Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna din 01.06.2009

Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 august 2009 până la 26 august 2013, fiind abrogat prin Ordin 2412/2013 și înlocuit de Metodologie 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie (metodologie de admitere) reglementează modul de recrutare a candidaților, condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidați, organizarea și desfășurarea concursului de admitere la cursul cu durata de un an organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Art. 2. -

(1) Concursul de admitere se organizează și se desfășoară anual la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, într-o singură sesiune, conform graficului întocmit de Direcția management resurse umane și aprobat de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(2) Concursul de admitere constă în susținerea probelor prevăzute în prezenta metodologie.

(3) Participarea la concursul de admitere este condiționată de respectarea criteriilor și condițiilor de participare, precum și de achitarea taxei de participare, stabilită prin decizie a directorului Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. Jurisprudență (1)

(4) Anunțul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere va fi făcut cu cel puțin 30 de zile înaintea datei începerii, după cum urmează:

a) afișare la sediile unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor;

b) publicare în presă;

c) postare pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

CAPITOLUL II Recrutarea candidaților

Art. 3. -

Recrutarea candidaților se realizează de către compartimentele de resurse umane din unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, pe bază de cerere scrisă.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris și vorbit;

c) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie declarați "APT" din punct de vedere medical și psihologic;

f) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; Jurisprudență (1)

g) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ și să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an de studiu minimum 8,00; Modificări (1)

h) să aibă vârsta de maximum 30 de ani împliniți în anul concursului de admitere; Modificări (1)

i) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

j) să nu fi fost eliberați din motive imputabile sau destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; Jurisprudență (1)

k) să accepte, în situația în care vor fi declarați "ADMIS", interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare; Jurisprudență (1)

l) să accepte efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor în situația în care vor fi declarați "ADMIS". Jurisprudență (1)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la compartimentele de resurse umane din unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor un dosar cu șină, cuprinzând, în ordine, următoarele documente: Jurisprudență (1)

a) cererea de înscriere (anexa nr. 1);

b) diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverința care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidații care au absolvit în anul desfășurării concursului, pe care să fie specificate media și notele obținute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul urmează cursurile unei instituții de învățământ superior, adeverința care să ateste existența diplomei de bacalaureat;

c) foaia matricolă (copie);

d) fișa medicală tip încheiată de către medicul unității cu mențiunea "APT/INAPT", conform prevederilor legale aplicabile în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională ale statului;

e) copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/pașaport), certificatului de naștere, precum și ale certificatului de căsătorie și livretului militar, dacă este cazul;

f) curriculum vitae model european (anexa nr. 2);

g) certificat de cazier judiciar;

h) aviz psihologic eliberat de Serviciul psihologia personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor;

i) adeverință eliberată de organele competente, care atestă că este scutit de plata taxei de admitere;

j) două fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.

(2) Actele prevăzute a se depune în copie nelegalizată vor fi prezentate împreună cu documentele originale și vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane din unitate.

(3) Sunt scutiți de plata taxei de admitere:

a) orfanii de ambii părinți;

b) candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial;

c) copiii personalului din sistemul administrației penitenciare în activitate, pensionat sau decedat.

CAPITOLUL III Selectarea dosarelor

Art. 6. -

Candidații depun dosarele complete la birourile resurse umane din unitățile penitenciare subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, în perioada stabilită prin graficul de desfășurare a concursului de admitere.

Art. 7. -

(1) Selectarea dosarelor se realizează de către o comisie numită prin decizie de către directorul unității.

(2) Comisia pentru selectarea dosarelor are următoarea componență:

- președinte - șeful biroului resurse umane și formare profesională (în mod excepțional poate fi numit un alt ofițer cu funcție de conducere);

- membri - 2 ofițeri;

- secretar - un lucrător al biroului resurse umane și formare profesională.

Art. 8. -

(1) Selectarea dosarelor constă în verificarea documentelor din punctul de vedere al conținutului și al îndeplinirii condițiilor de participare prevăzute în prezenta metodologie. Rezultatele verificării vor fi consemnate în Borderoul de verificare a dosarului de înscriere (anexa nr. 16 la metodologia de admitere), document care va fi introdus ca parte componentă a dosarului.

(2) Rezultatele selectării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal cu mențiunea "ADMIS"/"RESPINS" (anexa nr. 3).

Art. 9. -

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage eliminarea din concurs a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea concursului de admitere, candidatul respectiv pierde locul obținut prin fraudă.

Art. 10. -

Comisiile pentru selectarea dosarelor desemnate la nivelul fiecărei unități trimit tabelele nominale cu candidații declarați "ADMIS" (anexa nr. 4) către Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în termenul stabilit prin graficul de desfășurare a concursului de admitere.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

(1) Dosarele candidaților declarați "ADMIS" în urma concursului de admitere vor fi trimise către Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, în termen de 7 zile de la data afișării rezultatelor finale.

(2) Dosarele candidaților declarați "ADMIS" sunt reverificate de către o comisie numită prin decizie a directorului Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, având componența prevăzută la art. 7 alin. (2). Jurisprudență (1)

(3) Dacă în urma reverificării dosarelor se constată neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de participare prevăzute la art. 4, directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna propune directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor anularea rezultatelor obținute la concurs de către candidații respectivi. Jurisprudență (1)

(4) În cazul anulării rezultatelor, locurile rămase astfel vacante se vor redistribui conform prevederilor art. 40. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Organizarea concursului de admitere

Art. 12. -

(1) Concursul de admitere este coordonat de Comisia centrală de admitere numită prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor cu cel puțin 15 zile înainte de începerea acestuia.

(2) Comisia centrală are următoarea componență:

- președinte - un reprezentant al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau altă persoană numită prin decizie de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

- vicepreședinte - directorul școlii sau, după caz, directorul adjunct pentru învățământ;

- membri - președinții comisiilor de examinare;

- secretariat - minimum 2 membri ai biroului planificare învățământ și bibliotecă.

Art. 13. -

(1) Pentru desfășurarea examenului de admitere se constituie următoarele comisii:

- Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice;

- Comisia pentru verificarea cunoștințelor de Limba română;

- Comisia pentru verificarea cunoștințelor de Istoria românilor;

- Comisia pentru soluționarea contestațiilor.

(2) Componența comisiilor va fi stabilită prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la propunerea direcției management resurse umane, cuprinzând:

- cadre didactice de specialitate cu grad didactic II - I;

- specialiști din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și din unitățile subordonate, stabiliți prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) Comisia pentru soluționarea contestațiilor este constituită din:

- președinte - vicepreședintele Comisiei centrale de admitere;

- membri - 4 profesori stabiliți prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, organizați în două subcomisii, pentru Limba română, respectiv Istoria românilor, alții decât membrii comisiilor pentru verificarea cunoștințelor.

(4) În comisii nu se numesc și nu primesc atribuții persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaților.

(5) Persoanele desemnate în comisii semnează o declarație pe propria răspundere, în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4);

b) respectă confidențialitatea lucrărilor comisiei și variantelor de teste-grilă care se elaborează.

(6) O persoană poate deține calitatea de membru într-o singură comisie dintre cele prevăzute la alin. (1).

Art. 14. -

Comisia centrală de admitere are următoarele atribuții:

a) asigură aplicarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de admitere;

b) stabilește baza materială necesară concursului;

c) organizează activitatea de primire a candidaților, încasarea taxei de participare și instruirea candidaților;

d) organizează candidații în grupe pentru susținerea probelor de concurs și asigură instruirea acestora privind programul, condițiile și regulile de desfășurare a concursului de admitere;

e) întocmește documentele necesare organizării și desfășurării concursului de admitere, precum și concluziile privind desfășurarea acestuia;

f) transmite Direcției management resurse umane din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor documentele privind concursul de admitere (procesul-verbal final și concluziile privind rezultatele concursului de admitere), în termen de 7 zile de la finalizarea concursului de admitere;

g) asigură efectuarea comunicărilor impuse de desfășurarea concursului de admitere și afișarea rezultatelor după fiecare probă;

h) primește, înregistrează și transmite contestațiile spre soluționare.

Art. 15. -

Președintele Comisiei centrale de admitere răspunde de întreaga activitate și are următoarele atribuții:

a) stabilește responsabilități și atribuții concrete pentru fiecare persoană implicată în organizarea și desfășurarea concursului de admitere;

b) propune directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, dacă este cazul, schimbări în componența comisiilor;

c) instruiește personalul privind atribuțiile ce îi revin în cadrul concursului de admitere;

d) instruiește candidații cu privire la modul de desfășurare a concursului de admitere;

e) stabilește împreună cu membrii Comisiei centrale de admitere timpul alocat pentru susținerea probelor scrise;

f) stabilește prin tragere la sorți repartizarea supraveghetorilor pentru fiecare sală în care se desfășoară probele scrise;

g) asigură multiplicarea testelor-grilă pentru probele scrise în prezența a cel puțin 2 membri ai Comisiei centrale de admitere și a cel puțin 3 candidați, într-un număr de exemplare egal cu numărul de candidați, și urmărește ca testele-grilă să fie introduse în plicuri, care se sigilează, urmând să fie înmânate responsabililor de săli;

h) asigură afișarea baremelor de corectare și notare la expirarea timpului alocat probelor scrise;

i) asigură afișarea rezultatelor concursului de admitere la sediul școlii, transmiterea acestora către Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile care au recrutat candidații;

j) întocmește concluziile cu privire la desfășurarea concursului de admitere.

Art. 16. -

Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice apreciază candidații în conformitate cu baremele stabilite în anexa nr. 5.

Art. 17. -

Comisiile pentru verificarea cunoștințelor au următoarele atribuții:

a) elaborează testele-grilă și baremele de corectare și notare;

b) verifică și notează lucrările conform baremelor de notare.

Art. 18. -

Secretariatul Comisiei centrale de admitere are următoarele atribuții:

a) întocmește documentele necesare desfășurării concursului de admitere;

b) primește și înregistrează contestațiile;

c) răspunde de arhivarea lucrărilor scrise și documentelor întocmite pe parcursul desfășurării concursului de admitere.

Art. 19. -

În perioada desfășurării concursului de admitere se interzice accesul persoanelor neautorizate în spațiile destinate probelor de concurs, în spațiile destinate comisiilor și în zonele semnalizate corespunzător.

Art. 20. -

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna asigură spații corespunzătoare pentru efectuarea instructajelor, desfășurarea probelor de concurs și corectarea lucrărilor, mijloacele de multiplicare, rechizitele și tehnica de calcul necesare.

Art. 21. -

Personalul implicat în organizarea și desfășurarea concursului de admitere are obligația de a informa imediat, în scris, președintele Comisiei centrale de admitere referitor la neregulile de orice fel constatate personal ori despre care ia cunoștință, precum și despre orice încercare de influențare exercitată asupra sa în ceea ce privește organizarea și desfășurarea concursului de admitere.

Art. 22. -

Sunt interzise divulgarea testelor-grilă sau a soluțiilor acestora, înlocuirea lucrărilor scrise, modificarea nejustificată de note și medii, facilitarea unor acțiuni sau intenții de fraudă ori alte acțiuni care prejudiciază corectitudinea concursului de admitere.

CAPITOLUL V Desfășurarea probelor concursului de admitere

Art. 23. -

(1) Probele pentru verificarea aptitudinilor fizice sunt eliminatorii și se desfășoară conform graficului de desfășurare a concursului de admitere.

(2) Verificarea aptitudinilor fizice se desfășoară conform procedurii stabilite în anexa nr. 6.

(3) Aprecierea aptitudinilor candidaților se realizează conform baremelor stabilite (anexa nr. 5), rezultatele fiind consemnate în borderouri (anexele nr. 7 și 8) și în procese-verbale (anexa nr. 9) cu mențiunea "ADMIS"/"RESPINS".

(4) Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a fiecărei probe pentru realizarea baremului și nu se admit repetări, reexaminări sau contestații.

Art. 24. -

(1) Probele scrise constau în teste grilă și împreună cu baremele de corectare și notare sunt elaborate de comisiile pentru verificarea cunoștințelor, cu respectarea următoarelor criterii:

- să fie în concordanță cu bibliografia;

- să aibă un grad de complexitate corespunzător astfel încât să fie posibilă tratarea acestora în timpul alocat;

- să asigure unitatea de evaluare a lucrărilor scrise.

(2) Bibliografia pentru probele scrise este stabilită anual prin decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(3) Testele-grilă și baremele de corectare și notare pentru probele scrise sunt elaborate separat pentru Limba română, respectiv pentru Istoria românilor.

(4) În ziua susținerii probelor scrise, cu maximum 3 ore înainte de începerea acestora, se stabilesc 3 variante de teste-grilă. Fiecare variantă, semnată de comisie, se introduce într-un plic care se sigilează. Pe fiecare plic se aplică ștampila Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, apoi plicurile se predau președintelui Comisiei centrale de admitere de către președinții comisiilor pentru verificarea cunoștințelor.

(5) În prezența președintelui Comisiei centrale de admitere și a cel puțin 3 candidați, unul dintre aceștia alege unul dintre cele 3 plicuri care conțin variantele de teste-grilă.

(6) Plicurile alese se desfac de către președintele Comisiei centrale de admitere în prezența membrilor acesteia și a cel puțin 3 candidați. Testele-grilă se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaților. După multiplicare, testele-grilă se introduc în plicuri, care se sigilează și ștampilează, urmând să fie înmânate responsabililor de săli.

(7) Persoanele care au asistat la alegerea și desfacerea plicurilor și la multiplicarea testelor-grilă certifică acest fapt prin semnătură în procesul-verbal întocmit de secretarul Comisiei centrale de admitere.

(8) Pentru variantele alese, comisiile elaborează baremele de corectare și notare în timpul desfășurării probelor scrise.

Art. 25. -

(1) Probele scrise se desfășoară în săli din care s-au înlăturat materialele care pot constitui pentru candidați surse de informare. În ziua desfășurării probelor scrise, pe ușa fiecărei săli se afișează lista nominală, în ordine alfabetică, a candidaților repartizați în sala respectivă.

(2) Personalul necesar supravegherii candidaților în sălile de concurs se stabilește prin decizie de zi pe unitate, emisă de directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

(3) În ziua susținerii probei scrise, președintele Comisiei centrale de admitere desemnează, prin tragere la sorți, câte 2 supraveghetori la fiecare sală. Atunci când capacitatea sălii este mai mare de 25 de locuri, numărul de supraveghetori va fi suplimentat. Dintre supraveghetori, unul va fi desemnat responsabil de sală.

(4) Nu pot fi desemnați pentru supraveghere profesori de specialitate la disciplinele probelor scrise.

(5) Nu pot fi desemnate pentru supraveghere persoanele care au soțul sau soția, rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaților.

(6) Fiecare dintre persoanele desemnate ca supraveghetori semnează, după numire, o declarație pe propria răspundere, în care precizează că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4) și (5).

(7) Supraveghetorii sunt instruiți de către președintele Comisiei centrale de admitere și semnează procesul-verbal de instruire.

(8) Înainte de a se deplasa spre sălile unde au fost repartizați, responsabilii de săli primesc:

- hârtie ștampilată pentru ciorne;

- etichete;

- procese-verbale de predare/primire a lucrărilor (anexa nr. 10).

Art. 26. -

(1) Accesul candidaților în sălile de examen este permis cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea probelor scrise.

(2) La intrarea candidaților în sală, personalul de supraveghere verifică identitatea acestora pe baza actului de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport) și a tabelului nominal cu candidații repartizați în sală.

(3) Documentul de identitate și legitimația de concurs rămân la vedere pe toată perioada desfășurării probei.

(4) Candidații își ocupă locurile în ordinea înscrisă în tabel, numai după ce au lăsat în afara sălilor de concurs toate materialele sau obiectele pe care le au asupra lor: cărți, caiete, notițe, serviete sau aparatură electronică.

Art. 27. -

După accesul candidaților în săli, responsabilul de sală desfășoară următoarele activități:

a) înmânează fiecărui candidat hârtie ștampilată pentru ciorne și etichete;

b) se deplasează, împreună cu un candidat, la locul stabilit pentru primirea testelor-grilă;

c) distribuie candidaților testele-grilă și foile tipizate de răspuns;

d) precizează candidaților modul de completare a foii tipizate cu numele, prenumele tatălui, prenumele său și unitatea care l-a recrutat;

e) verifică corectitudinea înscrierii datelor și apoi secretizează foaia tipizată prin lipirea etichetei.

Art. 28. -

(1) Din momentul primirii testelor-grilă, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă foaia tipizată și semnează de predarea acesteia.

(2) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită din motive întemeiate părăsirea temporară a sălii, acesta este însoțit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sală.

(3) Candidații care nu se află în sală în momentul primirii testelor-grilă pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.

Art. 29. -

(1) Timpul destinat fiecărei probe scrise este de maximum 3 ore din momentul în care s-au distribuit testele-grilă.

(2) Responsabilul de sală comunică ora la care începe rezolvarea testului și ora la care aceasta se va încheia.

Art. 30. -

(1) Pentru rezolvarea testului candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

(2) Se interzice înscrierea oricărui semn distinctiv care ar permite identificarea lucrării.

(3) La cerere, responsabilul de sală distribuie suplimentar candidaților ciorne ștampilate, arătându-le în prealabil întregii săli pentru a se constata că nu conțin înscrisuri.

Art. 31. -

(1) În mod excepțional, președintele Comisiei centrale de admitere poate aproba distribuirea de foi tipizate suplimentare, în vederea transcrierii. Transcrierea nu trebuie să depășească ora-limită stabilită.

(2) Foile tipizate folosite se anulează prin înscrierea în diagonală a cuvântului "ANULAT", sub semnătura responsabilului de sală.

Art. 32. -

În timpul desfășurării probelor scrise, în sălile de concurs au dreptul să intre numai președintele, vicepreședintele și un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere.

Art. 33. -

Colțul lipit al fiecărei lucrări se semnează de către președintele sau vicepreședintele Comisiei centrale de admitere, iar unul dintre secretari aplică ștampila.

Art. 34. -

În timpul desfășurării probelor scrise, supraveghetorilor le este interzis:

- să dea indicații candidaților referitoare la modalitatea de rezolvare a testelor-grilă;

- să părăsească sala sau să desfășoare orice activitate care să distragă atenția atât lor, cât și candidaților;

- să permită candidaților să discute între ei, să copieze unii de la ceilalți ori să folosească surse de informare.

Art. 35. -

(1) Fraudele dovedite se soluționează prin eliminarea candidatului în cauză din concurs.

(2) Responsabilul de sală îi ia candidatului în cauză o declarație, întocmește un proces-verbal semnat și de ceilalți supraveghetori, din care să rezulte în ce a constat frauda săvârșită, la care se atașează probele materiale.

(3) Se consideră fraudă folosirea surselor de informare sau comunicare, copierea, comunicarea între candidați.

(4) Lucrarea se anulează cu mențiunea "FRAUDĂ", sub semnătura responsabilului de sală.

Art. 36. -

(1) Candidații predau lucrările încheiate responsabilului de sală. La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(2) La predarea lucrărilor, responsabilul de sală verifică numărul de pagini și îl trece în procesul-verbal de predare/primire a lucrărilor, pe care îl semnează și candidații.

(3) Ciornele și lucrările anulate se strâng separat.

Art. 37. -

(1) Responsabilul de sală, în prezența președintelui Comisiei centrale de admitere, predă secretariatului comisiei lucrările scrise, procesul-verbal de predare/primire a lucrărilor, ciornele și lucrările anulate.

(2) Secretariatul Comisiei centrale de admitere verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul candidaților care au susținut proba scrisă.

(3) Lucrările sunt amestecate și numerotate cu cerneală sau pastă de culoare roșie de către un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere.

(4) Lucrările numerotate sunt predate președinților comisiilor pentru verificarea cunoștințelor, pe bază de proces-verbal de predare/primire.

CAPITOLUL VI Corectarea și notarea lucrărilor

Art. 38. -

(1) Corectarea și notarea lucrărilor se realizează de către comisiile pentru verificarea cunoștințelor de Limba română, respectiv de Istoria românilor.

(2) Lucrările scrise se corectează și se notează de către fiecare membru al comisiei respective, individual, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare și notare, iar notele acordate se înscriu în borderouri de notare (anexa nr. 11), cu cerneală sau pastă de culoare albastră, de către fiecare membru.

(3) În cazul în care unul dintre membrii comisiei constată existența unor înscrieri, semnături sau alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, informează președintele comisiei. După analizarea situației, împreună cu membrii comisiei, președintele poate propune președintelui Comisiei centrale de admitere anularea lucrării.

(4) În intervalele de timp în care nu se corectează, lucrările scrise și borderourile de notare sunt păstrate în dulapuri metalice închise și sigilate.

(5) În intervalele de timp în care membrii comisiilor nu se află în încăperile repartizate, ușile și ferestrele sunt încuiate și sigilate.

(6) Notele acordate de fiecare membru al comisiei se înscriu într-un borderou centralizator (anexa nr. 12) de către președintele comisiei respective. Acesta stabilește nota finală și o înscrie, cu cerneală sau pastă de culoare albastră, în borderoul centralizator.

(7) În cazul în care președintele comisiei constată la una dintre lucrări o diferență între notele acordate de membrii comisiei, acesta recorectează lucrarea în prezența membrilor comisiei, stabilește nota finală a lucrării și o înscrie cu cerneală sau pastă de culoare roșie în borderoul centralizator.

(8) Președintele și membrii comisiei semnează borderoul centralizator.

(9) Notele finale se înscriu pe lucrări, cu cerneală sau pastă de culoare roșie, de către președintele comisiei care le certifică prin semnătură.

(10) Notele înscrise pe lucrări sunt verificate de către președintele Comisiei centrale de admitere, care certifică acest fapt prin semnătură pe fiecare lucrare.

(11) Lucrările scrise, borderourile de notare și borderoul centralizator sunt predate președintelui Comisiei centrale de admitere pe bază de proces-verbal.

Art. 39. -

(1) Colțurile de secretizare ale lucrărilor se deschid de către secretariat în prezența Comisiei centrale de admitere.

(2) Un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere înscrie notele finale în procesul-verbal centralizator cu rezultatele probelor scrise (anexa nr. 13).

(3) Procesul-verbal centralizator cuprinde: numele și prenumele candidaților, unitatea care i-a selecționat, notele finale obținute la fiecare probă scrisă, media finală a concursului de admitere și una dintre mențiunile: "ADMIS", "RESPINS", "NEPREZENTAT", "ELIMINAT DIN CONCURS".

(4) Secretariatul Comisiei centrale de admitere calculează media finală reprezentând media aritmetică a notelor finale obținute la probele scrise, cu două zecimale, fără rotunjire.

(5) Candidații se clasifică în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale.

Art. 40. -

(1) Pentru a fi declarați "ADMIS" candidații trebuie să obțină media finală minimum 5 și să se clasifice în limita numărului de locuri scoase la concurs.

(2) În cazul în care pe ultimul loc s-au clasat mai mulți candidați cu medii egale, departajarea acestora se face conform următoarelor criterii: Jurisprudență (1)

a) nota obținută la lucrarea scrisă la Limba română;

b) media generală obținută la examenul de bacalaureat;

c) media generală din perioada școlarizării liceale.

(3) În cazul în care după aplicarea criteriilor menționate candidații nu pot fi departajați, președintele Comisiei centrale de admitere propune directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor suplimentarea numărului de locuri.

Art. 41. -

Rezultatele finale se afișează la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, se transmit la unitățile care au recrutat candidați și se postează pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor, la data și ora stabilite în graficul de desfășurare a concursului de admitere.

CAPITOLUL VII Soluționarea contestațiilor

Art. 42. -

(1) Contestațiile se pot face numai pentru probele scrise, separat pentru fiecare probă.

(2) Termenele de depunere și soluționare a contestațiilor (data și ora) sunt anunțate odată cu afișarea rezultatului concursului.

(3) Contestația este adresată președintelui Comisiei centrale de admitere.

(4) Contestația se întocmește și se semnează de către candidat.

(5) Contestația se depune la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna personal sau se transmite prin fax de la sediul unității care a recrutat candidatul, în termen de 24 de ore de la data și ora afișării rezultatelor probelor scrise pentru verificarea cunoștințelor.

(6) Contestațiile depuse în afara termenului precizat la alin. (5) se resping.

(7) Contestațiile se primesc de către secretariatul Comisiei centrale de admitere și se înregistrează în registrul de înregistrare a contestațiilor.

Art. 43. -

În cazul înregistrării unei contestații, lucrarea respectivă se recorectează de către Comisia pentru soluționarea contestațiilor.

Art. 44. -

(1) Secretariatul Comisiei centrale de admitere resigilează lucrările prin lipirea colțului drept, acoperă notele acordate inițial și numerele de ordine cu etichete și le renumerotează. Președintele Comisiei centrale de admitere semnează colțul lipit al fiecărei lucrări, iar un membru al secretariatului aplică ștampila.

(2) Președintele Comisiei centrale de admitere predă lucrările, pe bază de proces-verbal, președintelui Comisiei pentru soluționarea contestațiilor.

Art. 45. -

(1) Lucrările se corectează și se notează de către membrii subcomisiei pentru soluționarea contestațiilor, individual, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele de corectare și notare folosite la proba scrisă, iar notele acordate se înscriu cu cerneală sau pastă de culoare albastră în borderourile de notare (anexa nr. 11).

(2) În intervalele de timp în care nu se corectează, lucrările și borderourile de notare sunt păstrate în dulapuri metalice închise și sigilate.

(3) În intervalele de timp în care membrii subcomisiilor pentru soluționarea contestațiilor nu se află în încăperile repartizate, ușile și ferestrele sunt încuiate și sigilate.

(4) Notele acordate de fiecare membru al subcomisiei se înscriu cu cerneală sau pastă de culoare albastră într-un borderou centralizator de notare (anexa nr. 12), de către președintele Comisiei pentru soluționarea contestațiilor. Acesta calculează nota obținută după recorectare și o înscrie în borderoul centralizator.

(5) În cazul în care președintele Comisiei pentru soluționarea contestațiilor constată la una dintre lucrări o diferență între notele acordate de membrii subcomisiei, acesta recorectează lucrarea în prezența membrilor subcomisiei, stabilește nota obținută după recorectarea lucrării și o înscrie cu cerneală sau pastă de culoare roșie în borderoul centralizator.

(6) Președintele comisiei și membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor semnează borderoul centralizator.

Art. 46. -

(1) Notele obținute în urma recorectării se înscriu pe lucrări, cu cerneală sau pastă de culoare roșie, de către președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor, care le certifică prin semnătură. Notele înscrise pe lucrări sunt verificate de către președintele Comisiei centrale de admitere, care certifică acest fapt prin semnătură pe fiecare lucrare.

(2) Lucrările recorectate, borderourile de notare și borderourile centralizatoare sunt predate președintelui Comisiei centrale de admitere pe bază de proces-verbal.

Art. 47. -

(1) Colțurile secretizate ale lucrărilor se deschid de către secretariat în prezența Comisiei centrale de admitere.

(2) Un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere înscrie notele obținute după recorectare în procesul-verbal cu rezultatele obținute la contestații (anexa nr. 14).

Art. 48. -

(1) În cazul în care după recorectarea lucrării se constată o diferență față de nota obținută inițial, Comisia centrală de admitere admite contestația.

(2) În cazul admiterii contestației, un membru al secretariatului Comisiei centrale de admitere întocmește alte procese-verbale centralizatoare (anexa nr. 15), în care înscrie nota obținută după recorectare în coloana rezervată rezultatelor probei scrise.

(3) În cazul în care după recorectarea lucrării nu se constată o diferență față de nota inițială, contestația nu este admisă, iar nota inițială nu se modifică.

(4) Nota acordată după recorectare este definitivă.

Art. 49. -

Procesul-verbal cu rezultatele obținute după rezolvarea contestațiilor se afișează la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, se transmite la unitățile care au recrutat candidați și se postează pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor, la data și ora stabilite în graficul de desfășurare a concursului de admitere.

Art. 50. -

Pentru candidații care în urma soluționării contestației au obținut o medie finală mai mare sau egală cu a ultimului admis inițial, președintele Comisiei centrale de admitere propune directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor suplimentarea numărului de locuri.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 51. -

În termen de 10 zile de la finalizarea concursului de admitere, procesul-verbal final (anexa nr. 15) și concluziile privind rezultatele concursului de admitere se trimit la Direcția management resurse umane din Administrația Națională a Penitenciarelor.

Art. 52. -

Taxa de participare la concursul de admitere se achită de către candidați la casieria Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, pe bază de chitanță, la data stabilită în graficul de desfășurare a concursului de admitere.

Art. 53. -

Candidaților li se asigură asistență medicală de urgență pe timpul desfășurării probelor de concurs.

Art. 54. -

Candidaților prezenți la concursul de admitere li se eliberează, la cerere, o adeverință din care rezultă perioada de participare la concurs. Celor declarați admiși li se comunică data prezentării la școală în vederea începerii cursurilor.

Art. 55. -

Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta metodologie de admitere.

ANEXA Nr. 1 la metodologia de admitere

Domnule Director,

Subsemnatul(a), ............................., fiul(fiica) lui .............................. și al(a) .............................., născut(ă) la data de..............., în localitatea ..........................., județul (sectorul) .............................., cetățenia .............................., naționalitatea ........................, domiciliul (reședința) în localitatea ..................... județul (sectorul) .............................., posesor (posesoare) al(a) B.I./C.I. seria ............ nr. ............, eliberat de ............ la data de ............, absolvent(ă)/elev(ă) în ultimul an al(a) liceului ......................, curs de .............., de profesie ....................., salariat(ă) la ....................., starea civilă .............................., cu serviciul militar .............................., la arma .............................., trecut în rezervă cu gradul .............................., vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de admitere organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea ............................... .

Am luat cunoștință de condițiile de recrutare, selecționare și participare la concursul de admitere, drepturile și obligațiile ce îmi revin pe perioada școlarizării și de prevederile angajamentului pe care urmează să îl închei în situația în care voi fi declarat(ă) "ADMIS".

De asemenea, am luat cunoștință că informațiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și de modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de acest act normativ, astfel: dreptul de acces, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție.

Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept.

Am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare, nu voi fi înmatriculat(ă), chiar dacă rezultatele obținute la admitere permit acest lucru. Dacă o asemenea situație se va constata după înmatriculare am fost informat(ă) că urmează să fiu exmatriculat(ă).

Mă oblig ca, în situația nepromovării unei probe eliminatorii sau a concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susținerea probei (probelor) la Biroul resurse umane și formare profesională din cadrul .............................., pentru a ridica documentele depuse de mine, în caz contrar acestea vor fi arhivate.

Declar, susțin și semnez după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

Data .............................. Semnătura ..............................

ANEXA Nr. 2 la metodologia de admitere

CURRICULUM VITAE

INFORMAȚII PERSONALE
Nume/Prenume Nume anterior (dacă este cazul)
Numele/Prenumele părinților Tata: Mama:
Adresă(e) (număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naționalitate
Cetățenie
Data nașterii
Starea civilă
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Perioada (Menționați separat fiecare formă de învățământ și/sau program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.)
Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Perioada (Menționați separat fiecare experiență profesională, începând cu cea mai recentă dintre acestea.)
Funcția sau postul ocupat
Tipul activității sau sectorul de activitate
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înțelegere Vorbire Scriere
Limba
Limba
Competențe și abilități sociale*
Competențe și aptitudini organizatorice*
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului*
Competențe și aptitudini artistice*
Alte competențe și aptitudini*
Informații suplimentare**

* Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

** Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

ANEXA Nr. 3 la metodologia de admitere

Nr. ............ din ............

PROCES-VERBAL
cu rezultatele obținute de către candidații înscriși la
concursul de admitere, sesiunea ............,
în urma selectării dosarelor de înscriere

Comisia formată din: președinte ........................................, (numele și prenumele) membri: ........................................ (numele și prenumele) și ......................................., (numele și prenumele) constituită în baza ........................, în perioada........................ a efectuat selectarea dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, rezultatele fiind următoarele:

Unitatea care a recrutat candidatul
Nr. crt. Numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului Rezultatul verificării ADMIS/RESPINS Observații
Comisia de selectare a dosarelor:
Președinte, ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
Membri: ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
............................................... (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 4 la metodologia de admitere

Nr. .........../.................

Aprob
Directorul unității,
......................................

TABEL NOMINAL
cu candidații înscriși la concursul de admitere în Școala Națională
de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna declarați "ADMIS" în urma selectării dosarelor de concurs

Nr. crt. Numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului Numărul și seria B.I./C.I. Codul numeric personal Media generală obținută la bacalaureat Media generală obținută în perioada școlarizării liceale Aprecierea dosarului candidatului ADMIS/RESPINS (conform anexei nr. 16) Observații (Dacă este scutit de plata taxei de admitere)
Comisia de selectare a dosarelor:
Președinte, ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
Membri: ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
............................................... (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 5 la metodologia de admitere

BAREMELE MINIME
pentru verificarea aptitudinilor fizice

A. Probe bărbați:
1. Alergare de viteză - 50 m plat: 7''5
2. Flotări: 20
3. Alergare de rezistență - 1000 m în teren variat: 3'54''
B. Probe femei:
1. Alergare de viteză - 50 m plat: 8''6
2. Ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziția culcat pe spate (abdomene): 18
3. Alergare de rezistență - 800 m în teren variat: 4'10''

ANEXA Nr. 6 la metodologia de admitere

PROBELE PENTRU VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

1. Descrierea probelor

a) Flotări

Proba de flotări se execută din poziția în sprijin culcat înainte.

Se înregistrează numărul de exerciții consecutive corecte (poziția culcat facial cu sprijin pe palme și vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea brațelor până când coatele ajung la nivelul umerilor, revenirea în poziția inițială).

Se înregistrează numărul de execuții consecutive corecte în 30 de secunde.

b) Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziția culcat pe spate)

Executantul stă culcat pe spate, picioarele întinse și fixate la nivelul gleznelor, mâinile la ceafă cu coatele atingând solul, ridicând trunchiul la verticală (90 de grade) și revenind la poziția inițială.

Se înregistrează câte ridicări de trunchi se execută în 30 de secunde.

c) Alergarea de viteză

Alergarea de viteză se execută pe distanța de 50 m cu start din picioare.

Se acordă o încercare.

Se cronometrează din momentul în care executantul a pornit în alergare.

Se apreciază după timpul realizat.

d) Alergarea de rezistență

Alergarea de rezistență se execută pe distanța de 1000 m bărbații și 800 m femeile.

Se execută cu start din picioare, în serii de până la 20 de candidați.

Se aleargă pe teren variat.

Se cronometrează din momentul în care seria a pornit în alergare.

Se apreciază după timpul realizat.

2. Precizări

Toate probele sunt obligatorii și se susțin în aceeași zi de către un candidat. Nesusținerea unei probe sau abandonul echivalează cu retragerea candidatului din concurs.

Abandonarea unei probe din motive neimputabile candidatului nu atrage eliminarea sa din concurs.

Probele se execută în ținută sportivă adecvată anotimpului și probei.

Ordinea obligatorie de susținere a probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice este următoarea:

A. Bărbați

1. Alergarea de viteză pe distanța de 50 m

2. Flotări

3. Alergarea de rezistență pe distanța de 1000 m

B. Femei

1. Alergarea de viteză pe distanța de 50 m

2. Abdomene (ridicarea trunchiului la 90 de grade din poziția culcat pe spate)

3. Alergarea de rezistență pe distanța de 800 m

Este declarat "ADMIS" candidatul care a realizat baremul minim pentru fiecare probă.

Fiecare candidat are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului și indiferent de cauze/motive nu se admit repetări, reexaminări sau contestații.

ANEXA Nr. 7 la metodologia de admitere

BORDEROU
cu rezultatele obținute la probele pentru verificarea
aptitudinilor fizice de către candidații - bărbați din grupa .........

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Unitatea Alergare de viteză 50 m Flotări Alergare de rezistență 1000 m ADMIS/RESPINS
Timp Număr Timp
Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice:
Președinte, ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
Membri: ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
............................................... (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 8 la metodologia de admitere

BORDEROU
cu rezultatele obținute la probele pentru verificarea
aptitudinilor fizice de către candidații - femei din grupa .........

Nr. crt. Numele și prenumele candidatei Unitatea Alergare de viteză 50 m Abdomene Alergare de rezistență 800 m ADMIS/RESPINS
Timp Număr Timp
Comisia pentru verificarea aptitudinilor fizice:
Președinte, ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
Membri: ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
............................................... (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 9 la metodologia de admitere

Nr. .............. din .............

PROCES-VERBAL
cu rezultatele obținute de către candidații înscriși la concursul
de admitere, sesiunea ..............., în urma susținerii probelor
pentru verificarea aptitudinilor fizice

În urma susținerii probelor pentru verificarea aptitudinilor fizice a candidaților înscriși la concursul de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, s-au obținut următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului Unitatea Rezultatul probei (Admis/Respins) Observații
Președintele Comisiei centrale de admitere, ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
Vicepreședintele Comisiei centrale de admitere, ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
Secretariatul Comisiei centrale de admitere: ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
............................................. (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 10 la metodologia de admitere

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia susținerii concursului de admitere, sesiunea ................, la "......................", între .............................................. (numele și prenumele) care a asistat la desfășurarea probei scrise a examenului în sala nr. ............., și ................................................., (numele și prenumele) secretarul Comisiei centrale de admitere.

În sala nr. ......... au susținut examen următorii candidați:

Nr. crt. Numele și prenumele Nr. de pagini predate Semnătura candidat Semnătura supraveghetor

NOTĂ: Prin semnătură candidatul certifică predarea și secretizarea lucrării, precum și corectitudinea desfășurării concursului de admitere.

Am predat Semnătura responsabilului de sală ..................................... Am primit Semnătura secretarului comisiei centrale .....................................

Numele, inițiala tatălui, prenumele candidatului - Obiecțiile cu privire la corectitudinea desfășurării concursului de admitere:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ANEXA Nr. 11 la metodologia de admitere

BORDEROU DE NOTARE
Comisia pentru verificarea cunoștințelor

Sesiunea ...........................

Proba: .............................

Corector: ............................ (numele și prenumele)

Numărul lucrării Nota Observații

..........................
(semnătura)

ANEXA Nr. 12 la metodologia de admitere

BORDEROU CENTRALIZATOR DE NOTARE
Comisia pentru verificarea cunoștințelor

Sesiunea ...................

Proba: .......................

Președinte, .......................... (numele și prenumele)

Corectori:

1. ......................... (numele și prenumele)

2. ......................... (numele și prenumele)

Numărul lucrării Corector 1 Corector 2 Nota finală Observații
Nota Nota

Președinte, ....................
(semnătura)
Corector 1, .....................
(semnătura)
Corector 2, .....................
(semnătura)

ANEXA Nr. 13 la metodologia de admitere

Nr. .......... din ............

PROCES-VERBAL CENTRALIZATOR
cu rezultatele obținute de candidați la concursul de admitere în
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna,

Sesiunea ...................

Nr. crt. Numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului Unitatea Nota finală Limba română Nota finală Istoria românilor Media finală Mențiuni
Președintele Comisiei centrale de admitere, ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
Vicepreședintele Comisiei centrale de admitere, ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
Secretariatul Comisiei centrale de admitere: ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
............................................. (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 14 la metodologia de admitere

Nr. ....... din ..............

PROCES-VERBAL
cu rezultatele obținute la contestații la ............................

Încheiat astăzi, ......................., după finalizarea recorectării lucrărilor scrise la ............................., consemnându-se următoarele rezultate:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Unitatea Nota Rezultatul contestației
Inițială După recorectare
Președintele Comisiei centrale de admitere, ..................................... (numele și prenumele, semnătura)
Vicepreședintele Comisiei centrale de admitere, ..................................... (numele și prenumele, semnătura)
Secretariatul Comisiei centrale de admitere: ..................................... (numele și prenumele, semnătura)
..................................... (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 15 la metodologia de admitere

Nr. ............ din ............

PROCES-VERBAL FINAL
cu rezultatele obținute de către candidați la concursul de admitere
în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare
Târgu Ocna, după rezolvarea contestațiilor

Sesiunea ............................

Nr. crt. Numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului Unitatea Verificarea aptitudinilor fizice Nota finală Limba română Nota finală Istoria românilor Media finală Mențiuni
Președintele Comisiei centrale de admitere, ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
Vicepreședintele Comisiei centrale de admitere, ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
Secretariatul Comisiei centrale de admitere: ............................................. (numele și prenumele, semnătura)
............................................. (numele și prenumele, semnătura

ANEXA Nr. 16 la metodologia de admitere

BORDEROU DE VERIFICARE A DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

Numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului ................................................
Documentul Existent Inexistent Rezultatul verificării Admis/Respins
Număr Denumire/Conținut
1. Cererea de înscriere
2. Diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverința care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat pentru candidații care au absolvit în anul desfășurării concursului, pe care să fie specificate media și notele obținute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul urmează cursurile unei instituții de învățământ superior, adeverința care să ateste existența diplomei de bacalaureat.
3. Foaia matricolă (copie) Existentă pentru fiecare an de studiu
Media generală la purtare pentru fiecare an de studiu minim 8
4. Fișa medicală tip Încheiată de către medicul unității, cu mențiunea "Apt/Inapt", conform prevederilor legale din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
Respectă criteriile privind înălțimea (minim 1,70 m bărbați/1,65 m femei)
5. Copii ale: actului de identitate (buletin/carte de identitate/ carte de identitate provizorie/pașaport) - vârsta maximă este de 30 de ani
certificatului de naștere
certificatului de căsătorie, dacă este cazul
livretului militar, dacă este cazul (ofițerii în rezervă nu se pot înscrie la concurs)
6. Curriculum vitae model european
7. Certificat de cazier judiciar (să nu fi suferit condamnări)
8. Aviz psihologic eliberat de Serviciul psihologia personalului din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor
9. Adeverința eliberată de organele competente că este scutit de plata taxei de admitere (dacă este cazul)
10. 2 fotografii color, mărimea 2,5/3 cm.
Comisia de selectare a dosarelor: Rezultatul verificării dosarului: Admis/Respins
Președinte, ............................................... (numele și prenumele, semnătura)
Motivația în cazul respingerii:
Membri: ............................................... (numele și prenumele, semnătura) .....................................................
.....................................................
............................................... (numele și prenumele, semnătura) .....................................................
.....................................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...