Guvernul României

Hotărârea nr. 810/2009 privind condițiile referitoare la sistemele de acces condiționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 04 august 2009.

În vigoare de la 02 noiembrie 2009 până la 25 iulie 2012, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 111/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea condițiilor referitoare la sistemele de acces condiționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate.

Art. 2. -

În cuprinsul prezentei hotărâri sunt aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța-cadru, la art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Sistemele de acces condiționat operate pe piață trebuie să aibă capacitatea tehnică necesară pentru un transcontrol cu costuri scăzute, care să permită operatorilor de rețele publice de comunicații electronice să dețină, la nivel local sau regional, controlul complet asupra serviciilor care utilizează astfel de sisteme de acces condiționat.

Art. 4. -

Furnizorii de servicii de acces condiționat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune, de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi servicii de radio și televiziune oricărui grup de potențiali consumatori de astfel de servicii, au obligația:

a) să ofere tuturor radiodifuzorilor, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, compatibile cu principiile dreptului concurenței, servicii tehnice care să permită recepționarea de către utilizatorii autorizați a serviciilor în format digital a programelor de radio și televiziune, prin intermediul decodoarelor administrate de furnizorii de servicii, și să respecte dreptul concurenței;

b) să țină evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru activitățile legate de furnizarea de servicii de acces condiționat.

Art. 5. -

(1) Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente și sisteme de acces condiționat acordă licențe producătorilor de echipamente destinate consumatorilor în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.

(2) Luând în considerare factorii tehnici și comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) nu pot condiționa acordarea respectivelor licențe de elemente care să interzică, să împiedice sau să descurajeze includerea în același echipament:

a) a unei interfețe comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; sau

b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de licență a condițiilor relevante și rezonabile care să asigure, în ceea ce îl privește, securitatea tranzacțiilor furnizorilor de sisteme de acces condiționat.

Art. 6. -

(1) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, poate realiza analize de piață, în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanța-cadru, în scopul menținerii, modificării sau retragerii condițiilor impuse furnizorilor de servicii de acces condiționat, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(2) Dacă în urma analizei de piață realizate potrivit prevederilor alin. (1) ANCOM constată că unul sau mai mulți furnizori de servicii de acces condiționat nu au putere semnificativă pe piața relevantă, poate modifica sau retrage condițiile impuse acestora, numai în măsura în care:

a) accesul utilizatorilor finali la serviciile și programele de radio și televiziune prevăzute la art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu va fi afectat în mod negativ în urma acestei modificări sau retrageri; și

b) această decizie nu are consecințe negative asupra concurenței efective de pe piața cu amănuntul a serviciilor de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune și de pe piața sistemelor de acces condiționat și a altor facilități asociate.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 341 și 50 din Ordonanța-cadru.

(4) Decizia președintelui ANCOM prin care se modifică sau se retrag condițiile impuse unui furnizor de servicii de acces condiționat, în condițiile prezentului articol, va stabili un termen corespunzător de la care se modifică sau încetează condițiile respective, pentru a permite persoanelor care sunt afectate prin luarea acestei măsuri să se adapteze la noile condiții.

Art. 7. -

Condițiile impuse prin prezenta hotărâre nu aduc atingere obligațiilor ce pot fi impuse cu privire la modul de prezentare a ghidurilor electronice de programe sau a altor facilități similare de listare și navigare.

Art. 8. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 și 4, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor se face de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop al ANCOM. Modificări (1)

(3) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică, prin rezoluție scrisă, de către președintele ANCOM. Modificări (1)

Art. 9. -

Prevederile art. 8 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 6 și ale anexei I, partea I, la Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Gabriel Sandu
Președintele Autorității Naționale pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații,
Cătălin Marinescu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Pușcaș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 15 iulie 2009.

Nr. 810.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...