Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 31 august 2016.

În vigoare de la 31 august 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, și până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele Legii-cadru,

ținând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009,

ținând cont de faptul că, în prezent, unele din diferențele de salarizare pentru aceeași funcție au fost eliminate prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

ținând cont că autoritățile/instituțiile publice centrale și locale au identificat o serie de neclarități în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016,

având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare: art. 31 alin. (1), referitoare la definirea sintagmei "fiecare funcție", precum și la drepturile salariale luate în considerare la stabilirea nivelului maxim al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, art. 32 alin. (6) referitor la modul de determinare a drepturilor aferente activității prestate în linia de gardă, în funcție de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1, precum și art. 36 privind asimilarea funcțiilor din aparatul propriu al ministerelor cu cele din cadrul Secretariatului General al Guvernului,

ținând seama că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016, la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, întrucât personalul plătit din fonduri publice beneficiază de drepturile salariale prevăzute de actele normative privind salarizarea, fără a putea pretinde în lipsa unor dispoziții legale, alte drepturi, hotărârile judecătorești pronunțate în soluționarea unor litigii și care produc doar efecte relative neputând fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcții similare; în lipsa unui temei legal expres, hotărârile judecătorești nu pot fi aplicate în mod generalizat, iar drepturile salariale recunoscute prin acestea profită exclusiv persoanelor care au avut calitatea de parte în proces, dându-se astfel eficiență autorității de lucru judecat și obligativității hotărârilor judecătorești,

de asemenea, având în vedere faptul că la determinarea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective se iau în considerare doar drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, fără a putea pretinde, în lipsa unor dispoziții legale, alte drepturi, hotărârile judecătorești pronunțate în soluționare a unor litigii și care produc doar efecte relative (inter partes) nu pot fi avute în vedere la stabilirea nivelului de salarizare (maxim) pentru funcții similare,

luând în considerare necesitarea de a reglementa situația tarifului orar utilizat pentru plata gărzilor efectuate în afara programului de la norma de bază în regim de urgență pentru a înlătura starea de neîncredere a medicilor cu privire la salariul de bază în funcție de care se determină tariful orar pentru gărzile efectuate în afara programului de la norma de bază, fapt care se află în legătură directă cu semnarea contractelor de muncă cu timp parțial pentru gărzi prin care, în fapt, se asigură continuitatea asistenței medicale,

având în vedere că începând cu data de 1 august 2016 se abrogă Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare, este necesar a se aplica noile prevederi legislative privind salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din întregul sistem de învățământ, constituie situație de urgență asigurarea plății salariilor atât pentru personalul din rețeaua din învățământ, cât și pentru personalul din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Datorită apariției unor interpretări diferite privind plățile salariale în domeniul educație în prima etapă, se impune de urgență modificarea și completarea textului Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016, în sensul că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice să fie abilitat să elaboreze grile de salarizare aferente primei etape de implementare a actului normativ.

Ținând cont că plata drepturilor salariale aferente lunii august 2016 se face în sistemul bugetar în perioada 5-15 septembrie 2016,

având în vedere faptul că în aparatul de lucru al Secretariatului General al Guvernului nu se regăsesc toate funcțiile din cadrul ministerelor, ceea ce ar conduce la salarii diferite pentru aceeași funcție, dar cu gradații diferite,

în vederea asigurării plății salariilor personalului din aparatul propriu al ministerelor aferente lunii august 2016, conform art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere că art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevede că "salarizarea personalului din cadrul Administrației Prezidențiale, serviciilor Parlamentului și aparatului de lucru al Guvernului se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului", text care determină interpretări diferite privind aplicarea,

ținând cont că există riscul real al generării de inechități între funcționarii publici sau personalul contractual din cadrul aceleiași instituții prin diminuarea salariilor unor categorii importante de funcții, inclusiv de conducere,

în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții."

2. La articolul 31, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

"

(11) Sintagma «fiecare funcție» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcțiile prevăzute în aceeași anexă, capitol, literă, număr și număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(12) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare din cadrul instituției sau autorității publice respective, se iau în considerare numai drepturile salariale prevăzute în actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătorești.

(13) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituție sau autoritate publică se înțelege acea instituție sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.

(14) Pentru personalul didactic de predare din învățământul superior/universitar nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim corespunzător funcției didactice ocupate se stabilește cu respectarea criteriilor care s-au avut în vedere la acordarea salariului de încadrare între minim și maxim, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, fără compensații tranzitorii, cu excepția celei pentru titlul științific de doctor obținut în domeniul pentru care își desfășoară activitatea."

3. La articolul 31, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și, după caz, vechime în funcție în cazul celorlalte categorii de personal, din instituția sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituție sau autoritate publică similară."

4. La articolul 32, după alineatul (6) introduc două noi alineate, alineatele (61) și (62), cu următorul cuprins:

"

(61) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna octombrie 2016, pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, tariful orar se determină în funcție de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1, corespunzător funcției de execuție. Influențele financiare determinate de aplicarea acestei prevederi, pentru personalul încadrat în unități sanitare publice, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.

(62) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu 1 octombrie 2016, personalul care își desfășoară activitatea în secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică beneficiază de același cuantum al sporului pentru condiții deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secțiile/compartimentele cu paturi de îngrijire paleative care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor, iar personalul care își desfășoară activitatea în secții/compartimente pentru arși beneficiază de același cuantum al sporului pentru condiții deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din secțiile/compartimentele cu paturi pentru bolnavi cu SIDA care în luna decembrie 2015 a beneficiat de acest spor la limita maximă."

5. La articolul 33 alineatul (5), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:".

6. La articolul 3, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c)."

7. La articolul 34 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) începând cu data de 1 decembrie 2017, dacă totalul drepturilor salariale determinate potrivit art. 33 alin. (2), (4) sau (5), după caz, este mai mic sau egal cu totalul drepturilor salariale aferente lunii noiembrie 2017 se păstrează drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017. Pentru funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar la determinarea drepturilor salariale se va utiliza, începând cu data de 1 decembrie 2017, anexa cu salariile de bază prevăzute la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."

8. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

În aplicarea art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 34, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor cuprinde și anexe cu salariile de bază care se vor utiliza începând cu data de 1 august 2016, pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (2) lit. a), respectiv o anexă cu salariile de bază de la 1 decembrie 2017 pentru funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului."

9. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit anexei nr. 3, cu excepția personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcții publice și contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziții legale.

(2) În situația în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31 sunt mai mari decât cele determinate potrivit alin. (1) se mențin cele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) sau, după caz, art. 31.

(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică personalului din alte instituții și autorități publice, asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul din aparatul propriu al ministerelor."

10. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 121. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta ordonanță de urgență."

11. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 1, pozițiile 5 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

5. Director de departament*)

. . . . . . . . . .

8. Director general adjunct administrativ al universității"

12. Se elimină textul prevăzut la **) din subsolul tabelului.

13. La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu "**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:

"

NOTĂ:

Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."

14. La anexa nr. 2 capitolul I, după nota de subsol marcată cu "**" se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:

"

NOTĂ:

Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabel, respectiv din anexele la normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."

15. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 3, poziția 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

6. Șef serviciu (administrator financiar patrimoniu), administrator șef de facultate".

16. La anexa nr. 2 capitolul I punctul 4, nota din subsol se modifică după cum urmează:

"

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu până la 70%. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de senatul universitar."

17. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. -

Articolul IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, se abrogă.

Art. III. -

Articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, se abrogă.

Art. IV. -

În anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) După sintagma «paleative» se adaugă sintagma «secții/compartimente pentru arși, secții și compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică»."

Art. V. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În cuprinsul art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin sintagma "se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului" se înțelege aplicarea aceluiași procent de creștere salarială pentru toate funcțiile, corespunzător nivelului maxim aflat în plată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția funcțiilor de demnitate publică, inspector guvernamental, consilier pentru afaceri europene și manager public.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 31 august 2016.

Nr. 43.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)

PERSONALUL DIN APARATUL PROPRIU AL MINISTERELOR

1. Salarii de bază pentru funcționarii publici din aparatul propriu al ministerelor

a) Funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Secretar general S 6499 7149
2 Secretar general adjunct/comisar general S 6305 6936

b) Funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Director general S 6305 6936
2 Director general adjunct S 6102 6712
3 Director S 6102 6712
4 Director adjunct S 5695 6264
5 Șef serviciu S 5288 5816
6 Șef birou S 5085 5593

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a) și b).

c) Funcții publice generale de execuție

Nr. crt. Funcția, gradul profesional Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Auditor, grad profesional superior S 3594 3864 4057 4260 4367 4476
grad profesional principal S 3209 3450 3623 3804 3899 3996
grad profesional asistent S 2102 2260 2373 2492 2554 2618
2 Consilier, consilier juridic, expert, inspector; grad profesional superior S 3594 3864 4057 4260 4367 4476
grad profesional principal S 3208 3449 3621 3802 3897 3994
grad profesional asistent S 2078 2234 2346 2463 2525 2588
grad profesional debutant S 1270 1365 1433 1505 1543 1582
3 Referent de specialitate; grad profesional superior SSD 2158 2320 2436 2558 2622 2688
grad profesional principal SSD 1492 1604 1684 1768 1812 1857
grad profesional asistent SSD 1270 1365 1433 1505 1543 1582
grad profesional debutant SSD 1260 1355 1423 1494 1531 1569
4 Referent; grad profesional superior M 1447 1556 1634 1716 1759 1803
grad profesional principal M 1270 1365 1433 1505 1543 1582
grad profesional asistent M 1265 1360 1428 1499 1536 1574
grad profesional debutant M 1260 1355 1423 1494 1531 1569

d) Funcții publice specifice de manager public

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Manager public, grad profesional superior S 4001 4301 4516 4742 4861 4983
grad profesional principal S 3614 3885 4079 4283 4390 4500
grad profesional asistent S 3123 3357 3525 3701 3794 3889

2. Salariile de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu al ministerelor

1. Salarii de bază pentru funcții de specialitate

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Secretar general S 5158 5674
2 Secretar general adjunct S 4643 5107
3 Director general S 3964 4360
4 Director general adjunct S 3837 4221
5 Director S 3837 4221
6 Director adjunct S 3581 3939
7 Șef serviciu S 3325 3657
8 Șef birou S 3197 3517

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Auditor gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; referent de specialitate, inspector casier gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
debutant S 1270 1365 1434 1505 1543 1581
3 Consilier juridic gradul I A S 2258 2428 2549 2676 2743 2812
gradul I S 1977 2125 2232 2343 2402 2462
gradul II S 1792 1927 2023 2124 2177 2232
debutant S 1270 1365 1434 1505 1543 1581
4 Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent, subinginer, arhivist; gradul IA SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2520
gradul I SSD 1645 1768 1857 1950 1998 2048
gradul II SSD 1475 1586 1665 1748 1792 1837
debutant SSD 1260 1355 1422 1493 1531 1569
5 Referent, inspector, referent casier; IA M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
I M 1270 1365 1434 1505 1543 1581
II M 1265 1360 1428 1499 1537 1575
debutant M 1260 1355 1422 1493 1531 1569

2. Funcții specifice unor ministere

2.1. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Salarii de bază pentru personalul care îndeplinește funcții specifice comerțului exterior și cooperării economice

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariile de bază - lei - Salariile de bază - lei -
1 Director general cu rang diplomatic S 6310 6941
2 Director general adjunct, director de cabinet cu rang diplomatic S 6105 6716
3 Director cu rang diplomatic S 6105 6716
4 Director adjunct cu rang diplomatic S 5699 6269
5 Șef serviciu cu rang diplomatic S 5292 5821
6 Șef birou cu rang diplomatic S 5087 5596

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a).

b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Ministru consilier S 3709 3987 4186 4395 4505 4618
2 Consilier economic S 2027 2179 2288 2402 2462 2524
3 Secretar economic I S 1838 1976 2075 2179 2233 2289
Secretar economic II S 1645 1768 1856 1949 1998 2048
Secretar economic III S 1475 1586 1665 1748 1792 1837
4 Atașat economic S 1405 1510 1586 1665 1707 1750
5 Referent transmitere I M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Referent transmitere II M 1270 1365 1433 1505 1543 1582
Referent transmitere III M 1265 1360 1428 1499 1536 1574
Referent transmitere debutant M 1260 1355 1423 1494 1531 1569

2.2. Ministerul Sănătății

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Asistent-șef S 2311 2484 2608 2738 2806 2876
2. Asistent-șef SSD 1940 2086 2190 2300 2358 2417
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3. Asistent-șef PL 1700 1828 1919 2015 2065 2117
4. Asistent-șef M 1560 1677 1761 1849 1895 1942

2.3. Consilieri pentru afaceri europene

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Consilier pentru afaceri europene S 3594 3864 4057 4260 4366 4475

2.4. Funcții specifice din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1. Casier trezorier I M 1310 1408 1479 1553 1591 1631
Casier trezorier II M; G 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Casier trezorier debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569
2. Agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 1265 1360 1428 1499 1537 1575
Agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569

3. Salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul cabinetului demnitarului din aparatul propriu al ministerelor

Salarii de bază pentru funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
0 1 2 3 4 5
1 Director de cabinet S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
2 Șef cabinet S 2052 2206 2316 2432 2493 2555
3 Stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2520
4 Stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 1692 1819 1910 2006 2056 2107
5 Stenodactilograf, șef cabinet, referent M 1495 1607 1687 1771 1815 1860
6 Consilier S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
7 Expert S 3595 3865 4058 4261 4368 4477
8 Consultant S 2260 2430 2552 2680 2747 2816
9 Secretar cabinet, secretar dactilograf, curier personal (șofer) M 1488 1600 1680 1764 1808 1853

4. Funcții comune din aparatul propriu al ministerelor

Salarii de bază pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire

a) Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Grad I Grad II
Salariul de bază - lei - Salariul de bază - lei -
1 Șef formație muncitori 1447 1664

NOTĂ:

Alin. (2) al art. 5 din prezenta ordonanță de urgență nu se aplică pentru salariile de bază stabilite potrivit lit. a)

b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariile de bază - lei - Gradația
Funcții de execuție pe trepte profesionale 0 1 2 3 4 5
1 Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 1255 1349 1417 1487 1525 1563
2 Secretar M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
3 Secretar debutant M; G 1260 1355 1422 1493 1531 1569
Funcții de execuție pe trepte profesionale 0 1 2 3 4 5
4 Administrator I M 1290 1387 1456 1529 1567 1606
Administrator II M 1280 1376 1445 1517 1555 1594
5 Șef depozit I M 1285 1381 1450 1523 1561 1600
Șef depozit II M 1275 1371 1439 1511 1549 1588
6 Casier, magaziner; funcționar, arhivar M; G 1280 1376 1445 1517 1555 1594
7 Casier, magaziner; funcționar, arhivar; debutant M; G 1255 1349 1417 1487 1525 1563
8 Șef formație pază/pompieri 1275 1371 1439 1511 1549 1588
9 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier 1285 1381 1450 1523 1561 1600
10 Maistru I 1300 1398 1467 1541 1579 1619
Maistru II 1290 1387 1456 1529 1567 1606
11 Șofer I 1488 1600 1680 1764 1808 1853
Șofer II 1435 1543 1620 1701 1743 1787
12 Muncitor calificat I 1295 1392 1462 1535 1573 1613
Muncitor calificat II 1280 1376 1445 1517 1555 1594
Muncitor calificat III 1270 1365 1434 1505 1543 1581
Muncitor calificat IV 1260 1355 1422 1493 1531 1569
13 Muncitor necalificat I 1255 1349 1417 1487 1525 1563
Muncitor necalificat II - fără sporuri 1250 1344 1411 1481 1519 1556

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...