Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 722/2009 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Ioan Vida - președinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Ion Predescu - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Simona Ricu - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Dănuț Dumitraș în Dosarul nr. 43.720/3/2007 al Tribunalului București - Secția a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 24 septembrie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 43.720/3/2007, Tribunalul București - Secția a III-a civilă a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Dănuț Dumitraș.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul apreciază că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile art. 26 alin. (2), art. 44 și 53 din Constituția României. Astfel, dispozițiile art. 13 din Legea nr. 33/1994 reglementează într-un mod neconstituțional procedura de comunicare a unor acte premergătoare declanșării procedurii de expropriere, procedură care nu asigură posibilitatea reală ca subiectele de drept vizate de expropriere să fie efectiv înștiințate. Dispozițiile criticate permit instituțiilor abilitate să realizeze o procedură de comunicare formală, nefinalizată prin primirea efectivă a actelor la care se referă art. 13 din Legea nr. 33/1994. Mai mult, în cadrul procedurii judiciare a procedurii exproprierii, normele incriminate permit instanței să sancționeze persoana vizată pentru "culpa" de a nu se fi prezentat la oficiul poștal pentru a-și ridica corespondența, prin respingerea excepțiilor sau apărărilor de fond întemeiate pe lipsa de comunicare a propunerilor de expropriere.

Tribunalul București - Secția a III-a civilă apreciază că prevederile legale criticate sunt constituționale, fiind conforme principiului ocrotirii proprietății private.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994, precum și prevederile art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul conținut:

- Art. 13 din Legea nr. 33/1994:

"

Propunerile de expropriere a imobilelor și procesul-verbal prevăzut de art. 10 alin. 2 se vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale, în termen de 15 zile de la publicare.";

- Art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă:

"

În cazul în care comunicarea potrivit alin. 1 nu este posibilă, aceasta se va face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia."

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 26 alin. (2), art. 44 alin. (1) și art. 53.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 33/1994, declararea utilității publice este supusă anumitor forme de publicitate. Astfel, actul de declarare a utilității publice de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliului local în a cărui rază este situat imobilul și prin publicare în Monitorul Oficial al României, iar actul de declarare a utilității publice de interes local se afișează la sediul consiliului local în a cărui rază este situat imobilul și se publică în presa locală.

După îndeplinirea formelor de publicitate, expropriatorul - statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru lucrările de interes național, și județele, municipiile, orașele și comunele, pentru lucrările de interes local - este obligat să execute măsurile premergătoare exproprierii, respectiv întocmirea planurilor cuprinzând terenurile și construcțiile propuse spre expropriere cu indicarea numelui proprietarilor, precum și a ofertelor de despăgubire.

Aceste documente vor fi depuse la consiliul local al comunei, orașului sau municipiului pe teritoriul cărora sunt situate imobilele ce se supun aprobării pentru expropriere, în vederea consultării de către cei interesați, și se comunică persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale, în termen de 15 zile de la publicare.

Notificarea propunerilor de expropriere a imobilelor și a procesului-verbal prin care se constată existența elementelor care justifică interesul național sau local se efectuează printr-o scrisoare recomandată, care reprezintă un mijloc de comunicare menit să asigure transmiterea documentelor și confirmarea primirii acestora.

Eficiența acestui mijloc de comunicare este confirmată și de dispozițiile art. 86 din Codul de procedură civilă. Legiuitorul, instituind cu titlu de regulă, în art. 86 alin. 1 din Codul de procedură civilă, comunicarea cererilor și a actelor de procedură prin agenții procedurali sau substituenții lor, a avut în vedere exclusiv situația în care o asemenea comunicare se face prin înmânarea respectivelor acte personal titularului sau unei alte persoane legitimate, având același domiciliu sau reședință.

Imposibilitatea de realizare a procedurii de comunicare, în maniera la care se referă textul legal, impune și legitimează utilizarea procedurii de comunicare prevăzute de art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă, prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire.

Așa fiind, Curtea constată că dispozițiile legale criticate constituie suficiente garanții menite să ocrotească și să garanteze dreptul de proprietate al titularilor, consacrat de art. 44 din Constituție.

Împrejurarea că, în speță, persoana fizică sau juridică titulară de drepturi reale nu a luat cunoștință de documentele notificate, deși a fost avizată despre existența corespondenței prin intermediul serviciului poștal, constituie expresia propriei sale culpe și nu poate fi convertită într-o problemă de constituționalitate, întrucât neconstituționalitatea unei norme legale constituie un viciu intrinsec al acesteia și niciodată produsul unei interpretări arbitrare, care se abate de la spiritul și finalitatea avute în vedere de legiuitor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Dănuț Dumitraș în Dosarul nr. 43.720/3/2007 al Tribunalului București - Secția a III-a civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 7 mai 2009.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...