f)."

6. După punctul 122 se introduce un nou punct, punctul 123, cu următorul cuprins:

"

123. - Prevederile cuprinse în prezentele reglementări, referitoare la guvernanța corporativă, sunt obligatorii pentru societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată."

7. Punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

13. - Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul menționat la pct. 114 sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări."

8. După punctul 161 se introduce un nou punct, punctul 162, cu următorul cuprins:

"

162. - Prezenta secțiune nu se aplică în cazul declarației nefinanciare menționate la pct. 111 sau al raportului separat menționat la pct. 114."

9. La punctul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că situațiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor și raportul menționat la pct. 284 sunt întocmite și se publică în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări."

10. După punctul 28 se introduc cinci noi puncte, punctele 281-285, cu următorul cuprins:

"

Declarația nefinanciară consolidată

281. -

(1) Entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup, care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, inclusiv:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;

b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care grupul gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice.

(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce privește unul sau mai multe dintre aspectele menționate la alin. (1), declarația nefinanciară consolidată oferă o explicație clară și motivată în acest sens.

(3) Declarația nefinanciară consolidată menționată la alin. (1) conține, după caz, trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale consolidate.

(4) Informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepționale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere și de supraveghere, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională și poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a grupului, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției grupului și a impactului activității sale.

(5) Pentru prezentarea informațiilor menționate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.

(6) Informațiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

282. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplinește obligația prevăzută la pct. 281 a respectat obligația legată de analiza informațiilor nefinanciare prevăzută la pct. 10 alin. (4) și (5), pct. 27, 271 și pct. 28 alin. (1).

283. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 281 dacă respectiva societate-mamă scutită și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile pct. 27, 271, pct. 28 alin. (1) și pct. 281-285.

284. -

(1) Dacă o societate-mamă întocmește un raport separat corespunzător aceluiași exercițiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naționale, ale Uniunii sau internaționale, care cuprinde informațiile cerute pentru declarația nefinanciară consolidată, așa cum se prevede la pct. 281, respectiva societate-mamă este scutită de obligația de a întocmi declarația nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 281, cu condiția ca acest raport separat:

a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile pct. 33-36; sau

b) să fie pus la dispoziția publicului într-un termen rezonabil care nu depășește 6 luni de la data bilanțului, pe site-ul societății-mamă, și să fie menționat în raportul consolidat al administratorilor.

(2) Prevederile pct. 282 se aplică similar și societăților-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).

285. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declarația nefinanciară consolidată menționată la pct. 281 sau raportul separat menționat la pct. 284."

11. După punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:

"

321. - Prezenta secțiune nu se aplică în cazul declarației nefinanciare consolidate menționate la pct. 281 sau al raportului separat menționat la pct. 284."

Art. III. -

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 17 august 2016.

Nr. 1.938.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...