Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Metodologia de selectare și finanțare a programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 din 08.07.2009

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Programele de interes național finanțate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritate, din fonduri publice alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație, au ca scop integrarea, incluziunea socială și profesională a persoanelor adulte cu handicap, precum și creșterea calității vieții acestora.

Art. 2. -

(1) Pot primi fondurile necesare finanțării proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 serviciile publice de asistență socială din subordinea consiliilor județene și a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene/locale ale sectoarelor municipiului București, precum și organismele private autorizate, potrivit legii.

(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat.

Art. 3. -

(1) Acordarea fondurilor necesare finanțării nerambursabile a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, organizată de către Autoritate.

(2) Solicitanții interesați participă la selecția publică de proiecte care cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

b) publicarea anunțului de participare;

c) publicarea pe site-ul propriu de către Autoritate a documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect;

d) depunerea propunerilor de proiecte la registratura Autorității;

e) verificarea conformității administrative, a eligibilității și îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

f) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice și financiare;

g) efectuarea vizitelor de precontractare;

h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă;

j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.

Art. 4. -

(1) Autoritatea publică anunțul de participare la selecția publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central și pe site-ul propriu (www.anph.ro.) În anunțul de participare este menționată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului de participare.

Art. 5. -

(1) Numărul de solicitanți la selecția de proiecte din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 nu este limitat.

(2) Autoritatea va repeta procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, Autoritatea are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes național este aprobată prin ordin al președintelui Autorității și cuprinde:

A. informații generale privind Autoritatea;

B. cerințele minime de calificare solicitate de Autoritate și documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerințelor respective;

C. termenii de referință;

D. instrucțiuni privind datele-limită care trebuie respectate și formalitățile ce trebuie îndeplinite;

E. instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice și financiare;

F. informații privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului președintelui Autorității de aprobare a Metodologiei de selectare și finanțare a programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009, Autoritatea publică pe site-ul propriu documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.

Art. 7. -

Autoritatea are dreptul, prin corrigendum, să completeze documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes național și este obligată să comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima fiind postată cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 8. -

Propunerile de proiecte se depun la sediul Autorității din București, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, până la data-limită prevăzută în anunțul de participare, cu respectarea cerințelor din documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes național.

Art. 9. -

(1) Componența nominală a comisiei de selecție a propunerilor de proiecte pentru fiecare program de interes național, denumită în continuare comisie, se stabilește prin ordin al președintelui Autorității.

(2) Președintele Autorității poate solicita altor instituții cu competențe în domeniul asistenței sociale desemnarea unui reprezentant ca membru în cadrul comisiei.

(3) Proiectele depuse sunt selectate de comisie în termen de 30 de zile calendaristice de la data-limită de depunere prevăzută.

(4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanți.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează în baza punctajului obținut conform criteriilor de selectare aplicate pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă cuprinse în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect specifică fiecărui program de interes național.

(6) Comisia întocmește și înaintează spre aprobare președintelui Autorității raportul de selectare în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și cuantumul finanțării ce urmează a fi acordat pentru fiecare proiect.

(7) Rezultatul selecției propunerilor de proiecte se comunică în scris solicitanților, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării acestora, urmând ca Autoritatea să le soluționeze în cel mult 5 zile de la data primirii.

(9) Pentru fondurile necontractate Autoritatea poate iniția o nouă selecție publică de proiecte.

Art. 10. -

(1) Contractele de finanțare nerambursabilă se încheie între Autoritate, în calitate de finanțator, și solicitant, în calitate de beneficiar, și se semnează în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea privind selecția propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finanțare nerambursabilă se constituie anexă în cadrul documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect.

(3) Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a proiectului, în baza contractului încheiat între părți.

(4) Contribuția minimă a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finanțării nerambursabile solicitate de la Autoritate.

(5) Existența unor surse de finanțare, altele decât cele ale Autorității și ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la menționarea explicită a acestora, a destinației fondurilor și a cuantumului resurselor atrase.

(6) Pentru aceeași activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la Autoritate în decursul unui an fiscal.

Art. 11. -

(1) Autoritatea are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestora.

(2) Finanțarea nerambursabilă se efectuează pe bază de decont justificativ. Decontarea se face pe măsura efectuării cheltuielilor de către beneficiar.

(3) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finanțării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea și validarea raportului final de activitate, prezentarea și validarea raportului financiar final, dovada folosirii contribuției angajate prin contractul de finanțare nerambursabilă și finalizarea de către Autoritate a etapelor de monitorizare.

(4) Fondurile obținute prin finanțarea nerambursabilă se utilizează cu respectarea legislației în vigoare în sistemul bugetar.

Art. 12. -

(1) Monitorizarea implementării și verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009 se asigură de către Autoritate.

(2) Metodologia privind monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programelor de interes național se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. -

Finanțarea acordată pentru derularea proiectelor din cadrul programelor de interes național se suspendă sau se sistează, după caz, în situația în care Autoritatea constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finanțare încheiate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...