Guvernul României

Ordonanța nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele b), d), g) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) beneficiar al prestării de servicii - persoana juridică sau persoana fizică cu sediul social ori profesional, respectiv domiciliul în România ori reprezentanța, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, care primește sau intenționează să primească la muncă pe teritoriul României un lucrător detașat sau un lucrător ICT;

. . . . . . . . . .

d) aviz de detașare - documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detașat pe o anumită funcție;

. . . . . . . . . .

g) lucrător sezonier - străinul care își menține reședința principală într-un stat terț, dar locuiește legal și temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor;

. . . . . . . . . .

j) lucrător detașat - străinul calificat, detașat temporar de la întreprinderea stabilită într-o țară terță, la care este și rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparține acelei întreprinderi sau aceluiași grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detașarea ori cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detașarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;".

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera p) se introduc opt noi litere, literele q)-v), cu următorul cuprins:

"

q) persoană transferată în cadrul aceleiași companii, denumită în continuare «lucrător ICT» - străinul care locuiește într-o țară terță la data depunerii cererii pentru avizul de detașare și care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiași companii;

r) transfer în cadrul aceleiași companii - detașarea temporară în scopul desfășurării unei activități profesionale sau al formării, în calitate de cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar, a unui străin care locuiește într-o țară terță la data depunerii cererii pentru avizul de detașare, de la întreprinderea stabilită într-o țară terță, la care străinul este și rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la una sau mai multe entități care aparțin acelei întreprinderi sau aceluiași grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detașarea, dintre care cel puțin una este stabilită pe teritoriul României;

s) grup de întreprinderi - două sau mai multe întreprinderi recunoscute ca fiind afiliate potrivit alin. (3);

ș) cadru de conducere - persoană care deține o funcție de conducere, responsabilă de gestionarea activității beneficiarului prestării de servicii sub supravegherea generală sau îndrumarea consiliului de administrație, a acționarilor sau a echivalentului acestora, având cel puțin una dintre atribuțiile prevăzute la alin. (5);

t) specialist - persoană calificată, care deține o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 3 ani, cu relevanță pentru domeniile de activitate, tehnicile sau gestionarea activității beneficiarului prestării de servicii;

ț) angajat stagiar - persoană care deține o diplomă universitară, detașată în scopul dezvoltării carierei sau pentru a obține formare privind tehnici sau metode utilizate în afaceri, și care este plătită pe durata detașării;

u) activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor - activitate care depinde, într-o anumită perioadă a anului, de un eveniment periodic sau de o succesiune de evenimente legate de condiții sezoniere pe durata cărora nivelul de forță de muncă necesar îl depășește considerabil pe cel obișnuit pentru operațiunile curente;

v) țară terță - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu excepția Confederației Elvețiene."

3. După alineatul (2) al articolului 2 se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

"

(3) În sensul prezentei ordonanțe, este recunoscută ca fiind afiliată direct sau indirect unei alte întreprinderi o întreprindere care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) deține majoritatea capitalului subscris al celeilalte întreprinderi;

b) controlează majoritatea voturilor atașate acțiunilor emise de cealaltă întreprindere;

c) poate numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație, de conducere sau de supraveghere al celeilalte întreprinderi;

d) este administrată pe o bază comună cu cealaltă întreprindere de către o întreprindere-mamă.

(4) Prin beneficiar al prestării de servicii care aparține întreprinderii de la care se face detașarea se înțelege reprezentanța, sucursala sau filiala din România a respectivei întreprinderi.

(5) Atribuțiile pe care le poate avea un cadru de conducere sunt:

a) conducerea beneficiarului prestării de servicii sau a unui departament ori a unei subdiviziuni a acestuia;

b) supervizarea și controlul activității celorlalți angajați cu atribuții de supervizare, profesionale sau de conducere;

c) autoritatea de a recomanda angajarea ori concedierea sau alte acțiuni în domeniul resurselor umane.

(6) Expresia «profesie reglementată» utilizată în prezenta ordonanță are semnificația prevăzută în cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare."

4. La articolul 3 alineatul (2), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

i) străinii, posesori ai unui permis de ședere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de ședere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetățean român și care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".

5. La articolul 3 alineatul (2), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

"

m) străinii titulari ai dreptului de ședere temporară în scop de muncă, încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parțial;".

6. După alineatul (3) al articolului 3 se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

"

(4) Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară în scop de muncă, încadrați în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadrați în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parțial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

(5) Contractele individuale de muncă încheiate de străinii cu ședere legală pe teritoriul României se suspendă de drept de la data la care angajatorul are cunoștință despre faptul că Inspectoratul General pentru Imigrări a stabilit obligația de returnare a străinului în cauză potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris angajatorul unui străin cu privire la stabilirea obligației de returnare a acestuia, în termen de maximum 10 zile de la dispunerea respectivei măsuri."

7. La articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfășoară pe teritoriul României activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;".

8. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) declarația pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștințe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;".

9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Avizul de angajare pentru lucrători sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor. În cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menționează durata preconizată a contractului individual de muncă."

10. La articolul 11 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) angajatorul intenționează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor;".

11. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Lista sectoarelor ce cuprind activități care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor se stabilește, prin raportare la Clasificarea activităților din economia națională, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."

12. La articolul 12, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Dovada îndeplinirii condiției speciale prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a) se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare, care să precizeze, în acord cu dispozițiile Codului muncii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil:

a) locul și felul muncii;

b) durata contractului;

c) salariul și periodicitatea plății acestuia;

d) programul de lucru pe săptămână sau lună;

e) durata tuturor concediilor plătite;

f) data începerii activității, dacă este posibil;

g) alte condiții de muncă relevante.

. . . . . . . . . .

(4) În vederea eliberării avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a unui străin ca lucrător sezonier la angajatorul la care a desfășurat aceeași activitate cel puțin o dată în ultimii 5 ani, nu este necesară depunerea documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor speciale prevăzute la art. 11 alin. (2), dacă străinul a respectat obligația de a părăsi teritoriul României la încetarea contractului individual de muncă anterior."

13. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

"

Art. 121. -

(1) În cazul în care angajatorul intenționează să asigure, fără plată, cazarea lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoțită de declarația autentificată a angajatorului privind asigurarea condițiilor de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat pentru străinul în cauză pentru toată durata șederii preconizate, la care se anexează documentul care atestă că angajatorul este titularul dreptului de proprietate sau de folosință a locuinței din România unde urmează a fi asigurată cazarea.

(2) În cazul în care angajatorul intenționează să asigure, contra cost, condiții de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoțită de un contract de închiriere care să facă dovada că străinul în cauză dobândește dreptul de folosință a unei locuințe pe teritoriul României pentru toată durata șederii preconizate, în schimbul plății unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare și cu calitatea cazării, și care nu este reținută automat din salariu.

(3) Atunci când se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) sau (2), în cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menționează că angajatorul asigură cazarea străinului în cauză."

14. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

"

Art. 171. -

(1) Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri poate ocupa un nou loc de muncă la alt angajator doar dacă perioada maximă de ședere în calitate de lucrător sezonier nu a fost epuizată. Străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare, obținut de angajator în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Noul aviz de angajare se eliberează fără îndeplinirea condițiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) și f).

(3) Pentru eliberarea noului aviz de angajare se depune și cazierul judiciar al străinului, eliberat de autoritățile române."

15. La articolul 19, după alineatul unic se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În aplicarea alin. (1) Inspectoratul General pentru Imigrări solicită avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice."

16. Capitolul III "Detașarea străinilor pe teritoriul României" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL III Detașarea străinilor pe teritoriul României

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale privind detașarea străinilor pe teritoriul României

Art. 20. -

(1) Străinii cu ședere legală pe teritoriul României pot desfășura activități în muncă în calitate de lucrători detașați sau lucrători ICT în baza avizului de detașare obținut de beneficiarii prestării de servicii în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Pot desfășura activități în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători detașați, fără obținerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detașare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajați ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, detașați în România, cu condiția prezentării permisului de ședere din acel stat;

b) străinii care desfășoară activități didactice, științifice sau alte categorii de activități specifice cu caracter temporar în instituții de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor tratate încheiate de România cu alte state ori ca titulari ai unui drept de ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică și personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice, precum și străinii care desfășoară activități artistice în instituții de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfășoare pe teritoriul României activități temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administrației publice centrale sau locale ori de autorități administrative autonome;

d) străinii al căror acces liber pe piața muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state.

(3) Prin excepție de la alin. (1), străinii, titulari ai unui permis ICT eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, pot desfășura activități în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători ICT de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România a cererii de eliberare a avizului de detașare potrivit art. 272 sau 273, până la soluționarea acesteia.

Art. 21. -

(1) Avizul de detașare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea beneficiarului prestării de servicii dacă sunt îndeplinite condițiile generale prevăzute la alin. (2) și condițiile speciale prevăzute de prezenta ordonanță în funcție de tipul avizului de detașare solicitat.

(2) Condițiile generale pentru eliberarea avizului de detașare sunt următoarele:

a) întreprinderea de la care se face detașarea este stabilită într-o țară terță;

b) străinul îndeplinește condițiile speciale de pregătire profesională și experiență în activitate, potrivit legislației în vigoare, și nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României;

c) beneficiarul prestării de servicii are achitate obligațiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

d) beneficiarul prestării de servicii desfășoară pe teritoriul României activități compatibile cu activitatea în muncă pentru care solicită detașarea străinului;

e) beneficiarul prestării de servicii nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracțiune contra persoanei săvârșită cu intenție, prevăzută de Codul penal;

f) beneficiarul prestării de servicii nu a fost sancționat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanță, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

g) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă, stabilit potrivit art. 29 alin. (1), nu a fost epuizat;

h) străinul care urmează a fi detașat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) și h), art. 11 și art. 27 alin. (2) lit. c) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din respectiva ordonanță de urgență.

Art. 22. -

(1) În vederea obținerii avizului de detașare, beneficiarul prestării de servicii depune la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere însoțită de:

a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenționează să îl încadreze în muncă în calitate de lucrător detașat sau lucrător ICT;

b) două fotografii tip 3/4 ale străinului;

c) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autoritățile competente din țara de origine, tradus și legalizat în condițiile legii;

d) copia actului de detașare, tradus și legalizat în condițiile legii;

e) declarația pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă și că are cunoștințe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;

f) documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a)-e);

g) documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor speciale prevăzute de prezenta ordonanță în funcție de tipul de aviz de detașare solicitat.

(2) Beneficiarul prestării de servicii persoană fizică trebuie să depună și copia actului său de identitate.

Art. 23. -

(1) Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei documentului care atestă înmatricularea sau înregistrarea într-o țară terță a întreprinderii de la care se face detașarea, însoțită de o traducere legalizată în condițiile legii.

(2) Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. b) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a următoarelor documente:

a) curriculum vitae al străinului;

b) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de origine ori reședință, tradus și legalizat în condițiile legii.

(3) La curriculum vitae al străinului se atașează, după caz, unul dintre următoarele documente:

a) atestatul de recunoaștere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în condițiile prevăzute de legislația în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituții de învățământ acreditate în România;

b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obținută în afara sistemului de învățământ sau, după caz, care atestă experiența profesională, traduse și legalizate în condițiile legii;

c) copiile documentelor care atestă obținerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse și legalizate în condițiile legii, atunci când este cazul.

(4) Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. c) se face prin prezentarea de către beneficiarului prestării de servicii a certificatului de atestare fiscală emis de administrația finanțelor publice în a cărei rază teritorială își are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul beneficiarului prestării de servicii, privind achitarea obligațiilor către bugetul de stat, la sfârșitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii.

(5) Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. d) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerțului și a certificatului constatator din care să rezulte că în registrul comerțului nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului, în copie și în original.

(6) Dovada îndeplinirii condiției generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. e) se face prin prezentarea cazierului judiciar al beneficiarului prestării de servicii.

(7) Verificarea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. f)-h) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin formațiunile sale teritoriale.

SECȚIUNEA a 2-a Avizul de detașare pentru lucrători detașați

Art. 24. -

(1) Condițiile speciale pentru eliberarea avizului de detașare pentru lucrători detașați sunt următoarele:

a) beneficiarul prestării de servicii aparține întreprinderii de la care se face detașarea;

b) beneficiarul prestării de servicii aparține aceluiași grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detașarea;

c) beneficiarul prestării de servicii a încheiat cu întreprinderea de la care se face detașarea un contract care presupune detașarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;

d) durata detașării nu depășește o perioadă de maximum un an la un interval de 5 ani imediat anteriori depunerii cererii.

(2) Pentru eliberarea avizului de detașare pentru lucrători detașați este necesară îndeplinirea a cel puțin uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) cumulativ cu cea prevăzută la alin. (1) lit. d).

(3) Pentru calculul perioadei prevăzute la alin. (1) lit. d) se iau în considerare perioadele în care străinul a beneficiat de dreptul de ședere temporară în scop de detașare pe teritoriul României în calitate de lucrător detașat.

(4) În temeiul tratatelor încheiate de România cu alte state, perioada prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi prelungită în condițiile și situațiile prevăzute în mod expres de acestea.

Art. 25. -

(1) Dovada îndeplinirii condiției speciale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a altui document eliberat de autoritățile române competente din care să rezulte că acesta este sucursala, filiala sau reprezentanța din România a întreprinderii de la care se face detașarea.

(2) Dovada îndeplinirii condiției speciale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a oricăror documente, traduse și legalizate în condițiile legii, din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii și întreprinderea de la care se face detașarea sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3).

(3) Dovada îndeplinirii condiției speciale prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei contractului încheiat cu întreprinderea de la care se face detașarea, din cuprinsul căruia rezultă explicit detașarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României.

(4) Verificarea condiției prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d) se realizează de către Inspectoratul General pentru Imigrări prin formațiunile sale teritoriale.

SECȚIUNEA a 3-a Avizul de detașare pentru lucrători ICT

Art. 26. -

(1) Condițiile speciale pentru eliberarea avizului de detașare pentru lucrători ICT sunt următoarele:

a) beneficiarul prestării de servicii aparține întreprinderii de la care se face detașarea sau aceluiași grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detașarea;

b) pe durata transferului în cadrul aceleiași companii se preconizează a se efectua exclusiv o ședere pe teritoriul României sau șederea totală preconizată a se efectua pe teritoriul României este cea mai lungă, în raport cu toate șederile care compun durata transferului în cadrul aceleiași companii;

c) transferul în cadrul aceleiași companii presupune detașarea străinului în calitate de cadru de conducere ori specialist, pentru o perioadă care nu depășește 3 ani, sau în calitate de angajat stagiar, pentru o perioadă care nu depășește un an;

d) salariul, precum și celelalte condiții de muncă sau de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiași companii sunt stabilite în acord cu dispozițiile Codului muncii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil;

e) întreprinderea de la care se face detașarea sau o altă întreprindere stabilită într-o țară terță aparținând aceluiași grup de întreprinderi și-a asumat obligația de a-l reprimi la muncă pe străinul în cauză la încheierea transferului în cadrul aceleiași companii;

f) străinul care urmează a fi detașat a fost angajat în cadrul întreprinderii de la care se face detașarea sau în cadrul unor întreprinderi care aparțin aceluiași grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detașarea, pe o perioadă de cel puțin 6 luni neîntrerupte imediat anterioare datei de la care se solicită eliberarea avizului de detașare, în cazul cadrelor de conducere și al specialiștilor, și de cel puțin 3 luni neîntrerupte, în cazul angajaților stagiari.

(2) În cazul avizului de detașare pentru lucrătorii ICT detașați în calitate de specialiști, condiția generală referitoare la experiența în activitate prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. b) se consideră îndeplinită numai dacă străinul deține o experiență profesională corespunzătoare de cel puțin 3 ani, cu relevanță pentru domeniile de activitate, tehnicile sau gestionarea activității beneficiarului prestării de servicii.

(3) În cazul avizului de detașare pentru lucrătorii ICT detașați în calitate de angajați stagiari, condiția generală prevăzută la art. 21 alin. (2) lit. b) se consideră îndeplinită numai dacă documentele prevăzute la art. 23 alin. (3) lit. a) se referă la absolvirea unui program de studii universitare.

Art. 27. -

(1) Dovada îndeplinirii condiției speciale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii, după caz, a unuia dintre următoarele documente:

a) certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau alt document eliberat de autoritățile române competente din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii este sucursala, filiala sau reprezentanța din România a întreprinderii de la care se face detașarea;

b) orice documente, traduse și legalizate în condițiile legii, din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii și întreprinderea de la care se face detașarea sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3).

(2) Dovada îndeplinirii condițiilor speciale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-e) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei actului de detașare prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. d), în cuprinsul căruia sunt incluse mențiuni cu privire la:

a) durata transferului în cadrul aceleiași companii, cu menționarea distinctă a perioadelor detașării pe teritoriul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum și sediul social sau profesional al entității sau entităților la care se face detașarea;

b) funcția pe care urmează să o ocupe străinul pe durata transferului în cadrul aceleiași companii, respectiv cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar;

c) salariul și periodicitatea plății acestuia, precum și alte condiții de muncă și de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiași companii;

d) reprimirea la muncă a străinului la întreprinderea de la care se face detașarea sau la o altă întreprindere stabilită într-o țară terță aparținând aceluiași grup de întreprinderi, la încheierea transferului în cadrul aceleiași companii.

(3) Dovada îndeplinirii condiției speciale prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. f) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei, traduse și legalizate în condițiile legii, a contractului sau contractelor individuale de muncă ale străinului, precum și, atunci când este cazul, a oricărui document din care să rezulte că întreprinderea de la care se face detașarea și întreprinderea sau întreprinderile la care a fost angajat anterior străinul sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3).

SECȚIUNEA a 4-a Eliberarea avizului de detașare în situații speciale

Art. 271. -

(1) La cererea autorităților administrației publice centrale de specialitate, Inspectoratul General pentru Imigrări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, eliberează avizul de detașare pentru lucrători detașați, fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor de la art. 21 alin. (2) lit. c) și g), străinilor care au o implicare directă și necesară în cadrul unor proiecte desfășurate în România, dacă străinul detașat are sau urmează să aibă o implicare directă și necesară în cadrul unui proiect desfășurat în România care contribuie la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii economice a țării și determină un efect pozitiv de antrenare în economie.

(2) În aplicarea alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări solicită avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 272. -

(1) Avizul de detașare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detașați pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situație denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21-23, 26 și 27, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) străinul care urmează a fi detașat pe teritoriul României este titularul unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene;

b) nu au fost formulate obiecții cu privire la detașarea străinului pe teritoriul României în cadrul mobilității pe termen scurt potrivit alin. (4).

(2) În vederea obținerii avizului de detașare în cadrul mobilității pe termen scurt, beneficiarul prestării de servicii depune la Inspectoratul General pentru Imigrări, concomitent sau ulterior transmiterii notificării prealabile prevăzute la alin. (3), o cerere la care atașează copia permisului ICT valabil, eliberat de primul stat membru străinului care urmează a fi detașat pe teritoriul României, și două fotografii tip 3/4 ale străinului. Cererile care nu sunt însoțite de notificarea prealabilă prevăzută la alin. (3) sau, în cazul în care a fost transmisă anterior, de copia acesteia nu se preiau, fiind considerate inadmisibile.

(3) În cazul în care se preconizează că străinul care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiași companii într-un alt stat membru al Uniunii Europene urmează să fie detașat și pe teritoriul României în cadrul unei mobilități pe termen scurt, entitatea la care este sau urmează să fie detașat lucrătorul ICT în respectivul stat membru transmite Inspectoratului General pentru Imigrări, prin intermediul beneficiarului prestării de servicii din România, o notificare prealabilă, de îndată ce se cunoaște intenția de detașare a străinului pe teritoriul României, însoțită de următoarele documente:

a) orice documente care dovedesc faptul că beneficiarul prestării de servicii din România aparține întreprinderii de la care se face detașarea sau aceluiași grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detașarea, traduse și legalizate în condițiile legii;

b) copia contractului individual de muncă și a actului de detașare transmise primului stat membru al Uniunii Europene în vederea eliberării permisului ICT, traduse și legalizate în condițiile legii;

c) documente care atestă faptul că străinul îndeplinește condițiile prevăzute de legislația română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detașat pe teritoriul României, dacă acel loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate;

d) copia documentului de trecere a frontierei deținut de străinul care urmează a fi detașat, a cărui valabilitate depășește data încheierii detașării pe teritoriul României;

e) documente din care să rezulte durata și datele planificate pentru detașare, traduse și legalizate în condițiile legii, dacă aceste aspecte nu rezultă din cuprinsul contractului individual de muncă sau actului de detașare.

(4) Inspectoratul General pentru Imigrări formulează obiecții cu privire la detașarea străinului pe teritoriul României în cadrul unei mobilități pe termen scurt în următoarele cazuri:

a) beneficiarul prestării de servicii din România nu aparține nici întreprinderii de la care se face detașarea, nici aceluiași grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detașarea;

b) salariul prevăzut pe durata detașării pe teritoriul României nu este stabilit în acord cu dispozițiile Codului muncii și ale contractului colectiv de muncă aplicabil;

c) străinul în cauză se află pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene în calitate de lucrător ICT de cel puțin 3 ani, în cazul cadrelor de conducere ori specialiștilor, sau de cel puțin un an, în cazul angajaților stagiari;

d) străinul în cauză a stat pe teritoriul României în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilități pe termen scurt o perioadă de 90 de zile în intervalul de 180 de zile imediat anterior datei primirii notificării prealabile;

e) documentele care însoțesc notificarea prealabilă au fost dobândite prin fraudă, falsificate sau modificate;

f) străinul care urmează a fi detașat nu îndeplinește condițiile prevăzute de legislația română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detașat pe teritoriul României, dacă acel loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate;

g) străinul care urmează a fi detașat nu deține un document de trecere a frontierei a cărui valabilitate depășește data încheierii detașării pe teritoriul României;

h) străinul care urmează a fi detașat nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din respectiva ordonanță de urgență.

(5) Inspectoratul General pentru Imigrări comunică obiecțiile formulate potrivit alin. (4), în scris, către entitatea care a transmis notificarea prealabilă, prin intermediul beneficiarului prestării de servicii din România, precum și către autoritățile competente din primul stat membru în cauză, în termen de maximum 20 de zile de la primirea notificării.

Art. 273. -

(1) Avizul de detașare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detașați pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situație denumită în continuare mobilitate pe termen lung, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor de la art. 21 alin. (1) și alin. (2) lit. a), b) g) și h), art. 22 alin. (1) lit. f) și g) și alin. (2), art. 23 alin. (1)-(3) și (7), art. 26 alin. (1) lit. b)-f), alin. (2) și (3) și a art. 27 alin. (2) și (3), dacă sunt îndeplinite condițiile generale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. c)-f), condiția specială prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. a), precum și următoarele condiții:

a) pe durata transferului în cadrul aceleiași companii, șederea preconizată a se efectua pe teritoriul României este mai scurtă în raport cu șederea preconizată a se efectua pe teritoriul primului stat membru;

b) străinul urmează să fie detașat pe teritoriul României în calitate de cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar;

c) salariul, precum și celelalte condiții de muncă sau de încadrare în muncă prevăzute pe durata detașării pe teritoriul României sunt stabilite în acord cu dispozițiile Codului muncii și a contractului colectiv de muncă aplicabil;

d) întreprinderea de la care se face detașarea sau o altă întreprindere stabilită într-o țară terță aparținând aceluiași grup de întreprinderi și-a asumat obligația de a-l reprimi la muncă pe străinul în cauză la încheierea transferului în cadrul aceleiași companii;

e) străinul care urmează a fi detașat deține un document de trecere a frontierei a cărui valabilitate depășește data încheierii detașării pe teritoriul României;

f) străinul care urmează a fi detașat este titularul unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene;

g) străinul în cauză se află pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene în calitate de lucrător ICT de mai puțin de trei ani, în cazul cadrelor de conducere ori specialiștilor, sau de mai puțin de un an, în cazul angajaților stagiari;

h) străinul îndeplinește condițiile prevăzute de legislația română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detașat pe teritoriul României, dacă acel loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate;

i) străinul care urmează a fi detașat îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din respectiva ordonanță de urgență.

(2) În vederea obținerii avizului de detașare în cadrul mobilității pe termen lung, beneficiarul prestării de servicii depune la Inspectoratul General pentru Imigrări o cerere la care atașează documentele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-e), art. 23 alin. (4)-(6), art. 27 alin. (1), precum și:

a) copia permisului ICT valabil, eliberat de primul stat membru străinului care urmează a fi detașat pe teritoriul României;

b) documentele care atestă faptul că străinul îndeplinește condițiile prevăzute de legislația română în vigoare pentru ocuparea locului de muncă pe care se preconizează a fi detașat pe teritoriul României, în cazul în care respectivul loc de muncă presupune exercitarea unei profesii reglementate.

(3) Copia actului de detașare prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. d) ce se depune potrivit alin. (2) trebuie să cuprindă mențiunile prevăzute la art. 27 alin. (2).

(4) În cazul în care beneficiarul prestării de servicii depune atât o cerere pentru aviz de detașare în cadrul mobilității pe termen scurt, cât și o cerere pentru aviz de detașare în cadrul mobilității pe termen lung, iar perioadele de detașare pe teritoriul României avute în vedere în cuprinsul celor două cereri se suprapun, soluționarea cererii pentru aviz de detașare în cadrul mobilității pe termen scurt se suspendă până la soluționarea cererii pentru aviz de detașare în cadrul mobilității pe termen lung. În cazul în care se eliberează avizul de detașare în cadrul mobilității pe termen lung, cererea pentru aviz de detașare în cadrul mobilității pe termen scurt se consideră rămasă fără obiect și se respinge.

SECȚIUNEA a 5-a Obligații de informare

Art. 274. -

(1) Beneficiarul prestării de servicii care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de detașare are obligația de a comunica de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări orice modificare a situației de fapt sau de drept care afectează îndeplinirea condițiilor de eliberare a avizului solicitat.

(2) Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detașarea transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul o comunicare privind detașarea salariaților străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activității acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul, precum și Inspectoratului General pentru Imigrări în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia.

(3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarului prestării de servicii la care s-a făcut detașarea: în cazul persoanei juridice - denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare, iar, în cazul persoanei fizice - numele și prenumele, adresa completă, codul numeric personal sau un alt număr de identificare;

b) datele de identificare ale angajatorului străin care face detașarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului, și, după caz, numele/denumirea și adresa completă ale reprezentantului legal în România;

c) numele și prenumele străinului detașat, data nașterii, cetățenia, seria și numărul documentului de călătorie, perioada detașării, funcția și locul desfășurării activității.

Art. 275. -

Inspectoratul General pentru Imigrări informează în scris beneficiarul prestării de servicii cu privire la anularea sau revocarea dreptului de ședere temporară al străinului potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la motivele care stau la baza dispunerii respectivei măsuri, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei."

17. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul în care informațiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică solicitantului ce informații suplimentare sunt necesare și stabilește un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenele prevăzute la alin. (2) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informațiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informațiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

(22) Soluționarea cererilor pentru eliberarea avizului de angajare/detașare se realizează cu luarea în considerare a circumstanțelor specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporționalității."

18. La articolul 31, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detașare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluționarea cererii, sau solicită în mod expres anularea avizului de angajare/detașare înainte de obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă sau detașare de către străin."

19. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Angajatorul/Beneficiarul prestării de servicii care are încadrat în muncă/detașat un străin din categoria celor prevăzuți la art. 3 alin. (2) sau la art. 20 alin. (2) are obligația de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile de la data începerii activității acestora pe teritoriul României, copia contractului individual de muncă, copia actului de detașare, precum și a înscrisurilor care atestă apartenența la una dintre categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) sau la art. 20 alin. (2), după caz."

20. La articolul 35, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a comunicării prevăzute la art. 274 alin. (2) sau a modificării elementelor prevăzute în această comunicare, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;".

21. La articolul 35, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:

"

d) nerespectarea de către angajator a obligațiilor privind asigurarea cazării lucrătorului sezonier, asumate potrivit art. 121, sau reținerea automată din salariu a chiriei, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 274 alin. (1) sau netransmiterea către Inspectoratul General pentru Imigrări a modificării elementelor comunicării prevăzute la art. 274 alin. (2), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."

22. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detașare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;

b) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin cu ședere ilegală, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată."

23. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) nu constituie contravenție dacă străinul face parte din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) sau la art. 20 alin. (2)."

24. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță se fac după cum urmează:

a) de către inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă pentru contravențiile prevăzute la art. 35 lit. a) și b) și la art. 36 alin. (1) lit. a);

b) de către lucrătorii Inspectoratului General pentru Imigrări pentru contravențiile prevăzute la art. 35 lit. b)-e) și art. 36 alin. (1)."

25. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În scopul verificării modalității în care angajatorul își îndeplinește obligațiile privind asigurarea cazării lucrătorului sezonier, lucrătorii Inspectoratului General pentru Imigrări au acces, cu acordul lucrătorului sezonier, la locul de cazare."

26. La articolul 40, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Condițiile generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. d) și la art. 21 alin. (2) lit. f) nu sunt îndeplinite dacă angajatorul, respectiv beneficiarul prestării de servicii a fost sancționat potrivit art. 26 lit. a) sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii."

27. După articolul 44 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:

"

Titlul I al prezentei ordonanțe transpune:

1. art. 3 lit. b) și c), art. 5 alin. (2) și (4), art. 6 alin. (2) și (6), art. 7, art. 8 alin. (2) și (4), art. 10, art. 15 alin. (9), art. 16, art. 17 alin. (1) și (3), art. 20 alin. (2) și art. 24 alin. (1) din Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014;

2. art. 5 alin. (1) lit. a) -f), alin. (2), alin. (4) și alin. (7), art. 6, art. 9, art. 21 alin. (2), (3) și (6), art. 22 alin. (2) lit. e) și art. 23 alin. (3) și alin. (7) lit. d) și e) din Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 27 mai 2014."

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera k1) se introduc două noi litere, literele k2) și k3), cu următorul cuprins:

"

k2) permis pentru persoana transferată în cadrul aceleiași companii, denumit în continuare «permis ICT» - documentul de identitate, eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, care atestă dreptul acestuia de ședere și de muncă pe teritoriul României în calitate de lucrător ICT;

k3) permis pentru mobilitate pe termen lung, denumit în continuare permis «mobile ICT» - documentul de identitate, eliberat străinului de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, care atestă dreptul acestuia de ședere și de muncă pe teritoriul României în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilității pe termen lung."

2. La articolul 2, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acordă primul «Cartea Albastră a U.E.» sau permisul ICT;".

3. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 31 Soluționarea cererilor de viză

(1) Cererile pentru acordarea vizei de lungă ședere se soluționează în sensul acordării sau refuzului acordării vizei de lungă ședere, în termen de până la 60 de zile de la data depunerii acestora, în urma verificării îndeplinirii condițiilor generale și speciale stabilite de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Viza se eliberează de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României numai dacă la data eliberării vizei mai sunt îndeplinite condițiile ce au stat la baza aprobării acesteia.

(3) Decizia misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României prin care se refuză acordarea vizei se comunică solicitantului, împreună cu motivele pe care aceasta se întemeiază."

4. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Solicitarea de viză depusă în baza unui aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, în cuprinsul căruia nu se menționează că angajatorul asigură cazarea solicitantului, trebuie să fie însoțită, suplimentar față de documentele prevăzute la alin. (2), de dovada asigurării condițiilor de cazare de natură să îi asigure un nivel de trai adecvat pentru toată durata șederii preconizate, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de închiriere a unei locuințe în România pe numele solicitantului sau a unei declarații autentificate privind asigurarea condițiilor de cazare adecvată pentru solicitant, dată de titularul unui drept de proprietate sau de folosință a unei locuințe de pe teritoriul României."

5. La articolul 44, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

"

(7) Prin excepție de la dispozițiile art. 24 alin. (1), în cazul străinilor care prezintă un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă pe o perioadă egală cu durata preconizată a contractului plus 5 zile, fără a depăși 90 de zile.

(8) La rubrica «observații» a autocolantului de viză aferent vizei de lungă ședere în scop de muncă se înscrie tipul de lucrător conform avizului de angajare prezentat.

(9) Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă în calitate de lucrător sezonier este însoțită de o informare scrisă, redactată în cel puțin o limbă de circulație internațională, în cuprinsul căreia sunt prezentate informații despre drepturile și obligațiile care revin străinului titular al vizei, inclusiv procedurile referitoare la reclamații."

6. La articolul 46, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Sponsorul posesor al unui permis de ședere temporară valabil un an, al unei Cărți albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis «mobile ICT», al unui permis de ședere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:

. . . . . . . . . .

(6) Străinii prevăzuți la alin. (1), titulari ai unui drept de ședere pentru desfășurarea unei activități de cercetare științifică și străinii posesori ai Cărții albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis «mobile ICT» pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de ședere temporară este mai mică de un an."

7. La articolul 50 alineatul (2), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) solicită prelungirea dreptului de ședere pentru același scop pentru care i s-a acordat viza de lungă ședere sau i s-a prelungit dreptul de ședere în baza căruia se află pe teritoriul României, cu excepția membrilor de familie ai cetățeanului român sau ai străinului beneficiar al unui drept de ședere pe termen lung, dacă solicită prelungirea dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, a străinilor care solicită prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă, precum și a străinilor care solicită prelungirea dreptului de ședere temporară cu aplicarea art. 64 alin. (5);

. . . . . . . . . .

g) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate. La prima prelungire a dreptului de ședere, străinii pot prezenta o asigurare de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod obișnuit pentru cetățenii români;".

8. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de ședere ia în considerare circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporționalității."

9. La articolul 56, alineatele (7) și (9)-(11) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(7) Străinilor, lucrători înalt calificați, li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă în condițiile alin. (1) sau

(4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

. . . . . . . . . .

(9) Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul unic sau Cartea albastră a UE, acestea rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost eliberate, dar nu mai mult decât perioada în care străinul beneficiază de indemnizație de șomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau nu mai mult de 90 de zile de la data înregistrării încetării raportului de muncă dacă străinul nu beneficiază de indemnizație de șomaj.

(10) Pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1) și cu prezentarea copiei avizului de angajare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă, străinii din următoarele categorii:

a) străinii, titulari ai unui drept de ședere temporară pentru studii, care solicită prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă după finalizarea studiilor;

b) străinii, titulari ai unui drept de ședere temporară în scop de muncă, în calitate de lucrători sezonieri sau ai unui drept de ședere temporară în scop de detașare, care solicită prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă, în calitate de lucrători permanenți;

c) străinii care solicită prelungirea dreptului de ședere temporară cu aplicarea art. 64 alin. (5).

(11) Străinii, posesori ai unui permis de ședere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de ședere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetățean român și care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 64 alin. (2), pot solicita prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă în condițiile prevăzute la alin. (1), fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajare în muncă."

10. La articolul 56, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Străinilor, lucrători sezonieri, li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă în condițiile alin. (1) sau (4) pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 5 zile, fără a depăși o durată totală de ședere pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier de 180 de zile în decursul oricărei perioade de 365 de zile precedente fiecărei zile de ședere a străinului pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier."

11. La articolul 56, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

"

(91) Dacă în termenul de valabilitate a permisului unic sau a Cărții albastre a UE, calculat potrivit alin. (9), se solicită eliberarea unui aviz de angajare pentru străinul în cauză, în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, dreptul de ședere temporară în scop de muncă nu încetează mai devreme de 5 zile lucrătoare de la data soluționării cererii de eliberare a avizului de angajare."

12. După articolul 561 se introduc două noi articole, articolele 562 și 563, cu următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 562 Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT

(1) Prin excepție de la prevederile art. 561, străinilor intrați în România în scopul detașării în calitate de lucrători ICT li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de detașare de la data depunerii cererii, dacă:

a) beneficiarul prestării de servicii a obținut un aviz de detașare pentru lucrătorul ICT în cauză, în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;

b) prezintă dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut.

(2) În situația în care prima ședere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, dovada deținerii legale a spațiului de locuit pe teritoriul României prevăzută la art. 51 alin. (2) se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări cel mai târziu la data începerii activității în muncă la beneficiarul prestării de servicii din România.

(3) În cazul în care informațiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea de prelungire a dreptului de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT, sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informațiile suplimentare cerute și stabilește un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. Termenul prevăzut la art. 51 alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informațiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informațiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, solicitarea poate fi respinsă.

(4) Dreptul de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT se prelungește pentru toată durata transferului în cadrul aceleiași companii, dar nu mai mult de 3 ani pentru cadrele de conducere și specialiști și de un an pentru angajații stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop.

(5) Prelungirea ulterioară a dreptului de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT se acordă fără a depăși în total 3 ani pentru cadrele de conducere și specialiști și un an pentru angajații stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop, în situația în care durata inițială a transferului în cadrul aceleiași companii a fost prelungită, dacă străinul prezintă următoarele documente:

a) copia actului prin care a fost prelungită detașarea, tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte durata pentru care a fost prelungit transferul în cadrul aceleiași companii și menținerea celorlalte condiții de detașare;

b) dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut.

(6) În situația în care, imediat după prelungirea dreptului de ședere temporară potrivit alin. (5), străinul urmează să efectueze o ședere pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, dovada deținerii legale a spațiului de locuit pe teritoriul României prevăzută la art. 51 alin. (2) se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări cel mai târziu la data începerii activității în muncă la beneficiarul prestării de servicii din România.

ARTICOLUL 563 Dreptul de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilități

(1) Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra și rămâne pe teritoriul României pentru a desfășura activități în muncă în calitate de lucrător ICT, fără obligativitatea obținerii unei vize, de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România, în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, a cererii de eliberare a avizului de detașare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detașați pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situație denumită în continuare mobilitate pe termen scurt, sau a avizului de detașare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detașați pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situație denumită în continuare mobilitate pe termen lung, până la soluționarea acesteia.

(2) Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra și rămâne pe teritoriul României, fără obligativitatea obținerii unei vize, pentru a desfășura activități în muncă în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilități la beneficiarul prestării de servicii din România care a obținut, în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, un aviz de detașare în cadrul unei mobilități pe termen scurt sau pe termen lung.

(3) Perioadele de ședere potrivit alin. (1) și (2), cumulate, nu pot depăși o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

(4) Străinului, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, i se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilității pe termen lung dacă:

a) beneficiarul prestării de servicii a obținut un aviz de detașare în cadrul mobilității pe termen lung pentru lucrătorul ICT în cauză, în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României;

b) prezintă dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut.

(5) În cazul în care informațiile sau documentele furnizate potrivit alin. (4) sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informațiile suplimentare cerute și stabilește un termen de maximum 15 zile pentru trimiterea acestora. Termenul prevăzut la art. 51 alin. (4) se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informațiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informațiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, solicitarea poate fi respinsă.

(6) Dreptul de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilități pe termen lung se prelungește pentru toată durata detașării pe teritoriul României, fără a depăși o perioadă egală cu durata de ședere prevăzută a se efectua pe teritoriul primului stat membru sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru.

(7) Prelungirea ulterioară a dreptului de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilității pe termen lung se acordă, cu aplicarea alin. (4) și (6), în situația în care durata inițială a detașării pe teritoriul României sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru a fost prelungită, dacă străinul prezintă următoarele documente:

a) copia actului prin care a fost prelungită detașarea pe teritoriul României, tradus și legalizat, din cuprinsul căruia să rezulte durata pentru care a fost prelungită detașarea pe teritoriul României și menținerea celorlalte condiții de detașare, sau, după caz, copia noului permis ICT valabil, eliberat de primul stat;

b) dovada deținerii mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial mediu brut.

(8) Aprobarea cererii de prelungire a dreptului de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilității pe termen lung se comunică de către Inspectoratul General pentru Imigrări autorităților competente din primul stat membru."

13. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Angajatorul sau beneficiarul prestării de servicii, după caz, are obligația ca, în termen de 5 zile de la intrarea în România a străinilor prevăzuți la alin. (1), să comunice, în scris, formațiunii Inspectoratului General pentru Imigrări competente teritorial situația nominală a acestora."

14. La articolul 62 alineatul (3), partea introductivă a literei c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) pentru copiii cetățeanului român, ai soțului/soției ori ai partenerului, inclusiv cei adoptați, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani, care se află în continuarea studiilor și nu au depășit vârsta de 26 de ani sau care, deși sunt adulți, nu se pot întreține singuri din motive medicale, dacă:".

15. La articolul 64, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Dreptul de ședere prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de până la 6 luni, termen ce curge de la data depunerii cererii. Pentru străinii aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), termenul curge de la data la care a intervenit aceasta.

(5) Străinii care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cu aplicarea alin. (2), precum și străinii cărora li s-a acordat dreptul de ședere temporară în mod independent potrivit alin. (1) pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară în condițiile și pentru oricare dintre scopurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere."

16. La articolul 71, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Străinilor de origine română sau născuți în România, străinilor aflați în situațiile prevăzute la art. 131 alin. (6) posesori ai unui permis de ședere eliberat potrivit prevederilor art. 131 alin. (4), precum și celor a căror ședere este în interesul statului român li se poate acorda dreptul de ședere pe termen lung fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

. . . . . . . . . .

(4) Străinilor care fac dovada că au efectuat, potrivit cotei proprii de participare, investiții de minimum 1.000.000 euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de ședere pe termen lung fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b)."

17. La articolul 72, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Străinii prevăzuți la art. 131 alin. (3) sunt exceptați de la prezentarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e)."

18. La articolul 77 alineatul (3), literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) posesorul unei Cărți albastre a UE, al unui permis ICT sau al unui permis unic pentru lucrători sezonieri solicită asistență socială, cu condiția ca străinul să fie informat în prealabil, în scris, cu privire la acest aspect;

e) se constată că posesorul unei Cărți albastre a UE sau al unui permis ICT nu are resurse suficiente pentru întreținerea sa și a familiei sale la nivelul salariului minim brut garantat în plată."

19. La articolul 77 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) la cerere sau la dobândirea cetățeniei române;".

20. La articolul 77, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Deciziile de anulare sau revocare a dreptului de ședere se iau ținând cont de circumstanțele specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporționalității."

21. La articolul 801, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Străinii titulari ai unui drept de ședere temporară, încadrați în muncă sau șomeri înregistrați, beneficiază, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește:

a) condițiile de muncă, inclusiv în ceea ce privește salarizarea și măsurile de protecție împotriva concedierii sau a altor tratamente defavorabile din partea angajatorului, plățile restante care urmează a fi efectuate de către angajatori, referitoare la eventualele remunerații restante, precum și cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă;

b) accesul la toate formele și nivelurile de învățământ și de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu;

c) echivalarea studiilor și recunoașterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competență și a calificărilor profesionale, în conformitate cu reglementările în vigoare;

d) securitatea socială;

e) asistența și protecția socială;

f) asistența de sănătate publică;

g) deduceri de impozit pe venitul global și scutiri de taxe;

h) accesul la bunuri și servicii publice, inclusiv obținerea de locuințe;

i) libertatea de asociere, afiliere și apartenență la o organizație sindicală sau profesională, inclusiv în ceea ce privește drepturile și avantajele conferite de astfel de organizații;

j) serviciile oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

(4) Prevederile alin. (3) lit. e) nu se aplică în cazul străinilor titulari ai dreptului de ședere temporară în scop de muncă obținut în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sau ai dreptului de ședere temporară în scop de detașare."

22. La articolul 801, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Străinii titulari ai dreptului de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrători ICT beneficiază de tratamentul aplicat salariaților detașați pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaționale în ceea ce privește condițiile de muncă și de încadrare în muncă, prevăzut de Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, cu modificările și completările ulterioare."

23. La articolul 82 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) străinul a depășit vârsta de 65 de ani."

24. La articolul 96 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) returnarea se poate realiza numai către un stat față de care există temeri justificate că viața străinului este pusă în pericol ori că va fi supus la tortură, tratamente inumane sau degradante;

b) starea de sănătate a străinului face imposibilă realizarea returnării;".

25. La articolul 101, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(10) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică, în condițiile prevăzute la alin. (2), pot depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competență teritorială se află locul de cazare, care este obligată să o soluționeze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanței este definitivă. Plângerea formulată nu suspendă îndepărtarea sub escortă."

26. La articolul 1064 alineatul (1) litera a), punctul (iii) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(iii) unei șederi ilegale de până la 30 zile, pentru străinii care prezintă risc de sustragere de la executarea voluntară a obligației de returnare potrivit art. 83 alin. (3) lit. d) și e);".

27. La articolul 1064, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, durata interdicției de intrare se recalculează potrivit alin. (1), în funcție de perioada de ședere ilegală și se majorează cu 1 an. În cazul străinilor care nu respectă termenul de plecare voluntară prevăzut în decizia de returnare, iar șederea ilegală este mai mică de 30 de zile, durata interdicției de intrare în țară este de 1 an."

28. La articolul 1064 alineatul (4), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) suportă cheltuielile ocazionate de transportul internațional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României;

c) rambursează ulterior Inspectoratului General pentru Imigrări cheltuielile suportate ocazionate de transportul internațional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României;".

29. La articolul 107 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) și d2), cu următorul cuprins:

"

d1) permis ICT, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obținerii unei vize;

d2) permis «mobile ICT», străinului căruia i s-a prelungit dreptul de ședere temporară în scop de detașare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilității pe termen lung;".

30. La articolul 107, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

"

(21) În permisul unic eliberat străinilor încadrați în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se înscrie, suplimentar față de mențiunea prevăzută la alin. (2), mențiunea «Sezonier».

(22) În permisul eliberat străinilor detașați în România în calitate de lucrători ICT se înscrie, suplimentar față de mențiunea prevăzută la alin. (2), mențiunea «ICT» sau «mobile ICT», după caz.

(23) Permisul unic eliberat străinilor încadrați în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri este însoțit de o informare scrisă, redactată în cel puțin o limbă de circulație internațională, în cuprinsul căreia sunt prezentate informații despre drepturile și obligațiile care revin străinului titular al dreptului de ședere temporară în scop de muncă, inclusiv procedurile referitoare la reclamații."

31. La articolul 107, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Prevederile referitoare la permisul de ședere temporară se aplică în mod corespunzător și permisului unic, Cărții albastre a UE, permisului de ședere în scop de detașare, permisului ICT și permisului «mobile ICT»."

32. La articolul 108, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), permisul ICT nu face dovada adresei de reședință pe teritoriul României în situația în care prima ședere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene."

33. La articolul 109, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în permisul ICT eliberat în situația în care prima ședere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu se înscrie o adresă de reședință a străinului pe teritoriul României."

34. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 111 Anularea permisului de ședere

(1) În cazul în care străinului, titular al unui document eliberat potrivit art. 107 alin. (1), i se revocă sau i se anulează dreptul de ședere, documentul aferent se anulează la data luării deciziei și se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunoștință străinului.

(2) Anularea permisului ICT se comunică în termen de 5 zile statelor membre pe teritoriul cărora străinul este sau urmează să fie detașat."

35. La articolul 128, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) se bucură de tratament egal în domeniile și în condițiile prevăzute la art. 801."

36. Articolul 1281 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ARTICOLUL 1281 Readmisia străinilor posesori ai Cărții albastre a UE sau ai unui permis ICT

(1) Posesorul Cărții albastre a UE căruia i s-a respins cererea de mutare în al doilea stat membru este readmis imediat, fără formalități, pe teritoriul României. Readmisia este acceptată imediat, fără formalități, și pentru membrii de familie ai acestuia.

(2) Titularul unui permis ICT eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări este readmis imediat, fără formalități, la solicitarea statului membru al Uniunii Europene pe teritoriul căruia se află în cadrul unei mobilități. Readmisia este acceptată imediat, fără formalități, și pentru membrii de familie ai acestuia.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul în care străinului, aflat în cadrul unei mobilități pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene care solicită readmisia, i-a încetat dreptul de ședere temporară pe teritoriul României, la expirarea termenului pentru care i-a fost acordat sau ca urmare a anulării ori revocării."

37. La articolul 131, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) În situația străinilor minori care intră neînsoțiți sau care rămân neînsoțiți pe teritoriul României, Inspectoratul General pentru Imigrări și formațiunile sale teritoriale procedează după cum urmează:".

38. La articolul 131 alineatul (1), litera f) se abrogă.

39. La articolul 131, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

"

(3) Procedura prevăzută la alin. (1) se consideră finalizată în următoarele situații:

a) s-a realizat reunificarea familială a minorului;

b) minorul a fost predat autorităților competente din țara de origine;

c) în cazul neidentificării părinților minorului ori a altor membri de familie ai acestuia;

d) minorul nu este acceptat în statul de origine.

(4) Pe perioada derulării procedurii prevăzute la alin. (1), minorilor li se prelungește dreptul de ședere în scopul prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. g), fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor generale și speciale prevăzute de prezenta ordonanță.

(5) Permisele de ședere pentru minorii neînsoțiți se acordă cu scutire de la plata taxelor.

(6) În situațiile prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), minorului i se poate acorda dreptul de ședere pe termen lung pe teritoriul României."

40. La articolul 143, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

"

(3) Plata interpreților prevăzuți la alin. (1) lit. e) se face în condițiile Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Interpreții prevăzuți la alin. (1) lit. e) care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Inspectoratul General pentru Imigrări, beneficiază de cheltuieli de transport și, după caz, de cazare și indemnizație de delegare, potrivit dispozițiilor legale aplicabile în unitățile bugetare.

(5) În cazul în care nu sunt identificați sau nu pot fi utilizați interpreți autorizați în condițiile Legii nr. 178/1997, cu modificările și completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări poate folosi persoane de încredere care cunosc limbile din/și în care se face traducerea și/sau interpretarea limbii respective, dispozițiile alin. (3) și (4) aplicându-se în mod corespunzător.

(6) Inspectoratul General pentru Imigrări transmite Comisiei Europene date statistice privind numărul documentelor prin care s-a acordat dreptul de ședere și de muncă în scopul ocupării unui loc de muncă sezonieră eliberate pentru prima dată și, în măsura posibilului, numărul străinilor al căror drept de ședere în scopul ocupării unui loc de muncă sezonieră a fost prelungit, anulat sau revocat. Datele statistice sunt defalcate în funcție de cetățenie și, în măsura posibilului, în funcție de durata dreptului de ședere acordat și în funcție de sectorul economic. Datele statistice au ca perioade de referință un an calendaristic și sunt comunicate Comisiei Europene în termen de 6 luni de la sfârșitul anului de referință. Primul an de referință este 2017."

41. La articolul 144, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Cheltuielile ocazionate de transportul internațional necesar executării măsurilor de îndepărtare de pe teritoriul României a străinilor care dispun de mijloace financiare se suportă de către aceștia, cu condiția ca, după achitarea acestor cheltuieli, să le rămână o sumă echivalentă cu minimum 50 euro, necesară acoperirii cheltuielilor proprii pe timpul îndepărtării."

42. La articolul 144, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) În cheltuielile ocazionate de executarea măsurilor de îndepărtare prevăzute la alin. (5) este inclusă o sumă echivalentă cu 50 euro, de care va beneficia străinul îndepărtat pentru acoperirea cheltuielilor proprii pe timpul îndepărtării, în cazul în care străinul nu dispune de această sumă."

43. La articolul 144, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) și f) se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor alocate pentru aceste destinații."

44. La mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 12 și 13, cu următorul cuprins:

"

12. Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, cu excepția art. 2 alin. (2), art. 3 lit. b) și c), art. 5 alin. (2) și (4), art. 6 alin. (2) și (6), art. 7, art. 8 alin. (2) și (4), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 15 alin. (9), art. 16, art. 17 alin. (1), (2) și (3), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (1) și art. 25 alin. (2).

13. Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 27 mai 2014, cu excepția art. 5 alin. (1) lit. a) -f), alin. (2), alin. (4) și alin. (7), art. 6, art. 9, art. 10, art. 21 alin. (2), (3) și (6), art. 22 alin. (2) lit. e) și art. 23 alin. (3) și alin. (7) lit. d) și e)."

Art. III. -

Alineatul (8) al articolului 1914 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în condițiile alin. (1) pot depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competență teritorială se află locul de cazare, care este obligată să o soluționeze în termen de 3 zile de la data primirii. Hotărârea instanței este definitivă. Plângerea împotriva măsurii luării în custodie publică nu suspendă măsura luării în custodie publică și nici procedura determinării statului membru responsabil."

Art. IV. -

Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, se emite în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.

Art. V. -

Prevederile art. I pct. 20-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru

București, 24 august 2016.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...