Parlamentul României

Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

Modificări (4), Puneri în aplicare (5), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (9), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03 august 2009.

În vigoare de la 28 mai 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Activitatea de verificare privind averea dobândită în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților se efectuează de către Agenția Națională de Integritate, denumită în continuare Agenția, și este supusă controlului judecătoresc. Jurisprudență

(2) Prin avere dobândită, supusă verificării în sensul prezentei legi, se înțelege totalitatea bunurilor, precum și a drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unei persoane, care trebuie cuprinse în declarația de avere, potrivit legii. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților se face de către inspectorii de integritate din cadrul Agenției, potrivit prevederilor prezentei legi, care se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

Art. 3. -

(1) Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților pentru personalul Agenției se face de o comisie din cadrul Consiliului, constituită în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2).

(2) Sesizările care vizează activitatea personalului Agenției se soluționează de Consiliu, prin comisia prevăzută la art. 26 alin. (2).

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Agenția își îndeplinește atribuțiile de verificare prevăzute la art. 2 din oficiu sau, după caz, la sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate. Jurisprudență

(2) Sesizarea din oficiu se face pe baza unui proces-verbal de sesizare, întocmit de președintele Agenției. Jurisprudență

(3) Sesizarea de verificare depusă de persoana fizică sau juridică trebuie să indice dovezile și informațiile pe care se întemeiază, precum și sursele de unde acestea pot fi solicitate. Jurisprudență

(4) Sesizările formulate de orice persoană trebuie semnate și datate. Jurisprudență

(5) Sesizările de verificare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3) și (4) nu sunt luate în considerare și se clasează de către inspectorul de integritate.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) În termen de 30 de zile de la primirea sesizării, inspectorul de integritate desemnat de conducerea Agenției, potrivit legii, efectuează verificarea prealabilă a documentelor depuse prin sesizare, inclusiv declarația de avere și declarația de interese ale persoanei în cauză. Jurisprudență

(2) Inspectorul de integritate desemnat procedează la verificarea sesizării, a declarațiilor de avere prezentate și compară datele din sesizare cu cele din declarațiile de avere. În situația în care rezultă că persoana verificată în perioada supusă controlului a dobândit și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere sau se constată neconcordanțe vădite, inspectorul de integritate solicită persoanei în cauză informații și dovezi suplimentare.

(3) Dacă în urma comparării datelor din declarații, respectiv a analizării documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constată că există o diferență vădită între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă, acesta procedează după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (1)

a) verifică dacă diferența vădită este justificată. În cazul în care inspectorul de integritate constată că diferența nu este justificată, sesizează instanța competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită; Jurisprudență

b) sesizează organele fiscale, în situația în care se constată încălcarea legislației fiscale;

c) suspendă verificarea și sesizează organele de urmărire penală, în situația în care se constată existența unor probe sau indicii temeinice privind săvârșirea unor fapte penale. Jurisprudență

(4) Prin diferență vădită, în sensul prezentei legi, se înțelege o diferență între averea dobândită și veniturile realizate de cel puțin 10.000 euro sau echivalentul în lei al acesteia.

(5) Dacă în urma analizei declarației de interese inspectorul de integritate constată existența unui conflict, sesizează autoritățile competente.

(6) Dacă în urma analizei documentelor primite inspectorul de integritate constată existența unei stări de incompatibilitate, acesta sesizează autoritățile competente. Jurisprudență

(7) Dacă în urma comparării datelor din sesizare, declarații, respectiv a analizării documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă nu există o diferență vădită care nu poate fi justificată, acesta dispune clasarea cauzei. Actul de constatare se comunică persoanelor interesate.

(8) Actele și lucrările efectuate de către inspectorii de integritate din cadrul Agenției nu sunt publice, cu excepția actului de constatare. După începerea verificării, persoana verificată are dreptul să fie înștiințată despre declanșarea procedurii de verificare și să ia cunoștință de actele și lucrările dosarului, să fie asistată sau reprezentată de avocat și să prezinte orice elemente justificative pe care le consideră necesare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(9) Actele întocmite de inspectorii de integritate după începerea verificării fără ca persoana verificată să fie înștiințată despre declanșarea procedurii de verificare sunt nule de drept. Jurisprudență

Art. 6. -

Pe parcursul desfășurării verificărilor, Agenția poate solicita tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate, precum și altor persoane juridice de drept public sau privat documentele și informațiile necesare întocmirii actului de constatare.

Art. 7. -

La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, conducătorii autorităților, instituțiilor sau societăților publice ori private, cei ai regiilor autonome sunt obligați să comunice acestuia, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, datele, informațiile, înscrisurile și documentele prevăzute la art. 6, indiferent de suportul acestora, precum și date, informații sau documente pe care le dețin, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

Art. 8. -

(1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru lămurirea neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație.

(2) Bunurile care fac obiectul unui act autentic pot fi supuse expertizei, în vederea stabilirii valorii acestora, doar în cazul în care actul autentic a fost anulat potrivit dreptului comun.

(3) Persoana verificată are dreptul să-și aleagă un expert asistent, pe cheltuială proprie.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Activitatea de verificare nu poate exceda limitelor sesizării. Jurisprudență

(2) În activitatea sa, inspectorul de integritate întocmește acte de constatare și procese-verbale.

(3) Actul de constatare trebuie să cuprindă data și locul întocmirii, numele, prenumele și calitatea celui care îl întocmește, numele, prenumele și alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiecțiile și explicațiile acestora, numele, prenumele și calitatea persoanelor care asistă la constatare sau reprezintă persoana supusă verificării, obiecțiile și explicațiile acestora, descrierea amănunțită a celor constatate, precum și măsurile luate, mențiunile prevăzute de lege pentru cazurile speciale, semnătura celui care face constatarea și a celorlalte persoane prezente, după caz. Jurisprudență

(4) Procesul-verbal trebuie să cuprindă data și locul întocmirii, numele, prenumele și calitatea celui care îl întocmește, numele, prenumele și alte date de identificare a persoanei la care se referă, obiecțiile și explicațiile acestora, numele, prenumele și calitatea persoanelor care asistă la constatare sau reprezintă persoana supusă verificării, obiecțiile și explicațiile acestora, descrierea amănunțită a celor constatate, precum și a măsurilor luate, semnătura celui care face constatarea și a celorlalte persoane prezente, după caz.

(5) Actele întocmite în cursul cercetării prealabile sau al procedurii de verificare pot constitui mijloace de probă, potrivit legii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

CAPITOLUL II Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese

Art. 10. -

(1) În cadrul entităților unde persoanele care, în conformitate cu prevederile legale, au obligația de a depune declarații de avere și de interese se desemnează persoane care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese. Jurisprudență

(2) Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun după cum urmează:

a) Președintele României, consilierii prezidențiali și consilierii de stat - la persoana desemnată de șeful Cancelariei Administrației Prezidențiale;

b) președinții Camerelor Parlamentului, deputații și senatorii - la persoana desemnată de secretarul general al Camerei din care aceștia fac parte;

c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat și asimilații acestora, precum și consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru - la persoana desemnată de secretarul general al Guvernului;

d) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistenții judiciari și magistrații-asistenți - la persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;

e) membrii Consiliului Național de Integritate, precum și președintele și vicepreședintele Agenției - la persoana desemnată de secretarul general al Senatului;

f) consilierii județeni și consilierii locali, precum și primarii și viceprimarii - la persoana desemnată de secretarii unităților administrativ-teritoriale respective;

g) prefecții și subprefecții - la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului;

h) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la persoana desemnată de șeful compartimentului de resurse umane sau, după caz, de șeful secretariatului din cadrul autorităților publice, instituțiilor publice sau unităților din care fac parte.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit alin. (2) sunt subordonate direct conducătorului instituției respective, care răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora. Jurisprudență

Art. 11. -

Atribuțiile persoanelor desemnate potrivit art. 10 sunt următoarele: Jurisprudență

a) primesc, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;

b) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și de interese;

c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;

d) evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, al căror model se stabilește prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Agenției;

e) asigură publicarea și menținerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declarațiile de avere și de interese se păstrează pe pagina de internet cel puțin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

f) trimit Agenției, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese primite, pe care Agenția le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, și le menține publicate pe durata prevăzută de dispozițiile lit. e); Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

g) publică pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenției; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declarațiilor de avere și Registrului declarațiilor de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 22 februarie 2008.

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declarației, persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 10 sau persoana care semnează declarația sesizează deficiențe în completarea acesteia vor recomanda, în scris, persoanei în cauză rectificarea declarației, în termen de cel mult 20 de zile. Declarația rectificată poate fi însoțită de documente justificative. Jurisprudență

(2) Declarația rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agenției. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

(3) Până la expirarea termenului de depunere a declarației rectificate, Agenția nu poate declanșa procedurile prevăzute de prezenta lege.

CAPITOLUL III Agenția Națională de Integritate

SECȚIUNEA 1 Organizare și funcționare

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(1) Se înființează Agenția Națională de Integritate, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național, ca structură unică, cu sediul în municipiul București.

(2) Personalul Agenției este format din președintele Agenției, vicepreședintele Agenției, inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual. Președintele Agenției este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreședintele Agenției este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcția de inspector de integritate este funcție publică cu statut special.

(3) Prin hotărâre a Consiliului Național de Integritate, la propunerea președintelui Agenției, la nivel teritorial se pot înființa structuri ale Agenției.

Art. 14. - Jurisprudență

Agenția exercită următoarele atribuții, cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității, dreptului la apărare și bunei administrări:

a) verifică declarațiile de avere și declarațiile de interese;

b) efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege;

c) constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă există o diferență vădită care nu poate fi justificată și sesizează instanța competentă pentru stabilirea părții de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită; Jurisprudență

d) constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese și regimul incompatibilităților; Jurisprudență

e) dispune clasarea sesizării, când diferența între averea dobândită și veniturile realizate nu este vădită sau bunurile sunt justificate sau, după caz, când nu se dovedește conflictul de interese ori starea de incompatibilitate; Jurisprudență

f) sesizează organul de urmărire penală dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală; Jurisprudență

g) aplică sancțiunile și ia măsurile prevăzute de lege în competența sa sau, după caz, sesizează autoritățile ori instituțiile competente în vederea luării măsurilor și aplicării sancțiunilor prevăzute de lege;

h) elaborează studii, analize, întocmește statistici anuale privind declarațiile de avere, declarațiile de interese, precum și cu privire la verificarea acestora, efectuată de către cei în drept, și dezvoltă relații de parteneriat cu persoanele care exercită demnitățile și funcțiile prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență;

i) elaborează și difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin potrivit legii, Agenția acționează potrivit principiului independenței operaționale. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Agenția este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, numiți în funcție de către Senat, pe bază de concurs sau examen, după caz, la propunerea Consiliului Național de Integritate. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Potrivit principiului independenței operaționale, președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziții privind derularea verificărilor de la nicio autoritate publică, instituție sau persoană. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 16. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmește de președintele sau, după caz, de vicepreședintele Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se înaintează Guvernului, pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus aprobării prin lege.

(2) Președintele Agenției are calitatea de ordonator principal de credite. În cazul în care funcția de președinte al Agenției este vacantă, precum și în orice alte cazuri în care președintele se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreședintele Agenției. Modificări (1)

(3) Numărul maxim de posturi pentru Agenție este de 200, putând fi modificat prin legea bugetului de stat, la propunerea președintelui Agenției. Jurisprudență

(4) Structura organizatorică a Agenției, atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui Agenției. Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În vederea desfășurării activității în condiții de profesionalism, cu respectarea principiilor imparțialității, independenței, celerității și bunei administrări, repartizarea cauzelor se face în mod aleatoriu, în sistem informatizat, de către conducerea Agenției.

(2) Redistribuirea cauzelor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor, timp de cel puțin 20 de zile;

b) solicitarea motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizată lucrarea;

c) suspendarea din activitate, în condițiile legii;

d) incompatibilitate;

e) conflict de interese;

f) admiterea declarației de abținere sau a cererii de recuzare a inspectorului de integritate;

g) lăsarea cauzei în nelucrare mai mult de 10 zile.

SECȚIUNEA a 2-a Statutul personalului Agenției

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Poate fi numită în funcția de inspector de integritate persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

(2) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre*) a Consiliului Național de Integritate, la propunerea președintelui Agenției, și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a Agenției.

(3) Numirea inspectorului de integritate, a celorlalți funcționari publici și, respectiv, a personalului contractual se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Personalului Agenției îi este interzis să își exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Agenției.

(5) Personalul Agenției are obligația de a nu divulga datele sau informațiile la care a avut acces altfel decât în condițiile legii. Această obligație se menține timp de 5 ani și după încetarea activității, sub sancțiunea legii penale.

(6) Personalul Agenției răspunde civil, disciplinar, contravențional, administrativ și penal, în condițiile legii.

*) A se vedea Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției de inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt numiți în funcție de către Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reînnoit, în urma concursului organizat potrivit prezentei legi.

(2) Poate fi numită în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Agenției persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român;

b) are capacitate deplină de exercițiu;

c) are studii superioare juridice sau economice atestate în condițiile legii;

d) nu face și nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formațiune sau alianță politică;

e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informații înainte de anul 1990, nu a fost și nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;

f) nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea, și care îl fac incompatibil cu funcția de demnitate publică, și nu are cazier fiscal;

g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției.

(3) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. d) și e) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.

Art. 20. -

(1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau a examenului, Consiliul va face publică declanșarea procedurii de selecție a președintelui sau a vicepreședintelui, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției, în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea concursului sau a examenului în vederea numirii președintelui sau a vicepreședintelui Agenției, după caz, se asigură de către aceasta.

(2) Candidaturile însoțite de actele doveditoare se depun, în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului, la compartimentul de resurse umane din cadrul Agenției.

Art. 21. -

(1) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Consiliul Național de Integritate va verifica respectarea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) și va efectua selecția dosarelor candidaților.

(2) În termen de 30 de zile de la terminarea verificărilor, candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 19 alin. (2) vor susține un concurs.

Art. 22. - Puneri în aplicare (2)

(1) Condițiile și procedura de desfășurare a concursului se stabilesc prin regulament.

(2) Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre*) a Consiliului Național de Integritate și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Agenției, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.

(3) Tematica de concurs și componența comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Național de Integritate și se publică pe pagina de internet a Agenției.

(4) Concursul sau examenul constă într-o probă scrisă și în susținerea unui interviu.

(5) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte atât cunoștințele de specialitate ale candidaților, cât și calitățile de conducere și organizare. Subiectele se notează fiecare cu puncte de la 1 la 100.

(6) Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect.

(7) Contestațiile se depun în termen de două zile de la afișarea rezultatelor și se soluționează în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere.

(8) Candidații care au obținut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor susține un interviu în fața Consiliului Național de Integritate în termen de 5 zile de la soluționarea contestațiilor.

(9) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul Național de Integritate, în termen de 15 zile de la soluționarea contestațiilor.

(10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice și să comunice acesteia apartenența sau colaborarea candidaților cu serviciile de informații înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se atașează la dosarul candidatului.

*) A se vedea Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. -

Numirea în funcție a candidaților admiși se face de către Senat, în termen de 15 zile de la validarea rezultatelor concursului, potrivit regulamentului.

Art. 24. -

(1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului președintele și vicepreședintele Agenției depun în fața Senatului următorul jurământ: "Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire. Așa să-mi ajute Dumnezeu!" sau, după caz, rostesc următoarea formulă: "Mă oblig să respect Constituția și legile țării, să apăr drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuțiile cu onoare, conștiință și fără părtinire." Referirea la divinitate nu este obligatorie.

(2) Refuzul depunerii jurământului sau al rostirii formulei atrage nulitatea numirii în funcție.

Art. 25. -

Președintele și vicepreședintele Agenției pot fi eliberați din funcție în următoarele situații:

a) demisie;

b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);

c) condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni;

d) când se constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităților sau când se dispune confiscarea unei părți din avere ori a unui bun determinat;

e) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute la art. 19 alin. (2).

Art. 26. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 25, Senatul dispune, prin hotărâre, eliberarea din funcție, la propunerea Consiliului Național de Integritate.

(2) Constatarea situației prevăzute la art. 25 lit. b) se face de o comisie alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la propunerea președintelui Consiliului, care, pe baza informărilor și a rapoartelor întocmite de Agenție, asigură evaluarea capacității manageriale a funcțiilor Agenției. Concluziile comisiei de evaluare se prezintă Consiliului și se înaintează Senatului de președintele Consiliului. Modificări (1)

(3) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern independent.

(4) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 25 lit. c) și e) se face de către Consiliul Național de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane.

Art. 27. -

Funcțiile de președinte și vicepreședinte ale Agenției sunt incompatibile cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor sau activităților exclusiv didactice din învățământul superior.

Art. 28. -

(1) Principalele atribuții ale președintelui Agenției sunt următoarele:

a) organizează, coordonează, conduce și controlează, în limitele legii, activitatea curentă a Agenției;

b) aprobă statul de funcții și de personal;

c) numește, prin ordin, personalul Agenției, în condițiile legii;

d) exercită acțiunea disciplinară împotriva personalului din subordine;

e) asigură publicarea raportului anual de activitate a Agenției și a auditului extern independent pe pagina de internet a Agenției;

f) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia, ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea Agenției;

g) reprezintă instituția în raporturile cu orice altă instituție publică sau privată ori persoană fizică; Jurisprudență

h) asigură întocmirea strategiei Agenției privind activitatea de control al averilor și de verificare a conflictelor de interese, ținând seama și de recomandările Consiliului. Strategia se întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului; Modificări (1)

i) emite ordine și instrucțiuni;

j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Vicepreședintele Agenției exercită atribuțiile prevăzute de prezenta lege ori încredințate de președintele Agenției. În cazul în care președintele Agenției se află în imposibilitatea de a-și exercita funcția sau funcția este vacantă, vicepreședintele exercită toate atribuțiile prevăzute la alin. (1).

(3) Președintele și vicepreședintele Agenției nu îndeplinesc atribuții operative în domeniul controlului averilor sau verificării conflictelor de interese. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Salarizarea și celelalte drepturi ale personalului Agenției se stabilesc ținându-se seama de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, de interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute de lege, urmărindu-se garantarea independenței și a autonomiei acestuia, potrivit legii.

(2) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt salarizați potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, și beneficiază de indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeași ordonanță, pentru președinte, respectiv pct. 2 pentru vicepreședinte, și de alte sporuri, premii și drepturi salariale prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate.

(3) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de inspector de integritate sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(4) Personalul Agenției beneficiază pentru activitatea desfășurată de un spor de confidențialitate de 30%, calculat la salariul de bază, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui Agenției, precum și a inspectorilor de integritate, care vor beneficia de un spor de confidențialitate de 50%, calculat la salariul de bază.

(5) Salariile de bază ale înalților funcționari publici, ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Agenției sunt cele prevăzute pentru aceleași categorii de personal din aparatul Guvernului, majorate cu 10%.

(6) Inspectorii de integritate, înalții funcționari publici, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Agenției beneficiază, pe lângă salariile de bază, de sporuri, premii și celelalte drepturi, inclusiv de indemnizație de conducere, după caz, reglementate de lege pentru categoria respectivă de personal, aplicabile personalului din aparatul Guvernului.

(7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează președintele Agenției, iar președintele Consiliului va avea o indemnizație de ședință mai mare cu 10% decât indemnizația ce se acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi se impozitează în condițiile legii.

(8) Agenția suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se află în altă localitate decât municipiul București, precum și celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în țară și în străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi.

Art. 30. -

(1) Paza sediilor Agenției, a bunurilor și a valorilor aparținând acestora, supravegherea accesului și menținerea ordinii interioare necesare desfășurării normale a activității în aceste sedii se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate.

(2) Efectivele de jandarmi și fondurile necesare asigurării pazei și protecției obiectivelor și personalului Agenției se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui Agenției. Instituirea pazei cu efective de jandarmi se va realiza numai în măsura în care se vor suplimenta efectivele și fondurile financiare necesare prestării acestui serviciu. Modul de utilizare a personalului jandarmeriei pentru asigurarea pazei și protecției obiectivelor și personalului Agenției se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administrației și Internelor și Agenție.

Art. 31. -

(1) Arestarea preventivă sau punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva președintelui și vicepreședintelui Agenției sau a unui inspector de integritate al Agenției atrage suspendarea de drept din funcția pe care acesta o deține. Modificări (1)

(2) În termen de 24 de ore de la data la care s-au dispus măsurile prevăzute la alin. (1) procurorul sau, după caz, judecătorul comunică soluția dispusă Agenției și, după caz, Consiliului Național de Integritate.

(3) Suspendarea din funcție se constată de Consiliul Național de Integritate pentru președintele și vicepreședintele Agenției și, respectiv, de președintele Agenției pentru personalul din subordine. Aceasta se comunică persoanei în cauză.

(4) Dacă președintele și vicepreședintele Agenției sunt suspendați din funcție, Consiliul Național de Integritate deleagă atribuțiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul încetează la data revenirii în funcție a titularilor sau la data numirii altor persoane.

(5) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal prin hotărâre definitivă, suspendarea încetează, iar persoana respectivă va fi reintegrată în funcția deținută anterior și îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. Modificări (1)

Art. 32. -

(1) Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern independent.

(2) Finanțarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenției. Selectarea entității care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

(3) La procedura de achiziție publică nu pot participa entități din sectorul public sau entități din sectorul privat la care statul este acționar.

Art. 33. -

(1) Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților de către conducerea Agenției, precum și recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenției.

(2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit președintele Agenției procedează la comunicarea acestuia Consiliului Național de Integritate.

CAPITOLUL IV Consiliul Național de Integritate

Art. 34. -

Consiliul Național de Integritate, denumit în continuare Consiliul, este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanentă, care îndeplinește atribuțiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 35. -

(1) Consiliul este numit de Senat și este format dintr-un număr de membri desemnați după cum urmează:

a) câte un membru desemnat de către fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minorităților naționale din Camera Deputaților;

b) un reprezentant al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

c) un reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

d) un reprezentant al Asociației Municipiilor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

e) un reprezentant al Asociației Orașelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

f) un reprezentant al Asociației Comunelor din România, desemnat de adunarea generală, potrivit statutului;

g) un reprezentant al înalților funcționari publici și un reprezentant al funcționarilor publici, desemnați de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

h) un reprezentant desemnat de comun acord de asociațiile magistraților, legal constituite;

i) un reprezentant desemnat de organizațiile societății civile legal constituite, cu activitate în domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.

(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) își vor desemna reprezentanții în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnați cel puțin jumătate plus unu dintre membri de către entitățile prevăzute la alin. (1).

(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant.

(4) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entitățile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă ședința de constituire a Consiliului. Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.

Art. 36. -

(1) Președintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel puțin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data ședinței de constituire a Consiliului.

(2) Președintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului, în cazul în care a încălcat Constituția și legile țării sau a executat cu rea-credință atribuțiile ce îi revin prin funcția deținută.

Art. 37. -

(1) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani și poate fi reînnoit o singură dată. Modificări (1)

(2) Mandatul de membru al Consiliului încetează la data desemnării noilor membri, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) Mandatul de membru încetează, înainte de termen, prin revocare de către Senat, pentru neîndeplinirea atribuțiilor legale, prin demisie ori în caz de deces. Modificări (1)

(4) Supleantul participă cu drepturi depline la ședințele Consiliului, în absența membrului Consiliului pe care îl înlocuiește.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanților acestora se face potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) și (3).

(6) Între a 90-a zi și a 30-a zi înaintea expirării mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului Consiliu.

Art. 38. -

(1) Ședințele Consiliului sunt publice.

(2) Consiliul are următoarele atribuții:

a) propune Senatului numirea și revocarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției;

b) constată suspendarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției;

c) aprobă prin hotărâre regulamentul ședințelor Consiliului; Modificări (1)

d) aprobă regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcție a președintelui și vicepreședintelui Agenției, precum și tematica de concurs și componența comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor, adoptând hotărâri în acest sens;

e) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă președintele Agenției referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin președintele acestuia;

f) formulează recomandări referitoare la strategia și activitatea Agenției privind activitatea de verificare a averilor și a conflictelor de interese; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

g) analizează raportul anual de audit prevăzut la art. 33; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

h) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenției; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

i) orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 39. -

Membrii Consiliului au obligația ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Agenției și să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice.

Art. 40. -

(1) Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Convocarea Consiliului se face de președintele Consiliului sau de un număr de membri care reprezintă cel puțin un sfert din totalul membrilor săi.

(3) Consiliul lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

(4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agenției.

(5) Lucrările Consiliului se desfășoară, de regulă, la sediul Agenției.

CAPITOLUL V Declararea averilor și a intereselor

Art. 41. -

(1) Următoarele categorii de persoane au obligația declarării averii și a intereselor: Jurisprudență

1. Președintele României;

2. consilierii prezidențiali și consilierii de stat;

3. deputații și senatorii;

4. membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilații acestora, precum și consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;

5. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

6. judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți, asimilații acestora, precum și asistenții judiciari;

7. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor;

8. judecătorii Curții Constituționale;

9. membrii Curții de Conturi și personalul Curții de Conturi;

10. președintele Consiliului Legislativ și președinții de secție;

11. Avocatul Poporului și adjuncții săi;

12. președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

13. membrii Consiliului Concurenței;

14. membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

15. membrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;

16. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

17. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

18. membrii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;

19. membrii Consiliului Național al Audiovizualului;

20. membrii consiliilor de administrație și ai comitetelor directoare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune;

21. membrii Consiliului Național de Integritate, precum și președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Integritate;

22. directorul general și membrii consiliului director al Agenției Naționale de Presă AGERPRES;

23. directorul Serviciului Român de Informații, prim-adjunctul și adjuncții săi;

24. directorul Serviciului de Informații Externe și adjuncții săi;

25. personalul diplomatic și consular;

26. directorul Serviciului de Protecție și Pază, prim-adjunctul și adjunctul său;

27. directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, prim-adjunctul și adjuncții săi;

28. aleșii locali; Jurisprudență

29. persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, care își desfășoară activitatea în cadrul tuturor autorităților publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituțiilor publice; Jurisprudență

30. persoanele cu funcții de conducere și de control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat și al unităților de stat din sistemul de sănătate publică; Jurisprudență

31. personalul încadrat la cabinetul demnitarului, precum și personalul încadrat la cancelaria prefectului;

32. membrii consiliilor de administrație, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum și persoanele care dețin funcții de conducere în cadrul regiilor autonome de interes național sau local, companiilor și societăților naționale sau, după caz, al societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau semnificativ;

33. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administrație, angajații cu funcții de conducere ai Băncii Naționale a României, precum și personalul din conducerea băncilor la care statul este acționar majoritar sau semnificativ;

34. personalul instituțiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare; Respingeri de neconstituționalitate (1)

35. președinții, vicepreședinții, secretarii și trezorierii federațiilor și confederațiilor sindicale.

(2) Obligația privind declararea averii și a intereselor revine, în condițiile prezentei legi, și celorlalte categorii de persoane, cu excepția celor aparținând cultelor religioase, care sunt numite în funcție de Președintele României, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) Persoanele care candidează pentru funcțiile de Președinte al României, deputat, senator, consilier județean, consilier local sau primar sunt obligate să își declare averea și interesele.

(2) Declarațiile de avere și de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul Electoral Central și biroul electoral de circumscripție transmit un exemplar al declarațiilor de avere și de interese la Agenție, în termen de cel mult 48 de ore de la depunere. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

(3) Declarațiile de avere și de interese ale candidaților pentru funcția de Președinte al României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum și pe pagina de internet a Agenției, în termen de 10 zile de la data depunerii sau primirii, după caz, și se mențin publicate pe această pagină. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

(4) Declarațiile de avere și de interese ale candidaților pentru funcția de deputat, senator, consilier județean, consilier local sau primar se publică pe pagina de internet a Agenției, în termen de 10 zile de la data primirii, și se mențin publicate pe această pagină. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență

Art. 43. -

(1) Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personale și irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență

(2) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător.

(3) Declarația de interese se face, în scris, pe proprie răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005, aprobată prin Legea nr. 158/2005.

Art. 44. -

(1) Declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității. Jurisprudență

(2) Persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior. Jurisprudență

(3) În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității, persoanele prevăzute de lege au obligația să depună o nouă declarație de avere și declarație de interese. Jurisprudență

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese, pentru care legea stabilește această obligație, trebuie să depună aceste declarații, potrivit legii.

CAPITOLUL VI Verificarea averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților Jurisprudență

Art. 45. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Agenția începe verificarea averilor și a conflictelor de interese, precum și a incompatibilităților, dacă în urma verificării prealabile rezultă probe sau indicii temeinice referitoare la încălcarea prevederilor legale. Jurisprudență

(2) Dispozițiile privind definiția conflictului de interese, precum și obligațiile ce decurg pentru persoanele supuse dispozițiilor legale privind conflictele de interese sunt cele cuprinse în Constituție, în Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte acte normative.

(3) Dispozițiile art. 72 din cap. II titlul IV al Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și persoanelor prevăzute la art. 41 alin. (1) pct. 5-26 și 28, cu excepția funcționarilor publici, pct. 29-33 și alin. (2). Jurisprudență

(4) Dispozițiile prezentei legi privind regimul incompatibilităților se completează cu prevederile Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Art. 46. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Agenția întocmește un act de constatare dacă, în urma probelor aflate la dosar, rezultă că: Jurisprudență

a) între averea dobândită pe parcursul exercitării funcției și veniturile realizate în aceeași perioadă sunt diferențe vădite, iar dobândirea unei cote-părți din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este justificată, cauza se trimite instanței competente, care poate dispune confiscarea unei părți din averea dobândită sau unui bun determinat; Jurisprudență

b) una dintre persoanele supuse dispozițiilor legale privind conflictele de interese a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii, cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese; Jurisprudență

c) una dintre persoanele prevăzute de lege se află în stare de incompatibilitate; Jurisprudență, Reviste (1)

d) persoana verificată nu a acționat cu încălcarea obligațiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilităților.

(2) Inspectorul de integritate comunică persoanei verificate actul de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data întocmirii. Jurisprudență

(3) Agenția sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal competent dacă există probe sau indicii temeinice privind săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Verificarea efectuată de inspectorul de integritate se suspendă până la soluționarea cauzei de către organul judiciar, potrivit legii. În acest caz, termenul de prescripție a răspunderii disciplinare se suspendă până la reluarea verificării de către Agenție. Sesizarea organului fiscal competent se face în vederea stabilirii obligațiilor fiscale, potrivit legii. Jurisprudență

Art. 47. -

(1) În cazul unui conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Acțiunea în constatarea nulității absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de Agenție chiar dacă persoana în cauză nu mai deține acea funcție. Jurisprudență

(3) Instanța va dispune motivat constatarea nulității absolute și anularea beneficiilor patrimoniale.

Art. 48. - Jurisprudență

(1) Pentru soluționarea cererii de confiscare a unei părți din avere sau a unui bun determinat, în termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare Agenția trimite dosarul curții de apel, secția de contencios administrativ și fiscal, în a cărei circumscripție locuiește persoana verificată. Acțiunea este scutită de taxă de timbru. Pentru Președintele României, primul-ministru, membrii Guvernului, secretarul general al Guvernului, senatori și deputați, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, judecătorii curților de apel și procurorii parchetelor de pe lângă aceste instanțe, procurorii Direcției Naționale Anticorupție, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, membrii Curții de Conturi și judecătorii Curții Constituționale, precum și conducătorii autorităților publice numiți de Președintele României, Parlament sau de primul- ministru, aflați în funcție, competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția de contencios administrativ și fiscal, care judecă în complet de 3 judecători. Dispozițiile art. 16-20, art. 23-34 și art. 38 din Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

(2) În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestație la curtea de apel, secția de contencios administrativ și fiscal, în a cărei circumscripție locuiește. Acțiunea este scutită de taxă de timbru. Prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

(3) Constatarea conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate rămâne definitivă la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în cazul în care nu a fost formulată contestația, sau la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești ca urmare a judecării contestației. Jurisprudență

Art. 49. - Jurisprudență

(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcție este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 41, cu excepția celor elective, pe o perioadă de până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția sau demnitatea publică respectivă. Interdicția se dispune, la solicitarea Agenției, de către instanța competentă prevăzută la art. 48 alin. (1), ca sancțiune complementară, în cazul confiscării unei părți din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcție sau, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Jurisprudență

(4) Dacă persoana cercetată nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 41 la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu excepția celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare. Interdicția se dispune, la solicitarea Agenției, de către instanța competentă prevăzută la art. 48 alin. (1), ca sancțiune complementară, în cazul confiscării unei părți din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese. Jurisprudență

Art. 50. - Jurisprudență

(1) Actul rămas definitiv, prin care se constată caracterul nejustificat al averii sau al unei părți din aceasta ori prin care se constată conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publică pe pagina de internet a Agenției și se comunică, în termen de 10 zile, organelor care aplică sancțiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din funcție, precum și organelor fiscale competente. Jurisprudență

(2) Agenția va comunica, de asemenea, actul de constatare, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (1)

a) pentru Președintele României și pentru primul-ministru - Parlamentului;

b) pentru ceilalți membri ai Guvernului - primului-ministru, care propune Președintelui României eliberarea din funcție, potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;

c) pentru secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum și pentru asimilații acestora - primului-ministru, care poate dispune eliberarea din funcție;

d) pentru senatori și deputați - Camerei din care face parte parlamentarul, care va aplica sancțiunile disciplinare potrivit legii și regulamentului Camerei respective;

e) pentru judecători, procurori, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și magistrați-asistenți - Consiliului Superior al Magistraturii, care va aplica o sancțiune disciplinară;

f) pentru judecătorii Curții Constituționale - Curții Constituționale, care va aplica o sancțiune disciplinară;

g) pentru membrii Curții de Conturi, Avocatul Poporului și adjuncții săi - Parlamentului;

h) pentru aleșii locali, cu excepția primarilor - consiliului local sau, după caz, consiliului județean, care va aplica o sancțiune disciplinară, potrivit legii; Jurisprudență

i) pentru primari - consiliului local;

j) pentru funcționarii publici - comisiei de disciplină sau consiliului de disciplină, care propune autorității prevăzute de lege aplicarea unei sancțiuni, potrivit legii;

k) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 41 - comisiilor de disciplină, autorității ori instituției competente, care vor aplica o sancțiune disciplinară, potrivit legii.

(3) Sancțiunea disciplinară se dispune și în cazul în care actul de constatare al Agenției a fost comunicat și organelor de urmărire penală, potrivit alin. (2). Jurisprudență

(4) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a actului de constatare, potrivit prevederilor art. 48.

CAPITOLUL VII Alte sancțiuni

Art. 51. -

(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 7 se sancționează cu amendă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instanței se face de către inspectorul de integritate din cadrul Agenției. Jurisprudență

(2) Instanța competentă să decidă aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) este judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul persoanei juridice sancționate. Judecata se face de urgență și cu precădere, cu citarea părților.

(3) Hotărârea instanței prin care se aplică amenda este supusă recursului, în termen de 10 zile de la pronunțare, pentru cei prezenți, și de la comunicare, pentru cei absenți.

Art. 52. - Jurisprudență

(1) Fapta persoanelor care, cu intenție, depun declarații de avere care nu corespund adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal. Jurisprudență

(2) Fapta celui care, cu știință, în sesizarea adresată Agenției face afirmații mincinoase sau produce ori ticluiește probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane constituie infracțiunea de denunțare calomnioasă și se pedepsește potrivit Codului penal.

Art. 53. - Jurisprudență

(1) Fapta uneia dintre persoanele prevăzute de lege care, cu intenție, depune o declarație de interese care nu corespunde adevărului constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal. Jurisprudență

(2) Fapta celui care, cu știință, în sesizarea adresată Agenției face afirmații mincinoase sau produce ori ticluiește probe cu privire la existența conflictului de interese al unei persoane supuse dispozițiilor legale privind conflictele de interese constituie infracțiunea de denunțare calomnioasă și se pedepsește potrivit Codului penal.

Art. 54. - Jurisprudență

(1) Nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese în termenele prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei și declanșarea din oficiu a procedurii de control. Jurisprudență

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 10 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei. Aceeași sancțiune se aplică și conducătorului entității respective dacă acesta nu îndeplinește obligațiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 55. -

Neaplicarea sancțiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcției publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

Art. 56. -

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite din cadrul Agenției. Împotriva actelor de sancționare se poate face plângere în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 57. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului de procedură civilă, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile altor acte normative, dacă acestea nu sunt contrare prezentei legi. Jurisprudență

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 58. -

În cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), documentele din arhiva aflată la comisiile prevăzute de Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare, se predau, pe bază de proces-verbal, Agenției. Cauzele în care verificările sunt în curs vor fi soluționate în continuare de către comisiile de cercetare a averilor, potrivit Legii nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 59. -

Pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției, documentele se depun la Consiliu.

Art. 60. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele desemnate potrivit art. 10 vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi și vor introduce în regulamentele de ordine interioară prevederi detaliate privitoare la declararea averii, declararea intereselor și a incompatibilităților, adaptate specificului respectivei instituții, care vor fi aduse la cunoștință tuturor angajaților împreună cu prevederile prezentei legi.

Art. 61. - Reviste (1)

Amenzile aplicate în temeiul prezentei legi se constituie venit la bugetul de stat.

Art. 62. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare:

a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I*), în ceea ce privește cap. III și IV, referitoare la Agenția Națională de Integritate și la Consiliul Național de Integritate;

*) Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007.

b) la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce privește cap. I, II și cap. V-VII.

(2) Consiliul Național de Integritate va fi desemnat în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a).

(3) Președintele și vicepreședintele Agenției vor fi numiți de către Senat, în condițiile prezentei legi.

(4) Agenția va funcționa cu un număr de 28 de posturi până la data când devine operațională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). Până la data de 15 decembrie 2007, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse*), Agenția Națională de Administrare Fiscală și Agenția Națională a Funcționarilor Publici vor detașa persoane care vor desfășura operațiuni legate de înființarea, organizarea și funcționarea Agenției. La data la care Agenția devine operațională, aceste persoane pot opta, cu acordul președintelui Agenției, pentru desfășurarea activității în cadrul Agenției, prin transfer, potrivit legii.

*) Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 24 decembrie 2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse s-au înlocuit cu denumirile Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(5) Instituțiile prevăzute la alin. (4) vor desemna personalul detașat, după cum urmează:

a) Ministerul Economiei și Finanțelor - 4 persoane;

b) Ministerul Justiției - 6 persoane;

c) Ministerul Internelor și Reformei Administrative - 5 persoane; Jurisprudență

d) Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse - 4 persoane;

e) Agenția Națională de Administrare Fiscală - 6 persoane;

f) Agenția Națională a Funcționarilor Publici - 3 persoane.

(6) În vederea respectării dispozițiilor alin. (2)-(5), Guvernul alocă resursele financiare, materiale și logistice în vederea funcționării Agenției, în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). În același termen, Guvernul și autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru asigurarea sediului Agenției.

(7) Prima evaluare a activității Agenției se va face începând cu mandatul președintelui, numit potrivit art. 23.

Art. 63. - Jurisprudență

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 62 alin. (1) lit. b), se abrogă:

a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4-9, art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21-23, art. 32, 35, 36, 38 și 39 din Legea nr. 115/1996, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

b) cap. I "Dispoziții generale", alin. (3)-(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) și (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese" și art. 112 și 113 din cap. VI "Dispoziții comune" din titlul IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice" al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" din Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare; Jurisprudență

c) art. 54 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dispozițiile privind incompatibilitățile prevăzute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum și cele prevăzute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare. Jurisprudență

(3) Dispozițiile prezentei legi referitoare la verificarea conflictelor de interese și de constatare a incompatibilităților nu se aplică magistraților în activitatea de soluționare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată și al parchetelor de pe lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese sau constatarea incompatibilităților. Jurisprudență

Art. 64. -

Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Ordonanța de clasare se comunică părților și parchetului competent, precum și direcției generale județene a finanțelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă verificării."

2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Președintele curții de apel sau președintele secției de contencios administrativ și fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate la Agenție. Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va fi întotdeauna citat în instanță. Participarea procurorului și a Agenției Naționale de Integritate este obligatorie."

3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

Sentințele curții de apel - secția de contencios administrativ și fiscal pot fi atacate cu recurs de părțile interesate, de Agenție și procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal."

4. În tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se înlocuiește cu denumirea "Agenția Națională de Integritate".

ANEXĂ

SALARIILE DE BAZĂ
pentru personalul încadrat în funcțiile de inspector de integritate

Nr. crt. Funcția publică Clasa Gradul profesional Treapta de salarizare Salariul de bază - lei -
1. Inspector de integritate I Superior 1 3.500
I Superior 2 3.200
I Superior 3 3.000
I Principal 1 2.700
I Principal 2 2.500
I Principal 3 2.300
I Asistent 1 2.000
I Asistent 2 1.700
I Asistent 3 1.500
Debutant - 1.100

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Agenția Națională de Integritate. Stare de incompatibilitate. Demisie. Înregistrarea mențiunilor la Registrul comerțului
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Inducerea în eroare a organelor judiciare în concepția noului Cod penal
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 415/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cap. I Dispoziții generale (art. 1-9), ale art. 11 lit. e), f) și g), ale art. 12 alin. (2), ale art. 13, ale art. 14 lit. c), d), e) și f), ale art. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) și h), ale art. 42 alin. (2), (3) și (4), ale cap. VI Verificarea averilor, a conflictelor de interese și a incompatibilităților (art. 45-50) și ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
;
se încarcă...