Parlamentul României

Legea muntelui nr. 347/2004

Modificări (2), Referințe (1)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 30 iunie 2009.

În vigoare de la 29 iulie 2004 până la 01 august 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 197/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Zona montană a României constituie un teritoriu de interes național special economic, social și de mediu.

(2) Prezenta lege reglementează modalitățile de dezvoltare și protecție a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea populației, creșterea puterii economice la nivel local și național, în condițiile păstrării echilibrului ecologic și protecției mediului natural.

(3) Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităților de utilizare a terenului agricol, din cauza condițiilor de altitudine sau de altitudine și pantă, este considerată defavorizată.

(4) Zona montană este delimitată potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării și listei unităților administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, până la intrarea în vigoare a Deciziei Comisiei Europene prin care se aprobă Programul național pentru dezvoltare rurală 2007-2013**).

**) Programul Național de Dezvoltare Rurală a României pentru perioada 2007-2013 a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C 2008 3831, notificată României prin adresa nr. 204.671/17.07.2008. De la această dată, delimitarea zonei montane este cea cuprinsă în Programul Național de Dezvoltare Rurală, anexa 4A - Zonele defavorizate. 2.3 Lista unităților administrativ-teritoriale din România incluse în zona montană defavorizată.

Art. 2. -

(1) Stabilirea unor acțiuni unitare la nivel central și local în domeniul dezvoltării și protecției zonelor montane din România se face în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea și funcționarea Comitetului interministerial și a comitetelor județene pentru zona montană, cu modificările ulterioare.

(2) Obiectivele dezvoltării durabile a zonei montane se realizează prin Agenția Națională a Zonei Montane, structură specializată a Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și prin structurile specializate din cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene.

(3) Structurile prevăzute la alin. (2) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și cu organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă a zonei montane.

CAPITOLUL II Scopul, principiile și obiectivele politicii montane

Art. 3. -

(1) Politica montană are ca scop valorificarea durabilă a resurselor muntelui și contribuie prin menținerea utilizării agricole a terenurilor la conservarea spațiului rural, precum și la salvgardarea și promovarea metodelor de exploatare durabilă prin măsuri de conservare a peisajului și a biodiversității și de dezvoltare a activităților economice specifice acestei zone.

(2) În concordanță cu orientările strategice comunitare pentru politica de dezvoltare rurală și în conformitate cu principiile stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, obiectivele specifice ale acestei politici vizează:

a) valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice și culturale specifice, existente pe teritoriul unei localități sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturală în zona montană;

b) diversificarea activităților economice și de producție din zona montană, fără deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural;

c) integrarea activităților lucrative la nivel de producător sau prin asocierea producătorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive;

d) recunoașterea existenței obiective a condițiilor naturale speciale și a dreptului comunităților din zona montană la o dezvoltare specifică;

e) dezvoltarea și ridicarea calității vieții din zona montană;

f) asigurarea unui management performant la nivelul cerințelor Uniunii Europene și al convențiilor la care România este parte, a rețelei ecologice a ariilor naturale protejate prin protecția și conservarea ariilor naturale protejate, a florei și faunei sălbatice și utilizarea durabilă a resurselor naturale disponibile în limitele potențialului biologic natural de regenerare a acestora.

(3) Politica montană va fi corelată cu documentațiile de planificare teritorială relevante: liniile directoare ale conceptului, prevederile secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național și Planului de amenajare a teritoriului zonal regional.

CAPITOLUL III Organizarea instituțională specifică pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane și susținerea formelor asociative ale agricultorilor montani

Art. 4. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin structurile sale specializate în dezvoltarea durabilă a zonei montane, asigură:

a) aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției populației și mediului montan din România;

b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe ale administrației publice centrale și cu autoritățile administrației publice locale în vederea implementării planurilor de acțiune specifice în parteneriate teritoriale;

c) inițierea și elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montană, precum și de proiecte și programe de dezvoltare agricolă, rurală și integrate pentru zona montană;

d) monitorizarea implementării programelor și proiectelor de dezvoltare durabilă în zona montană, inclusiv sprijinirea înființării și bunei funcționări a organizațiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producători și a altor forme de asociere;

e) reprezentarea intereselor din zona montană în raport cu alte instituții și organisme naționale, precum și ale României în raporturile internaționale;

f) coordonarea tehnică, metodologică și monitorizarea activităților agricole și neagricole din zona montană.

(2) Agenția Națională a Zonei Montane coordonează activitatea Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați și colaborează cu Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" în domeniul dezvoltării durabile a zonei montane.

(3) Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați este instituție publică cu personalitate juridică, specializată pentru agricultură și dezvoltare rurală montană durabilă, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, și poate beneficia de donații și sponsorizări în scopul ameliorării bazei materiale și activităților specifice.

Art. 5. -

(1) Reprezentarea intereselor producătorilor agricoli din zona montană și exercitarea de servicii și activități proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare și valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii, cu sprijinul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritățile administrației publice locale din localitățile în care își au sediul asociațiile producătorilor agricoli din zona montană pun la dispoziția acestora, în condițiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, în scopul desfășurării activității, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activități de producție, comerț ori activități cu caracter social.

CAPITOLUL IV Învățământul agromontan

Art. 6. -

(1) Învățământul agromontan preuniversitar este parte integrantă a sistemului național de învățământ și cuprinde următoarele niveluri:

a) învățământ secundar inferior, prin ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii, clasele IX-X;

b) învățământ secundar superior, clasele XII-XIII, precedat de anul de completare;

c) învățământ postliceal.

(2) Învățământul agromontan se poate realiza și în cadrul sistemului de formare profesională continuă, prin organizarea de școli de arte și meserii cu profil de agricultură montană și turism montan, a căror bază materială va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploatații agroturistice montane de referință. Proiectele de investiții pentru fermele agroturistice didactice și dotările aferente vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, printr-o procedură aprobată prin ordin comun.

(3) Strategia de dezvoltare a învățământului agromontan se include în strategia globală a învățământului românesc.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională a Zonei Montane, colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale în domeniul formării profesionale inițiale și continue. Condițiile de colaborare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 7. -

Instituțiile de învățământ și de cercetare științifică din zona montană pot primi în folosință gratuită terenuri agricole pentru loturi experimentale, respectiv pentru cercetare, în condițiile legii, dacă fac dovada că prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea zonei montane.

CAPITOLUL V Dezvoltarea și protecția mediului montan

Art. 8. -

Producătorii agricoli din zona montană beneficiază de sprijinul financiar din partea statului, acordat potrivit legislației în vigoare.

Art. 9. -

La întocmirea proiectelor și planurilor de management al ariilor naturale și construite protejate din zona montană vor fi luate în considerare documentațiile de planificare teritorială relevante și vor fi implicați experți atestați în domeniul planificării urbane și teritoriale.

Art. 10. -

Atribuirea în folosință a pășunilor din zona montană, aflate în administrarea consiliilor locale, se face prin contract pentru cel puțin 6 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiași grup de agricultori sau acelorași persoane fizice.

Art. 11. -

(1) Asigurarea reproducției și ameliorarea efectivelor de animale din zona montană se realizează în condițiile Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Crescătorii de animale, asociațiile profesionale ale acestora și consiliile locale din zona montană pot asigura reproducători cu origine cunoscută, autorizați de către structurile de specialitate subordonate Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 12. -

Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală, prin structura specializată în dezvoltarea zonei montane, sprijină material și logistic, în cadrul creditelor bugetare alocate, organizarea de târguri, expoziții și conferințe care țin cont de tradițiile și interesele comunității, în colaborare cu consiliile locale.

Art. 13. - Jurisprudență

Persoanele fizice și asociațiile familiale autorizate potrivit legii, care desfășoară activități de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor și fermelor agroturistice, beneficiază de acordarea de către consiliile locale a unor suprafețe din terenurile disponibile, în condițiile legii, în vederea construirii, dezvoltării și exploatării pensiunilor și gospodăriilor agroturistice.

Art. 14. -

(1) În amenajarea teritoriului montan, aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere prioritățile și nevoile populației montane, în concordanță cu necesitatea conservării monumentelor istorice și a siturilor arheologice, a biodiversității și utilizării durabile a resurselor naturale din zonele montane.

(2) La proiectarea construcțiilor în localitățile din zonele rurale montane se asigură specificul arhitectural al zonei, în perspectiva dezvoltării turismului și agroturismului.

Art. 15. -

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va elabora Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului*).

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.779/2004 privind aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004.

NOTĂ:

Reproducem mai jos art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 347/2004 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acesteia:

"

Art. II. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 10 septembrie 2002."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...