Parlamentul României

Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 05 august 2009.

În vigoare de la 18 iulie 2003
Republicare (r1) aplicabilă de la 05 august 2009 până la 03 iunie 2015, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 04 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Obiectul reglementării

Art. 1. -

(1) Asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială se referă la ansamblul procedurilor de cooperare între autoritățile judiciare române și străine în vederea soluționării unui litigiu, pe tot parcursul desfășurării acestuia.

(2) Autoritățile judiciare române abilitate cu aplicarea prezentei legi sunt Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești și instanțele judecătorești. Modificări (1)

(3) Dispozițiile prezentei legi reglementează condițiile în care se efectuează: Modificări (1)

a) comunicarea de acte judiciare și extrajudiciare în și din străinătate;

b) obținerea de probe prin comisii rogatorii internaționale;

c) transmiterea/obținerea de informații asupra dreptului străin;

d) accesul la justiție al străinului.

Domeniul aplicării Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Cererile de asistență judiciară internațională în materie civilă și comercială se efectuează potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale dreptului intern român.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu aduc atingere prevederilor convențiilor bilaterale sau multilaterale la care România este sau va deveni parte, completând situațiile nereglementate de acestea.

(3) Pentru statele cu care România nu are legături convenționale asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială poate fi acordată în baza curtoaziei internaționale, sub rezerva principiului reciprocității; dovada acestuia se solicită Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, care o va stabili prin consultare cu Ministerul Afacerilor Externe.

CAPITOLUL II Comunicarea de acte judiciare și extrajudiciare în și din străinătate

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Definiții

Art. 3. -

(1) Comunicarea de acte judiciare și extrajudiciare în și din străinătate este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoștință destinatarilor: părți, martori sau participanți într-un proces civil ori comercial în statul solicitant.

(2) Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluționării unui proces civil sau comercial: cereri de chemare în judecată, citații, hotărâri, cereri privind căi de atac și alte asemenea comunicări. Modificări (1)

(3) Actele extrajudiciare sunt cele care nu emană de la instanțele judecătorești, însă pot fi folosite în cadrul unui proces civil sau comercial. Modificări (1)

Comunicarea actelor de stare civilă

Art. 4. -

Autoritățile competente române vor da curs cererilor autorităților străine, primite prin intermediul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, de a comunica acte de stare civilă române, precum și copii certificate de pe hotărârile pronunțate în materie de stare civilă, dacă aceste documente se referă la cetățeni ai statului solicitant. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Comunicarea de acte în străinătate

Rolul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești este autoritatea centrală prin intermediul căreia autoritățile judiciare române efectuează comunicarea de acte în străinătate.

(2) La primirea actelor de la autoritatea judiciară română, după controlul de regularitate internațională, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești le va putea trimite, după caz, în funcție de existența și prevederile unei convenții internaționale:

a) prin poștă, direct destinatarului actului;

b) autorității centrale competente din statul solicitat; sau

c) misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

Conținutul și forma cererii

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Cererea de asistență judiciară internațională referitoare la comunicarea de acte va cuprinde:

a) denumirea autorității judiciare de la care emană actul ce urmează a fi transmis; Modificări (1)

b) numele și calitatea părților;

c) natura actului de transmis;

d) adresa destinatarului;

e) indicarea tuturor documentelor-anexă la actul ce se transmite;

f) indicarea termenului fixat de autoritatea judiciară. Modificări (1)

(2) Cererea va fi însoțită de actul care urmează a fi comunicat, în dublu exemplar.

(3) La cerere se va anexa și formularul de dovadă a comunicării, care va cuprinde următoarele mențiuni:

a) denumirea autorității judiciare solicitante; Modificări (1)

b) actele transmise în vederea comunicării;

c) numele și domiciliul destinatarului;

d) denumirea autorității judiciare solicitate;

e) numele și calitatea persoanei care a primit actele (destinatar, soț, rudă - pentru persoanele fizice, sau funcția - pentru persoanele juridice);

f) semnătura destinatarului (cu aplicarea ștampilei, pentru persoanele juridice);

g) data comunicării actelor;

h) motivele necomunicării (refuzul destinatarului, adresa schimbată etc.);

i) semnătura agentului de procedură și ștampila autorității judiciare solicitate.

(4) Cererea și documentele-anexă sunt scutite de orice supralegalizare sau altă formalitate analoagă.

Traducerea cererii și a documentelor-anexă Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență

Dacă prin convenții internaționale nu se prevede altfel, cererea și documentele-anexă vor fi traduse în limba statului solicitat, astfel:

a) cererea de asistență judiciară internațională - prin grija Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești;

b) documentele-anexă - prin grija autorităților judiciare române și pe cheltuiala părților interesate, în afară de cazurile în care părțile sunt scutite de plata cheltuielilor judiciare;

c) formularul de dovadă a comunicării va avea titlul și mențiunile tipărite în limbile franceză, engleză și germană, prin grija Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești.

Dovada comunicării

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Dovada comunicării de acte în străinătate se face astfel: Jurisprudență

a) la comunicarea prin poștă, direct destinatarului actului - cu dovada de primire a scrisorii recomandate ce conține citația și documentele-anexă;

b) la comunicarea prin intermediul autorității centrale competente a statului solicitat ori al misiunii diplomatice sau consulare a României din statul solicitat - cu formularul prevăzut la art. 6 alin. (3). Modificări (1)

(2) În cazul în care destinatarul refuză primirea actelor sau nu locuiește la adresa indicată de reclamant, autoritatea judiciară română va proceda conform normelor relevante din dreptul comun. Citarea prin publicitate se face cu cel puțin 40 de zile înaintea termenului de judecată; în cazuri urgente, acest termen poate fi redus la 20 de zile. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Comunicarea de acte din străinătate

Rolul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești este autoritatea centrală desemnată să primească cererile pentru comunicări de acte judiciare sau extrajudiciare formulate de autorități competente și destinate unor persoane fizice sau juridice române. Modificări (1)

(2) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești va trimite cererea și documentele-anexă judecătoriei în a cărei rază teritorială locuiește sau își are sediul destinatarul. Modificări (1)

(3) În funcție de calea pe care au fost primite cererile - direct de la autorități judiciare străine ori prin intermediul misiunilor diplomatice sau consulare -, actul probator al îndeplinirii comunicării va fi transmis de Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești pe aceeași cale. Modificări (1)

Rolul judecătoriei Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Judecătoria română solicitată va efectua comunicarea actelor conform normelor de procedură din dreptul intern român, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel. Modificări (1)

(2) Dovada comunicării se va face prin completarea formularului trimis de autoritatea judiciară solicitantă sau, în lipsa acestuia, prin completarea formularului prevăzut la art. 6 alin. (3).

Refuzul executării cererii

Art. 11. -

(1) Cererea de comunicare de acte poate fi refuzată de către autoritățile judiciare române numai în cazul în care se apreciază că executarea acesteia ar aduce atingere suveranității sau siguranței naționale. Modificări (1)

(2) În caz de refuz, autoritatea judiciară solicitantă va fi informată fără întârziere, în scris, cu prezentarea motivelor refuzului.

Forma actelor de comunicat

Art. 12. -

(1) Documentele ce se cer a fi comunicate unei persoane fizice sau juridice române sunt însoțite de o traducere în limba română.

(2) În cazul în care documentele nu sunt traduse, destinatarul poate refuza primirea acestora, cerând ca traducerea să fie efectuată pe cheltuiala autorității judiciare solicitante.

Cheltuieli

Art. 13. -

(1) Îndeplinirea procedurii de comunicare de acte din străinătate nu va da loc la rambursarea cheltuielilor efectuate în acest scop, în condiții de reciprocitate.

(2) În cazul în care autoritățile judiciare străine au cerut comunicarea într-o formă specială, care nu contravine legislației române, se va putea cere rambursarea cheltuielilor ocazionate de procedura respectivă.

CAPITOLUL III Comisii rogatorii internaționale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții comune

Definiție

Art. 14. -

(1) Comisia rogatorie internațională în materie civilă sau comercială este actul prin care o autoritate judiciară dintr-un stat mandatează o autoritate judiciară din alt stat să îndeplinească, în locul și în numele său, un act judiciar într-un caz determinat.

(2) Misiunile diplomatice sau consulare pot efectua comisii rogatorii conform cerințelor statului unde acestea urmează a fi realizate.

(3) Comisia rogatorie poate fi cerută pentru a permite părților să obțină mijloace de probă care sunt destinate unei proceduri în curs sau viitoare. Modificări (1)

Obiectul Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (1)

Comisia rogatorie permite: audieri de martori sau alte persoane implicate, obținerea de documente, efectuarea de expertize, realizarea unei anchete sau procurarea unor alte acte ori informații necesare pentru soluționarea unui caz determinat.

SECȚIUNEA a 2-a Solicitarea de comisii rogatorii în străinătate

Rolul instanței judecătorești

Art. 16. -

(1) La cererea părților sau din oficiu, autoritățile judiciare române pot să solicite efectuarea unei comisii rogatorii în străinătate.

(2) Autoritățile judiciare române trimit cererea de comisie rogatorie Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești. Modificări (1)

Rolul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești este autoritatea centrală competentă să transmită în străinătate cererile de comisii rogatorii.

(2) După primirea cererii de comisie rogatorie, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești efectuează controlul de regularitate internațională și transmite cererea de comisie rogatorie direct autorității centrale competente din statul unde urmează a se efectua sau, în caz de urgență, misiunii diplomatice ori consulare a României din statul respectiv, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă legislația acestui stat o permite.

(3) Nu se poate face o dublă transmitere în același timp. Alegerea modalității de transmitere a cererii de comisie rogatorie revine magistratului care o dispune. În lipsa oricărei precizări, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești va trimite cererea autorității centrale din statul solicitat, pentru învestirea autorității competente din acel stat.

(4) Misiunile diplomatice sau consulare ale României în străinătate pot fi solicitate să efectueze comisii rogatorii pentru persoane care au cetățenia română; aceste persoane pot fi asistate, la cerere, de un apărător.

Conținutul cererii

Art. 18. -

(1) Cererea de comisie rogatorie conține următoarele mențiuni:

a) autoritatea solicitantă;

b) autoritatea solicitată;

c) identitatea și adresa părților;

d) obiectul cauzei, cu un scurt rezumat al faptelor;

e) obiectul comisiei rogatorii;

f) numele și adresa persoanelor care urmează a fi audiate prin comisie rogatorie;

g) întrebările care urmează a fi puse sau faptele în legătură cu care vor fi puse întrebări;

h) documentele de examinat;

i) precizarea împrejurării dacă depoziția se ia sub jurământ sau numai prin afirmații;

j) alte solicitări speciale.

(2) Nu este necesară nicio supralegalizare sau altă formalitate analoagă.

Traducerea cererii și a răspunsului Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Cererea de comisie rogatorie este redactată în limba română de către autoritatea judiciară solicitantă.

(2) Traducerea oficială a cererii în limba autorității statului solicitat se asigură de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, nefiind necesară atunci când comisia rogatorie se efectuează de misiunile diplomatice sau consulare ale României.

(3) Traducerea răspunsului la cererea de comisie rogatorie se efectuează de către Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.

Data și locul

Art. 20. -

(1) Cu ocazia transmiterii cererii de comisie rogatorie în străinătate, se va solicita comunicarea datei și a locului stabilite pentru efectuarea acesteia.

(2) Cu acordul autorității judiciare solicitate și cu avizul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, judecătorii români pot asista la efectuarea comisiilor rogatorii. Modificări (1)

Valoarea comisiei rogatorii Modificări (1)

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Odată îndeplinită, comisia rogatorie este primită de Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, care o va transmite autorității judiciare române solicitante.

(2) Comisia rogatorie devine probă la dosarul cauzei pentru care a fost solicitată, având aceeași valoare ca și când actul judiciar respectiv ar fi fost îndeplinit de către autoritatea judiciară română competentă.

SECȚIUNEA a 3-a Comisii rogatorii primite din străinătate

Rolul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești este autoritatea centrală competentă să primească cererile de comisii rogatorii prezentate de autoritățile judiciare din străinătate. Modificări (1)

(2) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești transmite cererile de comisii rogatorii judecătoriei în a cărei rază teritorială urmează a se efectua actul judiciar solicitat. Modificări (1)

(3) Documentele prin care se constată îndeplinirea comisiei rogatorii se transmit Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, care le va transmite, pe aceeași cale, autorității solicitante. Modificări (1)

Rolul instanței judecătorești

Art. 23. -

(1) Autoritatea judiciară solicitată execută comisia rogatorie conform regulilor de procedură din legea română; totuși se va lua în considerare, la cererea autorității judiciare solicitante, folosirea unei proceduri speciale, cu condiția ca aceasta să nu contravină legislației române.

(2) Dacă comisia rogatorie este transmisă unei autorități judiciare necompetente, aceasta o trimite, din oficiu, autorității competente, notificând Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești această împrejurare. Modificări (1)

(3) Instanța română va informa autoritatea judiciară solicitantă asupra datei și locului efectuării comisiei rogatorii, putând permite, la cerere, participarea magistraților străini.

Refuzul cererii

Art. 24. -

(1) Comisia rogatorie poate fi refuzată în cazul în care:

a) executarea acesteia nu intră în sfera de competență a puterii judecătorești;

b) executarea acesteia este de natură să aducă atingere suveranității sau siguranței naționale.

(2) Comisia rogatorie nu va putea fi executată atunci când persoana care urmează a fi audiată nu poate depune mărturie datorită unor interdicții existente în legislația română sau când documentele ce urmează a fi transmise ori expertizate nu pot fi circulate.

(3) În cazul în care comisia rogatorie nu poate fi executată, în tot sau în parte, autoritatea solicitantă va fi informată neîntârziat, prezentându-i-se și motivele neexecutării.

Cheltuieli

Art. 25. -

Sub rezerva reciprocității, îndeplinirea comisiei rogatorii nu va da loc la rambursarea cheltuielilor efectuate, cu excepția celor determinate de:

a) traducerea cererii și a documentelor-anexă, atunci când nu au fost primite traduse în limba română sau în limba franceză ori engleză;

b) folosirea interpreților;

c) folosirea experților.

Rolul misiunilor diplomatice sau consulare străine

Art. 26. -

(1) Misiunile diplomatice sau consulare de pe teritoriul României pot efectua comisii rogatorii solicitate de autoritățile statului pe care îl reprezintă numai pentru cetățenii lor și numai cu autorizarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, care va solicita și avizul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești din România. Modificări (1)

(2) Când un agent diplomatic sau funcționar consular este autorizat să treacă la executarea unei comisii rogatorii, acesta va proceda conform regulilor de procedură ale autorității competente din statul solicitant, cu condiția ca acestea să nu fie interzise de legislația română.

(3) Cetățenii străini care vor fi audiați la misiunile diplomatice sau consulare vor putea fi asistați de un apărător, la cererea părții interesate.

CAPITOLUL IV Informații asupra dreptului străin

Rolul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești Modificări (1)

Art. 27. -

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești este autoritatea centrală care transmite ministerelor de justiție din alte state, la cererea acestora, informații privind dreptul intern în materie civilă și comercială, precum și în domeniul procedurii civile și comerciale și al organizării judiciare, pentru cazuri judiciare determinate. Modificări (1)

(2) Totodată Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești este autoritatea centrală care solicită ministerelor de justiție din alte state informații de felul celor menționate la alin. (1), la cererea instanțelor judecătorești române, pentru cazuri judiciare determinate. Modificări (1), Jurisprudență

Cererea de informații asupra dreptului străin

Art. 28. -

(1) Cererea de informații asupra dreptului străin emană numai de la o autoritate judiciară și cuprinde:

a) denumirea autorității judiciare de la care emană;

b) natura și stadiul procesului;

c) problemele cu privire la care se cer informații din dreptul unui alt stat, făcându-se o scurtă expunere a contextului în care acestea sunt necesare.

(2) La cerere vor putea fi anexate și unele documente de natură a clarifica înțelesul cererii.

(3) Când cererea nu este formulată de o autoritate judiciară, ci de părțile în litigiu, ea va fi însoțită de o încheiere de admitere a acesteia.

(4) Cererea de informații juridice, precum și răspunsul primit din partea statului solicitat vor fi traduse de instanță sau de părți, după caz.

Cererea de informații asupra dreptului român

Art. 29. -

(1) Atunci când primește din străinătate o cerere de informații asupra dreptului român, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești formulează răspunsul sau o transmite unui alt organ competent să ofere răspunsurile adecvate. Modificări (1)

(2) Răspunsul, formulat în mod obiectiv și imparțial, va putea fi însoțit de documente complementare, cum ar fi extrase din texte de lege sau din lucrări de doctrină.

(3) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești va putea refuza să dea curs cererii de informații asupra dreptului român atunci când apreciază că interesele statului român sunt afectate de litigiul care a ocazionat formularea cererii sau că răspunsul ar fi de natură să aducă atingere suveranității ori securității sale. Modificări (1)

(4) Răspunsul la o cerere de informații asupra dreptului român se va transmite cât mai curând posibil, ținându-se seama de termenul menționat de autoritatea străină solicitantă.

(5) În cazul în care elaborarea răspunsului necesită un timp mai îndelungat, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești va informa autoritatea solicitantă. Modificări (1)

CAPITOLUL V Accesul la justiție al străinului Reviste (1)

Condiția străinului în justiție

Art. 30. -

Persoanele fizice sau juridice străine au dreptul să se adreseze liber și nestânjenit autorităților judiciare române, să formuleze cereri, să introducă acțiuni și să-și susțină interesele în aceleași condiții ca și persoanele fizice sau juridice române.

Cautio judicatum solvi

Art. 31. -

(1) Persoanele fizice sau juridice străine sunt scutite de orice cauțiune motivată de calitatea de străin ori de lipsa domiciliului ori a sediului pe teritoriul statului român, sub rezerva dispozițiilor art. 30.

(2) Aceeași regulă se aplică și în cazul cauțiunii cerute pentru garantarea cheltuielilor de judecată.

Asistența juridică gratuită

Art. 32. -

Persoanele fizice străine vor beneficia în România de asistență juridică gratuită, în aceleași condiții ca și persoanele fizice române.

Aplicarea legii

Art. 33. -

Dispozițiile art. 31 și 32 se aplică persoanelor fizice sau juridice străine aparținând statelor cu care România are sau va avea convenții bilaterale cu prevederi în acest sens ori față de care România este ținută de convenții multilaterale la care este sau va fi parte; pentru alte state aceste dispoziții se aplică numai sub condiția reciprocității.

CAPITOLUL VI Dispoziții privind asistența judiciară dintre România și
statele membre ale Uniunii Europene

Art. 34. - Modificări (1)

În aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.348/2000 din 29 mai 2000 privind notificarea asupra documentelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială în statele membre*), procedura de comunicare a actelor judiciare și extrajudiciare se efectuează după cum urmează:

a) instanțele române comunică actele judiciare și extrajudiciare direct către autoritățile primitoare ale statelor membre ale Uniunii Europene, cu transmiterea unei copii a cererii de comunicare Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, pentru evidență;

b) notarii, executorii judecătorești și alte autorități, în competența cărora intră comunicarea de acte în străinătate, efectuează transmiterea cererilor prin intermediul judecătoriilor în a căror circumscripție își au sediul profesional, dispozițiile lit. a) fiind aplicabile în mod corespunzător;

c) autoritatea română primitoare a cererii de comunicare de acte judiciare și extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul destinatarul. La restituirea actelor, judecătoria informează în copie Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, pentru evidență.

*) Publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 160 din 30 iunie 2000.

Art. 35. -

În aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.206/2001 din 28 mai 2001 privind cooperarea dintre organele jurisdicționale ale statelor membre în vederea obținerii de probe în materie civilă sau comercială**), cererile de obținere a probelor prin comisie rogatorie internațională se efectuează după cum urmează:

a) instanțele române transmit cererile direct către instanțele solicitate competente din statele membre ale Uniunii Europene, iar o copie a cererii de obținere de probe se transmite Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, pentru evidență; Modificări (1)

b) de către judecătoria în a cărei circumscripție urmează a se obține proba solicitată din statele membre ale Uniunii Europene. La restituirea actelor, judecătoria trimite o copie Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, pentru evidență. Modificări (1)

**) Publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 174 din 27 iunie 2001.

Art. 36. -

În aplicarea dispozițiilor art. 34 lit. a) și b) și ale art. 35 lit. a), pentru a obține informații privind limba folosită pentru completarea formularelor, precum și limba folosită pentru traducerea actelor anexate acestora, acceptate și notificate Comisiei Europene de către statele membre ale Uniunii Europene, autoritățile române competente accesează pagina specializată de internet a Comisiei Europene și consultă punctele de contact ale Rețelei Judiciare Europene în materie civilă și comercială.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești este autoritate centrală română în temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.348/2000 din 29 mai 2000 și al art. 3 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.206/2001 din 28 mai 2001.

(2) Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești efectuează comunicările în legătură cu informațiile care sunt necesare în temeiul art. 23 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.348/2000 din 29 mai 2000, precum și al art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.206/2001 din 28 mai 2001.

(3) În temeiul art. 3 alin. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.206/2001 din 28 mai 2001, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești îndeplinește atribuțiile referitoare la luarea unei decizii privind cererile formulate în baza art. 17 din același regulament.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Intrarea în vigoare a legii

Art. 38. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Actele de asistență judiciară internațională îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile.

(3) Actele de procedură începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi finalizate conform dispozițiilor în vigoare la data respectivă

Aplicarea legii

Art. 39. -

Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești va elabora, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia de aplicare a prevederilor acesteia***), cu excepția dispozițiilor referitoare la legislația comunitară. Modificări (1)

***) În anul 2003, Ministerul Justiției a elaborat Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială, aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.888/C/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 14 octombrie 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Epuizarea recursului local - condiție esențială a protecției diplomatice
;
se încarcă...